Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

NN 6/2023 (16.1.2023.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

100

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (»Narodne novine«, br. 97/20. i 2/21.), u članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U Odjelu za opće poslove ustrojava se:

2.1.2.2.1. Pododsjek pisarnice

2.1.2.2.2. Pododsjek pismohrane.«.

Članak 2.

U članku 12. stavak 2. briše se.

Članak 3.

Naslov iznad članka 13. mijenja se i glasi: »2.1.2.2.2. Pododsjek pismohrane«.

U članku 13. riječi: »Odjeljak pismohrane« zamjenjuju se riječima: »Pododsjek pismohrane«.

Članak 4.

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi: »U Službi za javnu nabavu ustrojava se:

2.2.1.1. Pododsjek skladišta.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 19. mijenja se i glasi: »2.2.1.1. Pododsjek skladišta«.

U članku 19. riječi: »Odjeljak skladišta« zamjenjuju se riječima: »Pododsjek skladišta«.

Članak 6.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Uprava sigurnosti plovidbe obavlja poslove traganja i spašavanje osoba u pogibelji na moru, koordinacije spašavanja plovila i osoba s plovila na unutarnjim vodama u slučaju plovidbene nesreće, poslove predviđanja, sprječavanja, ograničavanja i osiguravanja spremnosti za reagiranje te reagiranje na iznenadna onečišćenja mora i na izvanredne prirodne događaje u moru radi zaštite morskog okoliša i obalnog područja, poslove zaštite okoliša od onečišćenja s objekata unutarnje plovidbe, poslove nadzora i upravljanja pomorskim prometom, nadzora i upravljanja riječnim prometom i osiguravanja funkcionalnosti Riječnih informacijskih servisa (RIS). Obavlja poslove inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe, inspekcijskog nadzora nad zaštitom okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata i objekata unutarnje plovidbe, inspekcijskog nadzora pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje pojedinih poslova sigurnosti plovidbe i drugih poslova sukladno pomorskim i plovidbenim propisima, inspekcijskog nadzora prijevoza u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu, nadzora nad održavanjem reda, uvjetima sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske te lukama, pristaništima i ostalim dijelovima unutarnjih voda. U nadležnosti Uprave sigurnosti plovidbe je utvrđivanje sposobnosti za plovidbu pomorskih objekata i objekata unutarnje plovidbe u opsegu kako je utvrđen pomorskim i plovidbenim propisima, vođenje upisnika i očevidnika pomorskih objekata i objekata unutarnje plovidbe, izdavanje isprava i knjiga pomorskim objektima i objektima unutarnje plovidbe hrvatske zastave, vođenje inspekcijskih poslova prikupljanja dokaza i izvida pomorskih i plovidbenih prekršaja kojima je izazvana pomorska ili plovidbena nesreća, vođenja registra pomorskih i plovidbenih nesreća i nezgoda. Obavlja poslove izdavanja pomorskih knjižica, brodarskih knjižica i identifikacijskih isprava pomoraca, vođenje očevidnika pomoraca i brodaraca Republike Hrvatske i ovjera plovidbene službe pomoraca i brodaraca, provođenje ispita za stjecanje svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti odnosno dopunskoj osposobljenosti pomoraca, brodaraca i nautičara, izdavanje svjedodžbi i vođenje registra svjedodžbi o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti pomoraca i brodaraca, uvjerenja o osposobljenosti za upravljanje brodicama, jahtama i čamcima. Vodi poslove prekršajnog postupka u prvom stupnju za pomorske i plovidbene prekršaje, poslove sigurnosne zaštite morskih luka i brodova, kao i druge poslove sigurnosti plovidbe koji su stavljeni u nadležnost Ministarstva pomorskim, plovidbenim propisima i drugim posebnim propisima. Uprava sigurnosti plovidbe obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje pomorsko dobro i koncesija na pomorskom dobru. Uprava sigurnosti plovidbe upravlja i rukovodi poslovima sigurnosti plovidbe i nadzora pomorskog dobra, donosi smjernice, planove i programe za organizacijski, stručni i tehnički rad i razvoj službi, prati provedbu pomorskih i plovidbenih propisa, inicira i sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa radi unaprjeđenja poslova sigurnosti plovidbe i nadzora pomorskog dobra, osigurava ujednačenu, pravilnu, pravodobnu i učinkovitu provedbu poslova sigurnosti plovidbe i nadzora pomorskog dobra te u tom smislu organizira, usmjerava i nadzire rad službi i ustrojstvenih jedinica te osigurava sustavno osposobljavanje službenika, planira, organizira i osigurava razvoj i održavanje materijalnih sredstava za obavljanje poslova sigurnosti plovidbe i nadzora pomorskog dobra, planira i osigurava učinkovito i zakonito raspolaganje sredstvima za obavljanje poslova sigurnosti plovidbe i nadzora pomorskog dobra, surađuje s državnim tijelima, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i gospodarskim subjektima, kao i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u poduzimanju mjera radi ostvarenja učinkovitog i svrhovitog obavljanja poslova sigurnosti plovidbe, sudjeluje u radu institucija Europske unije radi provođenja zajedničke politike u dijelu koji se odnosi na poslove sigurnosti plovidbe te surađuje s nadležnim službama drugih država, međunarodnim organizacijama i stručnim udruženjima, osigurava održavanje sustava upravljanja kvalitetom sukladno Zakonu o lučkim kapetanijama (»Narodne novine«, broj 118/18.) te pomorskim i plovidbenim propisima, provodi inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe i nadzora pomorskog dobra samostalno ili u suradnji s inspektorima i drugim ovlaštenim službenicima raspoređenim na rad u lučke kapetanije, provodi unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu zakonitosti postupanja lučkih kapetanija iz nadležnosti Uprave, obavlja i druge poslove određene Zakonom o lučkim kapetanijama, pomorskim i plovidbenim te drugim propisima.

U Upravi sigurnosti plovidbe, ustrojavaju se:

4.1. Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde

4.2. Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama

4.3. Sektor za registre sigurnosti plovidbe

4.4. Lučka kapetanija Pula

4.5. Lučka kapetanija Rijeka

4.6. Lučka kapetanija Senj

4.7. Lučka kapetanija Zadar

4.8. Lučka kapetanija Šibenik

4.9. Lučka kapetanija Split

4.10. Lučka kapetanija Ploče

4.11. Lučka kapetanija Dubrovnik

4.12. Lučka kapetanija Sisak

4.13. Lučka kapetanija Osijek

4.14. Lučka kapetanija Slavonski Brod

4.15. Lučka kapetanija Vukovar

4.16. Nacionalni centar sigurnosti plovidbe (NCSP).«.

Članak 7.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde prati primjenu propisa u području sigurnosti plovidbe na moru i unutarnjim vodama i predlaže mjere za poboljšanje, prati donošenje i izmjene međunarodnih propisa i inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga, priprema planove, upute i mišljenja vezana za inspekcijski nadzor provedbe zakona i drugih propisa. Sektor obavlja inspekcijski nadzor i dodatni tehnički nadzor pomorskih objekata, inspekcijski nadzor pomorskog dobra, luka, objekata sigurnosti plovidbe i objekata unutarnje plovidbe, sigurnosne zaštite brodova i luka otvorenih za domaći i međunarodni promet, te obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora u skladu s zakonima kojima se regulira područje pomorstva, pomorskog dobra i morskih luka, međunarodnim ugovorima i drugim propisima, obavlja poslove prema zakonu kojim se regulira područje plovidbe i luke unutarnjih voda, nadzire rad tehničkog nadzornog tijela, te u tim poslovima koordinira i nadzire rad lučkih kapetanija. Sektor poduzima mjere za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorom i prati njihovo izvršenje; vodi očevidnik objekata pod nadzorom i očevidnik poduzetih mjera. Sektor priprema smjernice za izradu godišnjih planova inspekcijskog nadzora Sektora i područnih jedinica, utvrđuje prioritete inspekcijskog nadzora, te prati ostvarivanje planova. Sektor nadzire rad organizacija priznatih u skladu sa zakonima kojima se regulira područje pomorstva, područje sigurnosne zaštite pomorskih brodova i luka, područje plovidbe i luke unutarnjih voda (u daljnjem tekstu: priznatih organizacija). Sektor obavlja inspekcijski nadzor stavljanja na tržište i/ili na raspolaganje rekreacijskih plovila i pomorske opreme i nadzire rad tijela ovlaštenih za ocjenjivanje sukladnosti rekreacijskih plovila i pomorske opreme. Sektor surađuje s inspekcijskim službama drugih tijela u sveobuhvatnoj zaštiti Jadranskog mora, otoka i priobalja i unutarnjih voda, te surađuje i prati rad međunarodnih tijela iz područja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša. Sektor prati provedbu inspekcijskog nadzora sigurnosti riječnog prometa i reda u lukama unutarnjih voda. U suradnji s ostalim ustrojstvenim i područnim jedinicama Uprave, Sektor planira određene inspekcijske poslove koje obavljaju ovlašteni djelatnici. Sektor osigurava sustavno osposobljavanje inspektora i ovlaštenih djelatnika u Službi i područnim jedinicama, vodi očevidnik inspektora i ovlaštenih djelatnika. Sektor u suradnji s lučkim kapetanijama planira, organizira i koordinira aktivnosti vezane za redovito i izvanredno održavanje flote, opremanje flote potrošnim materijalima, dodatnom opremom i uređajima, predlaže rashod postojećih i nabavu novih brodova, brodica i čamaca, vodi evidenciju o statusu i kontrolira pravilnu uporabu flote. Sektor planira i organizira tekuće i investicijsko održavanje i opremanje poslovnih prostora. Sektor vodi evidenciju o postojećoj opremi i uređajima, te planira potrebe i nabavu nove opreme i uređaja za obavljanje inspekcijskih poslova. Planira i provodi nadogradnju i održavanje Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe u dijelu nadležnosti Sektora. Sektor u suradnji sa stručnim službama Ministarstva definira strateške ciljeve i pokazatelje uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire provedbu postavljenih ciljeva, priprema izvještaje o realizaciji postavljenih ciljeva, priprema prijedlog proračuna za aktivnosti i projekte, te izrađuje i ažurira plan nabave i financijski plan iz djelokruga Sektora. Sektor radi analizu i kontrolu financijskih prihoda i rashoda Uprave i područnih jedinica, obavlja poslove prikupljanja, obrade i analize podataka o svim poslovima i aktivnostima Uprave i lučkih kapetanija, u suradnji s područnim jedinicama analizira postojeće procese poslovanja, predlaže izmjene, odnosno razvoj novih procesa, predlaže promjene usmjerene na organizacijska poboljšanja, predlaže uvođenje novih tehnologija i informatičkih rješenja u svrhu poboljšanja efikasnosti i učinkovitosti iz djelokruga Sektora. Sudjeluje u pripremi prijedloga provedbenih propisa i naputaka o postupanju Uprave i područnih jedinica; sudjeluje u izradi korisničkih priručnika i uputa za rad, pruža podršku djelatnicima područnih jedinica i vanjskim korisnicima. Sektor obavlja stručno-tehničke poslove vezano za održavanje sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima međunarodne norme ISO 9001. Surađuje s drugim državnim tijelima, te nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama vezanim za djelokrug rada, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za inspekcijske poslove i tehničke standarde ustrojavaju se:

4.1.1. Služba za tehničke standarde hrvatske flote

4.1.2. Služba za inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra.«.

Članak 8.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Služba za tehničke standarde hrvatske flote nadzire rad priznatih organizacija u poslovima statutarne certifikacije pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti, prati i analizira podatke u registrima brodova koje vode priznate organizacije uključujući statutarne svjedodžbe i izvješća o pregledima. Služba nadzire rad tehničkog nadzornog tijela te priznatog klasifikacijskog društva koje obavlja poslove prema zakonu kojim se regulira područje plovidbe i luke unutarnjih voda, poglavito izdavanje svjedodžbi o sposobnosti plovila za plovidbu na unutarnjim vodama te vođenje baze podataka o plovilima i izdanim svjedodžbama. Služba surađuje i prati rad Međunarodne pomorske organizacije, tijela i agencija Europske unije i drugih međunarodnih organizacija vezanih uz djelokrug rada. Služba prati međunarodne konvencije i propise Europske unije iz svoga djelokruga, te priprema planove za njihovu primjenu, analizira transpoziciju međunarodnih konvencija i EU pomorskih propisa u nacionalne propise, organizira i koordinira rad tehničkih povjerenstava za transpoziciju novih odredbi međunarodnih konvencija i EU pomorskih propisa. Služba sudjeluje u pripremi za objavu tehničkih pravila sukladno zakonu kojim se regulira područje pomorstva, tehničkih okružnica, procedura i priručnika te daje mišljenja vezana za primjenu zahtjeva međunarodnih konvencija, zakona i propisa, sudjeluje u pripremi nacrta nacionalnih propisa i zahtjeva za nekonvencijske brodove i brodove na koje se ne primjenjuju EU propisi. Služba sudjeluje u pripremi za objavu tehničkih pravila za plovila na unutarnjim vodama, sudjeluje i prati rad međunarodnih tijela iz područja djelokruga Službe i predlaže mjere za unaprjeđenje tehničkih standarda za plovila na unutarnjim vodama. Sudjeluje posredno ili neposredno u procesu obavljanja tehničkog nadzora hrvatskih pomorskih objekata i plovila na unutarnjim vodama. Služba obavlja poslove inspekcijskog nadzora stavljanja na tržište rekreacijskih plovila i pomorske opreme, nadzire rad tijela ovlaštenih za ocjenjivanje sukladnosti rekreacijskih plovila i pomorske opreme, sudjeluje u radu tijela za koordinaciju inspekcijskog nadzora tehničkih zahtjeva za proizvode. Služba organizira i koordinira aktivnosti vezane za redovito i izvanredno održavanje flote, opremanje flote potrošnim materijalima, dodatnom opremom i uređajima, predlaže rashod postojećih i nabavu novih brodova, brodica i čamaca, vodi evidenciju o statusu i kontrolira pravilnu uporabu flote. Služba obavlja tehničke poslove u vezi s korištenjem školskog broda »Kraljica mora« (nadzor nad poslovima održavanja školskog broda, nadzor nad troškovima izvršavanja ugovora o upravljanju i održavanju školskog broda). Služba obavlja stručno-tehničke poslove vezano za održavanje sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima međunarodne norme ISO 9001, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.«.

Članak 9.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Služba za inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra koordinira i provodi inspekcijski nadzor i dodatni tehnički nadzor na hrvatskim pomorskim objektima, inspekcijske preglede hrvatskih brodova u stranim lukama, kao i nadzor stranih brodova u hrvatskim lukama u skladu s međunarodnim ugovorima, inspekcijski nadzor luka i objekata sigurnosti plovidbe, inspekcijski nadzor sigurnosne zaštite brodova i luka otvorenih za domaći i međunarodni promet, nadzire rad priznatih organizacija u poslovima sigurnosne zaštite te u tim poslovima usmjerava, koordinira i nadzire rad područnih jedinica Uprave. Služba koordinira i provodi inspekcijski nadzor pomorskog dobra i morskih luka te koncesijskog sustava na pomorskom dobru te u tim poslovima usmjerava, koordinira i nadzire rad inspektora i drugih ovlaštenika inspekcijskih poslova pomorskog dobra te područnih jedinica Uprave, prati stanje pomorskog dobra i stanje koncesijskog sustava na pomorskom dobru te predlaže mjere za unaprjeđenje. Služba sudjeluje u obavljanju poslova koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad gospodarenjem i korištenjem pomorskog dobra te provođenjem koncesijskog sustava na pomorskom dobru. Služba obavlja poslove ovlaštenog tužitelja u prekršajnim postupcima iz svog djelokruga rada, vodi očevidnike inspektora i drugih ovlaštenika inspekcijskih poslova, planira i organizira njihovo sustavno osposobljavanje te skrbi o njihovoj stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora. Prati stanje morskih luka i objekata sigurnosti plovidbe, stanje sigurnosne zaštite u lukama te predlaže mjere za unaprjeđenje. Služba surađuje i prati rad Međunarodne pomorske organizacije, tijela i agencija Europske unije i drugih međunarodnih organizacija vezanih uz djelokrug rada. Služba obavlja inspekcijski nadzor sigurnosti riječnog prometa i reda u lukama unutarnjih voda, a osobito inspekcijski nadzor nad plovilima u pogledu njihove sposobnosti za plovidbu, lukama, pristaništima, sidrištima i zimovnicima, obavljanjem lučkih djelatnosti u lukama i pristaništima, tehničkim održavanjem vodnog puta i objektima sigurnosti plovidbe, gradnjom na vodnom putu u pogledu utjecaja na sigurnost plovidbe, prijevozom putnika i stvari u pogledu zaštite ljudskih života i imovine te zaštitom od onečišćenja s plovila. Služba koordinira i provodi istrage plovidbenih nesreća, obrađuje podatke i vodi evidenciju o plovidbenim nesrećama. Prati stanje sustava sigurnosti riječnog prometa te predlaže mjere za njegovo unaprjeđenje, surađuje i prati rad međunarodnih tijela iz područja sigurnosti riječnog prometa i zaštite voda od onečišćenja s plovila. Služba planira i organizira tekuće i investicijsko održavanje i opremanje poslovnih prostora, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka i članak 44. mijenjaju se i glase:

»4.2. Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama

Članak 44.

Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama obavlja stručne poslove, osigurava i nadzire provedbu domaćih propisa i međunarodnih ugovora iz područja sigurnosti pomorskog prometa i plovidbe te zaštite okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata u unutarnjim morskim vodama i lukama, teritorijalnom moru, isključivom gospodarskom pojasu Republike Hrvatske, kao i u drugim područjima mora u skladu s međunarodnim ugovorima. Sektor obavlja stručne poslove koji se odnose na sigurnost pomorskog prometa i prometa unutarnjim vodama i red u lukama, pristaništima unutarnjih voda i u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, isključivom gospodarskom pojasu i unutarnjim vodama Republike Hrvatske, poslove prihvata i otpreme i službenih postupaka prijave pomorskih objekata i objekata unutarnje plovidbe, peljarenje, zaštitu okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata i plovnih objekata unutarnje plovidbe, uvjete kojima moraju udovoljavati luke i pristaništa u pogledu sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša od onečišćenja i sigurnosne zaštite. Sektor usklađuje i pruža podršku u obavljanju poslova održavanja i obilježavanja pomorskih plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe, održavanja pomorske radio službe, obavljanja hidrografske djelatnosti, izvanrednih događaja na moru i unutarnjim vodama, pomorskih i plovidbenih nesreća i nezgoda, uklanjanja podrtina i potonulih stvari, tegljenja, traganja i spašavanja, nadzora i upravljanja pomorskim prometom i pomorske meteorološke službe te u tim poslovima koordinira i prati rad lučkih kapetanija i pravnih osoba s javnim ovlastima. Sektor obavlja stručne poslove i donosi upravna rješenja u prvom stupnju za uvjete sigurnosti plovidbe i uvjete zaštite okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata i objekata unutarnje plovidbe u postupcima donošenja dokumenata i akata prostornog uređenja i gradnje od državnog značaja, obavljanje poslova peljarenja, hidrografske djelatnosti, sigurnosne zaštite luka, službenih postupaka prijave pomorskih objekata, rukovanja opasnim i štetnim tvarima u lukama, lučkim prihvatnim uređajima za otpad. Sektor prati, analizira, planira, organizira i usmjerava razvoj i ujednačenu i učinkovitu provedbu poslova traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru, koordinacije spašavanja plovnih objekata i osoba s plovnih objekata na unutarnjim vodama u slučaju plovidbene nesreće, poslova nadzora i upravljanja pomorskim prometom i poslova nadzora i upravljanja riječnim prometom, poslova predviđanja, sprječavanja, ograničavanja, osiguravanja spremnosti za reagiranje i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora radi zaštite morskog okoliša i obalnog područja, kao i zaštite okoliša od onečišćenja s plovnih objekata unutarnje plovidbe i postupaka u slučaju opasnosti od onečišćenja s plovnih objekata, te u tim poslovima surađuje s drugim tijelima državne uprave i ustanovama u zemlji i inozemstvu, Nacionalnim centrom sigurnosti plovidbe, upravom nadležnom za unutarnju plovidbu i lučkim kapetanijama, te planira, organizira i osigurava razvoj i održavanje materijalnih sredstava i osigurava sustavno osposobljavanje službenika za obavljanje tih poslova. Sektor izrađuje smjernice, planove i programe za organizacijski, stručni i tehnički rad i razvoj upravnih i stručnih poslova iz područja nadležnosti, organizira, usmjerava i nadzire rad te osigurava sustavno osposobljavanje službenika i pruža podršku u obavljanju tih poslova lučkih kapetanija, sektora i službi u sastavu Uprave. Sektor obavlja poslove inspekcijskog nadzora u okviru ovlaštenja utvrđenih zakonom kojim se uređuje područje pomorstva, kao i drugim propisima. Sektor sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija te tijela i agencija Europske unije u području sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša od onečišćenja s plovnih objekata na moru i unutarnjoj plovidbi, obavlja poslove procjene učinaka propisa iz svoga djelokruga, inicira i sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa i drugih akata iz područja pomorskog prometa, sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja s pomorskih objekata, sigurnosti prometa i zaštite okoliša na unutarnjim vodama, prati stanje tih područja, predlaže mjere za unaprjeđenje i skrbi o razvoju tih poslova. U obavljanju poslova Sektor surađuje s Hrvatskim hidrografskim institutom, trgovačkim društvom Plovput Split, Agencijom za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Državnim hidrometeorološkim zavodom, drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i gospodarskim subjektima, kao i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u poduzimanju mjera radi ostvarenja učinkovitog i svrhovitog obavljanja poslova, te surađuje s nadležnim službama drugih država, međunarodnim organizacijama i stručnim udruženjima. Sektor vodi evidenciju o postojećoj opremi i uređajima, te planira potrebe i nabavu nove telekomunikacijske, računalne i radio opreme i uređaja za potrebe Uprave i lučkih kapetanija od značaja za sigurnost plovidbe. Planira i provodi nadogradnju i održavanje informacijskog sustava sigurnosti plovidbe u dijelu nadležnosti Sektora. Sektor u suradnji sa stručnim službama Ministarstva definira strateške ciljeve i pokazatelje uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire provedbu postavljenih ciljeva, priprema izvještaje o realizaciji postavljenih ciljeva, priprema prijedlog proračuna za aktivnosti i projekte, te izrađuje i ažurira plan nabave i financijski plan iz djelokruga Sektora. Sektor obavlja analizu i kontrolu financijskih prihoda i rashoda Uprave i područnih jedinica, obavlja poslove prikupljanja, obrade i analize podataka o svim poslovima i aktivnostima Uprave i lučkih kapetanija, u suradnji s područnim jedinicama analizira postojeće procese poslovanja, predlaže izmjene, odnosno razvoj novih procesa, predlaže promjene usmjerene na organizacijska poboljšanja, predlaže uvođenje novih tehnologija i informatičkih rješenja u svrhu poboljšanja efikasnosti i učinkovitosti iz djelokruga Sektora. Sudjeluje u održavanju sustava upravljanja kvalitetom u okviru svog djelokruga kao i u pripremi prijedloga provedbenih propisa i naputaka o postupanju Uprave i područnih jedinica, sudjeluje u izradi korisničkih priručnika i uputa za rad, pruža podršku djelatnicima područnih jedinica i vanjskim korisnicima. Sektor surađuje s drugim državnim tijelima, te nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama vezanim uz djelokrug rada, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama, ustrojavaju se:

4.2.1. Služba sigurnosti plovidbe na moru i unutarnjim vodama

4.2.2. Služba zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka i članak 45. mijenjaju se i glase:

»4.2.1. Služba sigurnosti plovidbe na moru i unutarnjim vodama

Članak 45.

