Pravilnik o kriterijima za priznavanje prava na dodatno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca

NN 7/2023 (18.1.2023.), Pravilnik o kriterijima za priznavanje prava na dodatno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca

Hrvatska vatrogasna zajednica

110

Na temelju članka 62. stavka 7. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 125/19 i 114/22), glavni vatrogasni zapovjednik donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DODATNO OSIGURANJE DOBROVOLJNIH VATROGASACA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o kriterijima za priznavanje prava na dodatno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuju se kriteriji i uvjeti koji se moraju ispuniti kako bi dobrovoljni vatrogasci bili dodatno osigurani za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti te način provedbe dodatnog osiguranja.

Članak 2.

Dobrovoljnom vatrogascu koji obavlja zadatke gašenja požara, osposobljavanja i usavršavanja, sudjelovanja u vježbama, izvršavanja zaštite i spašavanja u slučaju drugih nepogoda, osiguravanja mjesta gdje postoji požarna opasnost, educiranja građana o protupožarnoj zaštiti, osiguravanja na javnim događanjima u sklopu javnih nastupa i sudjelovanja u demonstracijama s prikazom vježbi pripadaju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja i mirovinskog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti.

PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 3.

Odgovorna osoba dobrovoljnog vatrogasnog društva je obvez­nik prijave dobrovoljnog vatrogasca na obvezno zdravstveno osiguranju za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (dalje u tekstu: zdravstveno osiguranje) iz članka 2. ovog Pravilnika kada naredi angažiranje dobrovoljnih vatrogasaca.

Dobrovoljno vatrogasno društvo je obvezno osigurati financijska sredstva za zdravstveno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca te je obveznik obračuna, obustave i uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

Odgovorna osoba vatrogasna zajednica jedinice lokalne samouprave je obveznik prijave dobrovoljnog vatrogasca na zdravstveno osiguranje kada naredi angažiranje dobrovoljnih vatrogasaca.

Vatrogasna zajednica jedinice lokalne samouprave je obvezna osigurati financijska sredstva za zdravstveno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca te je obveznik obračuna, obustave i uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Odgovorna osoba vatrogasne zajednice županije odnosno Vatrogasne zajednice Grada Zagreba je obveznik prijave dobrovoljnog vatrogasca na zdravstveno osiguranje ada naredi angažiranje dobrovoljnih vatrogasaca.

Vatrogasna zajednica županije odnosno Vatrogasna zajednica Grada Zagreba je obvezna osigurati financijska sredstva za zdravstveno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca te je obveznik obračuna, obustave i uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje iz stavka 1. ovog članka.

Članak 6.

Hrvatska vatrogasna zajednica je obveznik prijave dobrovoljnog vatrogasca na zdravstveno osiguranje kada glavni vatrogasni zapovjednik naredi angažiranje dobrovoljnih vatrogasaca.

Hrvatska vatrogasna zajednica je obvezna osigurati financijska sredstva za zdravstveno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca te je obveznik obračuna, obustave i uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje iz stavka 1. ovog članka.

Članak 7.

Dobrovoljnom vatrogascu koji pri obavljanju zadataka iz članka 2. ovog Pravilnika bude ozlijeđen na način da mu je organizam oštećen najmanje 20 %, a što utvrđuje nadležno tijelo odnosno nadležna služba za zdravstveno osiguranje, pripada pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini jedne proračunske osnovice utvrđene zakonom koji uređuje izvršavanje državnog proračuna.

Hrvatska vatrogasna zajednica provodi postupak priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć te je obvezna osigurati financijska sredstva.

Članak 8.

Dobrovoljnom vatrogascu koji se pri obavljanju zadataka iz članka 2. ovog Pravilnika ozlijedi te mu bude utvrđena ozljeda na radu od strane nadležnog tijelo odnosno nadležne službe za zdravstveno osiguranje, ukoliko je nezaposlen ili je za njega to povoljnije pripada naknada u visini 100 % prosječne mjesečne netoplaće za zaposlenoga radnika u državi prema zadnjem mjesecu prije nastanka ozljede.

Hrvatska vatrogasna zajednica provodi postupak priznavanja prava na naknadu iz stavka 1. ovog članka te je obvezna osigurati financijska sredstva.

Članak 9.

Obveznici iz članka 3., članka 4. i članka 5. ovog Pravilnika obvezni su podnijeti prijavu na zdravstveno osiguranje nadležnom uredu odnosno službi za zdravstveno osiguranje prema mjestu prebivališta odnosno boravišta dobrovoljnog vatrogasca kojeg osiguravaju na propisanom obrascu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prije početka obavljanja zadataka iz članka 2. ovog Pravilnika.

Prijava iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti i kao skupna prijava dobrovoljnih vatrogasaca koji izvršavaju zadatke iz članka 2. ovog Pravilnika za cijelo razdoblje tekuće kalendarske godine putem datoteke na magnetskom mediju (primjerice CD), koje sadržavaju podatke o prezimenu, imenu, datumu rođenja i osobnom identifikacijskom broju osoba za koje se podnose prijave te razdoblju osiguranja, kao i podatke o podnositelju prijave, obvezniku uplate posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu te broju obveze obveznika uplate.

Članak 10.

Obveznici iz članka 3., članka 4. i članka 5. ovog Pravilnika obvezni su izvršiti uplatu za zdravstveno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca razmjerno broju dana osiguranja odnosno dana provedenih na navedenim poslovima po najnižoj osnovici za obračun doprinosa na koju se obračunavaju posebni doprinosi za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti po stopi koju utvrđuje ministar financija pravilnikom.

Ministar financija za svako obračunsko razdoblje – kalendarsku godinu naredbom objavljuje iznose osnovica za obračun doprinosa.

Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodno tromjesečje.

PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA

Članak 11.

Obveznici iz članka 3., članka 4. i članka 5. ovog Pravilnika obvezni su, bez podnošenja posebne prijave nadležnom tijelu za mirovinsko osiguranje, obračunati i platiti poseban doprinos za mirovinsko osiguranje za dobrovoljne vatrogasce koji obavljaju zadatke iz članka 2. ovog Pravilnika.

Članak 12.

Obveznici iz članka 3., članka 4. i članka 5. ovog Pravilnika obvezni su izvršiti uplatu za poseban doprinos za mirovinsko osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca razmjerno broju dana osiguranja odnosno dana provedenih na navedenim poslovima po najnižoj osnovici za obračun doprinosa iz članka 10. ovog Pravilnika na koju se obračunavaju posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima po stopi koju utvrđuje ministar financija pravilnikom.

Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodno tromjesečje.

Članak 13.

Obveznici iz članka 3., članka 4. i članka 5. ovog Pravilnika obvezni su sukladno zakonu kojim se uređuju doprinosi sastaviti obračunsku ispravu za svakog dobrovoljnog vatrogasca i propisano izvješće (JOPPD obrazac) dostaviti nadležnoj poreznoj upravi.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-03/01

Urbroj: 444-01-23-1

Zagreb, 11. siječnja 2023.

Glavni vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, univ. spec. oec., v. r.