Rješenje o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Varaždina

NN 19/2023 (17.2.2023.), Rješenje o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Varaždina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

321

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 86. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2023. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POVJERENICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

1. Imenuje se LOVORKA HORVAT povjerenicom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Varaždina.

2. Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

3. Povjerenica Vlade Republike Hrvatske podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva pravosuđa i uprave.

4. Povjerenica Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost stupanjem na snagu ovoga Rješenja.

5. Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 081-01/23-01/03

Urbroj: 50301-15/28-23-02

Zagreb, 16. veljače 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.