Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu

NN 8/2023 (20.1.2023.), Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu

Vlada Republike Hrvatske

156

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17., 138/20. i 151/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. siječnja 2023. donijela

UREDBU

O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se način financiranja decentraliziranih funkcija te način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

1. Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

2. Bilančna prava su sredstva potrebna za osiguravanje minimalnih financijskih standarda u pojedinoj decentraliziranoj funkciji prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

3. Pomoći izravnanja su prijenosi sredstava iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela u porezu na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

Članak 3.

(1) Ova Uredba odnosi se na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su preuzele financiranje decentraliziranih funkcija (u daljnjem tekstu: korisnici pomoći izravnanja), i to na županije, Grad Zagreb, gradove i općine iz Tablice 2. županije, Tablice 2. gradovi i Tablice 3. općine/gradovi koje su sastavni dio ove Uredbe.

(2) Korisnici pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka, u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije i to:

1. Osnovno školstvo 1,9 %

2. Srednje školstvo 1,3 %

3. Socijalna skrb

– domovi za starije osobe 0,8 %

4. Zdravstvo 1,0 %

5. Vatrogastvo

– javne vatrogasne postrojbe 1,0 %.

(3) Korisnici pomoći izravnanja ostvaruju pravo na sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, s razdjela tijela državne uprave nadležnih za pojedinu decentraliziranu funkciju, ako iz dodatnog udjela u porezu na dohodak iz stavka 2. ovoga članka ne ostvare sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija za 2023. godinu.

(4) Pregled iznosa bilančnih prava sastavni je dio ove Uredbe, a naveden je u:

1. Zbirnom pregledu sredstava za decentralizirane funkcije u 2023. godini po županijama (Tablica 1.)

2. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po županijama u 2023. godini (Tablica 2. županije)

3. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po gradovima u 2023. godini (Tablica 2. gradovi)

4. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju vatrogastva po općinama/gradovima u 2023. godini (Tablica 3. općine/gradovi).

Članak 4.

(1) Bilančna prava grada, županije i Grada Zagreba za osnovno školstvo za 2023. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini.

(2) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za srednje školstvo za 2023. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023. godini.

(3) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje domova za starije osobe za 2023. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2023. godini.

(4) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje zdravstvenih ustanova za 2023. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini.

(5) Bilančna prava općine, grada i Grada Zagreba za financiranje javnih vatrogasnih postrojbi za 2023. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini.

Članak 5.

(1) U proračunu za 2023. godinu korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode i rashode za decentralizirane funkcije u 2023. godini prema proračunskim klasifikacijama do iznosa navedenog u Pregledu iznosa bilančnih prava.

(2) Korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode za decentralizirane funkcije prema procjeni prihoda koje će u 2023. godini ostvariti temeljem svakog pojedinog dodatnog udjela u porezu na dohodak iz članka 3. ove Uredbe, a razliku prihoda do iznosa iz stavka 1. ovoga članka planiraju iz pomoći izravnanja.

Članak 6.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije doznačivati krajnjim korisnicima (ustanovama) čije su financiranje preuzeli.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenima u proračunu korisnika pomoći izravnanja.

(3) Iznimno, radi osiguranja namjenskog korištenja sredstava pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, pomoći izravnanja će se doznačivati izravno krajnjim korisnicima.

Članak 7.

(1) Korisnici pomoći izravnanja dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije iz članka 3. ove Uredbe koristiti za namjene utvrđene u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Na temelju odluka iz članka 4. ove Uredbe korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja u 2023. godini:

– osnovnog i srednjeg školstva

– domova za starije osobe

– zdravstvenih ustanova

– javnih vatrogasnih postrojbi,

u okvirima prava iz Pregleda iznosa bilančnih prava.

(3) U odlukama iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se raspored sredstava po krajnjim korisnicima te prioriteti kapitalnih ulaganja (osim za javne vatrogasne postrojbe).

