Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

NN 5/2023 (13.1.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

89

Na temelju članka 142. točke 10. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADA ZA RAD HRVATSKE AGENCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (»Narodne novine«, broj 118/20) naslov iznad članka 9. i članak 9. mijenjaju se i glase:

»Plaćanje naknada

Članak 9.

(1) Na temelju ispostavljenog računa inozemni zračni prijevoznici, domaći zračni prijevoznici i operatori aerodroma naknade propisane odredbama ovoga Pravilnika uplaćuju na račun Agencije.

(2) Obračun i naplata naknada inozemnim zračnim prijevoznicima može se obaviti u svakoj konvertibilnoj valuti na način da se cijene izražene u eurima preračunavaju u željenu valutu po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan ispostavljanja računa.«

Članak 2.

Dodatak 2. mijenja se novim Dodatkom 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Dodatak 4. mijenja se novim Dodatkom 4. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

HACZ naknade za mjesec prosinac 2022. godine, a za koje se zračnim prijevoznicima ispostavlja račun u siječnju 2023. godine, obračunat će se u eurima.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/120
Urbroj: 530-07-1-1-22-2
Zagreb, 27. prosinca 2022.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

DODATAK 2.

DODATAK 4.