Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN 18/2023 (15.2.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

HRVATSKI SABOR

303

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. veljače 2023.

Klasa: 011-02/23-02/07
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 10. veljače 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 29/18. i 32/19.) naslov iznad članka 1. mijenja se i glasi: »Sadržaj Zakona«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 4. mijenja se i glasi: »Cilj Zakona«.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Cilj ovoga Zakona je pridonijeti ostvarivanju načela opće sigurnosti hrane i očuvanja prirodnih poljoprivrednih resursa unaprjeđenjem i povećavanjem konkurentnosti OPG-a te jačanjem društvene, gospodarske i ekološke uloge OPG-a.«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. točki c) iza riječi: »(SL L 347, 20. 12. 2013.)« dodaju se riječi: »kako je posljednji puta izmijenjena Uredbom (EU) 2021/2117 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije (SL L 435, 6. 12. 2021.)«.

Točka f) mijenja se i glasi:

»f) stoka podrazumijeva životinje iz porodice kopitara i porodice papkara, kuniće, ostale sisavce koje je dozvoljeno držati i uzgajati sukladno propisima iz područja veterinarstva te zaštite prirode, perad, ukrasne, strane i divlje ptice koje je dozvoljeno držati i uzgajati sukladno propisima iz područja zaštite prirode te pčele«.

Točka j) mijenja se i glasi:

»j) ekonomska veličina poljoprivrednoga gospodarstva iskazuje se kao standardni ekonomski rezultat utvrđen prema metodologiji Europske unije za utvrđivanje tipologije poljoprivrednika u skladu s odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/220 оd 3. veljače 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 46, 19. 2. 2015.), kako je posljednji puta izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1652 оd 4. studenoga 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/220 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 372, 9. 11. 2020.).«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 7. mijenja se i glasi: »Upisnik OPG-ova«.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija za plaćanja vodi Upisnik OPG-ova kao javnu službenu evidenciju u elektroničkom obliku koja sadržava vjerodostojne i ažurirane podatke o subjektima upisa, fizičkim osobama u organizacijskom obliku OPG-a za koje je upis u Upisnik OPG-ova propisan ovim Zakonom.

(2) Agencija za plaćanja u okviru prenesenih javnih ovlasti rješava u upravnom postupku o upisu OPG-a u Upisnik OPG-ova, izdaje Izvod o podacima koji se vode u Upisniku OPG-ova na temelju podnesenog zahtjeva te obavlja i druge upravne i administrativne poslove radi upisa i evidentiranja podataka o OPG-u u Upisnik OPG-ova.

(3) Agencija za plaćanja u upravnom postupku rješava o upisu u Upisnik OPG-ova, odjavi iz Upisnika OPG-ova, upisu, promjeni ili brisanju dopunske djelatnosti OPG-a, upisu ili promjeni statusa OPG-a, upisu ili promjeni nositelja OPG-a, upisu, odjavi ili promjeni članova OPG-a, upisu ili promjeni naziva OPG-a, upisu ili promjeni sjedišta OPG-a te upisu ili promjeni izdvojenog pogona / proizvodne jedinice OPG-a.

(4) Agencija za plaćanja rješava u provedbi postupaka iz stavka 2. ovoga članka na temelju podnesenog zahtjeva za upis u Upisnik OPG-ova (u daljnjem tekstu: zahtjev za upis) koji se podnosi na obrascu s propisanim prilozima i dokazima na temelju kojih se provodi upis podataka u Upisnik OPG-ova i po službenoj dužnosti u provedbi postupka iz članka 40.a ovoga Zakona.

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, upravni postupak ne provodi se u dijelu evidentiranja podataka koji se odnosi na žiroračun, kontakte i proizvodne resurse OPG-a.

(6) Protiv rješenja Agencije za plaćanja može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje Ministarstvo.

(7) Podaci iz Upisnika OPG-ova su javni, osim OIB-a nositelja i članova OPG-a.

(8) Podaci iz Upisnika OPG-ova obrađuju se i javno objavljuju u svrhu kontrole mjera poljoprivredne politike, praćenja stanja poljoprivrede i planiranja poljoprivredne politike, izrade, praćenja i provedbe lokalnih i regionalnih akata strateškog planiranja, planiranja i provedbe projekata od javnog interesa, kao i u turističko-promotivne svrhe.

(9) Podaci iz Upisnika OPG-ova objedinjavaju se u središnjoj bazi podataka Upisnika poljoprivrednika koja se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike te su njezin sastavni dio i mogu se koristiti kao dio provedbe integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS).