Služba sigurnosti plovidbe na moru i unutarnjim vodama osigurava, koordinira i nadzire provedbu domaćih i međunarodnih propisa iz područja sigurnosti plovidbe, priprema stručna mišljenja, suglasnosti i uvjete za gradnju, radove i druge aktivnosti na plovnim putovima u prostoru obale, unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske te u tim poslovima usklađuje rad lučkih kapetanija. Služba priprema upravna rješenja u prvom stupnju za uvjete sigurnosti plovidbe i uvjete zaštite okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata u postupcima obavljanja poslova pomorskog peljarenja, hidrografske djelatnosti, sigurnosne zaštite luka i službenih postupaka prijave dolazaka i odlazaka pomorskih objekata. U postupku donošenja dokumenata i akata prostornog uređenja i gradnje državnog značaja, služba u suradnji s lučkim kapetanijama, sudjeluje u utvrđivanju uvjeta za zahvate u prostoru obale, unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske s naslova sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja s pomorskih objekata. Služba prati i analizira poslove nadzora i upravljanja pomorskim i riječnim prometom, plovidbom i peljarenjem, nadzora provedbe propisa u kojima se regulira sigurnost pomorskog prometa i održavanje reda u lukama i u plovidbi, upravljanja plovidbenim nezgodama, traganja i spašavanja na moru, spašavanja osoba i plovila na vodnim putovima i druge interventne poslove sigurnosti plovidbe te u tim poslovima usklađuje rad lučkih kapetanija, Nacionalnog centra za sigurnost plovidbe te koordinira osposobljavanje djelatnika. Služba djeluje kao nacionalno ovlašteno tijelo (NCA) i upravlja integriranim pomorskim informacijskim sustavom radi razmjene podataka o pomorskom prometu kroz SafeSeaNet sustav. Služba djeluje kao nacionalno ovlašteno tijelo (NCA) u pripremi, usklađivanju i nadzoru primjene propisa koji se odnose na službu nadzora i upravljanja pomorskim prometom i pružanja VTS usluga. Služba obavlja poslove tajništva Stožera traganja i spašavanja. Služba prati i analizira pomorske nesreće i nezgode, pogibelji na moru, provedene akcije traganja i spašavanja, predlaže mjere razvoja i prati razvoj tehnologija i postupovnih modela. Služba koordinira poslove prihvata i otpreme pomorskih objekata u/iz luka, prihvata i provjere podataka, dokumenata i isprava pomorskih objekata te razvoja jedinstvenog pomorskog sučelja za formalnosti u pomorskom prometu. Služba prati i analizira rad operativnog nadzora i upravljanja pomorskim prometom, nadzire djelotvornost i funkcionalnost tehničkih i informacijskih sustava nadzora i upravljanja pomorskim prometom te po potrebi predlaže mjere i smjernice za unaprjeđenje istih, u tim poslovima surađuje sa Nacionalnom središnjicom za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska). Služba prati i analizira rad operativnog upravljanja Riječnim informacijskim servisima (u daljnjem tekstu: RIS), nadzire djelotvornost i funkcionalnost informacijskih sustava i pojedinih servisa u sklopu RIS-a te po potrebi predlaže mjere i smjernice za unaprjeđenje istih, u tim poslovima surađuje sa Nacionalnom RIS središnjicom i regionalnim RIS centrima ustrojenih u okviru lučkih kapetanija te prati njihov rad. Služba prati i analizira rad Plovputa na poslovima održavanja i obilježavanja pomorskih plovnih putova i održavanja radio službe, prati i analizira rad Hrvatskog hidrografskog instituta u obavljanju hidrografske službe te rad pomorske meteorološke službe. Služba sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije u području sigurnosti plovidbe, predlaže i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada. Koordinira i vodi međuresorne radne skupine za pitanja iz rada Službe, prati stanje sigurnosti plovidbe, te predlaže i provodi mjere za unaprjeđenje. Služba izrađuje stručne podloge za tehničko-tehnološko, provedbeno i drugo unaprjeđenje sigurnosti pomorskog prometa i službi iz djelokruga poslova, sudjeluje u planiranju državnog proračuna Republike Hrvatske, obavlja poslove održavanja sustava upravljanja kvalitetom te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.«.

Članak 12.

Naslov iznad članka i članak 46. mijenjaju se i glase:

»4.2.2. Služba zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama

Članak 46.

Služba zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama osigurava, koordinira i nadzire provedbu domaćih i međunarodnih propisa iz područja zaštite mora od onečišćenja s pomorskih objekata i plovila unutarnje plovidbe, propisa kojim se uređuje sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i propisa kojim se uređuje zaštita okoliša u djelokrugu poslova Sektora, prijevoza i rukovanja opasnim i štetnim tvarima u lukama, lučkim prihvatnim uređajima za otpad, poslove uklanjanja podrtina i potonulih stvari. Služba osobito provodi i koordinira provedbu Međunarodne konvencije o sprečavanju onečišćenja s brodova, Međunarodne konvencije o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem, Međunarodne konvencije o nadzoru upravljanja brodskim balastnim vodama i talozima, Međunarodne konvencije o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja brodova, Protokola o sprječavanju onečišćavanja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova i zrakoplova, Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja i Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime u djelokrugu poslova Sektora. Služba priprema upravna rješenja u prvom stupnju za uvjete zaštite okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata i objekata unutarnje plovidbe u postupcima donošenja dokumenata i akata prostornog uređenja i gradnje, rukovanja opasnim i štetnim tvarima u lukama i lučkim prihvatnim uređajima za otpad. Služba provodi postupak ispitivanja neadekvatnosti ili nedostatnosti sustava prihvata otpada s brodova, te predlaže naloge za otklanjanje utvrđenih nedostataka. Služba priprema i daje stručna mišljenja, suglasnosti i posebne uvjete za gradnju, objekte, radove i druge aktivnosti u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i isključivom gospodarskom pojasu Republike Hrvatske kao i u drugim područjima mora u skladu s međunarodnim ugovorima u skladu s propisima kojima se regulira područje pomorstva, pomorskog dobra i morskih luka. Služba daje stručnu potporu u poslovima utvrđivanja štete po okoliš, pregovorima i sudskim postupcima naknade štete od poznatog onečišćivača. Služba obavlja poslove predviđanja, sprječavanja, ograničavanja, osiguravanja spremnosti za reagiranje i reagiranje na iznenadna onečišćenja radi zaštite morskog okoliša i obalnog područja, kao i zaštite okoliša od onečišćenja s objekata unutarnje plovidbe i postupaka u slučaju opasnosti od onečišćenja s plovila, te obavlja poslove tajništva Stožera za provedbu Plana intervencija prema odredbama Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora. Služba obavlja inspekcijske poslove iz svoga djelokruga u okviru ovlaštenja koja su utvrđena posebnim propisima. Služba sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija, te tijela i agencija Europske unije u području zaštite od onečišćenja s pomorskih objekata i plovila unutarnje plovidbe, predlaže i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite okoliša. U poslovima iz svog djelokruga Služba pruža potporu, nadzire i operativno koordinira rad lučkih kapetanija i Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC), te osigurava i koordinira osposobljavanje djelatnika. U obavljanju poslova Služba surađuje s Agencijom za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Državnim hidrometeorološkim zavodom, drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i gospodarskim subjektima, kao i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u poduzimanju mjera radi ostvarenja učinkovitog i svrhovitog obavljanja poslova, te surađuje s nadležnim službama drugih država, međunarodnim organizacijama i stručnim udruženjima iz područja zaštite okoliša. Služba prati stanje zaštite okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata i plovila unutarnje plovidbe, te predlaže mjere za unaprjeđenje, izrađuje stručne podloge za tehničko-tehnološko, provedbeno i drugo unaprjeđenje službe i planiranje državnog proračuna Republike Hrvatske, obavlja poslove održavanja sustava upravljanja kvalitetom, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.«.

Članak 13.

Naslov iznad članka i članak 47. mijenjaju se i glase:

»4.3. Sektor za registre sigurnosti plovidbe

Članak 47.

Sektor za registre sigurnosti plovidbe obavlja poslove vezane za izobrazbu i obrazovanja pomoraca i brodaraca, poslove vezane za utjecaj ljudskog faktora na sigurnost plovidbe, praćenje i unaprjeđivanje socijalnog statusa pomoraca i brodaraca, poslove vezane za primjenu radnih, životnih, socijalnih i zdravstvenih uvjeta pomoraca i brodaraca. Sektor koordinira aktivnosti i pruža podršku područnim jedinicama u obavljanju upravnih i stručnih poslova koji se odnose na izdavanje pomorskih knjižica i brodarskih knjižica, vođenje evidencije o izdanim pomorskim knjižicama i brodarskim knjižicama; utvrđivanje stručne osposobljenosti pomoraca i brodaraca, kao i poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti za upravljanje brodicama, čamcima i jahtama, vođenje evidencije o izdanim svjedodžbama i uvjerenjima o osposobljenosti; vođenje evidencije ukrcaja i iskrcaja hrvatskih pomoraca i brodaraca, obavljanju prijava i odjava hrvatskih pomoraca i brodaraca u mirovinski i zdravstveni sustav Republike Hrvatske. Sektor nadzire rad pomorskih učilišta ovlaštenih za obavljanje izobrazbe i obrazovanja pomoraca, nadzire rad osoba ovlaštenih za izobrazbu brodaraca, nadzire rad posrednika pri zapošljavanju pomoraca. Sektor koordinira aktivnosti i pruža podršku područnim jedinicama u obavljanju upravnih i stručnih poslova koji se odnose na upise i brisanje pomorskih objekata, vođenje upisnika i očevidnika pomorskih objekata. Obavlja poslove koji se odnose na dolazak i boravak stranih jahti i brodica, djelatnost iznajmljivanja jahti i brodica, koordinira aktivnosti i pruža podršku područnim jedinicama u obavljanju upravnih i stručnih poslova evidencije dolaska i boravka stranih jahti i brodica. Sektor prati primjene propisa vezanih za djelokrug rada, predlaže unaprjeđenja, priprema i objedinjava mišljenja područnih jedinica na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa u pitanjima koja ulaze u djelokrug Sektora, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, sudjeluje u pripremi prijedloga provedbenih propisa i naputaka u okviru svoga djelokruga, sudjeluje u izradi korisničkih priručnika i uputa za rad, pruža podršku djelatnicima područnih jedinica i vanjskim korisnicima. Sektor koordinira aktivnosti ostalih ustrojstvenih jedinica Uprave i područnih jedinica vezano za ljudske potencijale; obavlja poslove planiranja potreba, nabave i skladišne evidencije odora, zaštićenih obrazaca, uredskog i potrošnog materijala za potrebe redovnih aktivnosti Uprave. Planira i provodi nadogradnju i održavanje Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe u dijelu nadležnosti Sektora. Sektor u suradnji sa stručnim službama Ministarstva definira strateške ciljeve i pokazatelje uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire provedbu postavljenih ciljeva, priprema izvještaje o realizaciji postavljenih ciljeva, priprema prijedlog proračuna za aktivnosti i projekte, te izrađuje i ažurira plan nabave i financijski plan iz djelokruga Sektora. Sektor radi analizu i kontrolu financijskih prihoda i rashoda Uprave i područnih jedinica iz nadležnosti Sektora. Sektor obavlja poslove prikupljanja, obrade i analize podataka o svim poslovima i aktivnostima Uprave i lučkih kapetanija, u suradnji s područnim jedinicama analizira postojeće procese poslovanja, predlaže izmjene, odnosno razvoj novih procesa, predlaže promjene usmjerene na organizacijska poboljšanja, predlaže uvođenje novih tehnologija i informatičkih rješenja u svrhu poboljšanja efikasnosti i učinkovitosti iz djelokruga Sektora. Sudjeluje u održavanju sustava upravljanja kvalitetom u okviru svog djelokruga. Obavlja potrebnu stručnu i administrativnu suradnju s nadležnim tijelima državne uprave u provedbi poslova iz svoga djelokruga. Sektor sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije i drugih međunarodnih organizacija vezanih uz djelokrug rada, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za registre sigurnosti plovidbe, ustrojavaju se:

4.3.1. Služba za registre pomoraca i brodaraca

4.3.2. Služba za registre plovnih objekata.«.

Članak 14.

Naslov iznad članka i članak 48. mijenjaju se i glase:

»4.3.1. Služba za registre pomoraca i brodaraca

Članak 48.

Služba za registre pomoraca i brodaraca obavlja poslove vezane za izobrazbe i obrazovanja pomoraca i brodaraca, vodi upravni postupak u prvom stupnju za izdavanje rješenja o izobrazbi i/ili suglasnosti na obavljanje obrazovanja učilištima, vodi evidenciju o izdanim ovlaštenjima učilištima, predlaže i provodi programe i mjere za unaprjeđenje rada učilišta u skladu s međunarodnim standardima, koordinira aktivnosti učilišta u vezi s korištenjem školskog broda »Kraljica mora« od strane učenika i studenata, Služba koordinira aktivnosti i pruža podršku područnim jedinicama u obavljanju upravnih poslova koji se odnose na: izdavanje pomorskih knjižica, brodarskih knjižica, vođenje evidencije o izdanim pomorskim knjižicama, brodarskim knjižicama. Služba obavlja poslove vezane za utvrđivanje stručne osposobljenosti pomoraca i brodaraca, kao i poslove vezane za utvrđivanje stručne osposobljenosti za upravljanje brodicama, čamcima i jahtama. Služba izdaje svjedodžbe i uvjerenja o osposobljenosti, identifikacijske isprave pomoraca te vodi evidenciju o izdanim svjedodžbama, uvjerenjima o osposobljenosti i identifikacijskim ispravama pomoraca, koordinira izradu ispitnih pitanja, obavlja poslove vezano za održavanje i nadogradnju baze ispitnih pitanja. Služba nadzire rad učilišta ovlaštenih za obavljanje izobrazbe i obrazovanja pomoraca, nadzire rad osoba ovlaštenih za izobrazbu brodaraca. Služba obavlja poslove vezane za praćenje i unaprjeđivanje socijalnog statusa pomoraca i brodaraca, poslove vezane za primjenu radnih, životnih, socijalnih i zdravstvenih uvjeta pomoraca i brodaraca, prati provedbu i predlaže unapređenje mjera socijalne politike prema pomorcima i brodarcima, obavlja stručnu pripremu za izdavanje dopusnica posrednicima pri zapošljavanju pomoraca i brodaraca. Služba koordinira aktivnosti i pruža podršku područnim jedinicama u obavljanju upravnih poslova koji se odnose na vođenje evidencije ukrcaja i iskrcaja hrvatskih pomoraca i brodaraca, obavljanje prijava i odjava hrvatskih pomoraca i brodaraca u mirovinski i zdravstveni sustav Republike Hrvatske. Služba nadzire rad posrednika pri zapošljavanju pomoraca i brodaraca. Služba prati primjene propisa vezanih za djelokrug rada, predlaže unaprjeđenja, priprema i objedinjava mišljenja područnih jedinica na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa u pitanjima koja ulaze u djelokrug Službe, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, izrađuje prijedloge naputaka, uputa i mišljenja iz djelokruga rada Službe. Služba obavlja i druge upravne poslove utvrđene Pomorskim zakonikom, Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda i drugim propisima. Služba priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela koji se odnose na djelokrug rada. Služba koordinira aktivnosti ostalih ustrojstvenih jedinica Uprave i područnih jedinica vezano za ljudske potencijale. Služba sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije i drugih međunarodnih organizacija vezanih uz djelokrug rada. Služba definira strateške ciljeve i pokazatelje uspješnosti iz djelokruga Službe, utvrđuje rizike, nadzire provedbu postavljenih ciljeva, priprema izvještaje o realizaciji postavljenih ciljeva, priprema prijedlog proračuna za aktivnosti i projekte iz djelokruga Službe.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka i članak 49. mijenjaju se i glase:

»4.3.2. Služba za registre plovnih objekata

Članak 49.

Služba za registre plovnih objekata koordinira aktivnosti i pruža podršku područnim jedinicama u obavljanju upravnih poslova koji se odnose na upise i brisanje pomorskih objekata i objekata unutarnje plovidbe, vođenje upisnika pomorskih objekata i objekata unutarnje plovidbe; koordinira aktivnosti i pruža podršku područnim jedinicama u obavljanju upravnih poslova evidencije dolaska i boravka i vođenja registra stranih jahti, brodica i čamaca koje dolaze i borave u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i unutarnjim vodama Republike Hrvatske. Služba obavlja upravne i stručne poslove vezane za djelatnost iznajmljivanja jahti i brodica u Republici Hrvatskoj. Služba donosi upravna rješenja u prvom stupnju odobrenja za kabotažu stranih jahti. Služba organizira i koordinira razmjenu podataka o pomorskim objektima i objektima unutarnje plovidbe upisanih u upisnicima, očevidnicima i registrima koje vodi u okviru djelokruga s tijelima državne uprave, drugim tijelima javne vlasti kao i pravnim osobama s javnim ovlastima kada je to propisano posebnim propisima radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga, priprema prijedloge sporazuma o suradnji i protokola o razmjeni podataka te uspostavljanju sustava elektroničkog pristupa podacima i razmjenom podataka u realnom vremenu. Služba prati primjene propisa vezane za djelokrug rada, predlaže unaprjeđenja, priprema i objedinjava mišljenja područnih jedinica na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa u pitanjima koja ulaze u djelokrug Službe, poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, izrađuje prijedloge naputaka, uputa i mišljenja iz djelokruga rada Službe. Služba obavlja i druge upravne poslove utvrđene zakonom kojim se regulira područje pomorstva, plovidba u unutarnjim vodama i drugim propisima. Služba obavlja obračun i/ili naplatu naknada za javne usluge koje se odnose na pomorske objekte, a prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske ili proračuna jedinica regionalne (područne) samouprave. Služba priprema očitovanja na predstavke građana i drugih tijela koji se odnose na djelokrug rada. Služba sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije i drugih međunarodnih organizacija vezanih uz djelokrug rada. Služba definira strateške ciljeve i pokazatelje uspješnosti iz djelokruga Službe, utvrđuje rizike, nadzire provedbu postavljenih ciljeva, priprema izvještaje o realizaciji postavljenih ciljeva, priprema prijedlog proračuna za aktivnosti i projekte iz djelokruga Službe.«.

Članak 16.

Naslov iznad članka i članak 50. mijenjaju se i glase:

»4.4. Lučka kapetanija Pula

Članak 50.

U Lučkoj kapetaniji Pula, sa sjedištem u Puli, ustrojavaju se sljedeće službe:

4.4.1. Služba sigurnosti plovidbe

4.4.2. Služba za registre sigurnosti plovidbe.

Lučka kapetanija Pula ima ispostave izvan svoga sjedišta i to:

4.4.3. Ispostava II. kategorije Umag, sa sjedištem u Umagu, za područje od granica s Republikom Slovenijom do rta Malin kod Lovrečice

4.4.4. Ispostava II. kategorije Novigrad, sa sjedištem u Novigradu, za područja od rta Malin kod Lovrečice do sredine Tarske uvale

4.4.5. Ispostava I. kategorije Poreč, sa sjedištem u Poreču, za područja od sredine Tarske uvale do sredine Limskog kanala

4.4.6. Ispostava II. kategorije Rovinj, sa sjedištem u Rovinju, za područje od sredine Limskog kanala do rta Barbarige

4.4.7. Ispostava III. kategorije Raša, sa sjedištem u Trgetu, za područje od sredine uvale Raša do sredine uvale Prhlog

4.4.8. Ispostava III. kategorije Rabac, sa sjedištem u Rabcu, za područje od sredine uvale Prhlog do sredine uvale Stupava kod Brestove.

Uže područje Lučke kapetanije Pula obuhvaća područje koje graniči s granicama ispostave Rovinj i ispostave Raša.«.

Članak 17.

Naslov iznad članka i članak 51. mijenjaju se i glase:

»4.5. Lučka kapetanija Rijeka

Članak 51.

U Lučkoj kapetaniji Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, ustrojavaju se sljedeće službe:

4.5.1. Služba sigurnosti plovidbe

4.5.2. Služba za registre sigurnosti plovidbe.

Lučka kapetanija Rijeka ima ispostave izvan svoga sjedišta i to:

4.5.3. Ispostava II. kategorije Opatija, sa sjedištem u Opatiji, za područje od rta Cezara do sredine uvale Preluk

4.5.4. Ispostava III. kategorije Bakar, sa sjedištem u Bakru, za područje od rta Babno do uvale Črno u Bakarskom zaljevu

4.5.5. Ispostava II. kategorije Crikvenica, sa sjedištem u Crikvenici, za područje uvale Zamlat u Tihom kanalu do rta Tokal

4.5.6. Ispostava II. kategorije Krk, sa sjedištem u Krku, za područje od rta Manganel do zapadnog rta uvale Valunta uključujući otoke Plavnik i Kormati

4.5.7. Ispostava I. kategorije Punat, sa sjedištem u Puntu, za područje od zapadnog rta uvale Valunta do rta Bracol, uključujući otočić Galun

4.5.8. Ispostava II. kategorije Cres, sa sjedištem u Cresu, za područje sjevernog dijela otoka Cresa do rta Kijac na zapadnoj strani otoka Cres, a na istočnoj strani do rta Sveti Duh sjeverno od uvale Koromačina

4.5.9. Ispostava I. kategorije Rab, sa sjedištem u Rabu, za područje dijela otoka Rab, koje graniči s ispostavom Lopar, uključujući otoke Dolin, Dolfin i Laganj

4.5.10. Ispostava I. kategorije Mali Lošinj, sa sjedištem u Malom Lošinju, za područje južnog dijela otoka Cresa od granice ispostave Cres, otoka Lošinja s pripadajućim otocima Susak, Unije, Zeča, Visoki, Ilovik, Orjuč Veli i Mali, Oruda, Srakane Vele i Male i grebeni Palacol

4.5.11. Ispostava III. kategorije Omišalj, sa sjedištem u Omišlju, za područje od uvale Slivanjska do rta Čuf

4.5.12. Ispostava II. kategorije Novi Vinodolski, sa sjedištem u Novom Vinodolskom, za područje od rta Tokal do sjevernog rta uvale Bunica

4.5.13. Ispostava III. kategorije Baška, sa sjedištem u Baškoj, za područje od rta Bracol do uvale Butinj, uključujući otok Prvić i otočić Zec

4.5.14. Ispostava III. kategorije Šilo, sa sjedištem u Šilu, za područje od uvale Butinj do uvale Slivanjska

4.5.15. Ispostava III. kategorije Mošćenička Draga, sa sjedištem u Mošćeničkoj Dragi, za područje od uvale Stupova do rta Cezara

4.5.16. Ispostava III. kategorije Kraljevica, sa sjedištem u Kraljevici, za područje od uvale Črno u Bakarskom zaljevu do uvale Zamlat u Tihom kanalu

4.5.17. Ispostava III. kategorije Malinska, sa sjedištem u Malinskoj, za područje od rta Čuf do rta Manganel

4.5.18. Ispostava III. kategorije Lopar, sa sjedištem u Loparu, za područje koje obuhvaća sjeverozapadni dio otoka Raba koje graniči s ispostavom Rab, te otoci Goli i Grgur.

Uže područje Lučke kapetanije Rijeka obuhvaća područje koje graniči s granicama ispostave Bakar i ispostave Opatija.«.

Članak 18.

Naslov iznad članka i članak 52. mijenjaju se i glase:

»4.6. Lučka kapetanija Senj

Članak 52.