(4) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine mogu sredstva ostvarena od dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja iz članka 3. stavaka 2. i 3. ove Uredbe (osim za financiranje djelatnosti javne vatrogasne postrojbe) preraspodijeliti po krajnjim korisnicima unutar pojedine djelatnosti, a u skladu s odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(5) Prije izmjena odluka iz stavka 2. ovoga članka kojima se uređuje preraspodjela sredstava, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine obvezni su o tome izvijestiti krajnje korisnike mjesec dana prije izmjena odluka.

Članak 8.

(1) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje financiraju decentralizirane funkcije ostvare više sredstava iz dodatnog udjela u porezu na dohodak iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima utvrđenima u Pregledu iznosa bilančnih prava, višak sredstava mogu koristiti za financiranje decentraliziranih funkcija koje su preuzele.

(2) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje financiraju decentralizirane funkcije ostvare više sredstava iz pomoći izravnanja iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima utvrđenima u Pregledu iznosa bilančnih prava, višak sredstava dužni su najkasnije do 15. veljače 2024. uplatiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Višak sredstava iz stavka 2. ovoga članka prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 9.

(1) Iznos pomoći izravnanja za pojedinu decentraliziranu funkciju u 2023. godini utvrđuju tijela državne uprave nadležna za pojedinu decentraliziranu funkciju u suradnji s Ministarstvom financija po korisnicima pomoći izravnanja, sukladno članku 3. stavku 3. ove Uredbe.

(2) Od mjesečnog iznosa bilančnih prava odbija se iznos ostvarenog poreza na dohodak iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentraliziranu funkciju za prethodni mjesec, a nedostajući iznos sredstava do mjesečnog iznosa bilančnih prava podmiruje se iz pomoći izravnanja.

(3) Pomoći izravnanja za pojedinu decentraliziranu funkciju doznačivat će se mjesečno iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu do ukupnog iznosa bilančnih prava za 2023. godinu.

Članak 10.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su tijelo državne uprave nadležno za pojedinu decentraliziranu funkciju izvještavati o utrošenim sredstvima krajnjih korisnika (ustanova) u roku i na način propisan u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za pojedinu decentraliziranu funkciju dužno je pratiti izvršenje odluka iz članka 4. ove Uredbe i po potrebi, a najkasnije do 31. listopada 2023., Vladi Republike Hrvatske predložiti njihove izmjene i dopune koje je prethodno, a najkasnije do 30. rujna 2023., dužno dostaviti na mišljenje Ministarstvu financija.

(3) Ako korisnik pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi izvještaj o utrošenim sredstvima tijelu državne uprave nadležnom za pojedinu decentraliziranu funkciju na propisani način i u roku iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo će privremeno obustaviti doznaku pomoći izravnanja.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/03

Urbroj: 50301-04/12-23-2

Zagreb, 20. siječnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

ZBIRNI PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE U 2023. GODINI PO ŽUPANIJAMA

Tablica 1.

ŽUPANIJAŠKOLSTVOSOCIJALNA SKRBZDRAVSTVOVATROGASTVO

SVEUKUPNE
OBVEZE ZA
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

(eura)

OSNOVNO ŠKOLSTVO
(OBVEZA GRADOVA I ŽUPANIJA)

(eura)

SREDNJE ŠKOLSTVO

(eura)

DOMOVI ZA STARIJE OSOBE

(eura)

ZDRAVSTVENE USTANOVE

(eura)

JAVNE
VATROGASNE POSTROJBE (OBVEZA

OPĆINA I
GRADOVA)

(eura)