(10) Na podatke o subjektima upisa, fizičkim osobama u organizacijskom obliku OPG-a, koji se upisuju u Upisnik OPG-ova, primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(11) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika OPG-ova te obrazac zahtjeva za upis i potrebne dokaze koji se prilažu uz zahtjev za upis iz stavka 4. ovoga članka ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministar) propisuje pravilnikom.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 8. mijenja se i glasi: »Usluge informacijskog društva«.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju obavljanja prodaje svojih proizvoda na daljinu putem interneta iz članka 27. stavka 2. podstavka 3. ovoga Zakona, OPG je dužan registrirati djelatnost obavljanja usluga informacijskog društva u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronička trgovina.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, OPG Agenciji za plaćanja podnosi zahtjev za upis dopunske djelatnosti u Upisnik OPG-ova pod nazivom – usluge informacijskog društva, koja o navedenom odlučuje rješenjem.

(3) Uz zahtjev za upis dopunske djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka u Upisnik OPG-ova prilaže se dokaz o ispunjavanju potrebnih uvjeta u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronička trgovina.«.

Članak 6.

U članku 9. stavku 2. iza riječi: »na teritoriju Republike Hrvatske« dodaju se riječi: »i koja ima zakonito odobren boravak u Republici Hrvatskoj u skladu s propisima kojima se uređuje prebivalište i boravište«.

U stavku 3. iza riječi: »Upisnik OPG-ova« dodaju se riječi: »u svojstvu nositelja«.

Članak 7.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Uvjet za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i dopunskih djelatnosti u organizacijskom obliku OPG-a je raspolaganje proizvodnim resursima potrebnim za obavljanje bilinogojstva i/ili stočarstva i s njima povezanih uslužnih djelatnosti te obavljanja upisanih dopunskih djelatnosti i korištenje stručnih znanja i vještina ako su propisani za pojedinu djelatnost.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Proizvodnim resursima osobito se smatraju: zemljište, nasadi, stoka, zgrade za stoku, pomoćne zgrade, skladišta, objekti za proizvodnju u zaštićenom prostoru, objekti s opremom za čuvanje, skladištenje, preradu i pakiranje, objekti za boravak i usluge, izdvojeni pogoni, poljoprivredna mehanizacija, priključni, radni i drugi strojevi, uređaji, alati i oprema, transportna sredstva, rad, stručna znanja i vještine te stambene prostorije u kojima se obavlja pojedina gospodarska djelatnost.«.

Članak 8.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) OPG kao organizacijski oblik obavlja gospodarsku djelatnost poljoprivrede korištenjem proizvodnih resursa koji su upisani u Upisnik OPG-ova.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Prostor, oprema i sredstva potrebna OPG-u za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i dopunskih djelatnosti moraju udovoljavati minimalnim tehničkim i ostalim uvjetima koji se odnose na obavljanje pojedine djelatnosti.«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 13. mijenja se i glasi: »Dopunske djelatnosti OPG-a«.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) OPG može obavljati sljedeće dopunske djelatnosti:

– proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na OPG-u

– proizvodnju neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe na OPG-u

– pružanje ugostiteljskih, turističkih i ostalih usluga na OPG-u

– pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti na OPG-u.

(2) Detaljan pregled dopunskih djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka koje se mogu obavljati na OPG-u, s popisom zanimanja tradicijskih djelatnosti prihvatljivih kao dopunske djelatnosti te dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG-u koji se podnose prilikom upisa u Upisnik OPG-ova ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 10.

Iza članka 14. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 14.a i 14.b koji glase:

»Nositelj dopunskih djelatnosti

Članak 14.a

(1) Kao nositelj dopunske djelatnosti u Upisniku OPG-ova može biti upisan nositelj ili član OPG-a.

(2) Ako je nositelj dopunske djelatnosti član OPG-a, nositelj OPG-a i član OPG-a obveznici su plaćanja obveznih doprinosa te poreza na dohodak ili poreza na dobit po osnovi obavljanja zajedničke djelatnosti, pri čemu se nositelj dopunske djelatnosti smatra supoduzetnikom u OPG-u, a nositelj OPG-a nositeljem zajedničke djelatnosti sukladno poreznim propisima.

(3) Za svaku dopunsku djelatnost OPG-a upisuje se nositelj dopunske djelatnosti koji ispunjava potrebne uvjete za obavljanje te djelatnosti u skladu s propisima kojima se uređuje obavljanje pojedine djelatnosti.

(4) Uz pojedinu dopunsku djelatnost OPG-a može se upisati zanimanje tradicijske djelatnosti kojom se nositelj i/ili pojedini član OPG-a bavi.

(5) Uvjet za upis zanimanja tradicijske djelatnosti iz stavka 4. ovoga članka u Upisnik OPG-ova je ispunjavanje potrebnih uvjeta nositelja i/ili članova OPG-a koji se bave tim zanimanjem sukladno propisima kojima se uređuje obavljanje obrta.

(6) Dokazi o ispunjavanju potrebnih uvjeta za upis pojedine dopunske djelatnosti i/ili zanimanja iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona u Upisnik OPG-ova koje ispunjava nositelj i/ili pojedini član OPG-a podnose se prilikom upisa u Upisnik OPG-ova ili prilikom naknadnog upisa u Upisnik OPG-ova jedne ili više dopunskih djelatnosti radi proširenja obuhvata dopunskih djelatnosti na OPG-u.

