Pravilnik o izmjenama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi

NN 17/2023 (14.2.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

296

Na temelju članka 169. stavka 1. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. i 57/22.) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIVREMENOJ JAVNOBILJEŽNIČKOJ TARIFI

Članak 1.

U Pravilniku o privremenoj javnobilježničkoj tarifi (»Narodne novine«, broj 38/94., 82/94., 52/95., 115/12., 120/15. i 64/19.) u članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za sastavljanje javnobilježničkog akta javnom bilježniku pripada nagrada:

1. Ako vrijednost predmeta službene radnje iznosi

od eurado eurabodova
0663,6125
663,621.327,2350
1.327,246.636,1475
6.636,159.954,21100
9.954,2213.272,28125
13.272,2919.908,42150
19.908,4326.544,56175
26.544,5733.180,70200
33.180,7139.816,84225
39.816,8546.452,98250
46.452,9953.089,12300

2. Ako vrijednost predmeta službene radnje prelazi iznos od 53.089,12 eura, javni bilježnik ima pravo, pored nagrade od 300 bodova i na dodatnu nagradu od 5 bodova za svakih započetih 6.636,14 eura u dijelu u kojem vrijednost predmeta službene radnje prelazi iznos od 53.089,12 eura.«.

Članak 2.

Članak 26.a mijenja se i glasi:

»(1) Za podnošenje prijedloga u zemljišne knjige elektroničkim putem javni bilježnik kao ovlašteni korisnik informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda ima pravo na nagradu od 8 bodova:

– za uknjižbu ili predbilježbu prava vlasništva i drugih stvarnih prava

– za upis 11 i više posebnih dijelova nekretnine (etažiranje)

– za povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora

– za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka

– za prigovore i žalbe protiv rješenja u zemljišnoknjižnom postupku kada se plaća sudska pristojba.

(2) Za podnošenje prijedloga u zemljišne knjige elektroničkim putem javni bilježnik kao ovlašteni korisnik informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda ima pravo na nagradu od 4 boda:

– za zabilježbu

– za upis do 10 posebnih dijelova nekretnine (etažiranje)

– za prijave i prigovore u pojedinačnom ispravnom postupku

– za prijave i prigovore u postupku povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora.

(3) Za podnošenje prijedloga u zemljišne knjige elektroničkim putem javni bilježnik kao ovlašteni korisnik informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda ima pravo na nagradu od 2 boda:

– za upis opravdanja predbilježbe

– za upis potpunog ili djelomičnog brisanja nekog upisanog prava

– za prijave i prigovore u postupcima obnove, osnivanja ili dopune zemljišne knjige

– za ponovni upis istog, makar djelomično i utrnulog prava, uslijed parničnog ili ovršnog postupka, u korist iste osobe

– za prigovore i žalbe protiv rješenja u zemljišnoknjižnom postupku kada se ne plaća sudska pristojba

– za upis promjene, dopune i ispravka osobnih podataka

– za upis istog, makar djelomično i utrnulog prava, na više nekretnina koje se vode u knjigama jednog suda ili više sudova, za prijenos istog prava s jedne nekretnine na drugu nekretninu istog vlasnika, za ograničenje ili sužavanje istog prava na jedan dio iste nekretnine, za proširenje istog prava i na druge nekretnine istog vlasnika te za proširenje zajedničkog jamstva na pojedina zemljišnoknjižna tijela

– za provođenje diobe prava vlasništva ili prava plodouživanja ako su diobničari bili upisani kao suvlasnici ili suovlaštenici tih prava

– za upis založnog prava na nekretnini jamca ako je to pravo već upisano i na nekretnini glavnog dužnika i ako je za taj upis plaćena pristojba

– za upis u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– za naknadni upis suvlasništva bračnih drugova na temelju sudske odluke ako je jedan od bračnih drugova upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama i za upis kojim se označava idealni dio svakoga bračnog druga na nekretninama koje su u njihovom suvlasništvu

– za upis u zemljišne knjige na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o šumama i Pomorskog zakonika

– za upis koji se odnosi na razmjenu zemljišta u svrhu arondacije i odluku o prijedlogu za upis na temelju Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade

– za upis u svrhu odobravanja bankarskog kredita za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta uništenog ili oštećenog uslijed ratnog razaranja, za upis založnog prava osnovanog na temelju ugovora o bankarskom kreditu odobrenom za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta uništenog ili oštećenog uslijed ratnih razaranja i potresa

– za upis u svrhu odobravanja bankarskog kredita za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta u poljodjelstvu kao i kredita za nabavu rasplodnog materijala u stočarstvu, opreme i druga dugoročna ulaganja u oblasti poljodjelstva, stočarstva i ratarstva na temelju ugovora o bankarskom kreditu

– za otpis ili pripis katastarskih čestica, spajanje suvlasničkih udjela.

(4) Javnom bilježniku ne pripada pravo na nagradu za podnošenje:

– prijedloga za upis na temelju rješenja o nasljeđivanju

– prijedloga za upis na temelju javnobilježničkog akta ili privatne isprave solemnizirane po javnom bilježniku odnosno privatne isprave ovjerene od suca nadležnog suda

– prijedloga za ispravak pogrešnog upisa

– podnošenje podnesaka kojima se ne predlaže upis u zemljišnu knjigu.«.

Članak 3.

U članku 40. riječi: »10 kuna« zamjenjuju se riječima: »1,33 eura«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

(1) Za sastavljanje akta odnosno izmjene ili dopune javnobilježničkog akta kojim se na temelju zakona poduzimaju radnje s isključivom svrhom da se iznosi temeljnog kapitala i dijelova temeljnog kapitala dioničkih društava, društava s ograničenom odgovornošću i komanditnih društava usklade s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, javni bilježnik ima pravo na 25 % nagrade koja mu pripada prema člancima 12. i 16. ovoga Pravilnika.

(2) Za radnje usklađenja iznosa temeljnog kapitala i dijelova temeljnog kapitala dioničkih društava, društava s ograničenom odgovornošću i komanditnih društava s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koje se poduzimaju istodobno s poduzimanjem drugih radnji zbog kojih se sastavlja akt odnosno mijenja ili dopunjuje javnobilježnički akt, javni bilježnik ima pravo na jedinstvenu nagradu za sastavljanje akta odnosno izmjenu ili dopunu javnobilježničkog akta.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/131
Urbroj: 514-03-02-01/01-23-10
Zagreb, 9. veljače 2023.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.