Pravilnik o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju

NN 19/2023 (17.2.2023.), Pravilnik o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

326

Na temelju članka 27. stavka 6. Zakona o obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, broj 144/21), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VANJSKOG VREDNOVANJA USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH I SKUPOVA ISHODA UČENJA TE NAČINU RADA I IMENOVANJA POVJERENSTVA ZA PRIGOVORE NA IZVJEŠĆE O VANJSKOM VREDNOVANJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: ustanova) i skupova ishoda učenja, kao dio procesa osiguravanja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih.

(2) Ovim Pravilnikom propisuje se i način rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju ustanova.

(3) Izrazi koji se u ovome Pravilniku koriste u muškome rodu neutralni su i odnose se i na muške i na ženske osobe.

II. AKTI I TIJELA U PROVEDBI VANJSKOG VREDNOVANJA USTANOVA

Članak 2.

(1) Ustanove podliježu vanjskom vrednovanju ustanova koje provodi agencija nadležna za obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: Agencija) svakih pet do sedam godina na temelju Godišnjeg plana provedbe vanjskog vrednovanja ustanova ili na zahtjev ustanove.

(2) Godišnji plan provedbe vanjskog vrednovanja ustanova iz stavka 1. ovoga članka donosi Agencija do 1. lipnja tekuće kalendarske godine za sljedeću kalendarsku godinu i objavljuje na svojim mrežnim stranicama te obavještava ustanove koje su u Godišnjem planu provedbe vanjskog vrednovanja ustanova.

(3) Ustanova koja je u Godišnjem planu provedbe vanjskog vrednovanja može u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti zatražiti odgodu vrednovanja, ako za to ima opravdani razlog uz dostavljene dokaze.

(4) O odgodi vanjskog vrednovanja ustanove odlučuje Agencija.

Članak 3.

(1) Vanjsko vrednovanje ustanova provodi se na temelju ovoga Pravilnika, protokola vanjskog vrednovanja ustanova (u daljnjem tekstu: Protokol) i etičkoga kodeksa vanjskog vrednovanja ustanova (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) te u skladu sa standardima kvalitete utvrđenima u smjernicama za provedbu vanjskog vrednovanja ustanova (u daljnjem tekstu: Smjernice).

(2) Protokol, Etički kodeks i Smjernice donosi Agencija te ih objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Članak 4.

Uz Agenciju, u postupku vanjskog vrednovanja ustanova sudjeluju:

– stručno povjerenstvo za provedbu vanjskog vrednovanja ustanove (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo za provedbu vanjskog vrednovanja),

– savjet za stručno mišljenje o provedenom postupku vanjskog vrednovanja ustanove (u daljnjem tekstu: Savjet),

– povjerenstvo za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju ustanove (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za prigovore na izvješće).

Članak 5.

(1) Stručno povjerenstvo za provedbu vanjskog vrednovanja sastoji se od tri člana od kojih je jedan predsjednik stručnog povjerenstva.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Stručno povjerenstvo za provedbu vanjskog vrednovanja može imati i veći broj članova, ovisno o specifičnosti ustanove.

(3) Dva člana Stručnog povjerenstva za provedbu vanjskog vrednovanja moraju imati iskustvo rada u obrazovanju odraslih od kojih jedan mora imati iskustvo neposrednog rada u nastavi u obrazovanju odraslih.

(4) Članovi Stručnog povjerenstva za provedbu vanjskog vrednovanja ne mogu biti predstavnici ministarstva nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Agencije.

(5) Članovi Stručnog povjerenstva za provedbu vanjskog vrednovanja neovisni su u svome radu i ne predstavljaju svoje matične ustanove.

(6) Stručno povjerenstvo za provedbu vanjskog vrednovanja radi u skladu s Etičkim kodeksom.

Članak 6.

(1) Savjet se sastoji od tri člana koje čine vanjski stručnjaci iz područja vanjskog vrednovanja u obrazovanju.

(2) Savjet daje stručno mišljenje o provedenom postupku vanjskog vrednovanja ustanove te analizira i daje savjete za unapređenje postupaka vanjskog vrednovanja.

Članak 7.

(1) Stručno povjerenstvo za provedbu vanjskog vrednovanja i Savjet imenuje čelnik Agencije u skladu sa statutom i općim aktima Agencije.

(2) Djelokrug rada i obveze tijela iz stavka 1. ovoga članka detaljnije se propisuju Protokolom.

Članak 8.

(1) Povjerenstvo za prigovore na izvješće sastoji se od pet članova od kojih je jedan predsjednik, a čine ga:

– predstavnik Ministarstva,

– tri predstavnika s iskustvom vanjskog vrednovanja u obrazovanju,

– jedan predstavnik s iskustvom rada u obrazovanju.

(2) Članove Povjerenstva za prigovore na izvješće imenuje i razrješava ministar nadležan za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministar).

(3) Članovi Povjerenstva za prigovore na izvješće imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

(4) Član Povjerenstva za prigovore na izvješće može sam zatražiti razrješenje.