U Lučkoj kapetaniji Senj, sa sjedištem u Senju, ustrojavaju se sljedeće službe:

4.6.1. Služba sigurnosti plovidbe

4.6.2. Služba za registre sigurnosti plovidbe.

Lučka kapetanija Senj ima ispostave izvan svoga sjedišta, i to:

4.6.3. Ispostava III. kategorije Jablanac, sa sjedištem u Jablancu, za područje od rta Biluća do južnog rta uvale Koromačina

4.6.4. Ispostava III. kategorije Karlobag, sa sjedištem u Karlobagu, za područje od južnog rta uvale Koromačina do sredine uvale Mandalina

4.6.5. Ispostava II. kategorije Novalja, sa sjedištem u Novalji, za područje sjeverozapadnog dijela otoka Paga, od južne granice naselja Gajac između rtova Straško i Crna, a na sjeveroistočnoj strani, počevši od sjevernog ruba uvale Katarelac, te pripadajuće otoke i otočiće Škrda, Veli Dolfin, Mali Dolfin i Veli školj (Tonar).

Uže područje Lučke kapetanije Senj obuhvaća područje od sjevernog rta uvale Bunica do granice ispostave Jablanac.«.

Članak 19.

Naslov iznad članka i članak 53. mijenjaju se i glase:

»4.7. Lučka kapetanija Zadar

Članak 53.

U Lučkoj kapetaniji Zadar, sa sjedištem u Zadru, ustrojavaju se sljedeće službe:

4.7.1. Služba sigurnosti plovidbe

4.7.2. Služba za registre sigurnosti plovidbe.

Lučka kapetanija Zadar ima ispostave izvan svoga sjedišta i to:

4.7.3. Ispostava I. kategorije Biograd n/M, sa sjedištem u Biogradu n/M, obuhvaća područje ograničeno: okomicom od točke na morskoj obali na kojoj graniče općine Sukošan i Sv. Filip Jakov i dalje sredinom Pašmanskog kanala u pravcu sjeverozapada na granicu ispostave Preko, odakle zaokreće u smjeru jugozapada i prolazi sredinom prolaza Mali Ždrelac do sjeveroistočne granice ispostave Sali te nastavlja u smjeru jugoistoka sredinom Srednjeg kanala do sredine spojnice hrid Blitvica – otok Gangaro, te nastavlja sredinom spojnice rt Opat (otok Kornat) – otok Murvenjak, zatim zaokreće u sjeveroistočnom pravcu sredinom spojnice otok Murvenjak -otok Prišnjak, oko otočića Visovac (Lučka kapetanija Zadar) te nastavlja u smjeru sjeverozapada sredinom spojnice otok Vrgada – otok Arta, sjevernozapadno od svjetionika Artica na uvalu Lučica na obali kopna

4.7.4. Ispostava III. kategorije Silba, sa sjedištem u Silbi, obuhvaća područje ograničeno sjeveroistočno i sjeverozapadno linijom koja ide sredinom Pohlibskog kanala od sjeverozapadne granice užeg područja Lučke kapetanije Zadar do točke 3 milje sjeverno od svjetionika Morovnik, nadalje ide sredinom spojnice rt Radovan (otok Ilovik) – svjetionik Grujica, potom okomito na liniju unutrašnjih morskih voda i u istom pravcu do granice teritorijalnog mora; jugoistočna granica ide sredinom Virskog mora između rta Vrulja (otok Vir) i otočića Plančić u duljini od 5,4 m zatim zakreće u smjeru jugoistoka do subočice uvale Srpnica (otok Vir) gdje zakreće u smjeru jugozapada prema prolaz Sedmovraće sredinom spojnice rta Križ i Stopanji rt nastavljajući u smjeru jugozapada sredinom između otočića Tun Mali i Tun Veli te nakon 0,6 m zakreće u smjeru jugozapada prema prolazu Maknare sredinom Rta Bonaster i otočića Golac te potom okomito na liniju unutrašnjih morskih voda i u istom pravcu do granice teritorijalnog mora gdje zakreće na granicu teritorijalnog mora

4.7.5. Ispostava I. kategorije Sali, sa sjedištem u Salima, obuhvaća područje ograničeno jugoistočnom granicom ispostave Silba odakle zakreće u smjeru jugoistoka sredinom Rivanjskog kanala do subočice rt Dražica (otok Ugljan) odakle zakreće u smjeru uvale Ovča (Dugi otok) do spojnice na sredinu Iškog kanala (sredina spojnice rt Pelegrin i otočić Beli) odakle sredinom Iškog kanala nastavlja u smjeru jugoistoka gdje subočice rta Parda zaokreće u pravcu sjeveroistoka do sredine Srednjeg kanala, jugoistočna granica prolazi sredinom prolaza između otok Lavdara – otok Kurba Mala prolazeći zapadno od plićine Balabra gdje zakreće prema jugoistočno prema spojnici između otoka Skala Vela i Glamoč te zatim zakreće jugozapadno između otoka Glamoč i Pinizelić, nastavljajući sredinom spojnice između otočića Brskvenjak i otoka Žut obilazeći otočiće Buć Veli i Buć Mali koji ostaju Lučka kapetanija Zadar na sredinu prolaza Vela Proversa, zatim između otoka Aba Vela i Aba Mala ostavljajući otok Aba Vela sa istočne strane, potom prolazi istočno od otoka Aba Mala, Sestrica Vela i Sestrica Mala te zatim okomito na liniju unutrašnjih morskih voda i u istom pravcu do granice teritorijalnog mora

4.7.6. Ispostava II. kategorije Preko, sa sjedištem u Preku, na svom sjeverozapadnom dijelu graniči sa ispostavom Silba i ispostavom Sali, južno sa graniči sa ispostavama Sali, a sa sjeveroistočne strane granica je određena sredinom Zadarskog kanala; dok jugoistočna granica ide sredinom prolaza Mali Ždrelac do granice ispostave Sali

4.7.7. Ispostava III. kategorije Pag, sa sjedištem u Pagu, obuhvaća područje od sredine uvale Mandalina na kopnu do sredine Velebitskog kanala gdje zakreće u smjeru sjeverozapada i prati liniju sredine Velebitskog kanala i dalje nastavlja sredinom Paških vrata i Paškog zaljeva (gdje otočić Veli Škoj pripada Lučkoj kapetaniji Senj) do sjevernog ruba uvale Katarelac pa kopnom ide prema južnoj granici naselja Gajac, između rtova Straško i Crni u smjeru jugozapada do sredine Maunskog kanala gdje nastavlja sredinom Maunskog kanala, te zakreće u smjeru jugozapada između otoka Škrda i Maun do sjeveroistočne granice ispostave Silba. Na jugoistoku graniči sa užim područjem Lučke kapetanije Zadar i Ispostave Starigrad Paklenica

4.7.8. Ispostava II. kategorije Starigrad Paklenica, sa sjedištem u Starigradu, obuhvaća područje ograničeno sa sjeverozapadne strane granicom Lučke kapetanije Senj, granicom ispostave Pag do Ljubačkih vrata gdje prati obalu kopna u smjeru jugoistoka do granice sa ispostavom Novigrad. Jugoistočna granica ispostave započinje na obali rta Gradina odakle ide u smjeru jugozapada na rt Baljenica odakle zaokreće u smjeru juga prema rtu Korotanja i nastavlja prema rtu Vranine te se proteže kopnom u smjeru zapada prema njenoj jugoistočnoj kopnenoj granici

4.7.9. Ispostava III. kategorije Novigrad, sa sjedištem u Novigradu, obuhvaća područje sa sjeverozapadne strane ograničeno jugoistočnom granicom ispostave Starigrad Paklenica, sa jugozapadne strane je ograničena kopnom granicom užeg područja Lučke kapetanije Zadar obuhvaćajući morsko područje Novskog ždrila, Novgradskog mora, Karinskog ždrila, Karinskog mora i područje rijeke Zrmanje do Obrovca.

Uže područje Lučke kapetanije Zadar obuhvaća područje koje graniči sa granicama ispostave Preko, Biograd n/M, Silba, Pag, Starigrad Paklenica i Novigrad.«.

Članak 20.

Naslov iznad članka i članak 54. mijenjaju se i glase:

»4.8. Lučka kapetanija Šibenik

Članak 54.

U Lučkoj kapetaniji Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku, ustrojavaju se sljedeće službe:

4.8.1. Služba sigurnosti plovidbe

4.8.2. Služba za registre sigurnosti plovidbe.

Lučka kapetanija Šibenik ima ispostave izvan svoga sjedišta i to:

4.8.3. Ispostava II. kategorije Murter, sa sjedištem u Murteru, obuhvaća područje ograničeno sa zapada linijom uvala Lučica na kopnu (ispod Vranskog jezera) te u smjeru 2700 obuhvaćajući otočiće Artice, te istočni rt otoka Murvenjak sredina Sitskog kanala – plič Balabra – Gornja Aba – sredina kanala Proversa Vela – otok Alba Vela istočni rt otoka Sestrice Male, a zatim okomito do granice teritorijalnog mora, a s istoka sredinom uvale Spličac na svjetionik Rat, te ravna crta do sredine uvale Plitka Vala, zatim kopnom te spojnica otok Tužbina – rt Opat – spojnica zapadni rt otoka Škulj i jugoistočna obala Ravni Žakan, te okomito na crtu granice teritorijalnog mora

4.8.4. Ispostava II. kategorije Tisno, sa sjedištem u Tisnom, obuhvaća područje ograničeno sa zapada granicom ispostave Murter, a s istoka linijom sjeverozapadni rt uvale Sovlja, sredinom spojnice Hrid Mala Mare – otok Dužac, sredinom između otočića Samograd i Rapošnjak, a zatim okomito do granice teritorijalnog mora

4.8.5. Ispostava II. kategorije Vodice, sa sjedištem u Vodicama, obuhvaća područje ograničeno sa zapada granicom ispostave Tisno, s istoka od uvale Srim, spojnica svjetionik Roženik otok Lupac, zatim istočni rt o. Zmajan, te u smjeru 1800 do subočice svjetionika Hrbošnjak, te okomito na crtu teritorijalnog mora

4.8.6. Ispostava I. kategorije Rogoznica, sa sjedištem u Rogoznici, obuhvaća područje ograničeno sa zapada rt Oštrica u smjeru 2250 do subočice otoka Lukovnjak, te okomito na crtu teritorijalnog mora, a s jugoistoka sredinom uvale Sićenica – o. Muljica, a zatim okomito na liniju granice teritorijalnog mora.

Uže područje Lučke kapetanije Šibenik obuhvaća područje ograničeno područjem ispostava Vodice i Rogoznica.«.

Članak 21.

Naslov iznad članka i članak 55. mijenjaju se i glase:

»4.9. Lučka kapetanija Split

Članak 55.

U Lučkoj kapetaniji Split, sa sjedištem u Splitu, ustrojavaju se slijedeće službe:

4.9.1. Služba sigurnosti plovidbe

4.9.2. Služba za registre sigurnosti plovidbe.

Lučka kapetanija Split ima ispostave izvan svoga sjedišta i to:

4.9.3. Ispostava I. kategorije Trogir, sa sjedištem u Trogiru, obuhvaća područje ograničeno sa sjeverozapada jugoistočnom granicom ispostave Rogoznica, sa istoka rt Tašće – zapadna granica ispostave Kaštela, istočno od naselja Arbanija meridijanom 16º 19’ E do sredine Splitskog kanala, a jugoistočno sredinom dijela Splitskog kanala južno od pličine Mlini, sredinom Šoltanskog kanala i u istom pravcu okomito na granicu teritorijalnog mora

4.9.4. Ispostava I. kategorije Makarska, sa sjedištem u Makarskoj, obuhvaća područje ograničeno, sa jugozapada od sredine uvale Vrulja sredinom kanala između Brača i kopna, sredinom Hvarskog kanala granicom ispostave Sućuraj do okomite linije koja ide sredinom uvale Vodica (jugoistočno od luke Gradac)

4.9.5. Ispostava II. kategorije Milna, sa sjedištem u Milni, obuhvaća područje ograničeno, sa sjevera područjem ispostave Supetar, sa zapada istočnom granicom ispostave Rogač, sa juga granicom Lučkih ispostava Hvar, Stari Grad i sa istoka granicom Lučke ispostave Bol

4.9.6. Ispostava II. kategorije Supetar, sa sjedištem u Supetru, obuhvaća područje ograničeno, sa istoka rtom Lašćatna, sa sjevera Bračkim i Splitskim kanalom do istočne granice ispostave Rogač, a potom njenom granicom do paralele rta Gomilica

4.9.7. Ispostava II. kategorije Stari Grad, sa sjedištem u Starom Gradu, obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom ispostave Hvar, sa sjevera sredinom Hvarskog kanala, te istočno do meridijana koji prolazi kroz Plani rat (o. Hvar)

4.9.8. Ispostava III. kategorije Jelsa, sa sjedištem u Jelsi, obuhvaća područje ograničeno, sa zapada istočnom granicom ispostave Hvar i Stari Grad, sa sjevera sredinom Hvarskog kanala do meridijana koji prolazi sredinom Rta Zarače (u. Pokrivenik), s istoka meridijanom koji prolazi sredinom rta Zarače i od uvale Crvanj (južna obala o. Hvar) okomito na sredinu Korčulanskog kanala

4.9.9. Ispostava II. kategorije Vis, sa sjedištem u Visu, obuhvaća područje ograničeno, sa zapada istočnom granicom ispostave Komiža, a s istoka sredinom Viškog kanala do sredine spojnice otoka Greben (o. Vis) – rt. Proizd, zatim na sredinu spojnice o. Sušac – o. Ravnik (o. Vis) i u istom pravcu do granice teritorijalnog mora

4.9.10. Ispostava II. kategorije Hvar, sa sjedištem u Hvaru, obuhvaća područje ograničeno, sa sjevera dijelom granice Lučke ispostave Rogač, zatim sredinom Hvarskog kanala, sredinom Starigradskog zaljeva do uvale Radonjić dol, s jugozapada granicom Lučke ispostave Vis, s juga sredinom Korčulanskog kanala, a sa istoka sredinom spojnice hridi Lukavci o. Šćedro do rta Nedija na otoku Hvaru

4.9.11. Ispostava III. kategorije Omiš, sa sjedištem u Omišu, obuhvaća područje ograničeno, s istoka i juga granicom ispostava Makarska, Sumartin i Supetar, a sa zapada linijom koja od rta Mutogras ide okomito na sredinu Bračkog kanala

4.9.12. Ispostava III. kategorije Rogač, sa sjedištem u Rogaču (o. Šolta) obuhvaća područje ograničeno jugoistočnom granicom ispostave Trogir, sa sjevera sredinom Splitskog kanala, s istoka sredinom Splitskih vrata do sredine Hvarskog kanala, a zatim u zapadnom pravcu do granice teritorijalnog mora

4.9.13. Ispostava III. kategorije Bol, sa sjedištem u Bolu, obuhvaća područje ograničeno, s istoka rtom Lašćatna, s juga sredinom Hvarskog kanala i sa zapada meridijanom koji prolazi kroz uvalu Dračeva (južna obala o. Brač)

4.9.14. Ispostava III. kategorije Sućuraj, sa sjedištem u Sućurju, obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom ispostave Jelsa, a sa sjevera sredinom Hvarskog kanala, sredinom prolaza Sućuraj – Drvenik, južno sredinom Korčulanskog i Neretvanskog kanala

4.9.15. Ispostava III. kategorije Komiža, sa sjedištem u Komiži, obuhvaća područje ograničeno meridijanom koji prolazi kroz otočić Kamik, na sjever do granice ispostave Rogač, a na jugu meridijanom koju prolazi od zapadnog rta uvale Stiniva na jug do granice teritorijalnog mora, obuhvaćajući otoke: Biševo, Svetac, Jabuka, Palagruža i područje pripadajućih teritorijalnih voda

4.9.16. Ispostava II. kategorije Kaštela, sa sjedištem u Kaštel Gomilici, obuhvaća područje ograničeno, sa zapada meridijanom koji prolazi rt Tašće – istočna granica ispostave Trogir, s istoka meridijanom koji prolazi zapadnim dijelom tvornice Sv. Kajo (Solin), te s juga linijom rt Tašće – hrid Galija – plićina Šilo – zapadni dio tvornice Sv. Kajo.

Uže područje Lučke kapetanije Split obuhvaća područje ograničeno sa zapada ispostavom Trogir, s juga ispostavama Rogač i Supetar, sa sjevera ispostavom Kaštela, s istoka ispostavom Omiš.«.

Članak 22.

Naslov iznad članka i članak 56. mijenjaju se i glase:

»4.10. Lučka kapetanija Ploče

Članak 56.

U Lučkoj kapetaniji Ploče, sa sjedištem u Pločama, ustrojavaju se sljedeće službe:

4.10.1. Služba sigurnosti plovidbe

4.10.2. Služba za registre sigurnosti plovidbe.

Lučka kapetanija Ploče ima ispostavu izvan svoga sjedišta, i to:

4.10.3. Ispostava III. kategorije Metković, sa sjedištem u Metkoviću, koja obuhvaća područje koje ide od otoka Osinj okomito na liniju koja ide sredinom Malog mora do ulaza u zaljev Klek Neum (granica Bosne i Hercegovine), te rijeku Neretvu od Opuzena uzvodno do granice sa Bosnom i Hercegovinom

4.10.4. Ispostava III. kategorije Trpanj, sa sjedištem u Trpnju, obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom ispostave Orebić, sa sjevera granicom ispostave Sućuraj i Lučke kapetanije Ploče, a s istoka okomitom linijom koja ide od rta Rad do sela Sreser i okomito na sredinu Malog mora.

Uže područje Lučke kapetanije Ploče obuhvaća područje ograničeno sa jugoistoka granicom ispostave Metković, a sa juga granicom ispostave Trpanj, sa sjeverozapada granicom ispostave Makarska, te donji tok Neretve nizvodno od granice ispostave Metković.«.

Članak 23.

Naslov iznad članka i članak 57. mijenjaju se i glase:

»4.11. Lučka kapetanija Dubrovnik

Članak 57.

U Lučkoj kapetaniji Dubrovnik, sa sjedištem u Dubrovniku, ustrojavaju se sljedeće službe:

4.11.1. Služba sigurnosti plovidbe

4.11.2. Služba za registre sigurnosti plovidbe.

Lučka kapetanija Dubrovnik ima ispostave izvan svoga sjedišta i to:

4.11.3. Ispostava III. kategorije Orebić, sa sjedištem u Orebiću, obuhvaća područje južne strane poluotoka Pelješac od granice ispostave Trstenik, od meridijana koji prolazi kroz uvalu Prerilučica (u. Lučica) – ispod mjesta Podstup, 1 Nm od obale, područjem prema zapadu sredinom zaljeva Trstenica tj. između o. Sestrice i kopna, dalje prema zapadu sredinom kanala između o. Stupe i kopna, sredinom Pelješkog kanala, sredinom spojnice rt Osičac (Pelješac) – u. Vaja (o. Korčula) do meridijana koji prolazi uvalom Rasoha (o. Korčula), sa sjeverne strane do granice sa ispostavom Sućuraj, tj. sredinom Neretvanskog kanala prema istoku do meridijana koji prolazi uvalom Jelinska (zapadno od mjesta Duba), odnosno granice ispostave Trpanj

4.11.4. Ispostava I. kategorije Korčula, sa sjedištem u Korčuli, obuhvaća područje ograničeno sa zapada granicom ispostave Vela Luka, sa sjevera granicom ispostave Orebić, a s južne strane Pelješca od granice ispostave Orebić do sredine spojnice rt Ražnjić – rt Goli i sa juga sredinom Lastovskog kanala

4.11.5. Ispostava II. kategorije Vela Luka, sa sjedištem u Veloj Luci, obuhvaća područje ograničeno sa sjevera južnom granicom lučkih ispostava Hvar i Jelsa, sa zapada istočnom granicom ispostave Vis, sa juga sredinom Lastovskog kanala, a sa istoka meridijanom koji prolazi kroz rt Riščanac na južnog strani otoka i na sjevernoj strani otoka meridijanom koji prolazi kroz uvalu Rasoha

4.11.6. Ispostava II. kategorije Lastovo, sa sjedištem u Ublima, obuhvaća područje ograničeno, sa sjevera južnom granicom ispostava Korčula i Vela Luka, sa istoka meridijanom koji prolazi sredinom spojnice rt Goli – Glavat na granicu teritorijalnih voda, a sa juga i zapada do granice teritorijalnih voda uključujući otoke: Sušac, Donji Školji, Rohovnjac i Glavat, kao i sve otočiće na tom području

4.11.7. Ispostava II. kategorije Cavtat, sa sjedištem u Cavtatu, obuhvaća područje ograničeno, sa sjeverozapada rtom Pelegrin, zapadno od otoka Bobara i u produženju okomito na granicu teritorijalnog mora, a sa jugoistoka uvala Klaćine, rt Oštro i okomito na granicu teritorijalnog mora

4.11.8. Ispostava III. kategorije Slano, sa sjedištem u Slanom, obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom lučkih ispostava Ston i Sobra, s juga sjeverni dio Koločepskog kanala s otocima Jakljan i Šipan, kroz prolaz veliki Vratnik prema moru 2 Nm, s istoka Lučkom kapetanijom Dubrovnik, sredinom Lopudskih vrata

4.11.9. Ispostava III. kategorije Ston, sa sjedištem u Stonu, obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom lučkih ispostava Trpanj i Trstenik, sa sjevera Lučkom ispostavom Metković i akvatorijem Bosne i Hercegovine, te okomicom na položaj zvan Podimotica (kanal Mali Ston), sa jugoistoka Lučkom ispostavom Slano, oko rta Grbljava kroz prolaz Veliki Vratnik na jugu sredinom Mljetskog kanala i Lučkom ispostavom Sobra

4.11.10. Ispostava III. kategorije Trstenik, sa sjedištem u Trsteniku, obuhvaća područje ograničeno, sa zapada istočnom granicom ispostave Korčula i ispostave Orebić, s juga sredinom Mljetskog kanala do okomice na rt Rona (Pelješac)

4.11.11. Ispostava III. kategorije Sobra, sa sjedištem u Sobri (otok Mljet), obuhvaća područje ograničeno, sa zapada granicom lučkih ispostava Korčula i Ubli, sa sjevera granicom lučkih ispostava Trstenik i Ston, sa istoka sredinom prolaza između otoka Jakljanja i rta Gruj, a zatim okomito na granicu teritorijalnog mora.

Uže područje Lučke kapetanije Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku obuhvaća područje ograničeno sa zapada lučkim ispostavama Slano i Sobra, a sa istoka granicom ispostave Cavtat.«.

Članak 24.

Naslov iznad članka i članak 58. mijenjaju se i glase:

»4.12. Lučka kapetanija Sisak

Članak 58.

U Lučkoj kapetaniji Sisak, sa sjedištem u Sisku, ustrojavaju se sljedeće službe:

4.12.1. Služba sigurnosti plovidbe

4.12.2. Služba za registre sigurnosti plovidbe.«.

Članak 25.

Naslov iznad članka i članak 59. mijenjaju se i glase:

»4.13. Lučka kapetanija Osijek

Članak 59.

U Lučkoj kapetaniji Osijek, sa sjedištem u Osijeku, ustrojavaju se sljedeće službe:

4.13.1. Služba sigurnosti plovidbe

4.13.2. Služba za registre sigurnosti plovidbe.«.

Članak 26.

Naslov iznad članka i članak 60. mijenjaju se i glase:

»4.14. Lučka kapetanija Slavonski Brod

Članak 60.

U Lučkoj kapetaniji Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, ustrojavaju se sljedeće službe:

4.14.1. Služba sigurnosti plovidbe

4.14.2. Služba za registre sigurnosti plovidbe.«.

Članak 27.

Naslov iznad članka i članak 61. mijenjaju se i glase:

»4.15. Lučka kapetanija Vukovar

Članak 61.

U Lučkoj kapetaniji Vukovar, sa sjedištem u Vukovaru, ustrojavaju se sljedeće službe:

4.15.1. Služba sigurnosti plovidbe

4.15.2. Služba za registre sigurnosti plovidbe.«.

Članak 28.

Naslov iznad članka i članak 62. mijenjaju se i glase:

»Djelokrug lučkih kapetanija

Članak 62.

