Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

NN 17/2023 (14.2.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

295

Na temelju članka 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 126/21.), te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.) ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva i ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OGRANIČAVANJU UPORABE ODREĐENIH OPASNIH TVARI U ELEKTRIČNOJ I ELEKTRONIČKOJ OPREMI

Članak 1.

U Pravilniku o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (»Narodne novine«, broj 20/20., 87/20., 104/21., 46/22. i 111/22.) u članku 1. stavku 2. iza točke 78. dodaju se točke 79., 80. i 81. koje glase:

»79. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/284 оd 16. prosinca 2021. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu žive u linearnim fluorescentnim žaruljama s dva podnoška za opće primjene osvjetljenja (Tekst značajan za EGP)

80. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/1631 оd 12. svibnja 2022. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu olova u supravodljivim kabelima i žicama od bizmut-stroncij-kalcij-bakrova oksida te olova u njihovim električnim priključcima (Tekst značajan za EGP)

81. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/1632 оd 12. svibnja 2022. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu olova u određenim uređajima za magnetsku rezonanciju (Tekst značajan za EGP).«

Članak 2.

U Prilogu III. točke 2(a), 2(a)(1), 2(a)(2), 2(a)(3), 2(a)(4) i 2(a)(5) mijenjaju se i glase:

»2(a)Živa u linearnim fluorescentnim žaruljama s dva podnoška za opće primjene osvjetljenja koja (po žarulji) ne premašuje: 
2(a)(1)Trokrake fosforne s normalnim životnim vijekom i promjerom cijevi < 9 mm (npr. T2): 4 mgIstječe 24. veljače 2023.
2(a)(2)Trokrake fosforne s normalnim životnim vijekom i promjerom cijevi ≥ 9 mm i ≤ 17 mm (npr. T5): 3 mgIstječe 24. kolovoza 2023.
2(a)(3)Trokrake fosforne s normalnim životnim vijekom i promjerom cijevi > 17 mm i ≤ 28 mm (npr. T8): 3,5 mgIstječe 24. kolovoza 2023.
2(a)(4)Trokrake fosforne s normalnim životnim vijekom i promjerom cijevi > 28 mm (npr. T12): 3,5 mgIstječe 24. veljače 2023.
2(a)(5)Trokrake fosforne s dugim životnim vijekom (≥ 25 000 h): 5 mg.Istječe 24. veljače 2023.«

Članak 3.

(1) U Prilogu IV. u točki 27. dodaju se stavci (c) i (d) koji glase:

»(c) neintegriranim zavojnicama za magnetsku rezonanciju za koje se izjava o sukladnosti modela prvi put objavljuje prije 23. rujna 2022.; ili

(d) uređajima za magnetsku rezonanciju s integriranim zavojnicama koji se koriste u magnetskim poljima unutar područja promjera od 1 m oko izocentra magneta u medicinskoj opremi za magnetsku rezonanciju i za koje se izjava o sukladnosti prvi put objavljuje prije 30. lipnja 2024.

Istječe 30. lipnja 2027.«

(2) U Prilogu IV. iza točke 47. dodaje se točka 48. koja glasi:

»48. Olovo u supravodljivim kabelima i žicama od bizmut-stroncij-kalcij-bakrova oksida (BSCCO) te olovo u električnim priključcima na te žice.

Istječe 30. lipnja 2027.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 3. koje stupaju na snagu 1. ožujka 2023.

Klasa: 011-02/22-01/05

Urbroj: 517-08-02-01-02-23-12

Zagreb, 18. siječnja 2023.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.