(5) U slučaju razrješenja člana Povjerenstva za prigovore na izvješće imenuje se novi član do završetka mandata povjerenstva.

(6) Povjerenstvo za prigovore na izvješće ima pravo uvida u svu raspoloživu dokumentaciju vanjskog vrednovanja ustanove te, prema potrebi, na dobivanje pisanih ili usmenih objašnjenja od ustanove.

III. NAČIN PROVEDBE VANJSKOG VREDNOVANJA USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Članak 9.

(1) Vanjsko vrednovanje ustanove započinje donošenjem odluke o pokretanju vanjskog vrednovanja ustanove koju donosi čelnik Agencije najkasnije 60 dana prije posjeta iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Ustanova ima pravo uložiti prigovor Agenciji na sastav Stručnog povjerenstva za provedbu vanjskog vrednovanja u roku tri dana od dana zaprimanja odluke iz stavka 1. ovoga članka.

(3) O prigovoru iz stavka 2. ovoga članka Agencija odlučuje u roku osam dana od dana njegova zaprimanja.

Članak 10.

(1) Ustanova je dužna u roku 30 dana od dana zaprimanja odluke iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika dostaviti Agenciji izvješće o samovrednovanju.

(2) Ako je ustanova ranije bila vanjski vrednovana, izvješće o samovrednovanju izrađuje za razdoblje od posljednje provedbe vanjskog vrednovanja ustanove, a ako ustanova nije bila ranije vanjski vrednovanja, izvješće o samovrednovanju izrađuje za razdoblje od prethodnih pet godina.

(3) Ako ustanova dostavi nepotpuno izvješće o samovrednovanju, na zahtjev Agencije dužna je u roku od 14 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostaviti dopunjeno izvješće o samovrednovanju.

(4) Izvješće o samovrednovanju ustanove Agencija dostavlja Stručnom povjerenstvu za provedbu vanjskog vrednovanja, zajedno s dokumentima o prethodnom vanjskom vrednovanju te nalaze o prethodno provedenom inspekcijskom nadzoru i nadzoru nad stručnim radom ustanove.

(5) U svrhu vanjskog vrednovanja i unapređenja stručnog rada ustanove Agencija je dužna od Prosvjetne inspekcije pribaviti rezultate inspekcijskih nadzora ustanova provedenih u razdoblju za koje ustanova podnosi izvješće o samovrednovanju.

Članak 11.

(1) U postupku vanjskog vrednovanja ustanove Stručno povjerenstvo posjećuje ustanovu.

(2) Ravnatelj ustanove i andragoški voditelj dužni su nazočiti posjetu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) O posjetu ustanovi Stručno povjerenstvo za provedbu vanjskog vrednovanja sastavlja zapisnik o vanjskom vrednovanju ustanove koji mora sadržavati:

– podatke o ustanovi,

– opseg vanjskog vrednovanja,

– vremensko razdoblje obuhvaćeno vanjskim vrednovanjem,

– prosudbe o kvaliteti za svaki standard,

– preporuke za poboljšanje,

– ocjenu razine kvalitete za svaki standard,

– ocjenu razine kvalitete za svako područje kvalitete i

– prijedlog ocjene razine kvalitete ustanove.

(4) Kriteriji za donošenje ocjena razine kvalitete za svaki standard, ocjena razine kvalitete za svako područje kvalitete i ocjena razine kvalitete ustanove propisani su u Smjernicama.

(5) Ocjena razine kvalitete ustanove nakon provedenog postupka vanjskog vrednovanja ustanove može biti:

– vrlo visoka razina kvalitete,

– visoka razina kvalitete,

– zadovoljavajuća razina kvalitete,

– nezadovoljavajuća razina kvalitete.

(6) Stručno povjerenstvo za provedbu vanjskog vrednovanja u roku od 10 dana od dana završetka posjeta ustanovi dostavlja Agenciji i Savjetu zapisnik o vanjskom vrednovanju ustanove.

(7) Savjet u roku od 10 dana od dana zaprimanja zapisnika o vanjskom vrednovanju ustanove donosi mišljenje o provedenom postupku vanjskog vrednovanja ustanove.

(8) U slučaju potrebe Agencija može:

– tražiti objašnjenja od Stručnog povjerenstva za provedbu vanjskog vrednovanja,

– naložiti djelomično ponavljanje postupka vanjskog vrednovanja ustanove,

– pokrenuti nadzor nad stručnim radom ustanove.

Članak 12.

(1) Agencija u roku 20 dana od dana zaprimanja mišljenja Savjeta iz članka 11. stavka 7. ovoga Pravilnika donosi izvješće o vanjskom vrednovanju ustanove, čiji je sastavni dio i prijedlog ocjene razine kvalitete ustanove, te ga elektroničkim putem dostavlja ustanovi koja je odmah nakon zaprimanja dužna potvrditi njegov primitak.