1234567 (2+3+4+5+6)
ZAGREBAČKA10.017.9202.051.65302.268.7302.098.65616.436.959
KRAPINSKO-ZAGORSKA4.067.4611.813.60302.518.3941.292.1229.691.580
SISAČKO-MOSLAVAČKA5.969.9422.049.1751.212.5112.653.1202.031.25913.916.007
KARLOVAČKA4.287.5242.238.109460.3102.016.2181.410.49510.412.656
VARAŽDINSKA6.241.3273.358.161585.4092.635.255869.41113.689.563
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA3.804.1351.594.786826.4971.956.1151.534.2119.715.744
BJELOVARSKO-BILOGORSKA3.911.9092.034.009612.3631.933.1731.999.18410.490.638
PRIMORSKO-GORANSKA6.763.2644.397.4451.639.8393.211.4614.060.27820.072.287
LIČKO-SENJSKA2.308.160741.420881.7531.187.703933.9106.052.946
VIROVITIČKO-PODRAVSKA2.941.5861.248.64702.170.517744.8057.105.555
POŽEŠKO-SLAVONSKA3.000.6131.350.6981.105.8201.610.664703.1127.770.907
BRODSKO-POSAVSKA5.160.7292.066.163910.5732.223.5841.245.51211.606.561
ZADARSKA5.129.3962.824.632970.3412.018.1083.368.89714.311.374
OSJEČKO-BARANJSKA8.832.9294.492.2652.324.0942.983.7902.444.38921.077.467
ŠIBENSKO-KNINSKA3.230.6991.370.0561.174.4311.906.9622.047.6569.729.804
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA5.339.9832.248.0471.296.7783.037.1881.577.51013.499.506
SPLITSKO-DALMATINSKA11.808.4176.518.0743.078.3834.864.2144.096.52830.365.616
ISTARSKA6.577.6853.015.3812.412.1772.954.8604.052.77319.012.876
DUBROVAČKO-NERETVANSKA3.782.1792.070.2781.430.1932.182.0452.531.63911.996.334
MEĐIMURSKA3.375.4321.332.187737.0191.909.365671.8218.025.824
GRAD ZAGREB16.846.38412.267.5742.113.3585.849.5995.608.68242.685.597
UKUPNO123.397.67461.082.36323.771.84954.091.06545.322.850307.665.801


PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO ŽUPANIJAMA U 2023. GODINI

Tablica 2. županije

Žup.
broj
Nositelj financiranja – županijeSveukupno
eura
123
1.ZAGREBAČKA5.980.088
2.KRAPINSKO-ZAGORSKA3.771.714
3.SISAČKO-MOSLAVAČKA4.082.475
4.KARLOVAČKA2.841.597
5.VARAŽDINSKA5.137.850
6.KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA1.906.343
7.BJELOVARSKO-BILOGORSKA2.171.378
8.PRIMORSKO-GORANSKA3.907.540
9.LIČKO-SENJSKA1.782.501
10.VIROVITIČKO-PODRAVSKA2.232.334
11.POŽEŠKO-SLAVONSKA2.288.744
12.BRODSKO-POSAVSKA3.407.624
13.ZADARSKA3.642.064
14.OSJEČKO-BARANJSKA6.600.439
15.ŠIBENSKO-KNINSKA2.115.619
16.VUKOVARSKO-SRIJEMSKA3.340.248
17.SPLITSKO-DALMATINSKA8.500.516
18.ISTARSKA2.628.337
19.DUBROVAČKO-NERETVANSKA2.752.161
20.MEĐIMURSKA2.636.206
21.GRAD ZAGREB16.846.384
UKUPNO ŽUPANIJE88.572.162

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO GRADOVIMA U 2023. GODINI

Tablica 2. gradovi

Red.
broj
Nositelj financiranja – gradoviSveukupno
eura
123
1.VELIKA GORICA1.819.573
2.SAMOBOR1.181.447
3.VRBOVEC578.098
4.ZAPREŠIĆ458.714
5.KRAPINA295.747
6.SISAK1.187.936
7.KUTINA699.531
8.KARLOVAC1.445.927
9.VARAŽDIN1.103.477
10.KOPRIVNICA944.685
11.KRIŽEVCI700.888
12.ĐURĐEVAC252.219
13.BJELOVAR918.681
14.ČAZMA287.018
15.GAREŠNICA316.843
16.GRUBIŠNO POLJE217.989
17.RIJEKA2.462.160
18.CRIKVENICA226.958
19.OPATIJA166.606
20.GOSPIĆ525.659
21.VIROVITICA709.252
22.POŽEGA711.869
23.SLAVONSKI BROD1.753.105
24.ZADAR1.487.332
25.OSIJEK2.232.490
26.ŠIBENIK1.115.080
27.VINKOVCI892.780
28.VUKOVAR1.106.955
29.MAKARSKA333.192
30.SPLIT2.974.709
31.PULA – POLA1.387.203
32.LABIN389.351
33.PAZIN863.549
34.POREČ – PARENZO517.929
35.ROVINJ – ROVIGNO346.570
36.UMAG – UMAGO444.746
37.DUBROVNIK1.030.018
38.ČAKOVEC739.226
UKUPNO GRADOVI34.825.512


PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
U 2023. GODINI

Tablica 3. općine/gradovi

Red.
broj
Osnivači i suosnivači
javnih vatrogasnih postrojbi
gradovi/općine
Naziv javne vatrogasne postrojbeUkupno
eura
1234
1.Grad ZagrebJVP ZAGREB5.608.682
2.Grad ZaprešićJVP ZAPREŠIĆ546.402
3.Grad SamoborJVP SAMOBOR421.563
4.Grad Velika GoricaJVP VELIKA GORICA635.195
5.Grad Ivanić-GradJVP IVANIĆ GRAD495.496
6.Suosnivači:ZAGORSKA JVP986.862
 
Grad Zabok (8,96%) 
88.423
 
Grad Klanjec (3,09%) 
30.494
 
Grad Oroslavje (5,98%) 
59.014
 
Grad Pregrada (6,85%) 
67.600
 
Grad Zlatar (6,22%) 
61.383
 
Grad Donja Stubica (5,67%) 
55.955
 
Općina Bedekovčina (8,11%) 
80.035
 
Općina Budinščina (2,67%) 
26.349
 
Općina Desinić (3,33%) 
32.863
 
Općina Gornja Stubica (5,48%) 
54.080
 
Općina Hrašćina (1,75%) 
17.270
 
Općina Konjšćina (3,90%) 
38.488
 
Općina Kraljevec na Sutli (1,74%) 
17.171
 
Općina Krapinske Toplice (5,49%) 
54.179
 
Općina Kumrovec (1,77%) 
17.468
 
Općina Marija Bistrica (6,32%) 
62.370
 
Općina Stubičke Toplice (2,63%) 
25.954
 
Općina Sveti Križ Začretje (6,33%) 
62.468
 
Općina Tuhelj (2,09%) 
20.625
 
Općina Veliko Trgovišće (4,99%) 
49.244
 
Općina Zagorska Sela (1,14%) 
11.250
 
Općina Zlatar Bistrica (2,71%) 
26.744
 
Općina Mače (2,78%) 
27.435
7.Grad KrapinaJVP KRAPINA305.260
8.Grad SisakJVP SISAK819.528
9.Grad PetrinjaJVP PETRINJA487.498
10.Grad KutinaJVP KUTINA478.082
11.Grad NovskaJVP NOVSKA246.151
12.Grad KarlovacJVP KARLOVAČKA986.570
13.Grad OgulinJVP OGULIN423.925
14.Grad VaraždinJVP VARAŽDIN869.411
15.Grad KoprivnicaJVP KOPRIVNICA657.128
16.Suosnivači:JVP ĐURĐEVAC487.347
 
Grad Đurđevac (69,40%) 
338.219
 
Općina Virje (10,70%) 
52.146
 
Općina Kloštar Podravski (5,08%) 
24.757
 
Općina Kalinovac (4,88%) 
23.783
 
Općina Molve (4,05%) 
19.738
 
Općina Ferdinandovac (2,97%) 
14.474
 
Općina Podravske Sesvete (1,84%) 
8.967
 
Općina Novo Virje (1,08%) 
5.263
17.Grad KriževciJVP KRIŽEVCI389.736
18.Grad BjelovarJVP BJELOVAR724.610
19.Suosnivači:JVP DARUVAR407.561
 
