Pravilnik o izmjenama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta

NN 8/2023 (20.1.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta

Ministarstvo poljoprivrede

178

Na temelju članka 18.a stavka 3. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17, 111/18 i 144/20) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RASPOLAGANJU KAPACITETOM UZGOJA TUNA I DOZVOLJENIM ULAZNIM KOLIČINAMA ULOVLJENIH DIVLJIH TUNA (Thunnus thynnus) NA UZGAJALIŠTA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta (»Narodne novine«, br. 22/21 i 9/22), u članku 5. stavku 3. broj »25« zamjenjuje se brojem »30«.

(2) U stavku 4. riječ »od« zamjenjuje se riječju »do«.

Članak 2.

Dosadašnji Prilog 1. Pravilnika zamjenjuje se novim Prilogom 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/12

Urbroj: 525-12/791-23-8

Zagreb, 18. siječnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

1. RASPODJELA KAPACITETA UZGOJA TUNA PO NOSITELJIMA
DOZVOLA ZA UZGOJ TUNA ZA 2023. GODINU

Broj dozvole za akvakulturu22013913886slobodni kapacitet
Maksimalni kapacitet uzgoja tuna u 2023. godini
(u tonama)
1.872,2611.872,1251.615,9421.731,673788,000

2. RASPODJELA ULAZNE KOLIČINE ULOVLJENIH
DIVLJIH TUNA ZA 2023. GODINU

Broj dozvole za akvakulturu22013913886slobodni kapacitet
Maksimalna ulazna količina divljih tuna u 2023. godini
(u tonama)
700,197700,146604,338647,619294,700