Uvjeti za obavljanje pojedinih dopunskih djelatnosti

Članak 14.b

(1) Za dopunsku djelatnost proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda preradom vlastitih poljoprivrednih proizvoda, uz mogućnost kupnje dijela istovrsnog primarnog poljoprivrednog proizvoda koji proizvodi OPG od drugih OPG-ova i/ili drugih poljoprivrednih obrta upisanih u Upisnik poljoprivrednika u skladu sa zakonom kojim se uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike, radi prerade grožđa u vino, prerade voća u voćno vino, proizvodnje jakih alkoholnih pića, octa, ostalih alkoholnih pića te proizvodnje piva do 2000 hl, OPG mora biti upisan u registar trošarinskih obveznika i/ili u druge registre u skladu s propisima kojima se uređuje ova djelatnost.

(2) Dopunsku djelatnost prerade vlastitih poljoprivrednih proizvoda, uz mogućnost kupnje dijela primarnog poljoprivrednog proizvoda od drugih OPG-ova i/ili drugih poljoprivrednih obrta upisanih u Upisnik poljoprivrednika u skladu sa zakonom kojim se uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike radi prerade u ulja, biljne ili životinjske masti, proizvodnje prehrambenih proizvoda te pakiranje i/ili zamrzavanje i/ili sušenje i/ili konzerviranje prehrambenih proizvoda, OPG mora obavljati u objektima registriranim i/ili odobrenim u skladu s propisima kojima se uređuje ova djelatnost.

(3) Dopunsku djelatnost proizvodnje prehrambenih proizvoda od primarnog poljoprivrednog proizvoda iz vlastite proizvodnje, uz mogućnost kupnje dijela istovrsnog primarnog poljoprivrednog proizvoda koji proizvodi OPG od drugih OPG-ova i/ili drugih poljoprivrednih obrta upisanih u Upisnik poljoprivrednika u skladu sa zakonom kojim se uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike u dijelu prerade mlijeka, životinjske masti, prerade mesa te proizvodnje proizvoda od jaja, OPG mora obavljati u objektima odobrenim u skladu s propisima kojima se uređuje ova djelatnost.

(4) Dopunska djelatnost proizvodnje kozmetičkih proizvoda mora se obavljati u objektima registriranim sukladno propisima kojima se uređuje takva proizvodnja te OPG mora upotrebljavati sirovinu čiji karakteristični sastojci potječu iz aktivnosti OPG-a uz mogućnost kupnje sirovine od drugih OPG-ova i/ili drugih poljoprivrednih obrta upisanih u Upisnik poljoprivrednika u skladu sa zakonom kojim se uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike uvažavajući različitosti hrvatskog podneblja.

(5) Dopunska djelatnost proizvodnje neprehrambenih proizvoda, predmeta opće uporabe i kozmetičkih proizvoda na OPG-u mora se obavljati u prostorima koji zadovoljavaju uvjete uređene propisima kojima se uređuje proizvodnja neprehrambenih proizvoda, predmeta opće uporabe i kozmetičkih proizvoda, kao i gotovih proizvoda, a u slučaju proizvodnje predmeta opće uporabe mora se provesti i postupak registracije pri nadležnom tijelu.

(6) U okviru dopunske djelatnosti sakupljanja samoniklog bilja, šumskih plodova i gljiva te prerade drva, OPG mora imati u posjedu poljoprivredno zemljište ili šumu ili šumsko zemljište te postupati u skladu s propisima kojima se uređuje ova djelatnost.

(7) U okviru dopunske djelatnosti proizvodnje energije iz poljoprivredne i/ili šumske biomase stajskog gnoja, gnojovke, gnojnice i drugih izvora biomase udio sirovina koje potječu od aktivnosti OPG-a mora biti najmanje 20 % od količine ukupno potrebnih sirovina, a preostalu sirovinu OPG može nabaviti od drugih gospodarstava i/ili dobavljača u skladu s propisima kojima se uređuje ova djelatnost.

(8) Dopunsku djelatnost proizvodnje energije iz nusproizvoda životinjskog podrijetla (stajskog gnoja, gnojovke, gnojnice), nusproizvoda kategorije 3. u skladu s propisom kojim se regulira postupanje s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, OPG mora obavljati u objektima odobrenim u skladu s propisima kojima se uređuje ova djelatnost.

(9) Dopunsku djelatnost proizvodnje organskih gnojiva ili poboljšivača tla OPG mora obavljati u objektima odobrenim u skladu s propisima kojima se uređuje ova djelatnost.

(10) Dopunsku djelatnost pružanja ugostiteljskih, turističkih i ostalih usluga OPG mora obavljati u objektima registriranim/evidentiranim u skladu s propisima kojima se uređuje ova djelatnost.

(11) U okviru omogućavanja edukacijskih praktikuma na poljoprivrednom gospodarstvu OPG mora sklopiti sporazum o provedbi edukacijskog programa s ustanovom koja ima odobren program u skladu s propisima kojima se uređuje ova djelatnost.

