Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

NN 8/2023 (20.1.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

179

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17 i 14/19) i članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18 i 144/20), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA, NAČINU ODABIRA, FINANCIRANJA I PROVEDBE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA U RIBARSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 27/19, 77/20 i 74/22), u članku 14. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5. do 14. postaju stavci 4. do 13.

Članak 2.

U članku 7. stavku 5. brišu se riječi: »u protuvrijednosti u kunama prema mjesečnom tečaju Europske unije u mjesecu donošenja Odluke iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika«.

Članak 3.

U članku 24. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, za usklađivanje obrazaca slijedom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, nije potrebno odobrenje Upravnog (izvršnog) tijela FLAG-a ili drugog nadležnog tijela FLAG-a ako su obrasci prethodno odobreni od toga tijela.«.

Dosadašnji stavci 7. do 13. postaju stavci 8. do 14.

Članak 4.

U Prilogu III. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI U SKLOPU TEKUĆIH TROŠKOVA I TROŠKOVA VOĐENJA LRSR, dijelu PRAVILA PRIHVATLJIVOSTI ZA POJEDINE TROŠKOVE, poglavlju II. Troškovi službenih putovanja, potpoglavlju II.2. Troškovi prijevoza, točka e) mijenja se i glasi:

»e) za korištenje privatnog automobila u službene svrhe priznaju se troškovi po prijeđenom kilometru u visini do neoporezivog iznosa u skladu sa važećim pravilnikom o porezu na dohodak«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/16-01/2234

Urbroj: 525-12/1385-23-31

Zagreb, 9. siječnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.