Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu polaganja i gospodarskog korištenja podmorskih 110 kV i 35 kV kabela

NN 5/2023 (13.1.2023.), Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu polaganja i gospodarskog korištenja podmorskih 110 kV i 35 kV kabela

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

81

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), a u vezi s člankom 5. stavkom 10. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2023. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O DODJELI KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU POLAGANJA I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA PODMORSKIH
110 kV i 35 kV KABELA

I.

U Odluci o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu polaganja i gospodarskog korištenja podmorskih 110 kV i 35 kV kabela (»Narodne novine«, br. 48/96. i 113/13.), točka V. mijenja se i glasi:

»Godišnja koncesijska naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za korištenje pomorskog dobra iznosi:

– 0,27 eura po metru kvadratnom zauzete površine pomorskog dobra za jednožilne kabele pri čemu se kao širina koridora uzima 1 m za svaku žilu jednožilnog kabela

– 0,66 eura po metru kvadratnom zauzete površine pomorskog dobra za trožilne kabele pri čemu se kao širina koridora dobra uzima 1 m.

Koncesijska naknada plaća se unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 30. travnja:

– za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima upotrebe

– za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku 45 dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Promjena naknade za koncesiju moguća je temeljem:

1. indeksa potrošačkih cijena

2. izmjena posebnog propisa u dijelu kojim se uređuje visina i način plaćanja naknade za koncesiju

3. gospodarskih okolnosti koje značajno utječu na ravnotežu odnosa naknade za koncesiju i procijenjene vrijednosti koncesije koja je bila temelj sklapanja Ugovora o koncesiji.

Promjena naknade za koncesiju u skladu sa stavkom 3. ove točke utvrđuje se ugovorom o koncesiji i posebnim zakonima, a obavlja se ovisno o nastanku okolnosti i/ili periodično u za to određenim vremenskim razdobljima ovisno o uvjetima fluktuacije tečaja ili promjena potrošačkih cijena.«.

II.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture sklopiti dodatak ugovoru o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke, u roku od 60 dana od dana izvršnosti ove Odluke.

Ako se u roku iz stavka 1. ove točke ne sklopi dodatak ugovoru o koncesiji, ova Odluka se ukida.

III.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja dodatka ugovoru o koncesiji iz točke II. ove Odluke, Davatelju koncesije dostaviti zadužnicu u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na iznos od dvije godišnje naknade za koncesiju, u ukupnom iznosu od 175.277,26 eura, kao instrument osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

IV.

Popis dionica s dužinama i širinama koridora koji je sastavni dio Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu polaganja i gospodarskog korištenja podmorskih 110 kV i 35 kV kabela zamjenjuje se Popisom dionica s dužinama i širinama koridora s naknadom u odnosu na jednožilne i trožilne podmorske kabele koji je u prilogu ove Odluke i čini sastavni dio Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu polaganja i gospodarskog korištenja podmorskih 110 kV i 35 kV kabela.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

POPIS DIONICA S DUŽINAMA I ŠIRINAMA KORIDORA S NAKNADOM U ODNOSU NA JEDNOŽILNE I TROŽILNE PODMORSKE KABELE

A) jednožilni kabeli (položene 3 žile) pri čemu se kao širina koridora uzima 1 m za svaku žilu jednožilnog kabela, odnosno ukupno 3 m:

Dionica jednožilnog kabela

Napon

(kV)

Dužina trase (koridora)

(m)

(1)

Širina trase (koridora)

(m)

(2)

Koncesijska naknada

(EUR/m²)

(3)

Iznos naknade

(EUR)

(4) = (1) × (2) × (3)

Nin (KS Kulina) – Pag (KS Selina)1102.279,4130,271.846,32
Nerežišće (TS Dugi Rat) – Brač (KS Lozna mala)1107.068,7330,275.725,67
Rab (KS Vašibaka) – Pag (KS Deda)11010.866,0030,278.801,46
Karlobag (KS Koromačina) – Pag (KS Toreta)1102.333,9030,271.890,46
Zadar (KS Bibinje) – Ugljan (KS Kukljica)1103.601,8830,272.917,52
Srima – Prvić351.200,0030,27972,00
Ukupno:22.153,43