(12) Za odobrenje dopunske djelatnosti akvakulture sukladno propisima kojima se uređuje djelatnost akvakulture OPG mora raspolagati potrebnim vodnim resursima, a obavljanje djelatnosti akvakulture na području OPG-a mora biti u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje.

(13) Karakteristične sastojke iz stavka 4. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 11.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Fizička osoba koja zbog samostalnog obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede ima ekonomsku veličinu gospodarstva veću od iznosa od 3000,00 eura ili koja je po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit u skladu s propisima iz područja oporezivanja, ako odabere organizacijski oblik OPG-a, mora se upisati u Upisnik OPG-ova u skladu s ovim Zakonom.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka koja je odabrala organizacijski oblik OPG-a za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i upisanih dopunskih djelatnosti može odabrati zanimanje poljoprivrednik kao glavno ili dodatno zanimanje u skladu s uvjetima propisanim ovim Zakonom.«.

Članak 12.

U članku 16. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka tijekom kalendarske godine ostvari ekonomsku veličinu gospodarstva veću od iznosa od 3000,00 eura ili ako postane obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit, podnosi zahtjev za upis u Upisnik OPG-ova u skladu s ovim Zakonom najkasnije do 15. lipnja iduće kalendarske godine.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Ako fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka dobrovoljno odabere organizacijski oblik OPG-a i pripadajući status jer se namjerava baviti gospodarskom djelatnosti poljoprivrede u ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva većoj od iznosa od 3000,00 eura, podnosi zahtjev za upis u Upisnik OPG-ova u skladu s ovim Zakonom.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, Agencija za plaćanja provjeru ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva izvršava po službenoj dužnosti najkasnije do 1. rujna iduće kalendarske godine.

(6) Ako ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva u slučaju iz stavka 5. ovoga članka nije veća od 3000,00 eura, Agencija za plaćanja rješenjem briše OPG iz Upisnika OPG-ova s danom izvršnosti rješenja, osim ako fizička osoba nije ostvarila navedenu ekonomsku veličinu gospodarstva zbog opravdanih razloga.«.

Članak 13.

U članku 17. stavku 2. točkama b), c) i d) riječ: »pruža« zamjenjuje se riječju: »obavlja«.

Članak 14.

U članku 18. stavku 4. iza riječi: »ako se radi o djelatnostima na otvorenom« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »osim na zemljištu«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Odredbe propisa kojim se uređuju trgovačka društva i koje se odnose na tvrtku odgovarajuće se primjenjuju na naziv OPG-a ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.«.

Članak 15.

Iza članka 18. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 18.a i 18.b koji glase:

»Jezik i razlikovanje naziva OPG-a

Članak 18.a

(1) Naziv OPG-a mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a može sadržavati pojedine riječi na stranom ili mrtvom jeziku te arapske brojeve.

(2) Naziv OPG-a može se upisati u Upisnik OPG-ova i u prijevodu na jedan ili više jezika.

(3) Dijelovi naziva OPG-a ne mogu biti takvi da stvaraju zabunu glede obavljanja djelatnosti OPG-a, dojma o identitetu, da vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva ili druga prava drugih osoba.

(4) Naziv OPG-a mora se jasno razlikovati od naziva drugog OPG-a upisanog u Upisnik OPG-ova.

(5) Odbit će se zahtjev za upis u Upisnik OPG-ova ako se naziv OPG-a jasno ne razlikuje od naziva drugog OPG-a upisanog u Upisnik OPG-ova.

(6) Ako se podnesu dva ili više zahtjeva za upis u Upisnik OPG-ova s istim nazivom, odobrit će se upis onog OPG-a čiji je zahtjev prvi zaprimljen.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, odobrit će se upis onog OPG-a čiji je zahtjev kasnije zaprimljen ako taj OPG dokaže da je taj naziv upotrebljavao u pravnom prometu prije OPG-a čiji je zahtjev prvi zaprimljen.

Imena država, međunarodnih organizacija i osobna imena u nazivu OPG-a

Članak 18.b

(1) Riječ »Hrvatska« i njezine izvedenice te druga državna znamenja, uključujući njihovo oponašanje, mogu se unijeti u naziv OPG-a uz naznaku ili kao dio naznake kojom se pobliže obilježava naziv OPG-a samo na temelju rješenja ministarstva nadležnog za poslove opće uprave ako se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

(2) Naziv OPG-a ne može sadržavati imena, grbove, zastave ni druge državne ambleme drugih država ili međunarodnih (međudržavnih) organizacija, niti službene znakove za kontrolu i garanciju kvalitete, a ne može ih se ni oponašati u heraldičkome smislu.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, dijelovi naziva OPG-a koji se tamo navode mogu se unijeti u naziv OPG-a uz dozvolu nadležnog tijela odgovarajuće države ili međunarodne (međudržavne) organizacije.

(4) U naziv OPG-a može se unijeti osobno ime ili dio imena neke fizičke osobe uz njezin pristanak, a ako je ta osoba umrla, uz pristanak njezinih nasljednika.

