Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

NN 13/2023 (3.2.2023.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

251

Na temelju članka 53. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20., 10/21. i 117/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. veljače 2023. donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O FINANCIRANJU NAJAMNINE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESIMA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE

I.

U Odluci o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 17/21., 65/21. i 51/22.), u točki II. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ove točke najamnina za zamjenski stan financirat će se i vlasnicima obiteljskih kuća i njihovim srodnicima u pravoj liniji, vlasnicima stanova i njihovim srodnicima u pravoj liniji i zaštićenim najmoprimcima i njihovim srodnicima u pravoj liniji koji su stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme nastanka nepogoda iz točke I. ove Odluke u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a koje su na dan stupanja na snagu ove Odluke označene kao PN1 (privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled) i PN2 (privremeno neuporabljivo – potrebne hitne mjere intervencije), te stoga nisu podobne za stanovanje, a smješteni su u mobilne stambene jedinice na području Sisačko-moslavačke županije (kontejnerska naselja i mobilne stambene jedinice postavljene na kućnim adresama).«.

II.

U točki III. stavku 1. riječi: »na kojoj je potpis ovjeren po javnom bilježniku« brišu se.

III.

U točki IV. stavku 3. riječi: »70,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »9,30 eura«.

IV.

U točki V. podstavku 3. riječ: »ili« briše se.

Podstavak 4. briše se.

V.

Točka VI. mijenja se i glasi:

»Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se iz Fonda solidarnosti Europske unije odnosno iz državnog proračuna Republike Hrvatske.«.

VI.

U točki VII. stavak 4. briše se.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/33
Urbroj: 50301-05/16-23-2
Zagreb, 2. veljače 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.