Lučke kapetanije iz članaka 50. do 61. ove Uredbe su područne jedinice u sastavu Uprave sigurnosti plovidbe i ustrojene su na temelju Zakona o lučkim kapetanijama. Lučke kapetanije neposredno, u području svoje nadležnosti utvrđenom sukladno odredbama članka 13. Zakona o lučkim kapetanijama, obavljaju poslove traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru, koordiniraju spašavanja plovila i osoba s plovila na unutarnjim vodama, obavljaju poslove predviđanja, sprječavanja, ograničavanja, osiguranja spremnosti za reagiranje i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora radi zaštite morskog okoliša i obalnog područja, kao i zaštite okoliša od onečišćenja s objekata unutarnje plovidbe. Vrše nadzor i upravljanje pomorskim i riječnim prometom, provode inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata i objekata unutarnje plovidbe, pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje pojedinih poslova sigurnosti plovidbe i drugih poslova sukladno pomorskim i plovidbenim propisima te, inspekcijski nadzor prijevoza u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu. Provode nadzor nad održavanjem reda, uvjetima sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske te lukama, pristaništima i ostalim dijelovima unutarnjih voda, utvrđuju sposobnost za plovidbu pomorskih objekata i objekata unutarnje plovidbe u opsegu kako je utvrđen pomorskim i plovidbenim propisima, vode upisnike i očevidnika pomorskih objekata i objekata unutarnje plovidbe, izdaju isprava i knjiga pomorskim objektima i objektima unutarnje plovidbe hrvatske zastave. Obavljaju inspekcijske poslove prikupljanja dokaza i izvida pomorskih i plovidbenih prekršaja kojima je izazvana pomorska ili plovidbena nesreća, vode registar pomorskih i plovidbenih nesreća i nezgoda, izdaju pomorske i brodarske knjižice, odobrenja za ukrcavanje i identifikacijske isprave pomoraca, vode očevidnike pomoraca i brodaraca Republike Hrvatske i ovjeravaju plovidbene službe pomoraca i brodaraca. Provode ispite za stjecanje svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti odnosno dopunskoj osposobljenosti pomoraca, brodaraca i nautičara, izdaju svjedodžbe i vode registre svjedodžbi o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti pomoraca i brodaraca, uvjerenja o osposobljenosti za upravljanje brodicama, jahtama i čamcima. Vode prekršajni postupak u prvom stupnju za pomorske i plovidbene prekršaje, obavljaju poslove sigurnosne zaštite morskih luka i brodova i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost Ministarstva pomorskim i plovidbenim propisima te drugim posebnim propisima. Pripremaju stručna mišljenja, suglasnosti i uvjete za gradnju, radove i druge aktivnosti na plovnim putovima i u prostoru obale, potvrdu maritimnih i studija sigurnosti plovidbe te provode upravne istrage pomorskih nesreća. Surađuju s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u poduzimanju mjera radi ostvarenja učinkovitog i svrhovitog obavljanja poslova sigurnosti plovidbe na području nadležnosti, osiguravaju ujednačenu, pravilnu, pravodobnu i učinkovitu primjenu pomorskih i plovidbenih propisa u području nadležnosti, sudjeluju u provedbi programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja za provedbu pomorskih i plovidbenih propisa te međusobno surađuju o obavljanju poslova sigurnosti plovidbe i nadzora pomorskog dobra.«.

Članak 29.

Naslov iznad članka i članak 63. mijenjaju se i glase:

»Služba sigurnosti plovidbe

Članak 63.

Služba sigurnosti plovidbe, iz članaka 50. do 61. ove Uredbe, obavlja poslove traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru, koordinira spašavanja plovila i osoba s plovila na unutarnjim vodama, obavlja poslove predviđanja, sprječavanja, ograničavanja, osiguranja spremnosti za reagiranje i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora radi zaštite morskog okoliša i obalnog područja, kao i zaštite okoliša od onečišćenja s objekata unutarnje plovidbe; provodi inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata i objekata unutarnje plovidbe, pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje pojedinih poslova sigurnosti plovidbe i drugih poslova sukladno pomorskim i plovidbenim propisima, inspekcijski nadzor prijevoza u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu, te nadzor sigurnosne zaštite luka otvorenih za domaći i međunarodni promet; obavlja i ostale inspekcijske poslove, poslove sigurnosti plovidbe, zaštite mora od onečišćenja s brodova i pomorskog prometa sukladno odredbama Pomorskog zakonika, Zakona o lučkim kapetanijama, Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, Zakona kojim se uređuje prijevoz u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, Zakona o hidrografskoj djelatnosti kao i drugih domaćih i međunarodnih propisa. Služba vrši neposredni nadzor i upravljanje pomorskim prometom i obavlja nadzor i upravljanje riječnim prometom, provodi nadzor nad održavanjem reda, uvjetima sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske te lukama, pristaništima i ostalim dijelovima unutarnjih voda, utvrđuje sposobnost za plovidbu pomorskih objekata i objekata unutarnje plovidbe u opsegu kako je utvrđen pomorskim i plovidbenim propisima; obavlja poslove neposrednog nadzora plovidbe i peljarenja pomorskih objekata, zaprima najave i prijave dolaska brodova, te iste kontrolira, nadzire dolazak i odlazak brodova u lukama, nadzire ukrcaj i iskrcaj tereta i putnika, nadzire održavanje reda u lukama i pomorski promet, izdaje dozvolu za slobodan promet s obalom, odobrava sidrenje brodova u slučaju više sile na područjima koja nisu predviđena za isto, zaprimaju i ovjeravaju prijave pomorskih nesreća; izdaje odobrenja za športske i druge aktivnosti na moru i unutarnjim vodama, obavlja motrenja za potrebe sigurnosti plovidbe i meteorološka motrenja, obavlja poslove u vezi označavanja i uklanjanja podrtina i potonulih stvari, vodi statistiku prometa brodova, robe i putnika; provodi poslove utvrđivanja sposobnosti čamaca za plovidbu, izdaje odobrenja za vez, raspremu, probnu vožnju plovila, kupališta, organiziranje zimovnika, zimskih skloništa i priopćenja brodarima o uvjetima za plovidbu; obavljaju inspekcijske poslove prikupljanja dokaza i izvida pomorskih i plovidbenih prekršaja kojima je izazvana pomorska ili plovidbena nesreća te sudjeluje u provođenju upravnih istraga pomorskih nesreća. Priprema stručna mišljenja, suglasnosti i uvjete za gradnju, radove i druge aktivnosti na plovnim putovima i u prostoru obale, potvrdu maritimnih i studija sigurnosti plovidbe, te provode upravne istrage pomorskih nesreća. Služba u suradnji s ispostavama lučkih kapetanija planira, organizira i koordinira aktivnosti vezane za redovito i izvanredno održavanje flote, opremanje flote potrošnim materijalima, dodatnom opremom i uređajima, predlaže rashod postojećih i nabavu novih brodova i brodica; planira i organizira tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora, vodi evidenciju o postojećoj opremi i uređajima te planira potrebe i nabavu nove telekomunikacijske, računalne i radio opreme i uređaja za potrebe lučke kapetanije i ispostava lučkih kapetanija; vodi evidencije naplate naknada i kazni iz djelokruga Službe; koordinira i nadzire rad ispostava lučke kapetanije iz djelokruga poslova Službe. Brine se o provedbi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga te obavlja druge pravne i stručne poslove prema posebnim zakonima i drugim propisima.«.

Članak 30.

Naslov iznad članka i članak 64. mijenjaju se i glase:

»Služba za registre sigurnosti plovidbe

Članak 64.

Služba za registre sigurnosti plovidbe, iz članaka 50. do 61. ove Uredbe, obavlja poslove upisa i brisanja pomorskih objekata i objekata unutarnje plovidbe, poslove vođenja upisnika brodova i odgovarajućih pomoćnih knjiga, izdavanja isprava i knjiga pomorskih objekata i objekata unutarnje plovidbe; izdaje odobrenje za plovidbu u teritorijalnom moru, unutarnjim morskim vodama i unutarnjim vodama stranim jahtama i brodicama i vodi registar stranih plovnih objekata. Služba obavlja poslove izdavanja pomorskih i brodarskih knjižica, vođenja evidencije o izdanim pomorskim i brodarskim knjižicama; evidentira i ovjerava ukrcaj i iskrcaj pomoraca i brodaraca, upisuje liječničke preglede u pomorske i brodarske knjižice; obavlja prijavu i odjavu na obvezno mirovinskog i obvezno zdravstveno osiguranje hrvatskih pomoraca i brodaraca u međunarodnoj plovidbi, izdaje potvrde o danima plovidbe; obavlja poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti pomoraca za stjecanje zvanja u pomorstvu, odnosno brodaraca za stjecanje zvanja u unutarnjoj plovidbi, kao i poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti za upravljanje brodicama, čamcima i jahtama; izdaje svjedodžbe i uvjerenja o osposobljenosti te vodi evidenciju o izdanim svjedodžbama i uvjerenjima. Služba obavlja poslove upisa i brisanja pomorskih agenata, te vođenje upisnika pomorskih agenata. Služba obavlja poslove vezane za vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju zbog povrede pomorskih propisa i propisa unutarnje plovidbe, kao i poslove vođenja evidencija o prekršajnim postupcima. Služba brine o radno-pravnim pitanjima službenika i namještenika lučke kapetanije i ispostava lučke kapetanije; obavlja poslove planiranja potreba, nabave i skladišne evidencije odora, zaštićenih obrazaca, uredskog i potrošnog materijala za potrebe redovnih aktivnosti lučke kapetanije i ispostava lučke kapetanije; obavlja administrativne poslove vezane za primanje i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovo razvrstavanje i raspoređivanje, upisivanje u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpreme te druge administrativne poslove vezane uz zaprimanje i otpremu pošte, vodi evidencije naplate naknada i druge knjigovodstvene evidencije iz djelokruga Službe. Brine se o provedbi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga te obavlja druge pravne i stručne poslove prema posebnim zakonima i drugim propisima. Koordinira i nadzire rad ispostava lučke kapetanije iz djelokruga poslova Službe.«.

Članak 31.

Naslov iznad članka i članak 65. mijenjaju se i glase:

»Ispostave lučkih kapetanija I. kategorije

Članak 65.

Ispostave lučkih kapetanija I. kategorije iz članaka 50. do 61. ove Uredbe neprekidno i u svako doba obavljaju poslove organizacije i provođenja traganja i spašavanju ljudskih života i imovine na moru; nadziru provedbu zakona i drugih propisa u kojima se regulira sigurnost plovidbe, održavanje reda na pomorskom dobru, lukama, plovidba, pristajanje, privezivanje, odvezivanje i sidrenje brodova, jahti i brodica, nadziru ukrcaj i iskrcaj tereta i putnika, nadziru dolaske i odlaske brodova, nadziru obavljanje hidrografske djelatnosti, obavljaju poslove inspekcijskog i tehničkog nadzora nad pomorskim objektima, lukama, pomorskim dobrom, objektima sigurnosti plovidbe, održavanjem i obilježavanjem plovnih putova, izgradnjom objekata i/ili izvođenjem drugih zahvata u prostoru unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, nadziru brodske isprave i knjige plovnih objekata, zaprimaju i ovjeravaju prijave pomorskih nesreća, obavljaju preglede brodica, jahti i brodova pod hrvatskom zastavom, sudjeluju u poslovima zaštite mora od onečišćenja, te po potrebi obavljaju očevid u slučajevima onečišćenja mora, obavljaju meteorološka motrenja i mjerenja za potrebe sigurnosti plovidbe, sankcioniraju počinitelje pomorskih prekršaja; izvješćuju lučku kapetaniju o utvrđenim opasnostima za plovidbu, nastalim promjenama na plovnom putu, luci ili drugom dijelu pomorskoga dobra; obavljaju poslove upisa i brisanja brodica i čamaca, poslove vođenja upisnika brodova i odgovarajućih pomoćnih knjiga, izdavanja isprava brodica i čamaca; izdaju odobrenje za plovidbu u teritorijalnom moru, unutarnjim morskim vodama i unutarnjim vodama stranim jahtama, brodicama i čamcima; vode registar stranih jahti, brodica i čamca; ovjeravaju dnevnik ronjenja i izdaju dozvole za individualno ronjenje; obavljaju obračun i/ili naplatu naknada za javne usluge koje se odnose na pomorce i pomorske objekte, a prihod su državnog proračuna, te obavljaju i druge poslove sukladno posebnim propisima. Osim ovih poslova, za brodove u međunarodnoj plovidbi, ispostave lučkih kapetanija I. vrste izdaju dozvole za slobodan promet s obalom te dozvolu odlaska broda, obavljaju poslove u vezi označavanja i uklanjanja podrtina i potonulih stvari, u suradnji s lučkom kapetanijom planiraju, organiziraju i koordiniraju aktivnosti vezane za redovito i izvanredno održavanje službene brodice, opremanje službene brodice potrošnim materijalima, dodatnom opremom i uređajima, predlažu rashod postojeće i nabavu nove brodice, te obavljaju stručne poslove i donosi upravna rješenja u prvom stupnju za uvjete sigurnosti plovidbe i uvjete zaštite okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata u postupcima službenih postupaka prijave pomorskih objekata; provode upravne istrage pomorskih nesreća i pripremaju stručna mišljenja, suglasnosti i uvjete za gradnju, radove i druge aktivnosti na plovnim putovima, potvrdu maritimnih i studija sigurnosti plovidbe, te provode upravne istrage pomorskih nesreća.«.

Članak 32.

Naslov iznad članka i članak 66. mijenjaju se i glase:

»Ispostave lučkih kapetanija II. kategorije

Članak 66.

Ispostave lučkih kapetanija II. kategorije iz članaka 50. do 61. ove Uredbe obavljaju poslove organizacije i provođenja traganja i spašavanju ljudskih života i imovine na moru, nadziru provedbu zakona i drugih propisa u kojima se regulira sigurnost plovidbe, održavanje reda na pomorskom dobru, lukama, plovidba, pristajanje, privezivanje, odvezivanje i sidrenje brodova, jahti i brodica, nadziru ukrcaj i iskrcaj tereta i putnika, nadziru dolaske i odlaske brodova, vode statistiku prometa brodova, robe i putnika, nadziru plovidbu stranih jahti i brodica, nadziru obavljanje hidrografske djelatnosti, obavljaju poslove inspekcijskog i tehničkog nadzora nad pomorskim objektima, lukama, pomorskim dobrom, objektima sigurnosti plovidbe, održavanjem i obilježavanjem plovnih putova, izgradnjom objekata i/ili izvođenjem drugih zahvata u prostoru unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, nadziru brodske isprave i knjige plovnih objekata, zaprimaju i ovjeravaju prijave pomorskih nesreća, sudjeluju u provođenju upravnih istraga pomorskih nesreća, obavljaju preglede brodica, jahti i brodova pod hrvatskom zastavom, sudjeluju u poslovima zaštite mora od onečišćenja, te po potrebi obavljaju očevid u slučajevima onečišćenja mora i daje naloge koncesionarima u lukama i na pomorskom dobru, obavljaju meteorološka motrenja i mjerenja za potrebe sigurnosti plovidbe, sankcioniraju počinitelje pomorskih prekršaja; izvješćuju lučku kapetaniju o utvrđenim opasnostima za plovidbu, nastalim promjenama na plovnom putu, luci ili drugom dijelu pomorskoga dobra; obavljaju poslove upisa i brisanja brodica i čamaca, poslove vođenja upisnika brodova i odgovarajućih pomoćnih knjiga, izdavanja isprava brodica i čamaca; izdaju odobrenje za plovidbu u teritorijalnom moru, unutarnjim morskim vodama i unutarnjim vodama stranim jahtama, brodicama i čamcima; vode registar stranih jahti, brodica i čamca; ovjeravaju dnevnik ronjenja i izdaju dozvole za individualno ronjenje; obavljaju obračun i/ili naplatu naknada za javne usluge koje se odnose na pomorce i pomorske objekte, a prihod su državnog proračuna, te obavljaju i druge poslove sukladno posebnim propisima. Osim ovih poslova, za brodove u međunarodnoj plovidbi, ispostave lučkih kapetanija II. vrste izdaju dozvole za slobodan promet s obalom te dozvolu odlaska broda, obavljaju poslove u vezi označavanja i uklanjanja podrtina i potonulih stvari, u suradnji s lučkom kapetanijom planiraju, organiziraju i koordiniraju aktivnosti vezane za redovito i izvanredno održavanje službene brodice, opremanje službene brodice potrošnim materijalima, dodatnom opremom i uređajima, predlažu rashod postojeće i nabavu nove brodice te obavljaju stručne poslove i donose upravna rješenja u prvom stupnju za uvjete sigurnosti plovidbe i uvjete zaštite okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata u postupcima službenih postupaka prijave pomorskih objekata.«.

Članak 33.

Naslov iznad članka i članak 67. mijenjaju se i glase:

»Ispostave lučkih kapetanija III. kategorije

Članak 67.

Ispostave lučkih kapetanija III. kategorije iz članaka 50. do 61. ove Uredbe obavljaju poslove organizacije traganja i spašavanju ljudskih života i imovine na moru, nadziru provedbu zakona i drugih propisa u kojima se regulira sigurnost plovidbe, održavanje reda na pomorskom dobru, lukama, plovidba, pristajanje, privezivanje, odvezivanje i sidrenje brodova, jahti i brodica, nadziru ukrcaj i iskrcaj tereta i putnika, nadziru dolaske i odlaske brodova, nadziru obavljanje hidrografske djelatnosti, obavljaju poslove inspekcijskog i tehničkog nadzora nad pomorskim objektima, lukama, pomorskim dobrom, objektima sigurnosti plovidbe, održavanjem i obilježavanjem plovnih putova, izgradnjom objekata i/ili izvođenjem drugih zahvata u prostoru unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske te nadziru brodske isprave i knjige plovnih objekata, zaprimaju i ovjeravaju prijave pomorskih nesreća, sudjeluju u provođenju upravnih istraga pomorskih nesreća, obavljaju preglede brodica, jahti i brodova pod hrvatskom zastavom, sudjeluju u poslovima zaštite mora od onečišćenja te po potrebi obavljaju očevid u slučajevima onečišćenja mora, obavljaju meteorološka motrenja i mjerenja za potrebe sigurnosti plovidbe, sankcioniraju počinitelje pomorskih prekršaja; izvješćuju lučku kapetaniju o utvrđenim opasnostima za plovidbu, nastalim promjenama na plovnom putu, luci ili drugom dijelu pomorskoga dobra; obavljaju poslove upisa i brisanja brodica i čamaca, poslove vođenja upisnika brodova i odgovarajućih pomoćnih knjiga, izdavanja isprava brodica i čamaca; izdaju odobrenje za plovidbu u teritorijalnom moru, unutarnjim morskim vodama i unutarnjim vodama stranim jahtama, brodicama i čamcima; vode registar stranih jahti, brodica i čamca; ovjeravaju dnevnik ronjenja i izdaju dozvole za individualno ronjenje; obavljaju obračun i/ili naplatu naknada za javne usluge koje se odnose na pomorce i pomorske objekte, a prihod su državnog proračuna, surađuje s drugim državnim tijelima i institucijama vezanim za svoj djelokrug rada te obavljaju i druge poslove sukladno posebnim propisima.«.

Članak 34.

Naslov iznad članka i članak 68. mijenjaju se i glase:

»4.16. Nacionalni centar sigurnosti plovidbe (NCSP)

Članak 68.

Nacionalni centar sigurnosti plovidbe (NCSP) sa sjedištem u Rijeci obavlja za područje nadležnosti svih lučkih kapetanija koje djeluju na morskom prostoru unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora, isključivog gospodarskog pojasa, epikontinentalnog pojasa i unutarnjih voda Republike Hrvatske, poslove traganja i spašavanje osoba u pogibelji na moru, nadzora i upravljanja pomorskim prometom, nadzora i upravljanja riječnim prometom te poslove predviđanje, sprječavanje, ograničavanje, osiguranje spremnosti za reagiranje i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora i na izvanredne prirodne događaje u moru radi zaštite morskog okoliša i obalnog područja, kao i zaštite okoliša od onečišćenja s objekata unutarnje plovidbe, u skladu s pomorskim i plovidbenim propisima te u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita okoliša. Nacionalni centar sigurnosti plovidbe provodi i prati primjenu međunarodnih i domaćih propisa koji se odnose na djelokrug rada, priprema analize i stručna izvješća stanja sigurnosti pomorskog i plovidbenog prometa te predlaže mjere za njihovo postupovno i tehničko unaprjeđenje, izrađuje i ažurira postupke, procedure i radne upute, izrađuje analize operativnih potreba, skrbi o stručnoj osposobljenosti djelatnika te obavlja poslove interne izobrazbe djelatnika, vodi očevidnik izobrazbe, sudjeluje u stručnom osposobljavanju djelatnika lučkih kapetanija te u tim poslovima surađuje sa Sektorom sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama. Nacionalni centar sigurnosti plovidbe upravlja i koordinira radom svojih ustrojstvenih jedinica, operativno surađuje s brodarima, pomorskim agentima, tijelima koja upravljaju lukama, peljarima i drugim učesnicima u pomorskom prometu, Plovputom, Hrvatskim hidrografskim institutom, Obalnom stražom Republike Hrvatske, policijom i drugim tijelima operativnog nadzora na moru u nadležnosti Republike Hrvatske sukladno nadležnostima utvrđenim posebnim propisima. Sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije u području djelokruga poslova. Sudjeluje u izradi stručnih podloga za izmjene ili izradu propisa iz područja nadzora i upravljanja pomorskim i vodnim prometom, traganja i spašavanja, predviđanja, sprječavanja, ograničavanja, osiguravanja spremnosti za reagiranje i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora, priprema stručne podloge za tehničko-tehnološko, provedbeno i drugo unaprjeđenje rada, održavanje sustava upravljanja kvalitetom te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Nacionalnom centru sigurnosti plovidbe (NCSP) ustrojavaju se:

4.16.1. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka)

4.16.2. Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska)

4.16.3. Nacionalna RIS središnjica (RIS Hrvatska).«.

Članak 35.

Naslov iznad članka i članak 69. mijenjaju se i glase:

»4.16.1. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka)

Članak 69.

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) sa sjedištem u Rijeci obavlja poslove službe traganja i spašavanja na moru, poslove obalne postaje kao dojavni centar za pomorske nezgode i onečišćenja okoliša s pomorskih objekata, sigurnosnu zaštitu pomorskih brodova i luka i obvezni sustav obavješćivanja koji je odobrila Međunarodna pomorska organizacija, kao i druge poslove, a sve u skladu s pomorskim propisima. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) obavlja poslove organizacije i usklađivanja traganja i spašavanja sukladno Nacionalnom planu traganja i spašavanja ljudskih života na moru, pruža stručnu i tehničku potporu podsredišnjicama za usklađivanje traganja i spašavanja na moru radi provedbe traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru unutar područja nadležnosti pojedine lučke kapetanije, provodi propisane postupke određivanja mjesta zakloništa, obavlja poslove pomorske službe za podršku (Maritime Assistance Service – MAS), obavlja poslove i zadatke u skladu s Planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, obavlja poslove i zadatke u skladu s drugim propisima, prati primjenu međunarodnih i domaćih propisa koji se odnose na navedena područja nadležnosti, priprema analize i stručna izvješća o radu Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru i lučkih kapetanija u dijelu poslova traganja i spašavanja te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje. Nalaže obavljanje radnji, daje upute, naredbe i dopuštenja s ciljem smanjenja opasnosti za ljudske živote na moru, sigurnost plovidbe i morski okoliš. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije iz područja nadležnosti, sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja nadležnosti, priprema stručne podloge za tehničko-tehnološko, provedbeno i drugo unaprjeđenje službe, skrbi o stručnoj osposobljenosti djelatnika te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.«.

Članak 36.

