Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2022. godinu

NN 9/2023 (25.1.2023.), Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2022. godinu

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

197

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05 i 12/12), primjenom odredbi članka 113. stavka 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20) i članka 4. stavka 1. Pravilnika o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 103/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. siječnja 2023. donijela je

ODLUKU

O ZAJAMČENOM PRINOSU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

(1) Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije A za 2022. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije A za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 2,725 %.

(2) Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije A za 2022. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije A umanjenog za dvanaest postotnih bodova iznosi -9,275 %.

Članak 2.

(1) Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije B za 2022. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije B za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 0,940 %.

(2) Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije B za 2022. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije B umanjenog za šest postotnih bodova iznosi -5,060 %.

Članak 3.

(1) Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije C za 2022. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije C za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi -1,272 %.

(2) Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije C za 2022. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije C umanjenog za tri postotna boda iznosi -4,272 %.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-03/02

Ubroj: 326-01-40-41-23-1

Zagreb, 19. siječnja 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.