(5) U naziv OPG-a može se unijeti ime ili dio imena neke povijesne ili druge znamenite osobe ako ga se koristi na prikladan način i uz pristanak te osobe, a ako je ta osoba umrla, uz pristanak njezinih nasljednika ako ih ima.

(6) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.«.

Članak 16.

U članku 19. stavku 4. riječi: »članka 7. stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 7. stavka 4.«, a riječi: »članka 7. stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »članka 7. stavka 3.«.

U stavku 5. riječi: »članka 7. stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 7. stavka 4.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Dva ili više OPG-a mogu biti registrirana na istoj adresi sjedišta samo ako se radi o zasebnim obiteljskim kućanstvima pri čemu je obavljanje poljoprivredne djelatnosti i korištenje proizvodnih resursa OPG-ova međusobno odvojeno i nepovezano.«.

Članak 17.

U članku 20. stavcima 1., 2. i 3. iza riječi: »poljoprivrede« dodaju se riječi: »i dopunskih djelatnosti«.

U stavku 4. riječi: »iz stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »iz članka 12. ovoga Zakona«.

Članak 18.

U članku 22. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) OPG iz stavka 1. ovoga članka posluje pod zajedničkim nazivom, a fizičke osobe koje osnivaju zajednički OPG smatraju se članovima OPG-a u skladu s ovim Zakonom.«.

U stavku 7. riječi: »prestanak postojanja zajedničkog OPG-a prijavljuje se kao promjena sukladno članku 40. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »navedene promjene u zajedničkom OPG-u prijavljuju se u skladu s člankom 40. ovoga Zakona«.

Članak 19.

U članku 23. stavku 1. iza riječi: »povezane« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »pomoćne i«.

Članak 20.

U članku 24. stavku 1. iza riječi: »osiguranika« dodaju se riječi: »u obveznom mirovinskom i zdravstvenom osiguranju«.

Članak 21.

U članku 25. stavku 1. iza riječi: »dopunskih djelatnosti OPG-a« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »uključujući prodaju«.

Članak 22.

U članku 26. stavku 4. riječi: »članka 27. stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »članka 27. stavka 4.«.

Članak 23.

U članku 27. stavku 1. iza riječi: »poljoprivredne« dodaju se riječi: »i prehrambene«, a iza riječi: »članovi OPG-a« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »članovi obiteljskog kućanstva«.

U stavku 2. podstavku 3. riječi: »putem oglasa u medijima uz dostavu potrošaču« brišu se.

U stavcima 3. i 4. iza riječi: »poljoprivrednih« dodaju se riječi: »i prehrambenih«.

Članak 24.

U članku 28. stavku 1. iza riječi: »i/ili član obitelji« briše se točka i dodaju se riječi: »u slučaju zajedničkog OPG-a iz članka 22. ovoga Zakona.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Članovi OPG-a obvezno se upisuju u Upisnik OPG-ova.«.

U stavku 3. iza riječi: »samo jednog OPG-a« briše se zarez i stavlja točka, a riječi: »a u svojstvu člana OPG-a dobrovoljno se upisuju u Upisnik OPG-ova.« brišu se.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Član obiteljskog kućanstva fizičke osobe iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona može se upisati kao član OPG-a iz stavka 2. ovoga članka ako ima zakonito odobren boravak u Republici Hrvatskoj u skladu s propisima kojima se uređuje prebivalište i boravište.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

»(6) Član OPG-a iz stavka 2. ovoga članka, kada prestane biti član obiteljskog kućanstva i/ili član obitelji u slučaju zajedničkog OPG-a iz članka 22. ovoga Zakona, može ostati upisan u Upisnik OPG-ova ako u skladu s člankom 23. stavkom 2. ovoga Zakona nastavlja rad na OPG-u.«.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., riječ: »samo« briše se.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 8., iza riječi: »nisu članovi« dodaje se riječ: »istog«, a iza riječi: »jednog« dodaje se riječ: »zajedničkog«.

Članak 25.

U članku 31. stavku 1. riječi: »članka 7. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 7. stavka 3.«, a riječi: »članka 7. stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 7. stavka 4.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Proizvodni resursi za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede upisuju se u Upisnik OPG-ova na temelju popunjenog propisanog obrasca za upis koji potpisuje nositelj.«.

U stavku 6. iza riječi: »iz članka 21. ovoga Zakona« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »ako je odredio privremenog nositelja OPG-a,«.

Članak 26.

U članku 32. stavku 1. riječi: »članka 7. stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 7. stavka 4.«, a riječi: »članka 7. stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »članka 7. stavka 3.«.

U stavcima 2. i 5. riječi: »članka 7. stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »članka 7. stavka 3.«.

Članak 27.

U članku 33. stavcima 1. i 3. riječi: »članka 7. stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »članka 7. stavka 3.«.

Članak 28.

