Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Čabra

NN 19/2023 (17.2.2023.), Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Čabra

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

315

Na temelju članka 84. stavka 1. točke 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2023. donijela

RJEŠENJE

O RASPUŠTANJU GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČABRA

I.

Raspušta se Gradsko vijeće Grada Čabra, a članovima Gradskog vijeća prestaje mandat.

II.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će, posebnim rješenjem, povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Čabru za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Čabra.

III.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske preuzima sve ovlasti Gradskog vijeća Grada Čabra.

IV.

Sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osiguravaju se u proračunu Grada Čabara.

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-09/01

Urbroj: 50301-21/21-23-2

Zagreb, 16. veljače 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.