Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini

NN 8/2023 (20.1.2023.), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

159

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 125/19., 147/20., 119/22. i 156/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. siječnja 2023. donijela

ODLUKU

O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2023. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi za:

– investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva

– investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava

– informatizaciju zdravstvene djelatnosti,

a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe.

Minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove iz stavka 1. ove točke u 2023. godini utvrđuju se za jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb, kako slijedi:

Tablica

Županija

Iznos sredstava za
investicijsko ulaganje i
investicijsko i tekuće održavanje

(eura)

Iznos
sredstava za otplate kredita

(eura)

Ukupni iznos sredstava za decentralizirane funkcije

(eura)

0123
ZAGREBAČKA2.003.285265.4452.268.730
KRAPINSKO-ZA­GORSKA2.194.582323.8122.518.394
SISAČKO-MOSLAVAČKA1.913.853739.2672.653.120
KARLOVAČKA2.016.2182.016.218
VARAŽDINSKA2.104.364530.8912.635.255
KOPRIVNIČKO-KRI-
ŽEVAČKA
1.502.004454.1111.956.115
BJELOVARSKO-
-BILOGORSKA
1.933.1731.933.173
PRIMORSKO-GORANSKA3.072.135139.3263.211.461
LIČKO-SENJSKA1.187.7031.187.703
VIROVITIČKO-PODRAVSKA2.117.42853.0892.170.517
POŽEŠKO-SLAVONSKA1.610.6641.610.664
BRODSKO-POSAVSKA1.934.068289.5162.223.584
ZADARSKA1.856.785161.3232.018.108
OSJEČKO-BARANJSKA2.983.7902.983.790
ŠIBENSKO-KNINSKA1.906.9621.906.962
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA3.037.1883.037.188
SPLITSKO-DALMATINSKA4.864.2144.864.214
ISTARSKA2.025.800929.0602.954.860
DUBROVAČKO-NE-
RETVANSKA
2.182.0452.182.045
MEĐIMURSKA1.492.481416.8841.909.365
GRAD ZAGREB4.190.6671.658.9325.849.599
UKUPNO48.129.4095.961.65654.091.065


Jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb zbog postizanja racionalnosti i veće ekonomičnosti korištenja iznosa sredstava navedenih u stupcu 1 Tablice iz stavka 2. ove točke, za postupke istovrsne nabave veće vrijednosti mogu objediniti nabavu.

Dio sredstava za investicijsko ulaganje navedenih u stupcu 1 Tablice iz stavka 2. ove točke, namijenjenih za nabavu prijevoznih sredstava, može se koristiti isključivo za nabavku vozila za obavljanje osnovne djelatnosti.

Dio sredstava za investicijsko i tekuće održavanje navedenih u stupcu 1 Tablice iz stavka 2. ove točke, namijenjenih za nabavu auto guma i službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, odnosi se na županijske zavode za hitnu medicinu.

Iznosi sredstava za otplate kredita navedenih u stupcu 2 Tablice iz stavka 2. ove točke, koriste se za otplatu kredita sklopljenih u prethodnom razdoblju, u svrhu investicijskog ulaganja zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva te ulaganja u informatizaciju zdravstvene djelatnosti utvrđenih u stavku 1. ove točke, a sukladno:

– Zaključku Vlade Republike Hrvatske, klasa: 510-07/03-02/03, urbroj: 5030104-03-9, od 22. svibnja 2003. i urbroj: 5030108-03-18, od 18. prosinca 2003., vezano uz Plan razvoja bolničkih ustanova u Republici Hrvatskoj do 2010. godine

– Zaključku Vlade Republike Hrvatske, klasa: 510-07/03-02/03, urbroj: 5030108-04-1, od 2. prosinca 2004., koji se odnosi na Izvješće o provedbi Zaključka Vlade Republike Hrvatske, klasa: 510-07/03-02/03, urbroj: 5030104-03-9, od 22. svibnja 2003. i urbroj: 5030108-03-18, od 18. prosinca 2003., vezano uz Plan razvoja bolničkih ustanova u Republici Hrvatskoj do 2010. godine

– odlukama Vlade Republike Hrvatske, te odlukama jedinica područne (regionalne) samouprave o preuzimanju obveza za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u sljedećim godinama.

II.

Potrebno je ishođenje prethodne suglasnosti ministra nadležnog za zdravstvo za korištenje sredstava navedenih u stupcu 1 Tablice iz točke I. stavka 2. ove Odluke, za projekte od značaja za cjelokupni zdravstveni sustav kojima se vrši podizanje standarda u cilju poboljšanja učinkovitosti, dostupnosti i ostalih načela zdravstvene zaštite, a u svrhu sagledavanja obveza koje bi mogle proizaći kao neizravna buduća obveza za državni proračun.

Ukoliko se za financiranje projekata po modelu javno-privatnog partnerstva ugovorne prirode planira koristiti sredstva decentraliziranih funkcija, prije sklapanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu potrebno je ishoditi prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, a strukturu decentraliziranih sredstava uskladiti na način da se ne dovodi u pitanje ostvarivanje postojećih minimalnih standarda koji su utvrđeni temeljem kriterija iz točke III. ove Odluke, a raspoređeni jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu u Tablici iz točke I. stavka 2. ove Odluke.

III.

Minimalni financijski standardi utvrđeni u točki I. stavku 2. ove Odluke, u ukupnoj visini od 54.091.065,00 eura, čine osnovicu za izračun pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinicama područne (regionalne) samouprave u skladu s člankom 10. stavkom 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17., 138/20. i 151/22.).

