Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini

NN 8/2023 (20.1.2023.), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

157

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. siječnja 2023. donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE BILANČNIH PRAVA ZA FINANCIRANJE MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA JAVNIH POTREBA OSNOVNOG ŠKOLSTVA
U 2023. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i kriteriji i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava županijama, Gradu Zagrebu i gradovima za:

– materijalne i financijske rashode

– rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (u daljnjem tekstu: tekuće i investicijsko održavanje)

– rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

II.

Županijama, Gradu Zagrebu i gradovima utvrđuju se bilančna prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva u visini koja osigurava minimalni financijski standard osnovnih škola.

Obračun iznosa materijalnih i financijskih rashoda izvršen je prema podacima o visini ovih rashoda, koja je bila utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini (»Narodne novine«, broj 147/21.), sukladno Odluci o proračunskom okviru za razdoblje 2023. – 2025, Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025. i članku 69. stavku 1. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/22. i 88/22. – ispravak), iznosi u ovoj Odluci koja se odnosi na razdoblje nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj iskazani su u eurima.

Obračun iznosa rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na odjeljak 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, odjeljak 3237 – Intelektualne i osobne usluge i odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, izvršen je prema podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2022./23. na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 8,45 eura godišnje, po razrednom odjelu 136,22 eura godišnje, po školskoj zgradi 975,22 eura godišnje.

Obračun iznosa rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na skupinu 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, izvršen je prema podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2022./23. na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 25,86 eura godišnje, po razrednom odjelu 416,65 eura godišnje i po školskoj zgradi 643,38 eura godišnje.

PRIKAZ OBRAČUNA BILANČNIH PRAVA ZA MATERIJALNE I FINANCIJSKE RASHODE, RASHODA ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE TE RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI U 2023. GODINI

Red.
br.
Nositelj financiranja

Obračunati iznos materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje

(eura)

Obračunati iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

(eura)

UKUPNO MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD OSNOVNOG ŠKOLSTVA

(eura)

01234=2+3
ŽUPANIJE
1.Zagrebačka5.245.381734.7075.980.088
2.Krapinsko-zagorska3.231.504540.2103.771.714
3.Sisačko-moslavačka3.724.592357.8834.082.475
4.Karlovačka2.556.169285.4282.841.597
5.Varaždinska4.572.104565.7465.137.850
6.Koprivničko-križevačka1.636.205270.1381.906.343
7.Bjelovarsko-bilogorska1.867.509303.8692.171.378
8.Primorsko-goranska3.334.785572.7553.907.540
9.Ličko-senjska1.624.612157.8891.782.501
10.Virovitičko-podravska1.930.797301.5372.232.334
11.Požeško-slavonska2.062.079226.6652.288.744
12.Brodsko-posavska3.013.573394.0513.407.624
13.Zadarska3.214.546427.5183.642.064
14.Osječko-baranjska5.737.859862.5806.600.439
15.Šibensko-kninska1.893.387222.2322.115.619
16.Vukovarsko-srijemska2.876.817463.4313.340.248
17.Splitsko-dalmatinska7.299.1051.201.4118.500.516
18.Istarska2.304.375323.9622.628.337
19.Dubrovačko-neretvanska2.338.814413.3472.752.161
20.Međimurska2.220.327415.8792.636.206
21.Grad Zagreb13.614.6233.231.76116.846.384
UKUPNO ŽUPANIJE76.299.16312.272.99988.572.162

GRADOVI
1.Velika Gorica1.519.036300.5371.819.573
2.Samobor1.011.614169.8331.181.447
3.Vrbovec492.71385.385578.098
4.Zaprešić366.90291.812458.714
5.Krapina238.83856.909295.747
6.Sisak1.018.612169.3241.187.936
7.Kutina594.399105.132699.531
8.Karlovac1.240.285205.6421.445.927
9.Varaždin915.272188.2051.103.477
10.Koprivnica803.022141.663944.685
11.Križevci589.950110.938700.888
12.Đurđevac212.29539.924252.219
13.Bjelovar762.673156.008918.681
14.Čazma253.19033.828287.018
15.Garešnica275.41641.427316.843
16.Grubišno Polje193.08124.908217.989
17.Rijeka2.028.042434.1182.462.160
18.Crikvenica182.86944.089226.958
19.Opatija138.79227.814166.606
20.Gospić464.69760.962525.659
21.Virovitica582.430126.822709.252
22.Požega618.21793.652711.869
23.Slavonski Brod1.465.499287.6061.753.105
24.Zadar1.120.618366.7141.487.332
25.Osijek1.846.820385.6702.232.490
26.Šibenik929.771185.3091.115.080
27.Vinkovci719.456173.324892.780
28.Vukovar979.568127.3871.106.955
29.Makarska249.35083.842333.192
30.Split2.303.928670.7812.974.709
31.Pula-Pola1.154.140233.0631.387.203
32.Labin316.34373.008389.351
33.Pazin779.29084.259863.549
34.Poreč – Parenzo426.73291.197517.929
35.Rovinj – Rovigno277.01769.553346.570
36.Umag – Umago381.55163.195444.746
37.Dubrovnik842.822187.1961.030.018
38.Čakovec576.428162.798739.226
UKUPNO GRADOVI28.871.6785.953.83434.825.512
SVEUKUPNO RH105.170.84118.226.833123.397.674


III.

Sredstva ukupnog minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva iz točke II. ove Odluke, županije, Grad Zagreb i gradovi planiraju i realiziraju na osnovi vlastitih financijskih planova, a za rashode utvrđene u točki I. ove Odluke.

Županije, Grad Zagreb i gradovi u financijskim planovima iz stavka 1. ove točke iskazuju ukupni iznos minimalnog financijskog standarda, a pojedine rashode iz točke I. ove Odluke planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog školstva u 2023. godini.

IV.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva županije, Grad Zagreb i gradovi ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi 1,9 %.

Ako županije, Grad Zagreb i gradovi iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,9 % ne ostvare sredstva potrebna za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, razliku do ukupnog minimalnog financijskog standarda ostvaruju s pozicije izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, u razdjelu 080 Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sukladno članku 10. stavku 2, Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20., 10/21. i 117/21.), a iznimno od članka 10. stavaka 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17., 138/20. i 151/22.), sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva koja se prema ovoj Odluci osiguravaju za Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju, Sisačko-moslavačku županiju i Karlovačku županiju, za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu s prethodnim Zakonom, osiguravaju se u cijelosti iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koje se osiguravaju u državnom proračunu na razdjelu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ostvarivanje prihoda za izvršavanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva prati Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju mjesečnih izvještaja o ostvarenim prihodima od dodatnog udjela u porezu na dohodak koje dostavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

V.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2023. godini u okvirima ukupnog minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva utvrđenog u točki II. ove Odluke.

VI.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su Ministarstvu znanosti i obrazovanja izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. dostaviti do 31. ožujka 2024. na obrascu OŠ-DEC-IZVJEŠĆE, koji je sastavni dio ove Odluke.

VII.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su sredstva za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/09
Urbroj: 50301-04/12-23-2
Zagreb, 20. siječnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.