Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2023. godinu

NN 18/2023 (15.2.2023.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

306

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 8. veljače 2023. donio je

PLAN

USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2023. GODINU

Redni brojZakonodavne mjere

Sjednice Hrvatskoga sabora

I. kvartal

1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (MFIN)
2.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (MFIN)
3.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (MFIN)
4.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja (MFIN)
5.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (MFIN)
6.Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača (MGOR)
7.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (MMPI)
8.Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu (II. čitanje) (MPOLJ)
9.Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o akvakulturi (II. čitanje) (MPOLJ)
10.Zakon o gnojidbenim proizvodima (II. čitanje) (MPOLJ)
11.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (MPU)
12.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (MPU)
13.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (MPU)
14.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (MRMS)
15.Zakon o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga (MRMS)
16.Zakon o pravilima za ostvarivanje pravne zaštite prijavitelja i korisnika u provedbi programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (MRRFEU)
17.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (II. čitanje) (MUP)
18.Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom (MVEP)
19.Zakon o službi vanjskih poslova (MVEP)
20.Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (II. čitanje) (MZ)
21.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (MZ)
22.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (MZ)
23.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (II. čitanje) (MZO)
Zakonodavne mjere

Sjednice Hrvatskoga sabora

II. kvartal

24.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (MGOR)
25.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (MUP)
Zakonodavne mjere

Sjednice Hrvatskoga sabora

III. kvartal

26.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (MFIN)
27.Zakon o subjektima koji se bave djelatnošću otkupa i naplate potraživanja (MFIN)
28.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (MFIN)
29.Zakon o morskom ribarstvu (MPOLJ)
30.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medicinskim proizvodima (MZ)
31.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima (MZ)
32.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2022/868 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2022. o europskom upravljanju podacima i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1724 (SDURDD)
Zakonodavne mjere

Sjednice Hrvatskoga sabora

IV. kvartal

33.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije (MGOR)
34.Zakon o veterinarstvu (MPOLJ)
35.Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima (MPOLJ)


Klasa: 022-02/22-01/205

Zagreb, 8. veljače 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.