Grad Daruvar (78,00%) 
317.898
 
Općina Sirač (7,00%) 
28.529
 
Općina Končanica (5,00%) 
20.378
 
Općina Đulovac (5,00%) 
20.378
 
Općina Dežanovac (5,00%) 
20.378
20.Suosnivači:JVP GAREŠNICA306.314
 
Grad Garešnica (88,00%) 
269.556
 
Općina Hercegovac (7,00%) 
21.442
 
Općina Velika Trnovitica (5,00%) 
15.316
21.Grad ČazmaJVP ČAZMA293.381
22.Grad Grubišno poljeJVP GRUBIŠNO POLJE267.318
23.Grad RijekaJVP RIJEKA2.167.036
24.Grad Mali LošinjJVP LOŠINJ404.581
25.Grad CrikvenicaJVP CRIKVENICA283.133
26.Grad KrkJVP KRK384.419
27.Suosnivači:JVP OPATIJA559.095
 
Grad Opatija (57,00%) 
318.684
 
Općina Matulji (23,00%) 
128.592
 
Općina Lovran (14,00%) 
78.273
 
Općina Mošćenička Draga (6,00%) 
33.546
28.Grad DelniceJVP DELNICE262.014
29.Grad GospićJVP GOSPIĆ397.779
30.Općina Plitvička JezeraJVP PLITVIČKA JEZERA274.476
31.Grad SenjJVP SENJ261.655
32.Grad ViroviticaJVP VIROVITICA393.927
33.Grad SlatinaJVP SLATINA350.878
34.Grad PožegaJVP POŽEGA358.527
35.Suosnivači:JVP POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA344.585
 
Grad Pleternica (30,00%) 
103.375
 
Grad Kutjevo (10,00%) 
34.459
 
Grad Pakrac (15,00%) 
51.687
 
Grad Lipik (10,00%) 
34.459
 
Općina Velika (10,00%) 
34.459
 
Općina Brestovac (10,00%) 
34.459
 
Općina Kaptol (5,00%) 
17.229
 
Općina Čaglin (5,00%) 
17.229
 
Općina Jakšić (5,00%) 
17.229
36.Grad Slavonski BrodJVP SLAVONSKI BROD975.172
37.Grad Nova GradiškaJVP NOVA GRADIŠKA270.340
38.Suosnivači:JVP ZADAR1.869.133
 
Grad Zadar (87,70%) 
1.639.230
 
Općina Poličnik (5,20%) 
97.195
 
Općina Zemunik Donji (2,40%) 
44.859
 
Općina Bibinje (4,70%) 
87.849
39.Grad Biograd na MoruJVP BIOGRAD398.639
40.Grad BenkovacJVP BENKOVAC388.405
41.Općina GračacJVP GRAČAC473.996
42.Suosnivači:JVP PAG238.724
 
Grad Pag (60,00%) 
143.234
 
Općina Kolan (20,00%) 
47.745
 
Općina Povljana (20,00%) 
47.745
43.Grad OsijekJVP OSIJEK1.572.134
44.Grad Beli ManastirJVP BELI MANASTIR349.030
45.Grad NašiceJVP NAŠICE298.438
46.Suosnivači:JVP ĆEPIN224.787
 
Općina Čepin (70,00%) 
157.351
 
Općina Vuka (13,00%) 
29.222
 
Općina Vladislavci (17,00%) 
38.214
47.Grad ŠibenikJVP ŠIBENIK1.044.634
48.Grad DrnišJVP DRNIŠ325.397
49.Grad KninJVP KNIN421.960
50.Grad VodiceJVP VODICE255.665
51.Suosnivači:JVP VINKOVCI446.453
 
Grad Vinkovci (88,00%) 
392.879
 
Općina Andrijaševci (12,00%) 
53.574
52.Grad VukovarJVP VUKOVAR730.777
53.Grad IlokJVP ILOK252.485
54.Grad ŽupanjaJVP ŽUPANJA147.795
55.Grad SplitJVP SPLIT2.076.922
56.Grad ImotskiJVP IMOTSKI347.589
57.Grad KaštelaJVP KAŠTELA477.515
58.Grad MakarskaJVP MAKARSKA295.604
59.Općina PodstranaJVP PODSTRANA250.109
60.Grad SinjJVP SINJ358.523
61.Grad TrogirJVP TROGIR290.266
62.Suosnivači:JVP PULA1.248.844
 