Naslov iznad članka i članak 70. mijenjaju se i glase:

»4.16.2. Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska)

Članak 70.

Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska), sa sjedištem u Rijeci, tehničkim i informacijskim sustavom za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS), odnosno uređajima i opremom za automatsku identifikaciju brodova (AIS) i/ili radarskim uređajima i opremom i/ili pomorskim radio-komunikacijskim uređajima i opremom i/ili elektronskim pomorskim kartama i drugim tehničkim sredstvima i informacijskim sustavima, obavlja poslove operativnog nadzora i upravljanja pomorskim prometom, plovidbom i peljarenjem u području unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske te nadzora provedbe pravila plovidbe propisanih međunarodnim ugovorima, Pomorskim zakonikom, propisima donesenim na temelju Pomorskog zakonika i drugim propisima te je odgovorna za dostupnost i pružanje VTS usluga. Obavlja poslove nadzora i upravljanja pomorskog prometa kroz međudjelovanje s lučkim kapetanijama. Nalaže obavljanje radnji, daje upute, naredbe i dopuštenja s ciljem smanjenja opasnosti za ljudske živote na moru, sigurnost plovidbe i morski okoliš. Obavlja inspekcijske poslove u skladu s ovlaštenjima utvrđenim Pomorskim zakonikom i podzakonskim aktima, pruža korisnicima – pomorskim objektima VTS usluge u skladu s posebnim propisima. VTS Hrvatska prati primjenu međunarodnih i domaćih propisa koji se odnose na nadzor i upravljanje pomorskim prometom, priprema analize i stručna izvješća o radu te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje. Izrađuje i ažurira postupke, procedure i radne upute, te izrađuje analize operativnih potreba. Upravlja i koordinira radom svojih ustrojstvenih jedinica, upravlja i dodjeljuje ovlasti upravljanja VTMIS opremom, skrbi o stručnoj osposobljenosti djelatnika te obavlja poslove interne izobrazbe djelatnika i vodi očevidnik izobrazbe. Surađuje s brodarima, pomorskim agentima, tijelima koja upravljaju lukama, peljarima i drugim sudionicima u pomorskom prometu, Plovputom, Hrvatskim hidrografskim institutom, Obalnom stražom Republike Hrvatske, policijom i drugim tijelima operativnog nadzora na moru u nadležnosti Republike Hrvatske sukladno nadležnostima utvrđenim posebnim propisima. Sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, tijela i agencija Europske unije u području nadzora i upravljanja pomorskim prometom. Sudjeluje u izradi stručnih podloga za izmjene ili izradu propisa iz područja nadzora i upravljanja pomorskim prometom, priprema stručne podloge za tehničko-tehnološko, provedbeno i drugo unaprjeđenje službe, održavanje sustava upravljanja kvalitetom te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Nacionalnoj središnjici za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska), ustrojavaju se:

4.16.2.1. VTS centar Split

4.16.2.2. VTS centar Dubrovnik.«.

Članak 37.

Naslov iznad članka i članak 71. mijenjaju se i glase:

»VTS centri

Članak 71.

Odjeli Nacionalne središnjice za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS centar Split sa sjedištem u Splitu i VTS centar Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku) obavljaju poslove operativnog nadzora i upravljanja pomorskim prometom, plovidbom i peljarenjem u području unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske te nadzora provedbe pravila plovidbe propisanih međunarodnim ugovorima, Pomorskim zakonikom i propisima donesenim na temelju Pomorskog zakonika i drugih propisa. Prikupljaju podatke o pomorskim objektima i pomorskom prometu, identificiraju i utvrđuju poziciju, namjeru i odredište pomorskog objekta, prate i nadziru plovidbu, prate pomorsko-prometne okolnosti (meteorološke i hidrološke, stanje objekata sigurnosti plovidbe, prometna zagušenja i drugo), analiziraju i taktički planiraju plovidbene i prometne situacije, pružaju podatke pomorskim objektima te prema potrebi i mogućnostima daju plovidbene savjete i pružaju podršku u plovidbi pomorskim objektima. Obavljaju poslove nadzora i upravljanja kroz međudjelovanje s pojedinim lučkim kapetanijama. Nalažu obavljanje radnji, daju upute, naredbe i dopuštenja s ciljem smanjenja opasnosti za ljudske živote na moru, sigurnost plovidbe i morski okoliš. Obavljaju inspekcijske poslove u skladu s ovlaštenjima utvrđenim Pomorskim zakonikom i podzakonskim aktima. Pružaju korisnicima – pomorskim objektima VTS usluge u skladu s posebnim propisima. Operativno surađuju s tijelima koja upravljaju lukama, Plovputom, Hrvatskim hidrografskim institutom, Obalnom stražom Republike Hrvatske, policijom i drugim tijelima operativnog nadzora na moru u nadležnosti Republike Hrvatske sukladno nadležnostima utvrđenim posebnim propisima. Sudjeluju u izradi i ažuriranju postupaka, procedura i radnih uputa te obavljaju stručno osposobljavanje djelatnika. Prate primjenu međunarodnih i domaćih propisa koji se odnose na nadzor i upravljanje pomorskim prometom, pripremaju analize i stručna izvješća o radu i predlažu mjere za njihovo unaprjeđenje te obavljaju i druge poslove u okviru svoga djelokruga.«.

Članak 38.

Naslov iznad članka i članak 72. mijenjaju se i glase:

»4.16.3. Nacionalna RIS središnjica (RIS Hrvatska)

Članak 72.

Nacionalna RIS središnjica (RIS Hrvatska) sa sjedištem u Sisku obavlja poslove stručne i tehničke podrške regionalnim RIS centrima radi provedbe operativnog upravljanja prometom unutar područja nadležnosti pojedinog regionalnog RIS centra te provodi, prema potrebi, poslove operativnog upravljanja prometom, u suradnji s lučkim kapetanijama. Nacionalna RIS središnjica osigurava dostupnost podataka o vodostaju, izvješća o ledu i meteoroloških informacija u elektroničkom obliku te razmjenu podataka putem elektroničkih izvješća s plovila (ERI) s registriranim korisnicima. Nacionalna RIS središnjica osigurava funkcionalnosti Riječnih informacijskih servisa, usklađenost usluga koje pružaju regionalni RIS centri, administriranje pristupa RIS korisnika sustavu te osigurava uvjete za međunarodnu razmjenu podataka. Nacionalna RIS središnjica surađuje s nacionalnim centrima drugih zemalja radi razmjene podataka. Nacionalna RIS središnjica operativno koordinira suradnju s drugim državnim tijelima (carina, policija, inspekcijske službe i dr.) i javnim ustanovama koje su umrežene u sustav. Nacionalna RIS središnjica obavlja poslove administriranja bazama podataka za automatski sustav identifikacije na unutarnjim vodama (AIS), elektroničko izvješćivanje s plovila (ERI), izdavanja priopćenja brodarstvu (NTS), bazom podataka o trupu plovila (HDB) i osiguravanja dostupnosti elektroničkih navigacijskih karata (ENC). Nacionalna RIS Središnjica, u suradnji s regionalnim RIS centrima, izrađuje i održava službeni RIS priručnik koji sadrži radne upute, postupke i procedure u cilju povećanja sigurnosti plovidbe, učinkovitosti vodnog prometa i zaštite okoliša. Prati primjenu međunarodnih i domaćih propisa koji se odnose na područje djelovanja, priprema analize i stručna izvješća o radu i predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje. Sudjeluje u izradi stručnih podloga za izmjene ili izradu propisa iz područja riječnih informacijskih servisa, priprema stručne podloge za tehničko-tehnološko, provedbeno i drugo unaprjeđenje službe, održavanje sustava upravljanja kvalitetom, skrbi o stručnoj osposobljenosti djelatnika Nacionalne RIS središnjice i regionalnih RIS centara, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.«.

Članak 39.

Naslovi iznad članaka i članci 73. do 77. brišu se.

Članak 40.

U članku 78. stavku 6. riječi: »i odjela« brišu se.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave unutarnje plovidbe izvan sjedišta Ministarstva ustrojava se:

5.3. Područni ured za vodne putove Vukovar.«.

Članak 41.

Iza članka 84. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 84.a, 84.b, 84.c i 84.d koji glase:

»5.3. Područni ured za vodne putove Vukovar

Članak 84.a

Područni ured za vodne putove Vukovar, sa sjedištem u Vukovaru, obavlja poslove upravljanja vodnim putovima unutarnjih voda. Predlaže programe gradnje, tehničkog unapređenja i prometno-tehnološke modernizacije vodnih putova, tehničkog održavanja vodnih putova te osposobljavanja vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda. Vrši interventno održavanje plovnog puta po obavijesti inspektora nadležnih za sigurnost plovidbe na unutarnjim vodama te vrši uklanjanje iz plovnog puta plutajućih i potonulih predmeta koji ugrožavaju sigurnost plovidbe. Organizira provedbu usvojenih programa gradnje, tehničkog unapređenja i prometno-tehnološke modernizacije vodnih putova, tehničkog održavanja vodnih putova. Priprema troškovnike i tehničke specifikacije dokumentacije za nadmetanje (projektne zadatke i elaborate) neophodno potrebne za provedbu postupaka nabave radova, roba i usluga. Sudjeluje u radu stručnih domaćih i međunarodnih organizacija u izradi stručnih prijedloga propisa iz područja vodnih putova na unutarnjim vodama. Obavlja poslove vođenja prostornih podataka o vodnim i plovnim putovima, sudjeluje u postupcima izrade dokumenata iz područja prostornog planiranja na razini Republike Hrvatske kao na razini područne (regionalne) i lokalne samouprave kada isti obuhvaćaju i vodne putove. Područni ured za vodne putove Vukovar priprema i izrađuje potrebne dokumente u postupcima izrade projekata, izdavanja dozvola za obavljanje radova koji mogu imati utjecaja na vodne putove. Područni ured za vodne putove Vukovar obavlja poslove vezane uz pripremu dokumenata za kandidiranje projekata za financiranje kroz namjenske programe i strukturne fondove Europske unije te obavlja sve aktivnosti koje se odnose na provedbu i nadzor nad provedbom ovih programa. Priprema i predlaže metodologije modele financiranja te praćenja tijeka projekata financiranih i sufinanciranih iz državnog proračuna s pozicije Ministarstva namijenjenih unutarnjoj plovidbi. Područni ured za vodne putove Vukovar izrađuje akte kojima se investitorima ili projektantima utvrđuju uvjeti za projektiranje u postupku izrade tehničke dokumentacije za radove građenja, vađenja mineralnih sirovina i drugih radova ili djelatnosti koje se obavljaju na vodnom putu ili utječu na vodni put, a za koje je prema posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji potrebno ishoditi građevinsku dozvolu prema posebnom zakonu te za navedene radove izrađuje i odgovarajuće potvrde na glavne projekte. Područni ured za vodne putove Vukovar provodi redovnu ophodnju, obilježavanje, praćenje stanja i izvješćivanje tijela sigurnosti plovidbe o stanju vodnih putova. Kontinuirano provodi geodetsku i hidrografsku djelatnost na vodnim putovima unutarnjih voda temeljem kojih se izrađuju službena izvješća o stanju plovnosti, priprema podloge za izradu studijske i tehničke dokumentacije vodnih putova. Sudjeluje u radu međudržavnih povjerenstava i radnih skupina s državama s kojima Republika Hrvatska granično dijeli vodne putove te surađuje s tijelima susjednih država nadležnim za upravljanje vodnim putovima. Područni ured skrbi o objektima i opremi koji su u funkciji obavljanja poslova vezanih za vodne putove. Brine o njihovom redovnom održavanju i po potrebi predlaže nabavu nove opreme. Obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Područni ured obavlja poslove u okviru svoga djelokruga na područjima vodnih putova Vukovarsko-srijemske županije, Osječko-baranjske županije, Koprivničko-križevačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Brodsko-posavske županije, Virovitičko-podravske županije, Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

U Područnom uredu za vodne putove Vukovar ustrojavaju se:

5.3.1. Služba za pripremu i razvoj projekata, hidrografiju i informatiku

5.3.2. Služba za obilježavanje i tehničko održavanje vodnih putova.

5.3.1. Služba za pripremu i razvoj projekata, hidrografiju i informatiku

Članak 84.b

Služba za pripremu i razvoj projekata, hidrografiju i informatiku priprema prijedloge godišnjih i višegodišnjih planova i programa razvoja i izgradnje unutarnjih vodnih putova, tehničkog održavanja i obilježavanja vodnih putova i prati njihovo izvršenje. Organizira izrade podloga, studija, projekata i dozvola za izvršenje planova i programa. Sudjeluje u predlaganju i koncipiranju projekata koji bi se (su)financirali sredstvima fondova Europske unije. Sudjeluje u izradi srednjoročne i dugoročne studijsko – planske dokumentacije. Sudjeluje u radu stručnih međunarodnih organizacija te izradi stručnih prijedloga propisa iz područja vodnih putova na unutarnjim vodama. Sudjeluje u revizijskim povjerenstvima, pripremi stručnih analiza i projektnih zadataka, troškovnika i tehničkih specifikacija za postupke nabave. Služba provodi organizaciju aktivnosti provedbe programa radova uključujući i izradu svih izvješća koja se odnose na realizaciju programa radova. Sustavno prati provedbu projekata i vrši stručne analize njihove realizacije. Koordinira provedbu projekata, prati njihovo financijsko i fizičko izvršenje te izrađuje dokumente potrebne za praćenje i izvješćivanje o tijeku pojedinih projekata. Priprema izdavanje upravnih akata gospodarskim subjektima koji traže posebne uvjete građenja, potvrde glavnih projekata, dozvola i suglasnosti u skladu s pozitivno-pravnim propisima, koji uređuju ovu problematiku. Služba sudjeluje u postupcima izrade dokumenata iz područja prostornog planiranja na razini Republike Hrvatske, kao i na razini područne (regionalne) i lokalne samouprave kada isti obuhvaćaju i vodne putove. Priprema potrebne dokumente u postupcima izrade projekata, izdavanja dozvola za obavljanja radova koji mogu imati utjecaja na vodne putove. Predlaže i prati izvršenje planova i programa nabave i održavanja objekata i informatičke opreme za potrebe praćenja stanja vodnih putova kojom se obavljanju poslovi obilježavanja, hidrografskog snimanja i slično. Služba organizira i provodi poslove vezane uz praćenje stanja vodnih putova te prati geodetske izmjere vodnih putova koje se obavljaju kombinacijom terestičko-satelitske metode i hidrografske izmjere korita vodotoka radi osiguravanja podataka o plovnom profilu, dubinama, vrsti dna, brzini toka, visini slobodnog gabarita ispod mostova i zračnih kabela te drugih potrebnih podataka koji mogu utjecati na navigaciju vodnim putovima. Izrađuje službena izvješća o stanju plovnosti te podloge za studijsku i tehničku dokumentaciju na vodnim putovima. Služba organizira i vodi bazu podataka o vodnim putovima, objektima sigurnosti plovidbe za poboljšanje uvjeta plovidbe i za obilježavanje i signalizaciju istih. Služba organizira i vodi bazu podataka o periodičnim snimanjima pojedinih dionica vodnog puta (terestičkim i hidrografskim). Prati geodetske, hidrografske, komunikacijske i informatičke tehnologije, usklađuje metode snimanja, vrši njihovu obradu i prati usklađenost s novim tehnologijama i jedinstvenim standardima koji važe na europskim vodnim putovima. Skrbi o izradi programa za potrebe praćenja stanja vodnih putova, vodi i izrađuje prostorno-planske podatke o vodnim putovima, sudjeluje u izradi studijsko-planske dokumentacije te po potrebi osigurava geodetsko-hidrografske podloge za izradu studija i projekata. U koordinaciji sa Službom za obilježavanje i tehničko održavanje vodnih putova izrađuje elaborate održavanja dubina na kritičnim dionicama vodnih putova. Služba skrbi o cjelokupnoj informatičkoj opremi i funkcioniranju programa. Na osnovu podataka o snimanju Služba izrađuju službena izvješća o stanju plovnosti, izrađuje podloge za studijsku i tehničku dokumentaciju o vodnim putovima. Služba obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.3.2. Služba za obilježavanje i tehničko održavanje vodnih putova

Članak 84.c

Služba za obilježavanje i tehničko održavanje vodnih putova organizira i provodi poslove koji se odnose na operativno tehničko održavanje vodnih putova radi osiguranja sigurne plovidbe, a što obuhvaća: izradu prijedloga višegodišnjih planova i godišnjih programa tehničkog održavanja, koordinaciju provedbe poslova održavanja, obavljanje nadzora nad radovima održavanja. Služba obavlja koordinaciju hidrografskog snimanja, izrade elaborata održavanja, izrade stručnih podloga i studija iz područja zaštite prirode te ishođenja potrebnih dozvola i suglasnosti za potrebe obavljanja radova održavanja. Obavlja poslove ophodnje i obilježavanja i signalizacije vodnih putova rijeka Dunava, Save, Drave, Kupe i Une. Izrađuje prijedloge planova obilježavanja na dionicima rijeka Dunava, Save, Drave, Kupe i Une te priprema materijale usuglašavanja s nadležnim tijelima susjednih država u skladu s potpisanim međudržavnim sporazumom. Skrbi o dovoljnom broju plovnih oznaka i potrebnoj rezervi elemenata obalnih oznaka kako bi sustav obilježavanja uvijek bio u funkcionalnom stanju. Služba izrađuje izvješća o stanju plovnih putova i stanju objekata sigurnosti plovidbe za obilježavanje i signalizaciju za nadležne lučke kapetanije radi izdavanja priopćenja brodarstvu. Organizira i prati stanje plovnosti na plovnim putovima i njihove obilježenosti te predlaže mjere i potrebne radove održavanja i obilježavanja. Sudjeluje u izradi srednjoročne i dugoročne studijsko – planske dokumentacije. Služba sudjeluje u radu stručnih međunarodnih organizacija te izradi stručnih prijedloga propisa iz područja vodnih putova na unutarnjim vodama. Izrađuje materijale usuglašavanja programa tehničkog održavanja i planove obilježavanja s nadležnim tijelima susjednih država s kojima Republika Hrvatska dijeli pojedine dionice vodnih putova. U suradnji sa Službom za pripremu i razvoj projekata, hidrografiju i informatiku sudjeluje u predlaganju i koncipiranju projekata koji bi se (su)financirali sredstvima EU fondova. Služba koordinira radom plovila za obilježavanje, organizira njihovu opskrbu i održavanje te rad njihovih posada na poslovima redovnih ophodnji i obilježavanja. Obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz nadležnosti Službe za obilježavanje i tehničko održavanje vodnih putova, izvan sjedišta Područnog ureda za vodne putove Vukovar ustrojava se:

5.3.2.1. Ispostava Slavonski Brod.

5.3.2.1. Ispostava Slavonski Brod

Članak 84.d

Ispostava Slavonski Brod organizira i provodi poslove redovne ophodnje i poslove obilježavanja na vodnom putu Save, Kupe i Une. Izrađuje prijedloge planova obilježavanja na dionici Save i Une u graničnom području s Bosnom i Hercegovinom te priprema materijale usuglašavanja s nadležnim tijelima susjedne države u skladu s potpisanim međudržavnim sporazumom. Sudjeluje u izradi i provedbi godišnjeg plana radova održavanja, prati fizičko izvršenje radova tehničkog održavanja i poduzima, prema izvođačima radova, mjere za pravovremeno angažiranje potrebnih kapaciteta izvršitelja radi dovršenja poslova u planiranom roku. Prati stanje plovnosti na plovnim putovima i njihove obilježenosti. Predlaže mjere i potrebne radove održavanja i obilježavanja na vodnom putu Save, Kupe i Une. Priprema izvješća i podloge za rad međudržavnih tijela. Sudjeluje u izradi godišnjih izvješća o izvršenju programa radova. Operativno obavlja poslove ophodnji i obilježavanja plovnog puta na Savi, Kupi i Uni. Skrbi o dovoljnom broju plovnih oznaka i potrebnoj rezervi elemenata obalnih oznaka kako bi sustav obilježavanja uvijek bio u funkcionalnom stanju. Sudjeluje u izradi prijedloga godišnjih i višegodišnjih planova razvoja i izgradnje unutarnjih plovnih putova, tehničkog održavanja i obilježavanja plovnih putova, sudjeluje u izradi srednjoročne i dugoročne studijsko – planske dokumentacije te u pripremi stručnih i ekspertnih analiza i projektnih zadataka. Ispostava obavlja poslove u okviru svoga djelokruga na područjima vodnih putova Brodsko-posavske županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.«.

Članak 42.

U članku 85. stavku 2. točka 6.2. mijenja se i glasi: »6.2. Sektor za željeznički promet«.

Članak 43.

U članku 86. stavku 1. iza riječi: »prati provedbu programa i planova građenja i održavanja željezničke infrastrukture;« dodaju se riječi: »postupa po žalbama na akte upravitelja željezničke infrastrukture;«.

Članak 44.

U članku 88. iza riječi: »izdaje godišnja odobrenja za rad žičara;« dodaju se riječi: »postupa po žalbama na akte upravitelja željezničke infrastrukture;«.

Članak 45.

Naslov iznad članka i članak 89. mijenjaju se i glase:

»6.2. Sektor za željeznički promet

Članak 89.

Sektor za željeznički promet obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na planiranje i razvoj te praćenje željezničkog putničkog i teretnog prijevoza, kombiniranog prijevoza tereta i integriranog prijevoza putnika; izrađuje prijedloge strateških dokumenata i planova iz područja željezničkog putničkog i teretnog prometa te sudjeluje u izradi strateških dokumenata i planova iz područja kombiniranog prijevoza tereta i intermodalnog prijevoza; daje stručna mišljenja i pojašnjenja iz područja željezničkog i intermodalnog prometa, predlaže i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, pravilnika, odluka, ugovora, međudržavnih sporazuma i drugih nacionalnih i međunarodnih akata iz područja željezničkog i intermodalnog prometa; prati neposrednu primjenu zakona, EU regulative i međunarodnih propisa; obavlja poslove vezane uz usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije i s međunarodnim standardima; daje stručne podloge za financiranje javnih usluga i programa u području putničkog i teretnog željezničkog prometa te kombiniranog prijevoza; sudjeluje u praćenju i kontroli izvršavanja ugovora o javnim uslugama u željezničkom prometu; sudjeluje u kontroli provedbe programa poticanja željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj; obavlja i druge poslove koji proizlaze djelokruga Sektora.

U Sektoru za željeznički promet ustrojavaju se:

6.2.1. Služba za razvoj željezničkog prometa

6.2.2. Služba za praćenje i podršku željezničkom prometu.«.

Članak 46.

Naslov iznad članka i članak 90. mijenjaju se i glase:

»6.2.1. Služba za razvoj željezničkog prometa

Članak 90.

Služba za razvoj željezničkog prometa obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na razvoj i planiranje željezničkog putničkog i teretnog prijevoza, kombiniranog prijevoza tereta i integriranog prijevoza putnika; izrađuje prijedloge strateških dokumenata i planova iz područja željezničkog putničkog i teretnog prometa te sudjeluje u izradi strateških dokumenata i planova iz područja kombiniranog prijevoza tereta i intermodalnog prijevoza; daje stručna mišljenja i pojašnjenja iz područja željezničkog i intermodalnog prometa, predlaže i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, pravilnika, odluka, ugovora, međudržavnih sporazuma i drugih nacionalnih i međunarodnih akata iz područja željezničkog i intermodalnog prometa; obavlja poslove vezane uz usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije i s međunarodnim standardima; daje stručne podloge za financiranje javnih usluga i programa poticanja u području putničkog i teretnog željezničkog prometa, te kombiniranog prijevoza; obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno djelokruga Službe.«.

Članak 47.

Naslov iznad članka i članak 91. mijenjaju se i glase:

»6.2.2. Služba za praćenje i podršku željezničkom prometu

Članak 91.