U članku 34. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Članovi OPG-a koji su članovi obiteljskog kućanstva mogu u bilo kojem trenutku suglasnom odlukom svih članova odrediti novog nositelja OPG-a te se u tom slučaju zadržava MIBPG OPG-a, a prijašnji nositelj OPG-a ostaje član OPG-a.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako OPG uz nositelja ima jednog člana, do promjene nositelja na način iz stavka 1. ovoga članka može doći samo uz suglasnost dosadašnjeg nositelja OPG-a.«.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., iza riječi: »člana obitelji« dodaju se riječi: »iz zajedničkog OPG-a iz članka 22. ovoga Zakona«.

Članak 29.

U članku 36. stavku 1. iza riječi: »Agenciji za plaćanja« dodaje se riječ: »u«, a iza riječi: »najbližoj« dodaje se riječ: »podružnici«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. do 5. postaju stavci 2. do 4.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 5., riječi: »članka 7. stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 7. stavka 4.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, u slučaju smrti nositelja OPG-a promjena nositelja OPG-a iz stavka 1. ovoga članka prijavljuje se u roku od 30 dana od nastanka promjene podnošenjem zahtjeva za upis iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona s propisanim dokazima Agenciji za plaćanja koja o tome donosi rješenje, a po izvršnosti rješenja upisuje promjenu nositelja OPG-a u Upisnik OPG-ova.«.

Članak 30.

U članku 37. stavku 2. riječi: »članku 36. stavku 6.« zamjenjuju se riječima: »članku 36. stavku 5.«.

Članak 31.

U članku 38. stavcima 1. i 2. riječ: »broja« briše se.

Članak 32.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»(1) O svakoj promjeni u raspolaganju proizvodnim resursima u roku od 15 dana od nastanka promjene podnosi se Agenciji za plaćanja obavijest s pripadajućim dokazima o nastaloj promjeni na temelju kojih se provode potrebna evidentiranja podataka o OPG-u u skladu s ovim Zakonom.

(2) O svakoj promjeni vezanoj za početak ili završetak rada izdvojenog pogona / proizvodne jedinice OPG-a podnosi se u roku od 15 dana od nastanka promjene na propisanom obrascu zahtjev za upis promjene Agenciji za plaćanja, koja o zahtjevu odlučuje rješenjem.

(3) Promjena vezana za početak ili završetak rada izdvojenog pogona / proizvodne jedinice OPG-a upisuje se u Upisnik OPG-ova po izvršnosti rješenja iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 33.

U članku 40. stavku 2. riječi: »u broju« brišu se.

Članak 34.

Iza članka 40. dodaju se naslov iznad članka i članak 40.a koji glase:

»Promjene po službenoj dužnosti

Članak 40.a

U slučaju neprijavljivanja promjena na OPG-u u roku od 15 dana od dana nastanka promjene Agencija za plaćanja će na temelju uvida u službene evidencije kojima raspolaže, po službenoj dužnosti provesti postupak i donijeti rješenje ako utvrdi da je došlo do promjene podataka u Upisniku OPG-ova.«.

Članak 35.

U članku 41. stavku 4. riječi: »20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2654,46 eura«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Od ovrhe su izuzeta novčana sredstva koja su OPG-u koji posjeduje žive životinje nužna radi osiguravanja održivosti osnovnih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu i koja su namijenjena za opskrbu hranom i druge skrbi za životinje u visini dostatnoj na mjesečnoj razini za podmirenje osnovnih potreba hrane i lijekova za životinje evidentirane u nadležnim registrima po grlu za goveda i kopitare, po grlu za svinje, po grlu za ovce i koze te po kljunu za perad.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Visinu izuzetih novčanih sredstava iz stavka 5. ovoga članka odlukom donosi ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa i uprave za razdoblje važenja od godine dana.«.

Članak 36.

U članku 42. stavku 4. riječi: »ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »ovoga članka«.

Članak 37.

Naslov iznad članka 43. mijenja se i glasi: »Prestanak OPG-a«.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»(1) OPG prestaje odjavom ili po sili zakona.

(2) Prestanak OPG-a rješenjem utvrđuje Agencija za plaćanja i po izvršnosti rješenja briše OPG iz Upisnika OPG-ova.

(3) Prestanak OPG-a odjavom utvrđuje se danom navedenim u zahtjevu za odjavu.

(4) OPG se ne može odjaviti unatrag.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ako je nositelj OPG-a ostvario pravo na invalidsku mirovinu, prestanak OPG-a odjavom utvrđuje se danom izvršnosti rješenja o ostvarivanju prava na invalidsku mirovinu.

(6) OPG prestaje po sili zakona:

1. smrću nositelja OPG-a, ako se ne nastave djelatnosti OPG-a na temelju članka 35. ovoga Zakona

2. istekom roka za prijavu promjene nositelja OPG-a, ako osobe iz članka 35. ovoga Zakona propuste rok za prijavu promjene nositelja OPG-a iz članka 36. stavka 5. ovoga Zakona

3. na dan izvršnosti rješenja kojim je nadležno tijelo utvrdilo da je promjena nositelja OPG-a iz članka 36. stavka 5. ovoga Zakona prijavljena na temelju nevjerodostojnih isprava

4. pravomoćnošću rješenja nadležnog suda o zaključenju stečajnog postupka i

5. na dan izvršnosti rješenja, ako prestanu postojati uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 38.

