Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2023. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

NN 13/2023 (3.2.2023.), Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2023. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Ministarstvo poljoprivrede

253

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 1., 7. i 9. te članka 40. stavka 9. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17, 130/17 i 14/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2023. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite plavoperajne tune ovim Pravilnikom propisuje se:

– raspodjela državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2023. godini

– ribolovni kapacitet u gospodarskom ribolovu

– pravila vezana uz prilov

– vremenska ograničenja.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17, 130/17 i 14/19), koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

DRŽAVNA KVOTA

Članak 3.

(1) Državna kvota u 2023. godini predstavlja ukupnu ulovnu kvotu za ribolov plavoperajne tune.

(2) Raspodjela državne kvote na kategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova te potkategorije istih prikazana je u tablici u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

(3) Ako se ukupna izlovna godišnja kvota iz gospodarskog ribolova za plivarice tunolovke ne iskoristi do kraja ribolovne sezone za navedeni ribolovni alat, ostatak izlovne kvote ili njegov dio može se preraspodijeliti na udičarske alate u gospodarskom ribolovu i/ili na sportski ribolov i/ili na rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka i/ili na prilov i/ili na ribolov u znanstvene svrhe u tekućoj kalendarskoj godini.

RIBOLOVNI KAPACITET

Članak 4.

(1) Kapacitet ribolovne flote za ciljani ulov plavoperajne tune usklađuje se s dodijeljenom kvotom na način da ukupni aktivni kapacitet flote po ribolovnom alatu ne prelazi dodijeljenu kvotu u odnosu na ulovne mogućnosti (Catch rate) i prikazan je u tablici u Prilogu 2. ovog Pravilnika.

(2) Maksimalni broj plovila koja će sudjelovati u gospodarskom ribolovu plavoperajne tune mora biti usklađen sa stavkom 1. ovoga članka i ulovnim količinama raspoređenim sukladno Prilogu 1. ovog Pravilnika, pri čemu broj plovila koja sudjeluju u ribolovu plivaricom tunolovkom ne smije biti veći od 18, a broj plovila koja sudjeluju u tunolovu udičarskim alatima ne smije biti veći od 12.

PRILOV

Članak 5.

(1) Ovlaštenici povlastica u kojima je upisano plovilo na koje je izdano odobrenje za gospodarski ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom smiju zadržati, iskrcati i staviti na tržište plavoperajnu tunu ulovljenu kao prilov pri upotrebi okružujuće mreže plivarice srdelare.

(2) Ovlaštenici povlastica u kojima je upisano plovilo na koje je izdano odobrenje za ribolov igluna plutajućim parangalom u tekućoj godini smiju zadržati, iskrcati i staviti na tržište plavoperajnu tunu ulovljenu kao prilov pri upotrebi plutajućeg parangala.

(3) Prilov tune iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti veći od 5 % mase ukupnog ostvarenog ulova na iskrcaju niti se smije iskrcati više od 3 primjerka plavoperajne tune.

(4) Prilov tune iz stavka 2. ovoga članka, u komadima, ne smije biti veći od 20 % od ukupnog broja komada igluna i plavoperajne tune na iskrcaju.

(5) Ovlaštenici povlastice iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prije iskrcaja prilova plavoperajne tune obvezni su dostaviti Ministarstvu sljedeće podatke:

a) očekivano vrijeme i mjesto iskrcaja,

b) očekivanu količinu tune za iskrcaj,

c) geografsko područje gdje je ulov ostvaren.

(6) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru iz stavka 1. ovoga članka iskrcaj prilova plavoperajne tune smiju obavljati na iskrcajnim mjestima sukladno naredbi kojom se određuje popis iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova ostvarenog plivaricom srdelarom.

(7) Ovlaštenici povlastice iz stavka 2. ovoga članka iskrcaj prilova plavoperajne tune smiju obavljati na iskrcajnim mjestima predviđenim za iskrcaj igluna.

