Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

NN 13/2023 (3.2.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

254

Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1., 2., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM
PLIVARICOM – SRDELAROM

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, br. 23/22 i 123/22) u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sukladno Prilogu IV. točki 1. Uredbe Vijeća (EU) 2023/195 od 30. siječnja 2023. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2023. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru te o izmjeni Uredbe (EU) 2022/110 u pogledu ribolovnih mogućnosti za 2022. koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru (SL L 28, 31. 1. 2023.) ukupni ulov sitne plave ribe svih plovila kojima je izdano odobrenje za ribolov plivaricom srdelarom ne smije premašiti 51 735 t u 2023. godini.«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. iza riječi: »do 16. siječnja u 24:00 sata« stavlja se točka te se brišu riječi: »te u razdoblju od 16. veljače u 00:00 sati do zadnjeg dana veljače u 12:00 sati.«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Tijekom razdoblja od 16. veljače u 00:00 do zadnjeg dana veljače u 12:00 sati svako plovilo koje obavlja ribolov plivaricom – srdelarom smije ostvariti ukupno najviše sedam ribolovnih dana te u tom razdoblju ukupni ulov svih vrsta ne smije premašiti 30 tona po plovilu.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/23
Urbroj: 525-12/718-23-7
Zagreb, 31. siječnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.