Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

NN 9/2023 (25.1.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

194

Na temelju članka 95.a Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/17. i 131/20.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (»Narodne novine«, broj 156/14., 1/19. i 28/21.) u članku 5. stavku 1. točkama 15. i 18. riječi: »kunama« zamjenjuju se riječima: »eurima«.

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječi: »eurima«.

Članak 3.

Članak 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Dražbeni korak iznosi:

– 1,00 euro za vrijednost predmeta prodaje u iznosu do 15,00 eura,

– 2,00 eura za vrijednost predmeta prodaje u iznosu od 15,01 do 150,00 eura,

– 10,00 eura za vrijednost predmeta prodaje u iznosu od 150,01 do 700,00 eura,

– 15,00 eura za vrijednost predmeta prodaje u iznosu od 700,01 do 1.500,00 eura,

– 70,00 eura za vrijednost predmeta prodaje u iznosu od 1.500,01 do 6.500,00 eura,

– 150,00 eura za vrijednost predmeta prodaje u iznosu od 6.500,01 do 13.500,00 eura,

– 250,00 eura za vrijednost predmeta prodaje u iznosu od 13.500,01 do 135.000,00 eura,

– 1.350,00 eura za vrijednost predmeta prodaje u iznosu od 135.000,01 do 650.000,00 eura,

– 2.500,00 eura za vrijednost predmeta prodaje u iznosu većem od 650.000,00 eura.

U slučaju da nadležno tijelo navede pogrešan dražbeni korak u zahtjevu za prodaju, Agencija će postupiti po odredbama ovoga stavka te o tome obavijestiti nadležno tijelo.«.

Članak 4.

U članku 36. stavku 1. točkama 9. i 12. riječi: »kunama« zamjenjuju se riječima: »eurima«.

Članak 5.

U članku 41. stavku 1. točkama 15. i 18. riječi: »kunama« zamjenjuju se riječima: »eurima«.

Članak 6.

U članku 42. stavku 1. točkama 9. i 12. riječi: »kunama« zamjenjuju se riječima: »eurima«.

Članak 7.

U članku 44. stavku 1. točkama 18. i 21. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 8.

Svi postupci i sve elektroničke javne dražbe u kojima je poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi objavljen na mrežnim stranicama Agencije do 31. siječnja 2023. godine dovršit će se primjenom odredbi Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (»Narodne novine«, broj 156/14., 1/19. i 28/21.)

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. veljače 2023. godine.

Klasa: 011-02/23-01/05
Urbroj: 514-04-01-02-02/01-23-01
Zagreb, 18. siječnja 2023.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.