Grad Pula – Pola (68,92%) 
860.703
 
Općina Barban (3,27%) 
40.837
 
Općina Fažana – Fasana (3,78%) 
47.206
 
Općina Ližnjan – Lisignano (3,45%) 
43.085
 
Općina Marčana (4,59%) 
57.322
 
Općina Medulin (6,88%) 
85.921
 
Općina Svetvinčenat (2,61%) 
32.595
 
Grad Vodnjan – Dignano (6,50%) 
81.175
63.Suosnivači:JVP PAZIN473.656
 
Grad Pazin (49,29%) 
233.465
 
Općina Cerovlje (9,55%) 
45.234
 
Općina Gračišće (7,66%) 
36.282
 
Općina Lupoglav (5,15%) 
24.393
 
Općina Karojba (7,73%) 
36.614
 
Općina Motovun – Montona (5,78%) 
27.378
 
Općina Tinjan (9,58%) 
45.376
 
Općina Sveti Petar u Šumi (5,26%) 
24.914
64.Suosnivači:JVP POREČ501.320
 
Grad Poreč – Parenzo (67,18%) 
336.786
 
Općina Sveti Lovreč (1,49%) 
7.470
 
Općina Višnjan – Visignano (2,61%) 
13.085
 
Općina Kaštelir – Labinci – Castelliere-S. Domenica (1,36%) 
6.818
 
Općina Vižinada – Visinada (1,44%) 
7.219
 
Općina Vrsar – Orsera (10,50%) 
52.639
 
Općina Funtana – Fontane (6,70%) 
33.588
 
Općina Tar – Vabriga – Torre – Abrega (8,72%) 
43.715
65.Suosnivači:JVP ROVINJ462.340
 
Grad Rovinj – Rovigno (88,17%) 
407.645
 
Općina Bale – Valle (2,10%) 
9.709
 
Općina Kanfanar (3,20%) 
14.795
 
Općina Žminj (6,53%) 
30.191
66.Suosnivači:JVP LABIN433.678
 
Grad Labin (49,90%) 
216.405
 
Općina Pićan (8,20%) 
35.562
 
Općina Raša (15,90%) 
68.955
 
Općina Kršan (13,20%) 
57.245
 
Općina Sveta Nedelja (12,80%) 
55.511
67.Suosnivači:JVP BUZET347.169
 
Grad Buzet (80,00%) 
277.735
 
Općina Lanišće (20,00%) 
69.434
68.Suosnivači:JVP UMAG585.766
 
Grad Umag – Umago (51,40%) 
301.084
 
Grad Novigrad – Cittanova (16,58%) 
97.120
 
Grad Buje – Buie (19,77%) 
115.806
 
Općina Grožnjan – Grisignana (2,81%) 
16.460
 
Općina Brtonigla – Verteneglio (6,20%) 
36.317
 
Općina Oprtalj – Portole (3,24%) 
18.979
69.Grad DubrovnikJVP DUBROVAČKI VATROGASCI1.164.511
70.Općina KonavleJVP KONAVLE277.923
71.Općina Dubrovačko primorjeJVP DUBROVAČKO PRIMORJE260.570
72.Grad PločeJVP PLOČE293.622
73.Grad MetkovićJVP METKOVIĆ279.909
74.Općina MljetJVP MLJET255.104
75.Suosnivači:JVP ČAKOVEC671.821
 
Grad Čakovec (56,64%) 
380.520
 
Općina Belica (2,28%) 
15.317
 
Općina Dekanovec (0,97%) 
6.517
 
Općina Domašinec (1,20%) 
8.062
 
Općina Gornji Mihaljevec (0,98%) 
6.584
 
Općina Mala Subotica (3,22%) 
21.633
 
Općina Nedelišće (13,08%) 
87.874
 
Općina Orehovica (0,91%) 
6.113
 
Općina Podturen (3,96%) 
26.604
 
Općina Pribislavec (2,36%) 
15.855
 
Općina Selnica (1,43%) 
9.607
 
Općina Strahoninec (3,10%) 
20.826
 
Općina Sveti Juraj na Bregu (3,94%) 
26.470
 
Općina Šenkovec (4,65%) 
31.240
 
Općina Vratišinec (1,28%) 
8.599
SVEUKUPNO45.322.850