Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

NN 19/2023 (17.2.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

325

Na temelju članka 405. stavka 6. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16, 114/22), ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ELEKTRONIČKOJ ŽALBI U JAVNOJ NABAVI

Članak 1.

U Pravilniku o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 101/2017) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom detaljnije se razrađuju određena pitanja vezana uz oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije, način povezivanja informacijskih sustava, postupanje u žalbenim postupcima u slučaju nedostupnosti EOJN RH te druga bitna pitanja u vezi s elektroničkom žalbom.«

Članak 2.

U članku 2. stavku 3. iza riječi »pristup«, riječi »bazi podataka«, zamjenjuju se riječima »podatcima i dokumentima«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 3. mijenja se i glasi: »Dostava žalbe i drugih podnesaka«.

Članak 3. mijenja se i glasi:

(1) Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (u daljnjem tekstu: sustav e-Žalba).

(2) Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte.

(3) Sustav e-Žalba elektroničkim vremenskim žigom ovjerava datum i vrijeme zaprimanja žalbe na poslužitelju EOJN RH.

(4) Smatra se da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH, u sustavu e-Žalba.

(5) Obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka sadrži podatke o internetskoj adresi na kojoj je dostupna žalba, datum i vrijeme zaprimanja žalbe te upozorenje da je danom zaprimanja žalbe na poslužitelju EOJN RH dostava obavljena.

(6) Smatra se da je adresa elektroničke pošte koju je gospodarski subjekt, odnosno naručitelj naveo u EOJN RH važeća.

(7) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na druge podneske stranaka tijekom žalbenog postupka te zaključke Državne komisije.

(8) Ako tijekom roka za žalbu sustav e-Žalba na poslužitelju EOJN RH postane nedostupan, rok za žalbu iz članaka 406. do 414. Zakona o javnoj nabavi produžuje se za onoliko dana koliko je sustav e-Žalba bio nedostupan.

(9) Ako je sustav e-Žalba bio nedostupan samo zadnjeg dana roka za žalbu, rok za žalbu se produžuje do isteka prvog sljedećeg radnog dana.

(10) Stranke žalbenog postupka imaju pristup izjavljenoj žalbi s prilozima, drugim podnescima stranaka i zaključcima Državne komisije nakon njihove dostave.

(11) U slučajevima iz članka 419. stavka 3. i 7. Zakona o javnoj nabavi naručitelj objavljuje informaciju o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju o nabavi ili izmjenu dokumentacije o nabavi u postupku javne nabave bez zaustavljanja postupka javne nabave.

(12) Nakon dostave odluke Državne komisije javnom objavom, sustav e-Žalba šalje obavijest o tome strankama žalbenog postupka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/03
Urbroj: 517-08-04-01-02-22-6

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.


Zdenka Pogarčić
studeni 2022.