Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023. godini

NN 8/2023 (20.1.2023.), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

158

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. siječnja 2023. donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE BILANČNIH PRAVA ZA FINANCIRANJE MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA JAVNIH POTREBA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA U 2023. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova i kriteriji i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava županijama i Gradu Zagrebu za:

– materijalne i financijske rashode

– rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (u daljnjem tekstu: tekuće i investicijsko održavanje)

– rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

II.

Županijama i Gradu Zagrebu utvrđuju se bilančna prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjeg školstva u visini koja osigurava minimalni financijski standard srednjih škola i učeničkih domova.

Obračun iznosa materijalnih i financijskih rashoda izvršen je prema podacima o visini ovih rashoda, koja je bila utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini (»Narodne novine«, broj 147/21.), sukladno Odluci o proračunskom okviru za razdoblje 2023. – 2025. i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025. i članku 69. stavku 1. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/22. i 88/22. – ispravak), iznosi u ovoj Odluci koja se odnosi na razdoblje nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj iskazani su u eurima.

Obračun iznosa rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na odjeljak 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, odjeljak 3237 – Intelektualne i osobne usluge i odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, izvršen je prema podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2022./23. na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 8,53 eura godišnje, po razrednom odjelu 164,02 eura godišnje, po školskoj zgradi 1.708,59 eura godišnje za srednje škole i 65,27 eura godišnje po učeniku za učeničke domove.

Obračun iznosa rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na skupinu 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, izvršen je prema podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2022./23. na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 23,44 eura godišnje, po razrednom odjelu 450,72 eura godišnje i po školskoj zgradi 1.012,67 eura godišnje.

Kriterij za utvrđivanje bilančnih prava za sufinanciranje u učeničkim domovima po županijama i Gradu Zagrebu je broj učenika upisanih u školsku godinu 2022./23. Mjerilo je prosječna cijena od 836,15 eura po učeniku za I. – IV. razred.

PRIKAZ OBRAČUNA BILANČNIH PRAVA ZA MATERIJALNE I FINANCIJSKE RASHODE, RASHODA ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE TE RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI U 2023. GODINI

Red.

br.

Nositelj financiranja

Obračunati iznos materijalnih i
financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko
održavanje srednjih škola

(eura)

Obračunati iznos materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko
održavanje
učeničkih domova

(eura)

Obračunati iznos rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini

(eura)

Ukupno minimalni financijski standard srednjeg

školstva

(eura)

012345=2+3+4
ŽUPANIJE
1.Zagrebačka1.684.18851.382316.0832.051.653
2.Krapinsko-zagorska1.361.476222.652229.4751.813.603
3.Sisačko-moslavačka1.680.405117.186251.5842.049.175
4.Karlovačka1.748.929230.764258.4162.238.109
5.Varaždinska2.659.645302.878395.6383.358.161
6.Koprivničko-križevačka1.296.09099.157199.5391.594.786
7.Bjelovarsko-bilogorska1.471.684325.414236.9112.034.009
8.Primorsko-goranska3.016.908877.085503.4524.397.445
9.Ličko-senjska496.515172.17272.733741.420
10.Virovitičko-podravska992.269110.875145.5031.248.647
11.Požeško-slavonska937.662246.089166.9471.350.698
12.Brodsko-posavska1.809.4110256.7522.066.163
13.Zadarska2.247.699228.962347.9712.824.632
14.Osječko-baranjska3.504.816462.430525.0194.492.265
15.Šibensko-kninska1.189.8110180.2451.370.056
16.Vukovarsko-srijemska1.921.9860326.0612.248.047
17.Splitsko-dalmatinska5.091.242508.403918.4296.518.074
18.Istarska2.425.824228.060361.4973.015.381
19.Dubrovačko-neretvanska1.509.289279.442281.5472.070.278
20.Međimurska1.032.24497.354202.5891.332.187
21.Grad Zagreb8.736.1191.728.0301.803.42512.267.574
UKUPNO ŽUPANIJE46.814.2126.288.3357.979.81661.082.363


III.

Sredstva ukupnog minimalnog financijskog standarda srednjeg školstva iz točke II. ove Odluke, županije i Grad Zagreb planiraju i realiziraju na osnovi vlastitih financijskih planova, a za rashode utvrđene u točki I. ove Odluke.

Županije i Grad Zagreb u financijskim planovima iz stavka 1. ove točke iskazuju ukupni iznos minimalnog financijskog standarda, a pojedine rashode iz točke I. ove Odluke planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava srednjeg školstva u 2023. godini.

IV.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva županije i Grad Zagreb ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,3 %.

Ako županije i Grad Zagreb iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,3 % ne ostvare sredstva potrebna za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva, razliku do ukupnog minimalnog financijskog standarda ostvaruju s pozicije izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, u razdjelu 080 Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sukladno članku 10. stavku 2. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20., 10/21. i 117/21.), a iznimno od članka 10. stavaka 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17., 138/20. i 151/22.), sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije srednjeg školstva koja se prema ovoj Odluci osiguravaju za Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju, Sisačko-moslavačku županiju i Karlovačku županiju, za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu s prethodnim Zakonom, osiguravaju se u cijelosti iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koje se osiguravaju u državnom proračunu na razdjelu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ostvarivanje prihoda za izvršavanje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva prati Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju mjesečnih izvještaja o ostvarenim prihodima od dodatnog udjela u porezu na dohodak koje dostavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

V.

Županije i Grad Zagreb dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova u 2023. godini u okvirima ukupnog minimalnog financijskog standarda srednjeg školstva utvrđenog u točki II. ove Odluke.

VI.

Županije i Grad Zagreb dužni su Ministarstvu znanosti i obrazovanja izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. dostaviti do 31. ožujka 2024. na obrascu SŠ-DEC-IZVJEŠĆE, koji je sastavni dio ove Odluke.

VII.

Županije i Grad Zagreb dužni su rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/10

Urbroj: 50301-04/12-23-2

Zagreb, 20. siječnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.