Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina

NN 18/2023 (15.2.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina

HRVATSKI SABOR

304

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. veljače 2023.

Klasa: 011-02/23-02/08
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 10. veljače 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA

Članak 1.

U Zakonu o osiguranju radničkih tražbina (»Narodne novine«, br. 70/17.) u članku 3. stavku 1. točke 4., 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»4) radnik je fizička osoba sukladno općem propisu o radu koja je u vrijeme otvaranja stečajnog postupka u radnom odnosu kod poslodavca, kao i osoba kojoj je radni odnos kod poslodavca prestao unutar 12 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka odnosno kojoj poslodavac nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće na temelju radnog odnosa zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće

5) zaštićeno razdoblje je razdoblje za koje se provodi zaštita i osiguranje prava u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem, a predstavlja razdoblje posljednjih pet mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem odnosno posljednjih pet mjeseci prije prestanka radnog odnosa ako je on prestao unutar 12 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka

6) minimalna plaća je mjesečni iznos brutoplaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu sukladno uredbi Vlade Republike Hrvatske o visini minimalne plaće.«.

Članak 2.

U članku 17. stavku 1. iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8) obavještava Europsku komisiju i druge države članice o relevantnim podacima u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem«.

Dosadašnje točke 8., 9. i 10. postaju točke 9., 10. i 11.

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Zahtjev iz članka 28. ovoga Zakona radnik može podnijeti Agenciji putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) i HP ‒ Hrvatske pošte d.d.

(3) Međusobna prava i obveze u svezi s obavljanjem poslova iz stavka 2. ovoga članka Agencija sa Zavodom i HP ‒ Hrvatskom poštom d.d. uređuje Sporazumom o poslovnoj suradnji.«.

Članak 3.

U članku 28. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se izravno Agenciji, područnom uredu Zavoda prema mjestu sjedišta poslodavca odnosno njegove registrirane poslovne jedinice ili uredu HP ‒ Hrvatske pošte d.d., u roku od 30 dana.«.

Članak 4.

U članku 31. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako se otvoreni stečajni postupak ne provodi nad poslodavcem koji ima zaposlene radnike, stečajni upravitelj dužan je na temelju odluke suda otvoriti poseban namjenski račun stečajnog dužnika za prihvat uplate osiguranih tražbina radnika na temelju ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Dosadašnji stavci 3. i 4., koji postaju stavci 4. i 5., mijenjaju se i glase:

»(4) Najkasnije u roku od 15 dana po uplati iz stavka 3. ovoga članka stečajni upravitelj dužan je dostaviti Agenciji dokaze o izvršenoj uplati, i to izvadak o promjenama na transakcijskom računu iz kojega je vidljiv iznos i namjena uplaćenih sredstava te izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na obrascu JOPPD koji je potvrdilo tijelo državne uprave nadležno za financije iz kojega je vidljiva poimenična isplata i namjena sredstava.

(5) Troškovi otvaranja i zatvaranja računa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka smatraju se troškovima stečajnog postupka koji se namiruju iz stečajne mase, a ako stečajne mase nema, onda na teret Fonda za namirenje troškova stečajnog postupka.«.

Dosadašnji stavak 5. briše se.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) U slučaju izravne isplate priznatih tražbina iz stavka 6. ovoga članka Agencija će uz obračun i uplatu pripadajućih poreza i prireza te doprinosa za obvezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu podnijeti izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na obrascu JOPPD koji je potvrdilo tijelo državne uprave nadležno za financije iz kojega je vidljiva poimenična isplata i namjena sredstava.«.

Članak 5.

U članku 33. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Zahtjev za prisilnu naplatu smatra se osnovom za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima i dostavlja se uz obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće Financijskoj agenciji, a koja će bez odgode izdati nalog za prijenos novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja, uz primjenu odredbe posebnog propisa kojom se uređuje redoslijed naplate tražbine iz obračuna poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine.«.

U stavku 8. iza riječi: »iz stavka 1. ovoga članka« stavlja se zarez i dodaju riječi: »s naznakom datuma utvrđenja nemogućnosti izvršenja osnove za plaćanje,«.

Članak 6.

U članku 36. stavku 9. riječi: »stavaka 4., 10. i 11.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 4., 10., 11. i 12.«.

Iza stavka 10. dodaje se novi stavak 11. koji glasi:

»(11) Tijelo državne uprave nadležno za nadzor primjene propisa o radu rješenjem će ukinuti rješenje iz stavka 4. ovoga članka i obustaviti postupak naplate, a rješenje dostaviti poslodavcu i Financijskoj agenciji nakon što na temelju obavijesti tijela državne uprave nadležnog za financije utvrdi da je radnik s poimeničnog popisa iz stavka 6. ovoga članka osoba iz članka 15. ovoga Zakona te da su se u pogledu ostalih radnika s poimeničnog popisa, ako ih ima, stekli uvjeti za ukidanje rješenja i obustavu postupka naplate u skladu s odredbom stavka 10. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavci 11. i 12. postaju stavci 12. i 13.

Članak 7.

U članku 37. stavku 1. riječi: »od 3000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 1000,00 do 3000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 390,00 eura«.

Članak 8.

Iza članka 37. dodaje se članak 37.a koji glasi:

»Članak 37.a

Novčanom kaznom od 390,00 do 1320,00 eura kaznit će se za prekršaj stečajni upravitelj:

1. ako ne otvori poseban namjenski račun stečajnog dužnika za prihvat uplate osiguranih tražbina u stečajnim postupcima nad poslodavcima koji imaju zaposlene radnike (članak 31. stavak 1.) i

2. ako na temelju odluke suda ne otvori poseban namjenski račun stečajnog dužnika za prihvat uplate osiguranih tražbina u otvorenim stečajnim postupcima koji se ne provode nad poslodavcima koji imaju zaposlene radnike (članak 31. stavak 2.).«.

Članak 9.

U članku 38. stavku 1. riječi: »od 3000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 1000,00 do 3000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 390,00 eura«.

Članak 10.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Agencija je za prekršaje iz članaka 37., 37.a i 38. ovoga Zakona ovlašteni tužitelj prema općem propisu kojim se uređuje prekršajni postupak.«.

Članak 11.

U cijelom tekstu Zakona o osiguranju radničkih tražbina (»Narodne novine«, br. 70/17.) riječi: »središnje tijelo državne uprave« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »tijelo državne uprave« u odgovarajućem broju i padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o osiguranju radničkih tražbina (»Narodne novine«, br. 70/17.).

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/71
Zagreb, 8. veljače 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.