B) trožilni kabeli pri čemu se kao širina koridora uzima 1 m:

Dionica trožilnog kabela

Napon

(kV)

Dužina trase (koridora)

(m)

(1)

Širina trase (koridora)

(m)

(2)

Koncesijska naknada

(EUR/m²)

(3)

Iznos naknade

(EUR)

(4) = (1) × (2) × (3)

Pelješac – Mljet3515.440,0010,6610.190,40
Korčula – Lastovo3515.910,0010,6610.500,60
Ugljan – Dugi Otok3512.560,0010,668.289,60
Lošinj – llovik351.820,0010,661.201,20
llovik – Silba358.540,0010,665.636,40
Brač – Šolta353.420,0010,662.257,20
Čiovo – Šolta359.350,0010,666.171,00
Hvar – Vis3521.080,0010,6613.912,80
Lošinj – Koludrac35600,0010,66396,00
Koludrac – Lošinj35200,0010,66132,00
Obonjan – Žirje3510.300,0010,666.798,00
Ukupno:65.485,20
Sveukupno:87.638,63

Obrazloženje

Sukladno članku 19. stavku 1. točki 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama posebnom upotrebom pomorskog dobra smatra se gradnja na pomorskom dobru građevina i drugih objekata infrastrukture (ceste, pruge, vodovodna, kanalizacijska, energetska, telefonska mreža i slično), građevine i drugi objekti za potrebe obrane, unutarnjih poslova, regulaciju rijeka i drugih sličnih infrastrukturnih objekata.

Sukladno članku 19. stavku 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama odluku o koncesiji za posebnu upotrebu za objekte od državnog značaja donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3. podstavak 2. Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (»Narodne novine«, br. 37/14., 154/14., 30/21. i 75/22.) određuje da su infrastrukturni koridori podmorskih kabela i cjevovoda u teritorijalnom moru Republike Hrvatske, koji prelaze granice epikontinentalnog pojasa i koji prelaze granice dviju ili više županija, od značaja za Republiku Hrvatsku.

Člankom 17. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je određeno da se koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra daje na zahtjev.

Sukladno članku 28. stavku 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, naknada za koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra određuje se u simboličnom iznosu, osim za koncesije gradnje infrastrukture (vodovodna, kanalizacijska, energetska i telefonska) u kojem slučaju se naknada utvrđuje kao za gospodarsku upotrebu pomorskog dobra, a sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela.

Sukladno članku 5. stavku 10. Zakona o tržištu električne energije radi sigurne opskrbe električnom energijom nadležno tijelo koje daje koncesiju na pomorskom dobru daje koncesiju na zahtjev operatoru prijenosnog sustava sukladno prostoru pomorskog dobra koju elektroenergetska infrastruktura zauzima na kopnenom i morskom dijelu pomorskog dobra.

Prema članku 5. stavku 11. Zakona o tržištu električne energije koncesijska naknada za elektroenergetsku infrastrukturu na pomorskom dobru plaća se isključivo po kvadratnom metru zauzetog pomorskog dobra.

Odlukom o određivanju iznosa koncesijske naknade za elektroenergetsku infrastrukturu na pomorskom dobru (»Narodne novine«, broj 46/22.), određeno je da koncesijska naknada za jednožilne energetske kabele iznosi 0,27 eura po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra, a za trožilne energetske kabele iznosi 0,66 eura po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra. Člankom 3. iste Odluke zaduženi su davatelji koncesija Ugovore o koncesiji na pomorskom dobru vezane uz elektroenergetsku infrastrukturu uskladiti s navedenim iznosima.

