Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja

NN 12/2023 (1.2.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

240

Na temelju odredbi članka 478. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. siječnja 2023. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODACIMA U VEZI S KORPORATIVNIM UPRAVLJANJEM KOJE SU IZDAVATELJI OBVEZNI DOSTAVLJATI HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA, TE O OBLIKU, ROKOVIMA I NAČINU NJIHOVOG DOSTAVLJANJA

Članak 1.

U Pravilniku o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja (»Narodne novine« br. 59/20), u članku 2. točki 2. iza brojčane oznake: »65/18« veznik »i« zamjenjuje se zarezom, a iza brojčane oznake »17/20« dodaju se zarez i riječi: 83/21 i 151/22«.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Izdavatelj je obvezan podatke iz članaka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika (upitnike) za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Hanfi najkasnije do 30. travnja tekuće kalendarske godine.«

Članak 3.

U članku 9. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2., mijenja se i glasi:

»Za dostavu podataka iz članaka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika (upitnika) u izvještajni sustav Hanfe (https://reports.hanfa.hr/ ) izdavatelj koristi ovlasti koje su mu dodijeljene za dostavu podataka u SRPI.

Članak 4.

U cijelom Prilogu II. riječ »kunama« zamjenjuje se riječju »eurima«.

U Prilogu II. u tablici se iza reda rbr. 4.2.2. dodaje novi red rbr. 4.2.3. koje glasi: »Ukupan broj nezavisnih članova revizijskog odbora«.

Iza reda rbr. 4.8.2. dodaje se novi red rbr. 4.8.3. koje glasi: »Ukupan broj nezavisnih članova Odbora za primitke«.

Iza reda rbr. 4.14.2. dodaje se novi red rbr. 4.14.3. koje glasi: »Ukupan broj nezavisnih članova Odbora za imenovanja«.

Članak 5.

U cijelom Prilogu III. riječ »kunama« zamjenjuje se riječju »eurima«.

Iza reda rbr. 4.2.2. dodaje se novi red 4.2.3. koji glasi: »Ukupan broj nezavisnih članova revizijskog odbora«.

Iza reda rbr. 4.8.2. dodaje se novi red rbr. 4.8.3. koje glasi: »Ukupan broj nezavisnih članova Odbora za primitke«.

Iza reda rbr. 4.14.2. dodaje se novi red rbr. 4.14.3. koje glasi: »Ukupan broj nezavisnih članova Odbora za imenovanja«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

(1) Prve podatke u skladu s člankom 2. ovoga Pravilnika kojim je izmijenjen članak 7. Pravilnika o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja (»Narodne novine« br. 59/20) izdavatelj je obvezan sastaviti i dostaviti za kalendarsku godinu koja počinje 1. siječnja 2022. godine.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/05

Urbroj: 326-01-70-72-23-2

Zagreb, 25. siječnja 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.