(8) Dozvoljeno je zadržavanje na plovilu, iskrcaj te stavljanje na tržište cijelih primjeraka tuna većih od 30 kg ili 115 cm ravne vilične duljine u prezentacijama kako slijedi:

– cijela, bez odstranjenih ikakvih vanjskih ili unutrašnjih dijelova (prezentacija WHL), ili

– cijela, očišćena od škrga i utrobe (prezentacija GUG).

(9) Ovlaštenici povlastice iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za iskrcaj prilova plavoperajne tune dužni su ispuniti iskrcajnu deklaraciju koja je sastavni dio očevidnika i ispunjava se sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/1627.

(10) Uginula plavoperajna tuna koja je odbačena na moru, bez obzira na veličinu, mora biti zabilježena u očevidniku o gospodarskom ribolovu na moru.

(11) Na prilov tune ostvaren plovilima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odnosno na stavljanje na tržište i promet na tržištu na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji uređuju registraciju prvih kupaca proizvoda ribarstva, postupak prve prodaje i vaganja te propisi koji uređuju sljedivost plavoperajne tune od ulova, iskrcaja, prijevoza i skladištenja, prerade i distribucije do maloprodaje te propis koji uređuje program dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu na tržištu.

(12) Po iskorištenju kvote za prilov, Ministarstvo će na svojoj mrežnoj stranici https://ribarstvo.mps.hr/ objaviti obavijest o iskorištenju kvote raspoređene za prilov sukladno tablici iz Priloga 1. ovog Pravilnika, nakon čega ovlaštenicima povlastica iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nije dozvoljeno izvući na plovilo, zadržati, iskrcati i staviti na tržište plavoperajnu tunu ulovljenu kao prilov.

VREMENSKA OGRANIČENJA

Članak 6.

(1) Ribolov plavoperajne tune plivaricama tunolovkama dozvoljen je od 26. svibnja u 00:00 sati do 1. srpnja u 24:00 sata ili do iskorištenja dodijeljene ulovne kvote unutar tog razdoblja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ribolov plavoperajne tune plivaricama tunolovkama koje obavljaju ribolov za potrebe uzgoja dozvoljen je od 26. svibnja u 00:00 sati do 15. srpnja u 24:00 sata ili do iskorištenja dodijeljene ulovne kvote unutar tog razdoblja.

(3) Ribolov plavoperajne tune u sportskom i rekreacijskom ribolovu dozvoljen je od 1. svibnja u 00:00 sati do 1. studenoga u 24:00 sata, ili do iskorištenja dodijeljene godišnje ulovne kvote unutar tog razdoblja.

(4) Ribolov plavoperajne tune udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu dozvoljen je od 15. veljače u 00:00 sati do 31. prosinca u 24:00 sata, ili do iskorištenja dodijeljene godišnje ulovne kvote unutar tog razdoblja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Prilozi 1. i 2. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2022. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 16/22 i 117/22).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/115
Urbroj: 525-12/718-23-10
Zagreb, 30. siječnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

RASPODJELA DRŽAVNE KVOTE NA GOSPODARSKI RIBOLOV I NEGOSPODARSKI RIBOLOV KAO I NA POTKATEGORIJE GOSPODARSKOG I NEGOSPODARSKOG RIBOLOVA U 2023. GODINI

Kategorija
ribolova
PotkategorijaUkupno (t)
Gospodarski ribolovPlivarice tunolovke900,00
Udičarski alati120,00
Prilov18,47
Negospodarski ribolovSportski ribolov5,00
Rekreacijski ribolov za trofejne primjerke12,50
Ribolov u znanstvene svrhe2,00
UKUPNO1.057,97

PRILOG 2.

Kategorija plovilaUlovna mogućnost sukladno ICCAT-u (t)
Plivaričari tunolovci preko 40 m70,70
Plivaričari tunolovci od 24 do 40 m49,78
Plivaričari tunolovci manji od 24 m33,68
Tunolovci udičari5,00