Trgovačko društvo Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. podnijelo je 18. srpnja 2022. zahtjev za usklađivanjem Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu polaganja i gospodarskog korištenja podmorskih 110 kV i 35 kV kabela i Ugovora o koncesiji od 12. lipnja 1996. te Ugovora o prijenosu koncesije od 6. studenoga 2013. (kojim je koncesija prenesena s trgovačkog društva Hrvatska elektroprivreda d.d. na Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.) s odredbama članka 5. stavaka 10. i 11. Zakona o tržištu električne energije i Odlukom o određivanju iznosa koncesijske naknade za elektroenergetsku infrastrukturu na pomorskom dobru.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. jedini je operator elektroenergetskog prijenosnog sustava u Republici Hrvatskoj i vlasnik cjelokupne hrvatske prijenosne mreže te posjeduje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti prijenosa električne energije kao regulirane javne usluge, te je u obvezi održavati podmorske kabele koji predstavljaju tzv. kritičnu infrastrukturu kako bi stanovnici i gospodarstva hrvatskih otoka imali pouzdanu opskrbu električnom energijom uz minimalne troškove i brigu o očuvanju okoliša. Održavanjem podmorskih kabela koji čine predmet koncesije Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. ne ostvaruje dodatne ekonomske koristi već ispunjava svoju temeljnu zadaću pouzdanog prijenosa električne energije.

Odluku o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu polaganja i gospodarskog korištenja podmorskih 110 kV i 35 kV kabela donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 7. lipnja 1996. na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 62. stavka 3. Pomorskog zakonika te je Ugovor o koncesiji potpisao tadašnji predsjednik Hrvatskoga sabora, a koncesija je dana na razdoblje od 40 godina. Naime, Pomorski zakonik, koji je važio u to doba, propisivao je da koncesiju na pomorskom dobru na razdoblje duže od 33 godine daje Hrvatski sabor. U međuvremenu su se propisi koji uređuju pitanje pomorskog dobra u bitnom izmijenili te sukladno važećem Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama Hrvatski sabor više nije nadležan za davanje koncesije na pomorskom dobru, već samo daje suglasnost ukoliko se koncesija daje na razdoblje duže od 50 godina.

Člankom 118. stavkom 8. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da koncesije dodijeljene na temelju Pomorskog zakonika i Zakona o morskim lukama ostaju na snazi do isteka razdoblja na koje su dane, stoga se pozivanjem na članak 19. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama predlaže da Vlada Republike Hrvatske izmjeni predmetnu Odluku o koncesiji radi usklađivanja određivanja iznosa koncesijske naknade s odredbom članka 5. stavka 10. Zakona o tržištu električne energije, a prema iznosima iz Odluke o određivanju iznosa koncesijske naknade za elektroenergetsku infrastrukturu na pomorskom dobru.

Naime, Odlukom o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu polaganja i gospodarskog korištenja podmorskih 110 kV i 35 kV kabela koncesijska naknada određena je na način da se sastoji od dva dijela:

a) stalni dio u iznosu od:

– za 110 kV podmorske kabele: 1,5 DEM po dužnom metru godišnje

– za 35 kV podmorske kabele: 1 DEM po dužnom metru godišnje

b) promjenjivi dio u iznosu od 1 % od prosječne prodajne cijene kWh na razini elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske u protekloj godini za djelatnu količinu električne energije isporučenu potrošačima na otocima koji su putem predmetnih kabela priključeni na elektroenergetski sustav Republike Hrvatske.

Predmetnom Odlukom koncesijska naknada određuje se na način da se sastoji isključivo od stalnog dijela koncesijske naknade koji se određuje ovisno o tome radi li se o:

a) jednožilnim energetskim kabelima za koje koncesijska naknada iznosi 0,27 eura po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra

b) trožilnim energetskim kabelima za koje koncesijska naknada iznosi 0,66 eura po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra.

Popis dionica s dužinama i širinama koridora s naknadom u odnosu na jednožilne i trožilne podmorske kabele čini sastavni dio predmetne Odluke. Ukupni iznos koncesijske naknade prema novom načinu izračuna iznosi 87.638,63 eura.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke.

Klasa: UP/I-022-03/22-04/06
Urbroj: 50301-05/20-23-3
Zagreb, 13. siječnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.