Visina sredstava dodijeljenih pojedinoj jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu utvrđena je primjenom sljedećih kriterija:

– 75 % ukupnog iznosa iz točke I. ove Odluke raspodijeljeno je na temelju udjela broja osiguranih osoba u pojedinoj jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu, u odnosu na ukupan broj osiguranih osoba pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje

– 10 % ukupnog iznosa iz točke I. ove Odluke raspodijeljeno je na temelju udjela broja lokacija na kojima se odvija zdravstvena djelatnost u pojedinoj jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu, u odnosu na ukupan broj lokacija u Republici Hrvatskoj

– 5 % ukupnog iznosa iz točke I. ove Odluke raspodijeljeno je na temelju udjela broja zdravstvenih ustanova u pojedinoj jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu, u odnosu na ukupan broj zdravstvenih ustanova koje imaju sklopljen ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje

– 5 % ukupnog iznosa iz točke I. ove Odluke raspodijeljeno je na temelju udjela broja ugovorenih kreveta u pojedinoj jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu, u odnosu na ukupan broj ugovorenih kreveta s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj.

Korektivni kriterij:

– 5 % ukupnog iznosa iz točke I. ove Odluke raspodijeljen je s obzirom na uključivanje projekata od prioritetne važnosti za podizanje dostupnosti zdravstvene zaštite ili završetak započetih investicija, te uzimajući u obzir udio ulaganja u zdravstvene ustanove pojedinih jedinica područne (regionalne) samouprave iz državnog proračuna u prethodnim godinama.

IV.

Jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužni su donijeti svoje odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u okvirima bilanciranih sredstava iz točke I. ove Odluke, a u skladu sa stvarnim stanjem i potrebama zdravstvenih ustanova čiji su osnivači, u cilju ispunjavanja zakonom propisanih uvjeta, odnosno normativa i standarda iz osnovnog zdravstvenog osiguranja, koje utvrđuje ministar nadležan za zdravstvo.

V.

Investicijsko ulaganje obuhvaća rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Investicijsko održavanje obuhvaća dodatno ulaganje u nefinancijsku imovinu zdravstvenih ustanova kojim se produžuje vijek uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine.

Mjerila za utvrđivanje prava na bilančne rashode iz točke IV. ove Odluke čini opseg djelatnosti svake zdravstvene ustanove ugovoren u osnovnom zdravstvenom osiguranju.

Opseg djelatnosti utvrđuje se u skladu s planom i programom mjera zdravstvene zaštite i mrežom javne zdravstvene službe.

Sredstva iz točke I. stavka 2. ove Odluke ne mogu se koristiti u svrhu uređenja prostora i nabave medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava u svrhu pružanja zdravstvenih usluga izvan osnovnog zdravstvenog osiguranja.

VI.

Jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb donose zaključak kojim utvrđuju popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova čiji su osnivači, uvažavajući svrhu utvrđenu u točki I. ove Odluke uz primjenu kriterija i mjerila iz točaka III. i IV. ove Odluke.

Ukoliko se u popis prioriteta uvrste obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb trebaju sukladno članku 48. stavku 7. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.), prioritetno osigurati sredstva u okviru dodijeljene visine, te o istome izvijesti ministarstvo nadležno za zdravstvo uz dostavu dokumentacije.

Utvrđeni popis prioriteta iz stavka 1. ove točke, kao i izmjene i dopune utvrđenog popisa prioriteta tijekom proračunske godine, jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dostavljaju na suglasnost ministru nadležnom za zdravstvo.

VII.

Na temelju kriterija i mjerila iz ove Odluke bilanciraju se sredstva jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu za financiranje decentraliziranih rashoda zdravstvenih ustanova za osiguranje minimalnog financijskog standarda.

Sredstva za financiranje decentralizirane funkcije zdravstva, jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,0 %.

Ako jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne ostvare sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentralizirane funkcije zdravstva, potrebnu razliku ostvaruju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, s razdjela ministarstva nadležnog za decentraliziranu funkciju zdravstva.

Pomoći izravnanja doznačit će se na temelju zahtjeva jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, koji se ministarstvu nadležnom za zdravstvo dostavljaju do 10. u mjesecu za tekući mjesec.

Rashode za nabavu nefinancijske imovine, nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužni su realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava, te ministarstvu nadležnom za zdravstvo dostaviti izvještaj o nabavljenoj robi i izvršenim radovima za koje su obveze dospjele ili dospijevaju u mjesecu za koji se podnosi zahtjev za doznaku sredstava.

VIII.

Jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužni su ministarstvu nadležnom za zdravstvo dostaviti izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja, a izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. dostaviti do 31. ožujka 2024., na obrascima Z-1 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima zdravstvenih ustanova i Z-2 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, koji su sastavni dio ove Odluke.

IX.

Jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužni su u svojim proračunima posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove.

Jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužni su uskladiti dinamiku financiranja decentraliziranih rashoda s dinamikom ostvarivanja prihoda iz dodatnog udjela u porezu na dohodak u svom proračunu i sredstvima s pozicije pomoći izravnanja.

X.

Ministarstvo nadležno za zdravstvo na zahtjev nositelja financiranja može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu ili prenamjenu utvrđenih bilančnih prava jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu u sklopu ukupno utvrđenih sredstava za financiranje decentralizirane funkcije zdravstva, ako utvrdi da je zbog provedbe plana i programa mjera zdravstvene zaštite to prijeko potrebno.

Svoje zahtjeve nositelji financiranja podnose ministarstvu nadležnom za zdravstvo najkasnije do 31. kolovoza 2023., a ministarstvo nadležno za zdravstvo je najkasnije do 30. rujna 2023. dužno predložene izmjene i dopune dostaviti na mišljenje ministarstvu nadležnom za financije.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/06

Urbroj: 50301-04/25-23-2

Zagreb, 20. siječnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.