Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za odabir kompetencija potrebnih za rad, za odabir pružatelja usluga i za dodjelu vaučera polaznicima formalnog ili neformalnog obrazovanja odraslih

NN 17/2023 (14.2.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za odabir kompetencija potrebnih za rad, za odabir pružatelja usluga i za dodjelu vaučera polaznicima formalnog ili neformalnog obrazovanja odraslih

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

297

Na temelju članka 17. stavka 13. Zakona o obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, broj 144/21) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA ODABIR KOMPETENCIJA POTREBNIH ZA RAD, ZA ODABIR PRUŽATELJA USLUGA I ZA DODJELU VAUČERA POLAZNICIMA FORMALNOG ILI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima za odabir kompetencija potrebnih za rad, za odabir pružatelja usluga i za dodjelu vaučera polaznicima formalnog ili neformalnog obrazovanja odraslih (»Narodne novine«, broj 38/2022) u članku 2. stavku 2. točki 3. podtočka c. mijenja se i glasi:

»c. pružatelj usluge neformalnog obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad – pravna i fizička osoba koja ima registriranu djelatnost obrazovanja i suglasnost ministarstva nadležnog za rad sukladno propisu kojim se uređuje obrazovanje odraslih.«.

Članak 2.

Iza članka 5. dodaje se naslov iznad članka i članak 5.a. koji glase:

»Prihvatljivost programa obrazovanja

Članak 5.a

Prihvatljivost programa obrazovanja utvrđuje ministarstvo nadležno za rad na temelju analize tržišta rada i praćenja provedbe sustava vaučera.«.

Članak 3.

U članku 7. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Suglasnost iz stavka 3. ovoga članka daje se na temelju smjernica o kriterijima za izradu programa obrazovanja iz članka 2. stavka 2. točke 2. podtočke c. ovoga Pravilnika.

(5) Smjernice iz stavka 4. ovoga članka donosi ministar nadležan za rad.«.

Članak 4.

U članku 10. točki 3. iza riječi: »mirovinsko osiguranje« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 16. mijenja se i glasi: »Aktivacija vaučera«.

Članak 16. mijenja i glasi:

»(1) Korisnik nakon odobrenja zahtjeva ima na raspolaganju četiri mjeseca za aktivaciju vaučera i uključivanje u program obrazovanja.

(2) Korisnik koji se u roku iz stavka 1. ovog članka ne uključi u program obrazovanja može podnijeti novi zahtjev za dodjelu vaučera.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka može se podnijeti nakon isteka roka od tri mjeseca od proteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Zavod ne razmatra zahtjev za dodjelu vaučera podnesen prije isteka roka iz stavka 3. ovoga članka.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ministar nadležan za rad donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika smjernice iz članka 7. stavka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/08

Urbroj: 524-04-02-01/5-23-3

Zagreb, 8. veljače 2023.

Ministar
Marin Piletić, v. r.