Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Varaždina

NN 19/2023 (17.2.2023.), Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Varaždina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

316

Na temelju članka 84. stavka 1. točke 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2023. donijela

RJEŠENJE

O RASPUŠTANJU GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

I.

Raspušta se Gradsko vijeće Grada Varaždina, a članovima Gradskog vijeća prestaje mandat.

II.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će, posebnim rješenjem, povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Varaždinu za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Varaždina.

III.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske preuzima sve ovlasti Gradskog vijeća Grada Varaždina.

IV.

Sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osiguravaju se u proračunu Grada Varaždina.

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-09/02

Urbroj: 50301-21/21-23-2

Zagreb, 16. veljače 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.