Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad, organizacijskim zahtjevima i nadzornim izvještajima pružatelja usluga dostave podataka

NN 12/2023 (1.2.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad, organizacijskim zahtjevima i nadzornim izvještajima pružatelja usluga dostave podataka

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

241

Na temelju odredbi članaka 360. stavka 6., 365. stavka 3., 366. stavka 11. i 370. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. siječnja 2023. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD, ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA I NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA PRUŽATELJA USLUGA DOSTAVE PODATAKA

Članak 1.

U nazivu Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad, organizacijskim zahtjevima i nadzornim izvještajima pružatelja usluga dostave podataka (NN, br. 84/20), zarez i riječi »organizacijskim zahtjevima« brišu se.

Članak 2.

U članku 1. točka 5. briše se, a dosadašnja točka 6. postaje točka 5.

Članak 3.

U članku 2. u točki 2. iza brojčane oznake »65/18« veznik »i« zamjenjuje se zarezom, a iza brojčane oznake »17/20« dodaju se riječi »83/21 i 151/22«

U točki 5. broj »87.« zamjenjuje se brojem »80.«.

U točki 6. broj »85.« zamjenjuje se brojem »78.«.

Točka 7. briše se.

Dosadašnja točka 8. postaje točka 7., te se u njoj briše zarez i riječ »CTP«.

Članak 4.

U članu 7. stavku 1. točka 2. briše se, a dosadašnja točka 3. postaje točka 2.

Članak 5.

Naslov poglavlja IV., naslov iznad članaka i članak 13. brišu se.

Članak 6.

Naslov iznad članaka i članak 14. brišu se.

Članak 7.

U članku 17. stavku 1. riječi »s naprednim elektroničkim potpisom« brišu se.

Članak 8.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Svi zahtjevi i dokumentacija propisani glavama I. do III. ovoga Pravilnika osim pisanim putem Hanfi se mogu dostavljati i elektroničkim putem na način i u skladu s Tehničkom uputom Hanfe«

Članak 9.

U prilogu pravilnika »Obrazac APA – Izvještaj o klijentima, objavljenim izvješćima i prihodima APA-e« iza reda 1.2.2. dodaju se novi redovi 1.2.3 i 1.2.4. koji glase:

»

1.2.3. Broj država članica u kojima je sjedište klijenata stranih pravnih osoba
1.2.4. Udio domaćih pravnih osoba u ukupnom broju klijenata

«

Iza reda 3.2.2. dodaju se novi redovi 3.3., 3.3.1., 3.4. i 3.4.1. koji glase:

»

3.3. Broj transakcija o kojima je APA izvijestila javnost u skladu s člankom 20. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 u pogledu vlasničkih instrumenata
3.3.1. Volumen transakcija o kojima je APA izvijestila javnost u skladu s člankom 20. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 u pogledu vlasničkih instrumenata
3.4. Broj transakcija o kojima je APA izvijestila javnost u skladu s člankom 21. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 u pogledu nevlasničkih instrumenata
3.4.1. Volumen transakcija o kojima je APA izvijestila javnost u skladu s člankom 21. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 u pogledu nevlasničkih instrumenata

«

Članak 10.

U prilogu pravilnika »Obrazac ARM – Izvještaj o klijentima, transakcijama i prihodima ARM-a« iza reda 1.2.2. dodaju se novi redovi 1.2.3 i 1.2.4. koji glase:

»

1.2.3. Broj država članica u kojima je sjedište klijenata stranih pravnih osoba
1.2.4. Udio domaćih pravnih osoba u ukupnom broju klijenata

«

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/05

Urbroj: 326-01-70-72-23-1

Zagreb, 25. siječnja 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.