Služba za praćenje i podršku željezničkom prometu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na praćenje željezničkog putničkog i teretnog prijevoza, kombiniranog prijevoza tereta i integriranog prijevoza putnika; daje stručnu podršku pružateljima željezničkih usluga na području Republike Hrvatske; sudjeluje u praćenju i kontroli izvršavanja ugovora o javnim uslugama u željezničkom prometu; sudjeluje u kontroli provedbe programa poticanja željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj; daje stručna mišljenja i očitovanja na upite građana; vodi evidencije i baze podataka željezničkog putničkog i teretnog prijevoza, kombiniranog prijevoza tereta i integriranog prijevoza putnika; osigurava podloge za izradu prijedloga strateških dokumenata i planova iz područja željezničkog putničkog i teretnog prometa te podloge za izradu strateških dokumenata i planova iz područja kombiniranog prijevoza tereta i intermodalnog prijevoza; provodi upravne postupke iz nadležnosti Sektora; obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno djelokruga Službe.«.

Članak 48.

U članku 94. stavak 3. mijenja se i glasi:

»U Službi pravnih i gospodarskih poslova ustrojavaju se:

7.1.1.1. Odjel pravnih i gospodarskih poslova

7.1.1.2. Odjel za praćenje i provedbu strateških projekata.«.

Članak 49.

Naslov iznad članka i članak 95. briše se.

Članak 50.

Naslov iznad članka i članak 96. mijenjaju se i glase:

»7.1.1.1. Odjel pravnih i gospodarskih poslova

Članak 96.

Odjel pravnih i gospodarskih poslova obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, sudjeluje u pripremnim radnjama u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz svoga djelokruga, surađuje pri izradi zrakoplovnih propisa s vanjskim subjektima, priprema primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa drugih tijela državne uprave, priprema pravna objašnjenja zakona i drugih propisa te mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz područja zračnog prometa, predlaže plan i sudjeluje u provedbi upravnog nadzora u pogledu provedbe zakona i drugih propisa te zakonitosti rada i postupanja pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im upravnim i drugim stručnim poslovima koji se odnose na područje zračnog prometa, izrađuje propisana izvješća o provedenom nadzoru, predlaže poduzimanje mjera u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru, priprema odgovore na zastupnička pitanja, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba, priprema informacije po zahtjevima na pristup informacijama, priprema podloge za godišnji plan Vlade Republike Hrvatske za usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, daje stručnu potporu u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, obavlja poslove koji se odnose na praćenje međunarodnog i EU zakonodavstva iz područja zračnog prometa te izvještavanje o obvezama Republike Hrvatske koje proizlaze iz istih, sudjeluje u obavljanju poslova pripreme i realizacije iz domene bilateralne i multilateralne suradnje, priprema podloge za donošenje, izmjene i dopune međunarodnih ugovora, sporazuma, konvencija i protokola u području civilnog zrakoplovstva, izučava pravna pitanja iz područja međunarodnog zrakoplovstva, sudjeluje u pripremi službenih stajališta Republike Hrvatske za sastanke radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije nadležnih za zračni promet, sudjeluje u pripremama za održavanje skupština trgovačkih društava s područja zračnog prometa te obavlja pripremne radnje za predstavnika Republike Hrvatske u skupštinama tih trgovačkih društava, provodi prvostupanjski prekršajni postupak za prekršaje iz područja civilnoga zrakoplovstva te pokreće prekršajni postupak po službenoj dužnosti ili postupa po optužnome prijedlogu ovlaštenoga tužitelja, traži od podnositelja optužnoga prijedloga izmjene i dopune istoga pod prijetnjom odbačaja, zakazuje i vodi glavne rasprave, izrađuje rješenja u prekršajnome postupku, upućuje žalbe nadležnome prekršajnome sudu, poduzima radnje u ponovljenome postupku naložene od drugostupanjskoga tijela, analizira i obrađuje statistiku zrakoplovnih prekršaja, izrađuje izvještaje o prekršajima u zračnome prometu za prekršajnu evidenciju, inicira prisilnu naplatu novčanih kazni i troškova prekršajnoga postupka kod nadležne porezne uprave, pokreće postupak za izricanje supletornoga zatvora pri nadležnome sudu, obavlja sve ostale poslove predviđene postupovnim odredbama prekršajnoga zakona koje se odnose na prekršajne sudove, osim ako za tijela državne uprave nije drugačije propisano. Odjel prati stanje u području zračnog prometa, prati provedbu tekuće gospodarske politike, obavlja stručne i tehničke poslove na izradi i donošenju godišnjeg proračuna Sektora sukladno zakonskim propisima, formulira i izrađuje prijedlog tekućeg i kapitalnog dijela proračuna Sektora, sudjeluje u definiranju, razradi i evaluaciji strateških ciljeva u nadležnosti Sektora te nadzire njihovu provedbu, definiranju pokazatelja uspješnosti, utvrđivanju rizika u provedbi strateških ciljeva i predlaganju aktivnosti i mjera za rješavanje utvrđenih rizika, prati i primjenjuje zakonske propise u dijelu koji se odnosi na državne potpore zračnom prometu, koordinira u svom radu sa subjektima nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja i državne potpore, uređuje i provodi suradnju s proračunskim korisnicima i subjektima kojima se transferiraju proračunska sredstva, uspostavlja sustav i koordinaciju sudionika procesa financijskog upravljanja, izrađuje prijedlog financijskog plana, kontrolira izvršenje utvrđenog financijskog plana i predlaže mjere za učinkovitije financijsko planiranje i izvršavanje plana, priprema, organizira i koordinira financijsko praćenje namjenskog trošenja odobrenih proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici, uspostavlja sustav kontrole i izvješćivanja o realizaciji ugovora, vodi evidencije i baze podataka ugovora, te prati izvršenja ugovornih obveza, priprema, koordinira i evaluira financijska izvješća izvršenja ugovora, priprema i izrađuje plan nabave Sektora i prati njegovu realizaciju, prati računovodstvene poslove za koje je nadležan Sektor, obavlja poslove izrade razvojnih i operativnih planova za donošenje proračuna Sektora, obavlja stručne poslove i daje stručna mišljenja u ocjeni stanja i poslovanja gospodarskih subjekata iz područja zračnog prometa, prati i primjenjuje zakonske propise u dijelu koji se odnosi na državne potpore zračnom prometu, koordinira u svom radu sa subjektima nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja i državne potpore, sudjeluje u obavljanju pripremnih radnji za predstavnika Republike Hrvatske u skupštinama trgovačkih društava s područja zračnog prometa, obavlja obradu ekonomskih pokazatelja poslovanja subjekata čija je djelatnost vezana uz zračni promet, prati i primjenjuje zakonske propise koji se odnose na planiranje i izvršavanje državnog proračuna.«.

Članak 51.

Naslov iznad članka 97. mijenja se i glasi:

»7.1.1.2. Odjel za praćenje i provedbu strateških projekata«.

Članak 52.

U članku 118. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»U Službi inspekcije cestovnog prijevoza ustrojavaju se:

8.3.1.1. Odjel za pravne, opće poslove i logistiku

8.3.1.2. Odjel inspekcije cestovnog prijevoza Zagreb.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe inspekcije cestovnog prijevoza izvan sjedišta Ministarstva ustrojavaju se:

8.3.1.3. Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Split

8.3.1.4. Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Rijeka

8.3.1.5. Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Osijek

8.3.1.6. Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Varaždin.«.

Članak 53.

Iza članka 118. dodaje se naslov iznad članka i članak 118.a koji glasi:

»8.3.1.1. Odjel za pravne, opće poslove i logistiku

Članak 118.a

Odjel za pravne, opće poslove i logistiku obavlja poslove pripreme nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz područja inspekcije cestovnog prometa, daje mišljenja na zakonske prijedloge drugih nadležnih tijela, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja i tumačenja o pravnim pitanjima u području cestovnog prometa, obavlja poslove procjene učinaka propisa iz svoga djelokruga te obavlja druge pravne i stručne poslove prema posebnim zakonima i drugim propisima. Odjel poduzima radnje u postupcima pred sudovima iz svoga djelokruga, priprema i sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga očitovanja na predstavke fizičkih i pravnih osoba te nacrta prijedloga očitovanja na zahtjev Hrvatskoga sabora, predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, pravosudnih tijela, tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela u Republici Hrvatskoj iz djelokruga Uprave, koordinira suradnju službi i sektora i suradnju Uprave s drugim ustrojstvenim organizacijama Ministarstva, te javnopravnim i pravosudnim tijelima Republike Hrvatske i pravnim subjektima čija je djelatnost vezana uz djelokrug Službe, sudjeluje u svim poslovnim procesima iz nadležnosti drugih ustrojstvenih organizacija Ministarstva vezanim i iz djelokruga Službe, priprema informacije iz djelokruga Sektora po zahtjevima za pristup informacijama, sudjeluje u pripremi stručnih podloga za izradu strateških dokumenata vezanih i uz djelokrug Službe, obavlja stručne i administrativno tehničke poslove koji se odnose na osiguravanje odgovarajućih uvjeta rada inspektora, prati propise iz djelokruga Sektora i osigurava dostupnost važnih informacija svim ustrojstvenim jedinicama u Upravi; prati, analizira i statistički obrađuje elektroničke dokumente i podatke vezane uz propisane evidencije te izrađuje izvješća, koordinira ujednačavanje pravnih kriterija u radu inspekcijskih službi u Sektoru inspekcije cestovnog prometa i cesta u području upravnog i prekršajnog prava, koordinira poslove vezane uz sporove po inspekcijskim rješenjima, daje stručnu pravnu pomoć ostalim ustrojstvenim jedinicama u Sektoru te pripremi prijedloga odgovora na tužbe podnijete na inspekcijska rješenja, priprema nacrte prijedloga prvostupanjskih rješenja, tužbi i drugih podnesaka iz djelokruga Službe, sudjeluje u pripremi stručnih podloga vezano za prijam u državnu službu te prava, obveze i odgovornosti državnih službenika u Službi, koordinira poslove vezane uz prekršajne i kaznene postupke po prekršajnim nalozima, optužnim prijedlozima i kaznenim prijavama inspektora, daje stručnu pravnu pomoć ostalim ustrojstvenim jedinicama u Službi u prekršajnim i kaznenim postupcima, priprema nacrte prijedloga odgovora na predstavke i pritužbe protiv inspektora, po posebnoj punomoći zastupa Ministarstvo u sudskim postupcima vezanim uz djelokrug Službi te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga, sudjeluje u izradi planova rada, kao i poslove vođenja evidencija o prekršajnim postupcima. Odjel brine o radno-pravnim pitanjima službenika Sektora, brine o tekućim poslovima održavanja poslovnih prostora, opreme i uređaja inspekcije cestovnog prometa i cesta, vodi propisane očevidnike, obavlja poslove u vezi pripreme nabave i praćenja izvršenja ugovora za potrebe redovnih aktivnosti inspekcije cestovnog prometa i cesta, obavlja administrativne i poslove vezane za osiguranje financijskih sredstava. Odjel obavlja poslove koji se odnose na program rada i ostvarivanje programa rada Sektora, financijski plan i izvršenje financijskog plana Sektora, sudjeluje u izradi i pripremi podloga za izradu državnog proračuna, strateškog plana te uspostavljanja sustava unutarnjih financijskih kontrola koji se odnose na djelokrug Sektora. Odjel obavlja plansko-razvojne i informatičke poslove za potrebe Sektora, te obavlja i druge upravne, stručne i tehničke poslove prema posebnom zakonu i drugim propisima.«.

Članak 54.

Naslov iznad članka 119. mijenja se i glasi: »8.3.1.2. Odjel inspekcije cestovnog prijevoza Zagreb«.

Članak 55.

Naslov iznad članka 120. mijenja se i glasi: »8.3.1.3. Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Split«.

Članak 56.

Naslov iznad članka 121. mijenja se i glasi: »8.3.1.4. Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Rijeka«.

Članak 57.

Naslov iznad članka 122. mijenja se i glasi: »8.3.1.5. Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Osijek«.

Članak 58.

Naslov iznad članka 123. mijenja se i glasi: »8.3.1.6. Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Varaždin«.

Članak 59.

Članak 133. mijenja se i glasi:

»Uprava za EU fondove i strateško planiranje obavlja stručne poslove planiranja, pripreme i odabira projekata prometne infrastrukture i elektroničkih komunikacija financirane sredstvima fondova Europske unije; sudjeluje u provedbenim aktivnostima fondova/programa Europske unije kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Fond solidarnosti Europske unije, Instrument za povezivanje Europe, Operativni program Promet 2007. – 2013. te ostalih relevantnih fondova; obavlja stručno-tehničke poslove strateškog planiranja uključujući poslove izrade i koordinacije izrade strateških dokumenata; obavlja financijsko planiranje i upravljanje; osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava, prati izvršenje i izvještava relevantne institucije; upravlja procesom povrata; sudjeluje u svim aktivnostima vezanim za izradu, provedbu, praćenje, vrednovanje i zatvaranje operativnih programa; obavlja poslove koji se odnose na upravljanje i osiguravanje potreba za ljudskim i materijalnim resursima te osigurava definiranje poslovnih procesa i procedura za učinkovitu provedbu dodijeljenih funkcija; provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene općoj javnosti; upravlja procesom dodjele bespovratnih sredstava; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, uzimajući u obzir utvrđene rizike; nadzire provedbu projekata prometne infrastrukture i elektroničkih komunikacija koji se financiraju sredstvima fondova Europske unije; sudjeluje u praćenju makroregionalnih strategija i programa u području prometa; sudjeluje u radu tijela i radnih skupina za EU fondove i promet kao i u radu stručnih odbora Europske komisije; prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u sustav evidencije te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za EU fondove i strateško planiranje ustrojavaju se:

9.1. Sektor za upravljanje EU fondovima

9.2. Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava

9.3. Sektor za praćenje provedbe projekata.«.

Članak 60.

Naslov iznad članka i članak 134. mijenjaju se i glase:

»9.1. Sektor za upravljanje EU fondovima

Članak 134.

Sektor za upravljanje EU fondovima izrađuje financijske planove, prati izvršenje i izvještava relevantne institucije; obavlja financijsko planiranje i planiranje proračuna; osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava; upravlja procesom povrata; sudjeluje u aktivnostima dodjele bespovratnih sredstava; sudjeluje u izvješćivanju o napretku projekata koje je povezano s korištenjem i kontrolom korištenja fondova Europske unije; sudjeluje u provedbi relevantnih aktivnosti Tijela nadležnog za provedbu komponente/podkomponente i Tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa sukladno djelokrugu rada; sudjeluje u svim aktivnostima vezanim za izradu, provedbu, praćenje i vrednovanje operativnih programa i Sporazuma o partnerstvu; sudjeluje u zatvaranju operativnih programa; koordinira i izrađuje relevantne dokumente za akreditaciju sustava na razini Uprave; prati i upravlja administrativnim i ljudskim kapacitetima; sudjeluje u aktivnostima vezano za upravljanje rizicima; koordinira aktivnosti u pogledu revizija; osigurava i koordinira izradu internih procedura za postupanje; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga

U Sektoru za upravljanje EU fondovima, ustrojavaju se:

9.1.1. Služba za financijsko upravljanje

9.1.2. Služba za programiranje i horizontalne aktivnosti.«.

Članak 61.

Naslov iznad članka i članak 135. mijenjaju se i glase:

»9.1.1. Služba za financijsko upravljanje

Članak 135.

Služba za financijsko upravljanje izrađuje financijske planove, prati izvršenje i izvještava relevantne institucije; osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava; dostavlja tijelu odgovornom za plaćanje naloge za isplatu javnih sredstava korisnicima te odobrava i osigurava ukupnost plaćanja istih; upravlja procesom povrata, vodi evidenciju o povratima te dostavlja informacije o utvrđenim i izvršenim povratima; sudjeluje u provedbi relevantnih aktivnosti Tijela nadležnog za provedbu komponente/podkomponente i Tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa; sudjeluje u pripremi izjave o upravljanju; surađuje i koordinira aktivnosti s nacionalnim i međunarodnim tijelima iz djelokruga Službe; sudjeluje u izradi internih procedura za postupanje; osigurava čuvanje računovodstvenih podataka u elektroničkom obliku za svaki projekt; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijsko upravljanje ustrojavaju se:

9.1.1.1. Odjel za upravljanje proračunom i plaćanjima

9.1.1.2. Odjel za financijske kontrole i izvještavanje.«.

Članak 62.

Naslov iznad članka i članak 136. mijenjaju se i glase:

»9.1.1.1. Odjel za upravljanje proračunom i plaćanjima

Članka 136.

Odjel za upravljanje proračunom i plaćanjima planira i prati izvršenje Plana proračuna, vodi evidencije te izvještava relevantne dionike; osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava; dostavlja tijelu odgovornom za plaćanje naloge za isplatu javnih sredstava korisnicima te osigurava ukupnost plaćanja istih; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima te dostavlja Tijelu za ovjeravanje i tijelu odgovornom za plaćanja informacije o utvrđenim i izvršenim povratima; sudjeluje u zatvaranju programa, sudjeluje u izradi internih procedura za postupanje iz djelokruga Odjela; sudjeluje u provedbi relevantnih aktivnosti Tijela nadležnog za provedbu komponente/podkomponente i Tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa sukladno djelokrugu rada; prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u sustav evidencije; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 63.

Članak 137. mijenja se i glasi:

»Odjel za financijske kontrole i izvještavanje izrađuje trogodišnje financijske planove, prati izvršenje i izvještava Upravljačko tijelo, Nacionalno koordinacijsko tijelo, Europsku komisiju i ostale relevantne institucije; izrađuje propisane i ad hoc izvještaje prema Upravljačkom tijelu i Tijelu za ovjeravanje; sudjeluje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u suradnji s relevantnim ustrojstvenim jedinicama unutar Uprave i usuglašava ga s Posredničkim tijelom razine 2; sudjeluje u financijskom planiranju i planiranju proračuna; surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju financijskog napretka provedbe projekata; surađuje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka Operativnih programa; osigurava čuvanje računovodstvenih podataka u elektroničkom obliku za svaki projekt; sudjeluje u zatvaranju programa; sudjeluje u izradi poziva i izradi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kao i dodataka ugovoru; sudjeluje u izradi internih procedura za postupanje iz djelokruga Odjela; sudjeluje u provedbi relevantnih aktivnosti Tijela nadležnog za provedbu komponente/podkomponente i Tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa sukladno djelokrugu rada; prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u sustav evidencije; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 64.

Naslov iznad članka i članak 138. mijenjaju se i glase:

»9.1.2. Služba za programiranje i horizontalne aktivnosti

Članak 138.

Služba za programiranje i horizontalne aktivnosti sudjeluje u svim aktivnostima vezanim za izradu, provedbu, praćenje, vrednovanje i zatvaranje vezano za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Operativni program Promet 2007. – 2013. i Sporazum o partnerstvu; surađuje s relevantnim tijelima; prati i izvještava o ostvarenju pokazatelja te koordinira izradu izvješća o provedbi i administrativnim kapacitetima; koordinira pripremu izjave o upravljanju; koordinira i izrađuje relevantne dokumente za uspostavu sustava; prati i razvija administrativne kapacitete te analize kojima se utvrđuju potrebe za ljudskim i materijalnim resursima za provedbu dodijeljenih funkcija; provodi mjere informiranja i komunikacije; sudjeluje u upravljanju rizicima; koordinira aktivnosti u pogledu revizija; koordinira izradu internih procedura za postupanje; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za programiranje i horizontalne aktivnosti ustrojavaju se:

9.1.2.1. Odjel za programiranje i izvješćivanje

9.1.2.2. Odjel za horizontalne aktivnosti.«.

Članak 65.

Naslov iznad članka i članak 139. mijenjaju se i glase:

»9.1.2.1. Odjel za programiranje i izvješćivanje

Članak 139.

Odjel za programiranje i izvješćivanje sudjeluje u aktivnostima vezanim za izradu, provedbu, praćenje i zatvaranje vezano za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Operativni program Promet 2007. – 2013. i Sporazum o partnerstvu; surađuje s relevantnim tijelima; prati i izvještava o ostvarenju pokazatelja te koordinira izradu izvješća o provedbi; koordinira pripremu izjave o upravljanju; sudjeluje u izradi internih procedura za postupanje iz djelokruga Odjela; prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u sustav evidencije; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 66.

Članak 140. mijenja se i glasi:

»Odjel za horizontalne aktivnosti koordinira i izrađuje relevantne dokumente za akreditaciju sustava; prati i razvija administrativne kapacitete, obavlja poslove koji se odnose na izradu strategije organizacijskog razvoja, analize radne opterećenosti te drugih analiza kojima se utvrđuju potrebe za ljudskim i materijalnim resursima za provedbu dodijeljenih funkcija; koordinira aktivnosti vezane za vrednovanje (evaluaciju) operativnih programa i sudjeluje u međuresornim radnim skupinama vođenima od strane Koordinacijsko tijela i Upravljačkog tijela; obavlja poslove vezano uz projekte tehničke pomoći u korisničkoj funkciji; provodi mjere informiranja i komunikacije; sudjeluje u upravljanju rizicima; koordinira aktivnosti u pogledu revizija; koordinira izradu internih procedura za postupanje; prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u sustav evidencije; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 67.

Naslov iznad članka i članak 141. mijenjaju se i glase:

»9.2. Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava

Članak 141.

Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na poslove izrade i koordinacije izrade strateških dokumenata; surađuje u unaprjeđenju Sporazuma o partnerstvu i pripremi operativnih programa; prati izradu projektne dokumentacije te osigurava njezinu usklađenost s propisanim kriterijima; inicira i koordinira izradu dokumentacije i provođenje postupaka vezanih za zaštitu okoliša; obavlja stručne poslove planiranja, pripreme, odabira te dodjele bespovratnih sredstava za projekte prometne infrastrukture i elektroničkih komunikacija za financiranje sredstvima EU fondova; prati izvršenje i izvještava relevantne institucije; izrađuje kriterije za odabir projekata; izrađuje upute za prijavitelje; identificira državne potpore te izrađuje programe državnih potpora; pokreće poziv na dostavu projektnih prijedloga; osniva Odbor za odabir projekata; dodjeljuje sredstva za financiranje projekata i priprema odluke o financiranju; priprema ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u suradnji s relevantnim ustrojstvenim jedinicama unutar Uprave i drugim tijelima u sustavu; sudjeluje u aktivnostima vezanim za provedbu, praćenje i zatvaranje operativnih programa; surađuje s JASPERS stručnjacima; koordinira poslove pripreme projekata kroz Instrument za povezivanje Europe; sudjeluje u praćenju makroregionalnih strategija i programa u području prometa; sudjeluje u praćenju programa Europske teritorijalne suradnje u području prometa; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava ustrojavaju se:

9.2.1. Služba za strateško planiranje i razvoj projekata

9.2.2. Služba za dodjelu bespovratnih sredstava.«.

Članak 68.

Članak 142. mijenja se i glasi:

»Služba za strateško planiranje i razvoj projekata obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na poslove izrade i koordinacije izrade strateških dokumenata i sektorskih strategija; surađuje u unaprjeđenju Sporazuma o partnerstvu i pripremi operativnih programa za korištenje sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u dijelu koji se odnosi na razvoj svih vidova prometa; obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju izrade prijedloga te izmjena i dopuna akata strateškog planiranja iz nadležnosti Ministarstva; obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju praćenja provedbe i koordinaciju aktivnosti, izvješćivanja i vrednovanja provedbe akata strateškog planiranja iz nadležnosti Ministarstva; u suradnji s korisnicima priprema prijave projekata; koordinira korištenje pomoći JASPERS stručnjaka; prati, pomaže i surađuje s resornim Upravama i korisnicima pri pripremi novih projekata; u suradnji s resornim tijelima, JASPERS stručnjacima te korisnicima prati izradu projektne dokumentacije te osigurava njezinu usklađenost s propisanim kriterijima; po potrebi provodi obrazovne aktivnosti o Fondovima za pravne osobe s javnim ovlastima, lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike; inicira i koordinira izradu dokumentacije i provođenje postupaka vezanih za zaštitu okoliša te pruža podršku u ostvarenju kvalitetne implementacije zahtjeva vezano za zaštitu okoliša od strane korisnika; sudjeluje u praćenju makroregionalnih strategija i programa u području prometa; sudjeluje u praćenju programa Europske teritorijalne suradnje u području prometa; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za strateško planiranje i razvoj projekata ustrojavaju se:

9.2.1.1. Odjel za strateško planiranje

9.2.1.2. Odjel za razvoj projekata.«.

Članak 69.

