Odluka o lokalnim porezima Općine Poličnik

NN 8/2023 (20.1.2023.), Odluka o lokalnim porezima Općine Poličnik

Općina Poličnik

184

Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 15. sjednici održanoj 9. siječnja 2023. godine, na temelju članka 20. i članka 42. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17 i 114/22) i članka 32. Statuta Općine Poličnik (»Službeni glasnik Općine Poličnik« broj 2/18, 3/18, 15/18, 3/20, 1/21 i 15/21) donosi

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE POLIČNIK

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se vrste lokalnih poreza koji pripadaju Općini Poličnik te njihove stope, visine i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

II. VRSTA LOKALNIH POREZA

Članak 2.

Općini Poličnik pripadaju sljedeći lokalni porezi:

1. porez na potrošnju

2. porez na kuće za odmor.

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 4.

Porez na kuće za odmor na području Općine Poličnik plaća se godišnje, u visini 0,70 EUR/m2 korisne površine kuće za odmor.

III. NADLEŽNOST

Članak 5.

Postupak utvrđivanja i evidentiranja obveznika poreza na potrošnju, poslove nadzora, naplate i provođenja ovrhe radi naplate poreza na potrošnju obavlja Upravni odjel za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove Općine Poličnik.

Postupak utvrđivanja i evidentiranja obveznika poreza na kuće za odmor obavlja Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Poličnik, a poslove nadzora, naplate i provođenja ovrhe radi naplate poreza na kuće za odmor obavlja Upravni odjel za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove Općine Poličnik.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o lokalnim porezima Općine Poličnik (»Službeni glasnik Općine Poličnik« broj 18/17).

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Općine Poličnik«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/23-1/1

Urbroj: 2198/6-1-23-1

Poličnik, 9. siječnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK

Predsjednik
Darijo Buljat, v. r.