Naslov iznad članka 44. mijenja se i glasi: »Promjena statusa OPG-a«.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»(1) Status OPG-a mijenja se po sili zakona:

1. na dan izvršnosti rješenja kojim je nadležno tijelo utvrdilo da su istupanjem člana OPG-a prestali postojati uvjeti za obavljanje dopunske djelatnosti i

2. na dan izvršnosti rješenja kojim je nadležno tijelo utvrdilo da je dopunska djelatnost prijavljena na temelju nevjerodostojnih isprava.

(2) Agencija za plaćanja rješenjem utvrđuje prestanak statusa OPG-a po sili zakona, a po izvršnosti rješenja briše dopunsku djelatnost i mijenja status OPG-a u Upisniku OPG-ova.«.

Članak 39.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija za plaćanja rješenja iz članka 7. stavka 3., članka 43. stavka 2. i članka 44. stavka 2. ovoga Zakona u vezi s upisom i promjenom podataka u Upisniku OPG-ova dostavlja Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

(2) Agencija za plaćanja podatke o upisima i promjenama upisanima u Upisniku OPG-ova elektroničkim putem razmjenjuje s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje, Državnim zavodom za statistiku, Hrvatskom poljoprivrednom komorom, Ministarstvom financija, Poreznom upravom, ministarstvom nadležnim za turizam i nadležnim inspekcijama.«.

Članak 40.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski nadzor na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata i druge inspekcije Državnog inspektorata sukladno djelokrugu određenom propisom kojim se uređuje obavljanje inspekcijskih poslova.«.

Članak 41.

Naslov iznad članka 48. mijenja se i glasi: »Upravne mjere«.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležni inspektor rješenjem će narediti otklanjanje nepravilnosti odnosno nedostataka ako u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da OPG:

– obavlja gospodarsku djelatnost poljoprivrede i dopunskih djelatnosti suprotno rješenju iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona

– obavlja gospodarsku djelatnost poljoprivrede proizvodnim resursima koji nisu upisani u Upisnik OPG-ova sukladno članku 12. stavku 1. ovoga Zakona

– obavlja pojedinu dopunsku djelatnost, a da za to ne ispunjava uvjete iz članka 14.b ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a naziv OPG-a nije vidljivo istaknut na adresi sjedišta OPG-a i na izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a u kojima se obavlja djelatnost izvan sjedišta OPG-a te na sredstvima i/ili mjestima na kojima se djelatnost obavlja ako se radi o djelatnostima na otvorenom, osim na zemljištu sukladno članku 18. stavku 4. ovoga Zakona

– ne ukloni naziv OPG-a nakon prestanka obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede u sjedištu odnosno izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a sukladno članku 18. stavku 5. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku ne prijavi promjenu sjedišta OPG-a na propisan način sukladno članku 19. stavku 5. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi početak obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede i dopunskih djelatnosti u izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a odnosno ne prijavi prestanak obavljanja te djelatnosti u izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a sukladno članku 20. stavku 3. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a ne vodi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda proizvedenih na OPG-u i ne vodi evidenciju o pruženim uslugama OPG-a sukladno pravilniku iz članka 27. stavka 5. ovoga Zakona te o tome u propisanim rokovima ne izvještava Agenciju za plaćanja na propisan način sukladno članku 27. stavku 4. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u roku propisanom u članku 36. stavku 5. ovoga Zakona te na propisan način ne prijavi promjenu nositelja OPG-a sukladno članku 36. stavku 1. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi svaku promjenu članova OPG-a sukladno članku 38. stavku 1. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi svaku promjenu proizvodnih resursa OPG-a sukladno članku 39. stavku 1. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi promjenu vezanu za početak ili završetak rada izdvojenog pogona / proizvodne jedinice OPG-a sukladno članku 39. stavku 2.ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi promjenu članova zajedničkog OPG-a sukladno članku 40. stavku 1. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi promjenu kapaciteta zajedničkog OPG-a sukladno članku 40. stavku 3. ovoga Zakona.

(2) Nadležni inspektor rješenjem će privremeno zabraniti OPG-u, odnosno nositelju OPG-a obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede dok ne ukloni utvrđene nedostatke, odnosno nepravilnosti ako u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da OPG obavlja dopunske djelatnosti koje nisu navedene u rješenju iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Nadležni inspektor rješenjem će privremeno zabraniti OPG-u, odnosno nositelju dopunske djelatnosti obavljanje dopunske djelatnosti proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ako ih proizvodi suprotno odredbama članka 14.b stavaka 1. do 4. ovoga Zakona.