Članak 143. mijenja se i glasi:

»Odjel za strateško planiranje obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na poslove izrade i koordinacije izrade strateških dokumenata i sektorskih strategija; surađuje u izradi dokumenata vezanih za korištenje sredstava EU fondova u dijelu koji se odnosi na razvoj svih vidova prometa; obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju izrade prijedloga te izmjena i dopuna akata strateškog planiranja iz nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u izradi nacionalnih/glavnih planova i ostalih prometnih planova; sudjeluje u izradi drugih strateških akata od interesa za razvitak Republike Hrvatske; prati provedbu i sudjeluje u aktivnostima izvješćivanja i vrednovanja provedbe akata strateškog planiranja iz nadležnosti Ministarstva; ažurira podatke u Nacionalnom prometnom modelu i sudjeluje u izradi prometnih i drugih analiza temeljenih na Nacionalnom prometnom modelu; sudjeluje u praćenju makroregionalnih strategija i programa u području prometa; sudjeluje u aktivnostima izvješćivanja, vrednovanja i zatvaranja programa; sudjeluje u radu tijela i radnih skupina za EU fondove i promet; sudjeluje u izradi internih procedura za postupanje iz djelokruga Odjela; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 70.

Članak 144. mijenja se i glasi:

»Odjel za razvoj projekata prati, pomaže i surađuje s resornim Upravama i korisnicima pri pripremi novih projekata; u suradnji s resornim tijelima, JASPERS stručnjacima te korisnicima prati izradu projektne dokumentacije te osigurava njezinu usklađenost s propisanim kriterijima; osigurava stručan pregled studija izvedivosti te ostale ekonomsko-tehničke, financijske i druge projektne dokumentacije; daje sve potrebne projektne informacije Službi za dodjelu bespovratnih sredstava kako bi se pripremili pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava; po potrebi provodi obrazovne aktivnosti o Fondovima za pravne osobe s javnim ovlastima, lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike; u suradnji s korisnicima priprema prijave projekata; koordinira korištenje pomoći JASPERS stručnjaka; inicira i koordinira izradu dokumentacije i provođenje postupaka vezanih za zaštitu okoliša te pruža podršku u ostvarenju kvalitetne implementacije zahtjeva vezano uz zaštitu okoliša od strane korisnika; sudjeluje u zatvaranju programa; sudjeluje u izradi internih procedura za postupanje iz djelokruga Odjela; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 71.

Naslov iznad članka i članak 145. mijenjaju se i glase:

»9.2.2. Služba za dodjelu bespovratnih sredstava

Članak 145.

Služba za dodjelu bespovratnih sredstava obavlja poslove vezane za pripremu poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, odabir projekata i ugovaranje projekata prometne infrastrukture i elektroničkih komunikacija financirane sredstvima fondova Europske unije kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. i Fond solidarnosti Europske unije; izrađuje kriterije za odabir projekata; izrađuje upute za prijavitelje; pokreće poziv na dostavu projektnih prijedloga; obavlja poslove vezane za državne potpore, identificira državne potpore te izrađuje programe državnih potpora; koordinira i osigurava provođenje aktivnosti odabira prijavljenih projekata; dodjeljuje sredstva za financiranje projekata i priprema odluke o financiranju i ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava; surađuje i koordinira aktivnosti s relevantnim nacionalnim i međunarodnim tijelima iz djelokruga Službe; sudjeluje u izradi internih procedura za postupanje; osigurava čuvanje računovodstvenih podataka u elektroničkom obliku za svaki projekt; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za dodjelu bespovratnih sredstava ustrojavaju se:

9.2.2.1. Odjel za pripremu poziva

9.2.2.2. Odjel za odabir projekata i ugovaranje.«.

Članak 72.

Članak 146. mijenja se i glasi:

»Odjel za pripremu poziva izrađuje metodologiju odabira i potrebnu dokumentaciju za svaki pojedini postupak dodjele bespovratnih sredstava, pokreće poziv na dostavu projektnih prijedloga te informira javnost o namjeni i korištenju EU sredstava u okviru postupaka dodjele iz svoje nadležnosti; izrađuje kriterije za odabir projekata; izrađuje upute za prijavitelje; sudjeluje u pripremi prijave projekata; izrađuje i ažurira Plan poziva; surađuje s potencijalnim korisnicima iz djelokruga rada Odjela; sudjeluje u pripremi prijedloga ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te izradi ostale dokumentacije u vezi sa sklapanjem navedenih ugovora; obavlja poslove vezane za državne potpore, identificira državne potpore, izrađuje programe državnih potpora te surađuje s državnim tijelima nadležnim za provedbu i nadzor provedbe politike državnih potpora; sudjeluje u izradi internih procedura za postupanje iz djelokruga Odjela; prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u sustav evidencije; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 73.

Članak 147. mijenja se i glasi:

»Odjel za odabir projekata i ugovaranje u suradnji sa drugim ustrojstvenim jedinicama provodi odabir projekata; osniva Odbor za odabir projekata; imenuje osobu za provjeru postojanja sumnje na sukob interesa odnosno sukoba interesa sudionika postupka dodjele bespovratnih sredstava sa prijaviteljima odnosno partnerima projektnih prijedloga neovisnu od članova Odbora za odabir projekata; čuva i pohranjuje svu dokumentaciju koju dostave prijavitelji projekata u okviru postupaka dodjele bespovratnih sredstava, kao i svu popratnu dokumentaciju vezanu uz provođenje pojedine faze postupka dodjele bespovratnih sredstava za koju je ono nositelj; provjerava prihvatljivost prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera; provjerava prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjenjuje njihovu kvalitetu; provjerava prihvatljivost izdataka; dodjeljuje sredstva za financiranje projekata i priprema odluke o financiranju; priprema ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava u suradnji s relevantnim ustrojstvenim jedinicama unutar Uprave; surađuje s korisnicima i drugim nadležnim tijelima tijekom postupka ugovaranja; po potrebi predlaže imenovanje Komisije za razmatranje prigovora u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguravajući pritom neovisnost i nepristranost prilikom odlučivanja; sudjeluje u izradi internih procedura za postupanje iz djelokruga Odjela; prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u sustav evidencije; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 74.

Naslov iznad članka i članak 148. mijenjaju se i glase:

»9.3. Sektor za praćenje provedbe projekata

Članak 148.

Sektor za praćenje provedbe projekata prati provedbu projekata prometne infrastrukture i elektroničkih komunikacija financiranih sredstvima fondova Europske unije i sudjeluje u provedbenim aktivnostima fondova/programa Europske unije kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Fond solidarnosti Europske unije, Instrument za povezivanje Europe i Operativni program Promet 2007. – 2013. (zatvaranje); sudjeluje u radu stručnih radnih skupina Europske komisije; po potrebi surađuje s JASPERS stručnjacima; provodi provjeru nabava za operacije financirane iz Fonda solidarnosti; planira korištenje tehničke pomoći Ministarstva u korisničkoj ulozi; upravlja nepravilnostima na nivou tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa; koordinira nepravilnosti za ostale programe; sudjeluje u izradi internih procedura za postupanje; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za praćenje provedbe projekata ustrojavaju se:

9.3.1. Služba za praćenje provedbe projekata I

9.3.2. Služba za praćenje provedbe projekata II.«.

Članak 75.

Naslov iznad članka i članak 149. mijenjaju se i glase:

»9.3.1. Služba za praćenje provedbe projekata I

Članak 149.

Služba za praćenje provedbe projekata I sudjeluje u odabiru projekata i prati napredak provedbe projekata prometne infrastrukture, elektroničkih komunikacija i investicija financiranih sredstvima fondova Europske unije kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Fond solidarnosti Europske unije i Instrument za povezivanje Europe; po potrebi predlaže da se ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava izmjeni dodatkom ugovora, odnosno donosi odluku o predloženim izmjenama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od strane korisnika; surađuje s JASPERS stručnjacima; dostavlja izvješća Nacionalnom koordinacijskom tijelu o provedbi financijskog doprinosa projekata i ostala izvješća po potrebi; sudjeluje u aktivnostima vezanim uz koordinaciju, prevenciju i praćenje nepravilnosti projekata iz svoga djelokruga; sudjeluje u zatvaranju operativnih programa; provjerava isporuke i prihvatljivost izdataka projekata te obavlja administrativne i provjere na terenu za projekte iz Fonda solidarnosti, sudjeluje u provjerama na terenu za druge programe i surađuje i koordinira aktivnosti s relevantnim nacionalnim i međunarodnim tijelima iz djelokruga Službe; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za praćenje provedbe projekata I ustrojavaju se:

9.3.1.1. Odjel za praćenje provedbe projekata u cestovnom prometu i u području elektroničkih komunikacija

9.3.1.2. Odjel za praćenje provedbe projekata u željezničkom i morskom prometu i unutarnjim plovnim putovima.«.

Članak 76.

Naslov iznad članka i članak 150. mijenjaju se i glase:

»9.3.1.1. Odjel za praćenje provedbe projekata u cestovnom prometu i u području elektroničkih komunikacija

Članak 150.

Odjel za praćenje provedbe projekata u cestovnom prometu i u području elektroničkih komunikacija sudjeluje u odabiru projekata i prati napredak provedbe projekata iz svoga djelokruga; u okviru Fonda solidarnosti obavlja administrativne provjere i provjere na licu mjesta, prati ostvarenja pokazatelja; sudjeluje u provjerama na terenu za druge programe; po potrebi predlaže da se ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava izmjeni dodatkom ugovora, odnosno donosi odluku o predloženim izmjenama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od strane korisnika; surađuje s JASPERS stručnjacima, sudjeluje u aktivnostima vezanim uz prevenciju i praćenje nepravilnosti projekata iz svoga djelokruga; priprema izvješća Nacionalnom koordinacijskom tijelu o provedbi financijskog doprinosa projekata; surađuje i koordinira aktivnosti s relevantnim nacionalnim i međunarodnim tijelima iz djelokruga Odjela; sudjeluje u izradi internih procedura za postupanje iz djelokruga Odjela; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 77.

Iza članka 150. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 150.a do 150.d koji glase:

»9.3.1.2. Odjel za praćenje provedbe projekata u željezničkom i morskom prometu i unutarnjim plovnim putovima

Članak 150.a

Odjel za praćenje provedbe projekata u željezničkom i morskom prometu i unutarnjim plovnim putovima sudjeluje u odabiru projekata i prati napredak provedbe projekata iz svoga djelokruga; u okviru Fonda solidarnosti obavlja administrativne provjere i provjere na licu mjesta, prati ostvarenja pokazatelja; sudjeluje u provjerama na terenu za druge programe; po potrebi predlaže da se ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava izmjeni dodatkom ugovora, odnosno donosi odluku o predloženim izmjenama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od strane korisnika; surađuje s JASPERS stručnjacima, sudjeluje u aktivnostima vezanim uz prevenciju i praćenje nepravilnosti projekata iz svoga djelokruga; priprema izvješća Nacionalnom koordinacijskom tijelu o provedbi financijskog doprinosa projekata; surađuje i koordinira aktivnosti s relevantnim nacionalnim i međunarodnim tijelima iz djelokruga Odjela; sudjeluje u izradi internih procedura za postupanje iz djelokruga Odjela; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.3.2. Služba za praćenje provedbe projekata II

Članak 150.b

Služba za praćenje provedbe projekata II sudjeluje u odabiru projekata i prati napredak provedbe projekata prometne infrastrukture i investicija financiranih sredstvima fondova Europske unije kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Fond solidarnosti Europske unije i Instrument za povezivanje Europe; po potrebi predlaže da se ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava izmjeni dodatkom ugovora, odnosno donosi odluku o predloženim izmjenama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od strane korisnika; surađuje s JASPERS stručnjacima; dostavlja izvješća Nacionalnom koordinacijskom tijelu o provedbi financijskog doprinosa projekata i ostala izvješća po potrebi; provodi aktivnosti vezane za nepravilnosti i rizika prijevara iz područja nadležnosti; sudjeluje u zatvaranju operativnih programa; provjerava isporuke i prihvatljivost izdataka projekata te obavlja administrativne i provjere na terenu za projekte iz Fonda solidarnosti, sudjeluje u provjerama na terenu za druge programe i surađuje i koordinira aktivnosti s relevantnim nacionalnim i međunarodnim tijelima iz djelokruga Službe; provodi provjeru nabava za operacije financirane iz Fonda solidarnosti; planira korištenje tehničke pomoći Ministarstva u korisničkoj ulozi; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za praćenje provedbe projekata II ustrojavaju se:

9.3.2.1. Odjel za praćenje provedbe projekata u zračnom prometu i u području urbane mobilnosti

9.3.2.2. Odjel za podršku provedbi projekata i programa EU.

9.3.2.1. Odjel za praćenje provedbe projekata u zračnom prometu i u području urbane mobilnosti

Članak 150.c

Odjel za praćenje provedbe projekata u zračnom prometu i u području urbane mobilnosti sudjeluje u odabiru projekata i prati napredak provedbe projekata iz svoga djelokruga; u okviru Fonda solidarnosti obavlja administrativne provjere i provjere na licu mjesta, prati ostvarenja pokazatelja; sudjeluje u provjerama na terenu za druge programe; po potrebi predlaže da se ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava izmjeni dodatkom ugovora, odnosno donosi odluku o predloženim izmjenama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od strane korisnika; surađuje s JASPERS stručnjacima, sudjeluje u aktivnostima vezanim uz prevenciju i praćenje nepravilnosti projekata iz svoga djelokruga; priprema izvješća Nacionalnom koordinacijskom tijelu o provedbi financijskog doprinosa projekata; surađuje i koordinira aktivnosti s relevantnim nacionalnim i međunarodnim tijelima iz djelokruga Odjela; sudjeluje u izradi internih procedura za postupanje iz djelokruga Odjela; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.3.2.2. Odjel za podršku provedbi projekata i programa EU

Članak 150.d

Odjel za podršku provedbi projekata i programa EU pruža stručno-tehničku podršku provedbi projekata na način da daje stručne savjete i mišljenja; u smislu provjera nabava provodi ex-ante i ex-post provjere za operacije financirane iz Fonda solidarnosti; izrađuje plan nabave za Upravu i osigurava proračunske stavke za financiranje iz sredstava tehničke pomoći u korisničkoj ulozi te izrađuje tehničku dokumentaciju i inicira potrebne postupke nabave za njenu provedbu; imenuje koordinatora za nepravilnosti za sve programe EU i imenuje osobe za nepravilnosti koje upravljaju nepravilnostima na nivou tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa Fonda solidarnosti u smislu poduzimanja radnji kojima se utvrđuje postojanje ili nepostojanje nepravilnosti, vodi i ažurira registar nepravilnosti te izvješćuje o tome Nacionalno koordinacijsko tijelo; donosi odluku i provodi potrebne financijske ispravke u slučaju utvrđene nepravilnosti; obavještava Nacionalno koordinacijsko tijelo o nepravilnostima i informira o napretku upravnih i sudskih postupaka; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama; obavlja ostale poslove vezane za nepravilnosti i rizike prijevara na nivou Uprave; surađuje i koordinira aktivnosti s relevantnim nacionalnim i međunarodnim tijelima iz djelokruga Odjela; sudjeluje u izradi internih procedura za postupanje iz djelokruga Odjela; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 78.

Članak 151. mijenja se i glasi:

»Uprava za proračun i financije obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga financijskog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje, kao dijela državnog proračuna i obavlja administrativne poslove u vezi izvršavanja državnog proračuna, vodi evidenciju obveza Ministarstva preuzimanjem podataka o izvršenim rezervacijama, izdanim narudžbenicama, započetim postupcima nabave i sklopljenim ugovorima iz sustava za provedbu postupaka javne nabave, evidentira dokumente kojima su stvorene obveze Ministarstva izvan sustava nabave, putem integracijskog programa prosljeđuje dokumente kojima su stvorene obveze u sustav Državne riznice, gdje oni, nakon kontrole ispravnosti podataka i raspoloživosti proračunskih sredstava, postaju rezervacije sredstava po pojedinoj proračunskoj stavci, sastavlja, analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici. Povezuje kompletirane, likvidirane i u poslovnim knjigama Ministarstva evidentirane dokumente plaćanja (naloge za plaćanje i fakture) s rezervacijama sredstava, prosljeđuje ih u sustav državne riznice i promjenom statusa pretvara u zahtjeve za plaćanje, evidentira naplatu prihoda prema izvorima financiranja i korištenje sredstava za pokriće planiranih rashoda. Obavlja i stručne poslove vezane za propise iz područja računovodstva i obračuna plaća i drugih naknada, obavlja poslove evidencije financijskih promjena u Glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama, izrađuje propisana financijska, statistička i ostala izvješća sukladno zakonima i ostalim propisima, provodi pravodobno i zakonito knjiženje svih poslovnih događaja, brine o rokovima plaćanja svih obveza, izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno odredbama zakona i ostalih propisa te vodi knjige ulaznih i izlaznih računa, knjigu nefinancijske imovine. Prati primjenu propisa koji se odnose na obračun plaća i naknada, vrši obračun i isplatu plaća i ostalih naknada zaposlenika, naknada po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima, te drugih dohodaka na temelju odluke ili rješenja nadležne osobe, te vodi propisane evidencije u vezi navedenih obračuna i isplata. Obavlja poslove prijave, praćenja i izvješćivanja o državnim potporama i potporama male vrijednosti dodijeljenih iz nadležnosti Ministarstva, vodi registar državnih potpora i potpora male vrijednosti, te povrata državnih potpora za državne potpore kojima je davatelj Ministarstvo, prikuplja podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti, izrađuje izvješća i koordinira izradu izvješća s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, sukladno obvezi, a prema pravilima Europske komisije o državnim potporama, surađuje s Ministarstvom financija radi prijave državnih potpora Europskoj komisiji zbog dobivanja mišljenja o njihovoj usklađenosti s pravilima o državnim potporama i notifikacije od strane Europske komisije, surađuje s nadležnim tijelima vezano za projekte financirane iz fondova Europske unije u odnosu na pitanja državnih potpora i potpora male vrijednosti, pruža podršku nadležnim ustrojstvenim jedinicama u osiguravanju računovodstveno-financijskih podataka potrebnih za pripremu i realizaciju potpora, priprema analizu učinkovitosti korištenja sredstava programa državnih potpora u svrhu osiguravanja optimalnog ispunjavanja zadanih ciljeva, koordinira izradu mišljenja na nacrte prijedloga zakona, smjernica politike državnih potpora i prijedloga drugih propisa iz područja državnih potpora, te obavlja konzultacije s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva. U suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama izrađuje prijedloge internih akata kojima se uređuju procesi planiranja, programiranja, izrade i izvršavanja proračuna, odnosno financijskog plana, računovodstva i izvještavanja te upravljanja rizicima, prati njihovu primjenu i predlaže izmjene i dopune istih; daje upute i smjernice te pruža savjete i potporu jedinicama za financije korisnicima proračuna iz nadležnosti Ministarstva u procesima planiranja, programiranja, izrade i izvršavanja proračuna, odnosno financijskog plana, računovodstva i izvještavanja te upravljanja rizicima. Obavlja samoprocjenu funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola u okviru svoga djelokruga rada te koordinira obavljanje samoprocjene funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola u drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; priprema prijedlog godišnjeg plana rada i izvješće o realizaciji godišnjeg plana rada; priprema izjavu o fiskalnoj odgovornosti čelnika Ministarstva i provjerava sadržaj izjave o fiskalnoj odgovornosti čelnika proračunskih i izvanproračunskih korisnika, drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, a koji su iz nadležnosti Ministarstva; prati stanje uspostave i razvoja sustava unutarnjih kontrola, priprema prijedlog naloga i preporuka za otklanjanje uočenih slabosti i nepravilnosti, izrađuje izvješće o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika, drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, a koji su iz djelokruga Ministarstva; pruža pomoć ostalim ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva pri izradi prijedloga planova i tehničkoj provedbi procesa upravljanja rizicima; u okviru svoga djelokruga izrađuje dodatne upute za potrebe izvršenja koordinacijskih poslova iz svoje nadležnosti te organizira i održava radionice vezano uz provedbu važećih propisa i internih pisanih uputa u vezi s izvršenjem koordinacijskih poslova iz svoje nadležnosti; priprema objedinjeno izvješće o upravljanju najznačajnijim rizicima; surađuje s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama iz nadležnosti Ministarstva i s Ministarstvom financija te obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno djelokruga Uprave.

U Upravi za proračun i financije, ustrojavaju se:

10.1. Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole

10.2. Sektor za financijsko-računovodstvene poslove i državne potpore.«.

Članak 79.

Naslov iznad članka i članak 157. mijenjaju se i glase:

»10.2. Sektor za financijsko-računovodstvene poslove i državne potpore

Članak 157.

Sektor za financijsko-računovodstvene poslove i državne potpore organizira, kontrolira i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu i brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavlja obračun plaća, naknada zaposlenima i vodi blagajničko poslovanje, kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje svih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka po aktivnostima i projektima te po izvorima sredstava iz državnog proračuna, priprema i izrađuje periodična financijska izvješća, godišnja financijska izvješća i konsolidira financijska izvješća na razini Razdjela, izrađuje statistička izvješća sukladno zakonima i ostalim propisima, sudjeluje u organizaciji godišnjeg popisa imovine, obveza i potraživanja, vodi knjigu imovine, koordinira izradu izvješća o realizaciji projekata financiranih sredstvima zajmova međunarodnih financijskih institucija, obavlja poslove prijave, praćenja i izvješćivanja o državnim potporama i potporama male vrijednosti dodijeljenih iz nadležnosti Ministarstva, vodi registar državnih potpora i potpora male vrijednosti, te povrata državnih potpora za državne potpore kojima je davatelj Ministarstvo, prikuplja podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti, izrađuje izvješća i koordinira izradu izvješća s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, sukladno obvezi, a prema pravilima Europske komisije o državnim potporama, surađuje s Ministarstvom financija radi prijave državnih potpora Europskoj komisiji zbog dobivanja mišljenja o njihovoj usklađenosti s pravilima o državnim potporama i notifikacije od strane Europske komisije, surađuje s nadležnim tijelima vezano za projekte financirane iz fondova Europske unije u odnosu na pitanja državnih potpora i potpora male vrijednosti, pruža podršku nadležnim ustrojstvenim jedinicama u osiguravanju računovodstveno-financijskih podataka potrebnih za pripremu i realizaciju potpora, u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, priprema analizu učinkovitosti korištenja sredstava programa državnih potpora u svrhu osiguravanja optimalnog ispunjavanja zadanih ciljeva, koordinira izradu mišljenja na nacrte prijedloga zakona, smjernica politike državnih potpora i prijedloga drugih propisa iz područja državnih potpora, te obavlja konzultacije s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i druge poslove iz svoga djelokruga. U suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama izrađuje prijedloge internih akata kojima se uređuju ključni procesi za financijsko upravljanje iz područja računovodstva i izvještavanja te prati njihovu primjenu i predlaže izmjene i dopune istih, daje upute i smjernice te pruža savjete i potporu jedinicama za financije korisnicima proračuna iz djelokruga Ministarstva u procesima računovodstva i izvještavanja.