(4) Mjera privremene zabrane obavljanja dopunske djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka donosi se samo za onaj dio za koji je utvrđen nedostatak, odnosno nepravilnost.

(5) Nadležni inspektor rješenjem će zabraniti OPG-u odnosno nositelju OPG-a:

– pružanje usluga suprotno članku 26. stavku 1. ovoga Zakona

– prodaju proizvoda suprotno članku 27. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona.

(6) Protiv rješenja nadležnog inspektora iz ovoga članka može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, koja ne odgađa izvršenje rješenja, a o žalbi rješava nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u Središnjem uredu Državnog inspektorata.

(7) Ako OPG ne postupi po rješenju iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, nadležni inspektor će rješenjem zabraniti obavljanje djelatnosti koju OPG obavlja suprotno rješenju iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 42.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 190,00 do 660,00 eura kaznit će se za prekršaj nositelj OPG-a:

1. ako obavlja gospodarsku djelatnost poljoprivrede proizvodnim resursima koji nisu upisani u Upisnik OPG-ova u skladu s člankom 12. stavkom 1. ovoga Zakona

2. ako obavlja gospodarsku djelatnost poljoprivrede i dopunske djelatnosti za koje ne ispunjava propisane uvjete ili koje nisu upisane u Upisnik OPG-ova u skladu s člankom 14. stavkom 2. ovoga Zakona

3. ako obavlja dopunsku djelatnost suprotno odredbama članka 14.b stavaka 1. do 4. ovoga Zakona

4. ako u propisanom roku iz članka 19. stavka 5. ovoga Zakona ne prijavi promjenu sjedišta OPG-a na propisan način

5. ako pruža usluge u poljoprivredi ili usluge u okviru dopunske djelatnosti suprotno članku 26. stavku 1. ovoga Zakona

6. ako prodaje poljoprivredne i prehrambene proizvode proizvedene na OPG-u suprotno članku 27. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

7. ako ne vodi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda proizvedenih na OPG-u i ne vodi evidenciju o pruženim uslugama OPG-a sukladno pravilniku iz članka 27. stavka 5. ovoga Zakona te o tome u propisanim rokovima ne izvještava Agenciju za plaćanja na propisan način u skladu s člankom 27. stavkom 4. ovoga Zakona

8. ako u propisanom roku iz članka 36. stavka 5. ovoga Zakona ne prijavi promjenu nositelja OPG-a na propisan način u skladu s člankom 36. stavkom 1. ovoga Zakona

9. ako u propisanom roku ne prijavi svaku promjenu članova OPG-a upisanih u Upisnik OPG-ova na propisan način u skladu s člankom 38. stavkom 1. ovoga Zakona

10. ako u propisanom roku ne prijavi istupanje fizičke osobe iz zajedničkog OPG-a ili pristupanje nove fizičke osobe u zajednički OPG na propisan način u skladu s člankom 40. stavkom 1. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 do 190,00 eura kaznit će se za prekršaj nositelj OPG-a:

1. ako naziv OPG-a vidljivo ne istakne na adresi sjedišta OPG-a i na izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a u kojima se obavlja djelatnost izvan sjedišta OPG-a te na sredstvima i/ili mjestima na kojima se djelatnost obavlja ako se radi o djelatnostima na otvorenom, osim na zemljištu u skladu s člankom 18. stavkom 4. ovoga Zakona

2. ako u slučaju prestanka obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede u sjedištu, odnosno izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a ne ukloni naziv OPG-a u skladu s člankom 18. stavkom 5. ovoga Zakona

3. ako se izdvojeni pogoni / proizvodne jedinice OPG-a ne vode u Upisniku OPG-ova i ako se u propisanom roku ne prijavi početak obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede i dopunskih djelatnosti u izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a, odnosno ne prijavi prestanak obavljanja djelatnosti u izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a na propisan način u skladu s člankom 20. stavkom 3. ovoga Zakona

4. ako u propisanom roku ne prijavi promjenu vezanu za početak ili završetak rada izdvojenog pogona / proizvodne jedinice OPG-a na propisan način u skladu s člankom 39. stavkom 2. ovoga Zakona

5. ako u propisanom roku ne prijavi promjenu kapaciteta zajedničkog OPG-a na propisan način u skladu s člankom 40. stavkom 3. ovoga Zakona.

(3) Nadležni inspektor neće podnositi optužni prijedlog ili donositi prekršajni nalog za prekršaje iz stavaka 1 i 2. ovoga članka ako nositelj OPG-a tijekom nadzora ili u rješenjem određenom roku otkloni utvrđene nesukladnosti za koje je utvrđeno da ih je počinio prvi put.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

(1) Ministar će uskladiti Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, br. 62/19.) s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Odluku iz članka 41. stavka 6. koji je dodan člankom 35. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ministar će Pravilnik iz članka 14.b stavka 13. koji je dodan člankom 10. ovoga Zakona donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 44.

Postupci započeti po odredbama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 29/18. i 32/19.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Članak 45.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/143
Zagreb, 8. veljače 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.