U Sektoru za financijsko-računovodstvene poslove i državne potpore, ustrojavaju se:

10.2.1. Služba za financijsko-računovodstvene poslove

10.2.2. Služba za državne potpore.«.

Članak 80.

Naslov iznad članka i članak 161. mijenjaju se i glase:

»10.2.2. Služba za državne potpore

Članak 161.

Služba za državne potpore obavlja poslove prijave, praćenja i izvješćivanja o državnim potporama i potporama male vrijednosti dodijeljenih iz nadležnosti Ministarstva. Služba za državne potpore vodi registar državnih potpora i potpora male vrijednosti, te povrata državnih potpora za državne potpore kojima je davatelj Ministarstvo, prikuplja podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti, izrađuje izvješća i koordinira izradu izvješća s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, sukladno obvezi, a prema pravilima Europske komisije o državnim potporama, surađuje s Ministarstvom financija radi prijave državnih potpora Europskoj komisiji zbog dobivanja mišljenja o njihovoj usklađenosti s pravilima o državnim potporama i notifikacije od strane Europske komisije, surađuje s nadležnim tijelima vezano za projekte financirane iz fondova Europske unije u odnosu na pitanja državnih potpora i potpora male vrijednosti, pruža podršku nadležnim ustrojstvenim jedinicama u osiguravanju računovodstveno-financijskih podataka potrebnih za pripremu i realizaciju potpora, u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, priprema analizu učinkovitosti korištenja sredstava programa državnih potpora u svrhu osiguravanja optimalnog ispunjavanja zadanih ciljeva, koordinira izradu mišljenja na nacrte prijedloga zakona, smjernica politike državnih potpora i prijedloga drugih propisa iz područja državnih potpora, te obavlja konzultacije s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, koordinira izradu izvješća o realizaciji projekata financiranih sredstvima zajmova međunarodnih financijskih institucija, izrađuje objedinjeno izvješće o realizaciji projekata financiranih sredstvima zajmova međunarodnih financijskih institucija, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 81.

Članak 168. mijenja se i glasi:

»Radom Glavnog tajništva rukovodi glavni tajnik Ministarstva.

Radom Kabineta ministra rukovodi tajnik Kabineta.

Radom upravne organizacije u sastavu Ministarstva rukovodi ravnatelj.

Radom sektora rukovodi načelnik sektora.

Radom samostalnog sektora rukovodi načelnik sektora.

Radom lučke kapetanije rukovodi lučki kapetan s položajem načelnika sektora, a radom ispostave u sastavu lučke kapetanije rukovodi kapetan ispostave.

Radom Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe upravlja voditelj Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe s položajem načelnika sektora.

Radom Područnog ureda za vodne putove Vukovar rukovodi pročelnik Područnog ureda za vodne putove Vukovar s položajem načelnika sektora.

Radom službe rukovodi voditelj službe.

Radom samostalne službe rukovodi voditelj službe.

Radom Službe inspekcije cestovnog prijevoza rukovodi voditelj Službe inspekcije cestovnog prijevoza.

Radom Službe inspekcije sigurnosti cesta i žičara rukovodi voditelj Službe inspekcije sigurnosti cesta i žičara.

Radom Službe za mobilne inspekcijske nadzore rukovodi voditelj Službe inspekcije cestovnog prijevoza.

Radom Nacionalne središnjice za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska) rukovodi voditelj Nacionalne središnjice za nadzor i upravljanje pomorskim prometom s položajem voditelja službe.

Radom Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) rukovodi voditelj Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru s položajem voditelja službe.

Radom Nacionalne RIS središnjice rukovodi voditelj Nacionalne RIS središnjice s položajem voditelja službe.

Radom odjela rukovodi voditelj odjela.

Radom Odjela inspekcije cestovnog prijevoza rukovodi voditelj odjela u inspekciji cestovnog prijevoza.

Radom Odjela inspekcije autocesta, složenih cestovnih objekata i žičara i Odjela inspekcije sigurnosti državnih, županijskih i lokalnih cesta rukovodi voditelj odjela u inspekciji sigurnosti cesta i žičara.

Radom Ispostave Slavonski Brod rukovodi voditelj ispostave Slavonski Brod s položajem voditelja odjela.

Radom VTS centra rukovodi voditelj VTS centra s položajem voditelja odjela.

Radom područnog odjela inspekcije cestovnog prijevoza rukovodi voditelj odjela u inspekciji cestovnog prijevoza.

Radom odsjeka rukovodi voditelj odsjeka.

Radom pododsjeka rukovodi voditelj pododsjeka.«.

Članak 82.

Članak 169. mijenja se i glasi:

»Glavni tajnik Ministarstva odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Tajnik kabineta ministra odgovoran je za svoj rad ministru i nadležnom državnom tajniku.

Ravnatelj upravne organizacije u sastavu Ministarstva odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i Vladi Republike Hrvatske.

Načelnik sektora u sastavu upravne organizacije odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i ravnatelju koji upravlja upravnom organizacijom u čijem se sastavu sektor nalazi.

Lučki kapetan i voditelj Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i ravnatelju uprave koji upravlja upravnom organizacijom u čijem se sastavu lučka kapetanija i Nacionalni centar sigurnosti plovidbe nalaze.

Pročelnik Područnog ureda za vodne putove Vukovar odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i ravnatelju koji upravlja upravnom organizacijom u čijem se sastavu područni ured nalazi.

Načelnik sektora koji rukovodi radom samostalnog sektora odgovoran je za svoj rad ministru i nadležnom državnom tajniku.

Načelnik sektora u sastavu Glavnog tajništva odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i glavnom tajniku Ministarstva.

Voditelj službe ustrojene u sektoru u sastavu upravne organizacije odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju koji upravlja upravnom organizacijom u čijem se sastavu sektor nalazi i načelniku sektora.

Voditelj službe u sastavu područnog ureda odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju koji upravlja upravnom organizacijom u čijem se sastavu područni ured nalazi i pročelniku Područnog ureda za vodne putove Vukovar.

Voditelj službe i kapetan ispostave u sastavu lučke kapetanije odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju koji upravlja upravnom organizacijom u čijem se sastavu lučka kapetanija nalazi i lučkom kapetanu.

Voditelj Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka), voditelj Nacionalne središnjice za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska) i voditelj Nacionalne RIS središnjice (RIS Hrvatska) odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju koji upravlja tom upravnom organizacijom i voditelju Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe.

Voditelj službe u sastavu Glavnog tajništva odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva i načelniku sektora.

Voditelj službe koji rukovodi radom samostalne službe odgovoran je za svoj rad ministru i nadležnom državnom tajniku.

Voditelj Službe inspekcije cestovnog prijevoza odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju koji upravlja tom upravnom organizacijom i načelniku sektora.

Voditelj Službe inspekcije sigurnosti cesta i žičara odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju koji upravlja tom upravnom organizacijom i načelniku sektora.

Voditelj odjela u sastavu upravne organizacije odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i ravnatelju koji upravlja tom upravnom organizacijom, načelniku sektora i voditelju službe.

Voditelj VTS centra u sastavu Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe, Nacionalne središnjice za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska) odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju uprave koji upravlja tom upravnom organizacijom, voditelju Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe i voditelju Nacionalne središnjice za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska).

Voditelj odjela u sastavu Glavnog tajništva odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva, načelniku sektora i voditelju službe.

Voditelj odjela u inspekciji cestovnog prijevoza odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju uprave koji upravlja tom upravnom organizacijom, načelniku sektora i voditelju Službe inspekcije cestovnog prijevoza.

Voditelj odjela u inspekciji sigurnosti cesta i žičara odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju uprave koji upravlja tom upravnom organizacijom, načelniku sektora i voditelju Službe inspekcije sigurnosti cesta i žičara.

Voditelj područnog odjela inspekcije cestovnog prijevoza odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju uprave koji upravlja tom upravnom organizacijom, načelniku sektora i voditelju Službe inspekcije cestovnog prijevoza.

Voditelj ispostave Slavonski Brod u sastavu područnog ureda odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju koji upravlja tom upravnom organizacijom, pročelniku Područnog ureda za vodne putove Vukovar i voditelju službe.

Voditelj odsjeka u sastavu upravne organizacije odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju koji upravlja tom upravnom organizacijom, načelniku sektora, voditelju službe i voditelj u odjela.

Voditelj pododsjeka u sastavu Glavnog tajništva odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva, načelniku sektora, voditelju službe i voditelju odjela.

Voditelj pododsjeka u sastavu Glavnog tajništva Ministarstva, Sektora za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove, odgovoran je za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva, načelniku sektora i voditelju službe.«.

Članak 83.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (»Narodne novine«, broj 2/21.), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture koji je prikazan u tablici u prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Članak 84.

Ministar mora, prometa i infrastrukture, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 85.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/112
Urbroj: 50301-05/16-23-3
Zagreb, 13. siječnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
U MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj službenika i namještenika
1.KABINET MINISTRA14
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
2.1.Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom1
2.1.1.Služba za ljudske potencijale1
2.1.1.1.Odjel za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima5
2.1.1.2.Odjel za razvoj ljudskih potencijala5
2.1.2.Služba za radno-pravne i opće poslove1
2.1.2.1.Odjel za radno-pravne poslove5
2.1.2.2.Odjel za opće poslove3
2.1.2.2.1.Pododsjek pisarnice6
2.1.2.2.2.Pododsjek pismohrane2
2.1.3.Služba za upravljanje imovinom i voznim parkom1
2.1.3.1.Odjel upravljanja imovinom3
2.1.3.2.Odjel upravljanja voznim parkom9
2.2.Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove1
2.2.1.Služba za javnu nabavu10
2.2.1.1.Pododsjek skladišta2
2.2.2.Služba za informatiku i komunikacije1
2.2.2.1.Odjel za informatiku5
2.2.2.2.Odjel za komunikacije5
2.2.3.Služba za sigurnost i tehničke poslove1
2.2.3.1.Odjel za sigurnost i obrambene pripreme3
2.2.3.1.1.Pododsjek za zaštitu na radu i zaštitu od požara3
2.2.3.2.Odjel za tehničke poslove5
Glavno tajništvo – ukupno79
3.UPRAVA POMORSTVA1
3.1.Sektor održivog razvoja pomorstva1
3.1.1.Služba za luke i pomorski prijevoz7
3.1.2.Služba za pomorsko dobro1
3.1.2.1.Odjel za upravljanje pomorskim dobrom2
3.1.2.1.1.Odsjek za planiranje i praćenje upravljanja pomorskim dobrom4
3.1.2.2.Odjel za granice pomorskog dobra5
3.2.Sektor za pomorsko gospodarstvo1
3.2.1.Služba za koncesije1
3.2.1.1.Odjel za pripremu i praćenje koncesija5
3.2.1.2.Odjel za nadzor5
3.2.2.Služba za financijsko planiranje i pripremu plaćanja7
3.2.3.Služba za zakonodavstvo6
Uprava pomorstva – ukupno46
4.UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE1
4.1.Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde1
4.1.1.Služba za tehničke standarde hrvatske flote7
4.1.2.Služba za inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra7
4.2.Sektor sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama1
4.2.1.Služba sigurnosti prometa na moru i unutarnjim vodama7
4.2.2.Služba zaštite okoliša na moru i unutarnjim vodama7
4.3.Sektor za registre sigurnosti plovidbe1
4.3.1.Služba za registre pomoraca i brodaraca8
4.3.2.Služba za registre plovnih objekata9
4.4.Lučka kapetanija Pula1
4.4.1.Služba sigurnosti plovidbe15
4.4.2.Služba za registre sigurnosti plovidbe11
4.4.3.Ispostava II. kategorije Umag3
4.4.4.Ispostava II. kategorije Novigrad1
4.4.5.Ispostava I. kategorije Poreč5
4.4.6.Ispostava II. kategorije Rovinj3
4.4.7.Ispostava III. kategorije Raša1
4.4.8.Ispostava III. kategorije Rabac1
4.5.Lučka kapetanija Rijeka1
4.5.1.Služba sigurnosti plovidbe18
4.5.2.Služba za registre sigurnosti plovidbe19
4.5.3.Ispostava II. kategorije Opatija2
4.5.4.Ispostava III. kategorije Bakar1
4.5.5.Ispostava II. kategorije Crikvenica2
4.5.6.Ispostava II. kategorije Krk3
4.5.7.Ispostava I. kategorije Punat3
4.5.8.Ispostava II. kategorije Cres2
4.5.9.Ispostava I. kategorije Rab5
4.5.10.Ispostava I. kategorije Mali Lošinj4
4.5.11.Ispostava III. kategorije Omišalj1
4.5.12.Ispostava II. kategorije Novi Vinodolski3
4.5.13.Ispostava III. kategorije Baška1
4.5.14.Ispostava III. kategorije Šilo1
4.5.15.Ispostava III. kategorije Mošćenička Draga1
4.5.16.Ispostava III. kategorije Kraljevica1
4.5.17.Ispostava III. kategorije Malinska1
4.5.18.Ispostava III. kategorije Lopar1
4.6.Lučka kapetanija Senj1
4.6.1.Služba sigurnosti plovidbe8
4.6.2.Služba za registre sigurnosti plovidbe6
4.6.3.Ispostava III. kategorije Jablanac1
4.6.4.Ispostava III. kategorije Karlobag2
4.6.5.Ispostava II. kategorije Novalja3
4.7.Lučka kapetanija Zadar1
4.7.1.Služba sigurnosti plovidbe15
4.7.2.Služba za registre sigurnosti plovidbe13
4.7.3.Ispostava I. kategorije Biograd n/M4
4.7.4.Ispostava III. kategorije Silba1
4.7.5.Ispostava I. kategorije Sali5
4.7.6.Ispostava II. kategorije Preko2
4.7.7.Ispostava III. kategorije Pag1
4.7.8.Ispostava II. kategorije Starigrad Paklenica3
4.7.9.Ispostava III. kategorije Novigrad1
4.8.Lučka kapetanija Šibenik1
4.8.1.Služba sigurnosti plovidbe15
4.8.2.Služba za registre sigurnosti plovidbe11
4.8.3.Ispostava II. kategorije Murter3
4.8.4.Ispostava II. kategorije Tisno2
4.8.5.Ispostava II. kategorije Vodice3
4.8.6.Ispostava I. kategorije Rogoznica4
4.9.Lučka kapetanija Split1
4.9.1.Služba sigurnosti plovidbe18
4.9.2.Služba za registre sigurnosti plovidbe16
4.9.3.Ispostava I. kategorije Trogir4
4.9.4.Ispostava I. kategorije Makarska4
4.9.5.Ispostava II. kategorije Milna3
4.9.6.Ispostava II. kategorije Supetar2
4.9.7.Ispostava II. kategorije Stari Grad2
4.9.8.Ispostava III. kategorije Jelsa1
4.9.9.Ispostava II. kategorije Vis2
4.9.10.Ispostava II. kategorije Hvar3
4.9.11.Ispostava III. kategorije Omiš1
4.9.12.Ispostava III. kategorije Rogač1
4.9.13.Ispostava III. kategorije Bol1
4.9.14.Ispostava III. kategorije Sućuraj1
4.9.15.Ispostava III. kategorije Komiža1
4.9.16.Ispostava II. kategorije Kaštela2
4.10.Lučka kapetanija Ploče1
4.10.1.Služba sigurnosti plovidbe11
4.10.2.Služba za registre sigurnosti plovidbe6
4.10.3.Ispostava III. kategorije Metković1
4.10.4.Ispostava III. kategorije Trpanj1
4.11.Lučka kapetanija Dubrovnik1
4.11.1.Služba sigurnosti plovidbe18
4.11.2.Služba za registre sigurnosti plovidbe11
4.11.3.Ispostava III. kategorije Orebić1
4.11.4.Ispostava I. kategorije Korčula4
4.11.5.Ispostava II. kategorije Vela Luka2
4.11.6.Ispostava II. kategorije Lastovo3
4.11.7.Ispostava II. kategorije Cavtat3
4.11.8.Ispostava III. kategorije Slano1
4.11.9.Ispostava III. kategorije Ston1
4.11.10.Ispostava III. kategorije Trstenik1
4.11.11.Ispostava III. kategorije Sobra1
4.12.Lučka kapetanija Sisak1
4.12.1.Služba sigurnosti plovidbe7
4.12.2.Služba za registre sigurnosti plovidbe6
4.13.Lučka kapetanija Osijek1
4.13.1.Služba sigurnosti plovidbe7
4.13.2.Služba za registre sigurnosti plovidbe6
4.14.Lučka kapetanija Slavonski Brod1
4.14.1.Služba sigurnosti plovidbe7
4.14.2.Služba za registre sigurnosti plovidbe6
4.15.Lučka kapetanija Vukovar1
4.15.1.Služba sigurnosti plovidbe7
4.15.2.Služba za registre sigurnosti plovidbe6
4.16.Nacionalni centar sigurnosti plovidbe (NCSP)1
4.16.1.Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka)14
4.16.2.Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska)13
4.16.2.1.VTS centar Split11
4.16.2.2.VTS centar Dubrovnik6
4.16.3.Nacionalna RIS središnjica (RIS Hrvatska)6
Uprava sigurnosti plovidbe – ukupno503
5.UPRAVA UNUTARNJE PLOVIDBE1
5.1.Sektor pravnih, međunarodnih i EU poslova1
5.1.1.Služba pravnih poslova7
5.1.2.Služba međunarodnih i EU poslova7
5.2.Sektor gospodarstva i plovidbenih poslova1
5.2.1.Služba gospodarskog razvoja luka i vodnih putova7
5.2.2.Služba plovidbenih poslova i brodarstva7
5.3.Područni ured za vodne putove Vukovar1
5.3.1.Služba za pripremu i razvoj projekata, hidrografiju i informatiku9
5.3.2.Služba za obilježavanje i tehničko održavanje vodnih putova10
5.3.2.1.Ispostava Slavonski Brod7
Uprava unutarnje plovidbe – ukupno58
6.UPRAVA ZA ŽELJEZNIČKU
INFRASTRUKTURU I PROMET
1
6.1.Sektor za željezničku infrastrukturu1
6.1.1.Služba za planiranje i razvoj željezničke infrastrukture7
6.1.2.Služba za praćenje i sigurnost željezničke infrastrukture7
6.2.Sektor za željeznički promet1
6.2.1.Služba za razvoj željezničkog prometa7
6.2.2.Služba za praćenje i podršku željezničkom prometu7
6.3.Sektor za financiranje i pravne poslove željezničke infrastrukture i prometa1
6.3.1.Služba za financiranje željezničke infrastrukture i prometa8
6.3.2.Služba za pravne i opće poslove željezničke infrastrukture i prometa7
Uprava za željezničku infrastrukturu i promet – ukupno47
7.UPRAVA ZRAČNOG PROMETA,
ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE
1
7.1.Sektor zračnog prometa1
7.1.1.Služba pravnih i gospodarskih poslova1
7.1.1.1.Odjel pravnih i gospodarskih poslova5
7.1.1.2.Odjel za praćenje i provedbu strateških projekata5
7.1.2.Služba međunarodnih poslova7
7.2.Sektor elektroničkih komunikacija i pošte1
7.2.1.Služba elektroničkih komunikacija1
7.2.1.1.Odjel za strategije i programe u elektroničkim komunikacijama5
7.2.1.2.Odjel pravnih i međunarodnih poslova5
7.2.2.Služba poštanskih usluga1
7.2.2.1.Odjel pravnih i međunarodnih poslova u poštanskim uslugama5
7.2.2.2.Odjel stručno-tehničkih i gospodarskih poslova5
Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte – ukupno43
8.UPRAVA ZA CESTOVNI PROMET, CESTOVNU INFRASTRUKTURU I INSPEKCIJU1
8.1.Sektor cestovne infrastrukture1
8.1.1.Služba za razvoj cestovne infrastrukture8
8.1.2.Služba za financiranje i podršku projektima cestovne infrastrukture8
8.2.Sektor cestovnog prometa1
8.2.1.Služba za cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari1
8.2.1.1.Odjel za cestovna motorna vozila i tahografske radionice5
8.2.1.2.Odjel za prijevoz opasnih tvari5
8.2.2.Služba cestovnog prometa1
8.2.2.1.Odjel za prijevoz putnika u cestovnom prometu5
8.2.2.2.Odjel za prijevoz tereta u cestovnom prometu6
8.3.Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta1
8.3.1.Služba inspekcije cestovnog prijevoza1
8.3.1.1.Odjel za pravne, opće poslove i logistiku5
8.3.1.2.Odjel inspekcije cestovnog prijevoza Zagreb8
8.3.1.3.Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Split12
8.3.1.4.Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Rijeka7
8.3.1.5.Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Osijek7
8.3.1.6.Područni odjel inspekcije cestovnog prijevoza Varaždin5
8.3.2.Služba za mobilne inspekcijske nadzore8
8.3.3.Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara1
8.3.3.1.Odjel inspekcije autocesta, složenih cestovnih objekata i žičara6
8.3.3.2.Odjel inspekcije sigurnosti državnih, županijskih i lokalnih cesta7
Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju – ukupno110
9.UPRAVA ZA EU FONDOVE I STRATEŠKO PLANIRANJE1
9.1.Sektor za upravljanje EU fondovima1
9.1.1.Služba za financijsko upravljanje1
9.1.1.1.Odjel za upravljanje proračunom i plaćanjima5
9.1.1.2.Odjel za financijske kontrole i izvještavanje5
9.1.2.Služba za programiranje i horizontalne aktivnosti1
9.1.2.1.Odjel za programiranje i izvješćivanje5
9.1.2.2.Odjel za horizontalne aktivnosti5
9.2.Sektor za razvoj projekata i dodjelu bespovratnih sredstava1
9.2.1.Služba za strateško planiranje i razvoj projekata1
9.2.1.1.Odjel za strateško planiranje5
9.2.1.2.Odjel za razvoj projekata5
9.2.2.Služba za dodjelu bespovratnih sredstava1
9.2.2.1.Odjel za pripremu poziva5
9.2.2.2.Odjel za odabir projekata i ugovaranje5
9.3.Sektor za praćenje provedbe projekata1
9.3.1.Služba za praćenje provedbe projekata I1
9.3.1.1.Odjel za praćenje provedbe projekata u cestovnom prometu i u području elektroničkih komunikacija5
9.3.1.2.Odjel za praćenje provedbe projekata u željezničkom i morskom prometu i unutarnjim plovnim putovima.5
9.3.2.Služba za praćenje provedbe projekata II1
9.3.2.1.Odjel za praćenje provedbe projekata u zračnom prometu i u području urbane mobilnosti5
9.3.2.2.Odjel za podršku provedbi projekata i programa EU5
Uprava za EU fondove i strateško planiranje – ukupno70
10.UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE1
10.1.Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole1
10.1.1.Služba za planiranje i izvršavanje proračuna1
10.1.1.1.Odjel za planiranje proračuna5
10.1.1.2.Odjel za izvršavanje proračuna, analize i izvješćivanje5
10.1.2.Služba za financijsko upravljanje i kontrole7
10.2.Sektor za financijsko-računovodstvene poslove i državne potpore1
10.2.1.Služba za financijsko-računovodstvene poslove1
10.2.1.1.Odjel za financijsko-računovodstvene poslove i imovinu7
10.2.1.2.Odjel za obračun plaća i drugih materijalnih prava službenika i namještenika6
10.2.2.Služba za državne potpore7
Uprava za proračun i financije – ukupno42
11.SAMOSTALNI SEKTOR ZA VANJSKE I EUROPSKE POSLOVE I ODNOSE S JAVNOŠĆU1
11.1.Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju1
11.1.1.Odjel za donošenje zakonodavstva Europske unije i međunarodnu suradnju7
11.1.2.Odjel za provođenje zakonodavstva Europske unije6
11.2.Služba za odnose s javnošću7
Samostalni sektor za vanjske i europske poslove
i odnose s javnošću – ukupno
22
12.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU7
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE – UKUPNO1041