(2) Ustanova može Agenciji u roku od osam dana od dana zaprimanja izvješća o vanjskom vrednovanju ustanove izjaviti prigovor, ali u svome prigovoru ne može iznositi nove dokaze i činjenice.

(3) Ako ustanova u roku od osam dana od dana zaprimanja izvješća o vanjskom vrednovanju ustanove ne dostavi prigovor na izvješće, smatra se da je suglasna s njim.

Članak 13.

(1) O osnovanosti prigovora iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika mišljenje daje Povjerenstvo za prigovore na izvješće.

(2) Povjerenstvo za prigovore na izvješće dužno je u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora dostaviti mišljenje o osnovanosti prigovora Agenciji i ustanovi.

Članak 14.

(1) Na temelju izvješća o vanjskom vrednovanju ustanove na koje nije izjavljen prigovor, Agencija donosi rješenje o ocjeni razine kvalitete ustanove.

(2) Ako je ustanova izjavila prigovor iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika, Agencija u roku od 15 dana od dana zaprimanja mišljenja Povjerenstva za prigovore na izvješće iz članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika donosi rješenje o ocjeni razine kvalitete ustanove.

(3) Rješenje o ocjeni razine kvalitete ustanove donosi se na razdoblje od pet do sedam godina, o čemu se u Nacionalnome informacijskom sustavu obrazovanja odraslih (u daljnjem tekstu: NISOO) vodi javno dostupna evidencija.

(4) Izvješće o vanjskom vrednovanju ustanove i rješenje o ocjeni razine kvalitete ustanove Agencija objavljuje na svojim mrežnim stranicama u svrhu pružanja pravovaljane informacije javnosti o radu ustanova za obrazovanje odraslih.

Članak 15.

Ustanova je obvezna koristiti rezultate vanjskog vrednovanja za analizu i samovrednovanje radi trajnoga unapređivanja kvalitete svojega rada.

IV. NAČIN PROVEDBE VANJSKOG VREDNOVANJA SKUPOVA ISHODA UČENJA

Članak 16.

(1) Vanjsko vrednovanje skupova ishoda učenja je postupak kojim se provjerava usvojenost skupova ishoda učenja polaznika i/ili pristupnika, a može se provoditi tijekom obrane završnog rada i završne provjere u sklopu programa obrazovanja ili provjere ishoda učenja u sklopu programa vrednovanja te predstavlja instrument osiguravanja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih.

(2) Vanjsko vrednovanje skupova ishoda učenja polaznika i/ili pristupnika u nadležnosti je Agencije.

(3) Agencija svake godine donosi plan provedbe vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja za razdoblje od 12 mjeseci.

Članak 17.

(1) Vanjsko vrednovanje skupova ishoda učenja provode neovisni ispitivači ili grupe ispitivača koji provjeravaju usvojenost skupova ishoda učenja polaznika i/ili pristupnika.

(2) Provedba vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja provodi se na temelju ovoga Pravilnika i protokola vanjskog vrednovanje skupova ishoda učenja koji donosi Agencija te objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Članak 18.

(1) Ustanova koja provodi formalne programe obrazovanja odraslih obvezna je prijaviti Agenciji popis kandidata, termine i sastav povjerenstva ustanove koje provodi završne provjere ili obrane završnog rada ili provjere ishoda učenja u sklopu programa vrednovanja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, postupak vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja može se pokrenuti i na temelju rezultata vanjskog vrednovanja ustanove, nalaza nadzora nad stručnim radom ustanove i inspekcijskog nadzora nad radom ustanove.

(3) Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Agencije te se dostavlja Agenciji elektroničkim putem u sustav za prijavu polaznika/pristupnika za vanjsko vrednovanje skupova ishoda učenja najkasnije 15 dana prije njihova održavanja.

(4) Uz obrazac iz stavka 3. ovoga članka ustanova je dužna dostaviti i odobreni program obrazovanja/program vrednovanja u skladu s kojim se vrednovanje provodi.

(5) Na temelju zaprimljenih prijava iz stavka 1. ovoga članka Agencija donosi odluku o provedbi vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja u sklopu programa obrazovanja/programa vrednovanja.

(6) Ustanova koja ne postupi sukladno stavku 1. ovoga članka ne smije izdati javnu ispravu.

Članak 19.

(1) Vanjsko vrednovanje skupova ishoda učenja provodi povjerenstvo koje se sastoji od tri člana koje imenuje Agencija, i to dva člana kao vanjske neovisne ispitivače, a jednog člana iz redova povjerenstva koje je ustanova prijavila sukladno članku 18. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(2) Prilikom vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka koje imenuje Agencija provodi završne provjere ili obrane završnog rada ili provjere ishoda učenja u sklopu programa vrednovanja umjesto povjerenstva koje je ustanova prijavila sukladno članku 18. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(3) O provedenome vanjskom vrednovanju skupova ishoda učenja povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka koje imenuje Agencija vodi zapisnik o vanjskom vrednovanju skupova ishoda učenja.

Članak 20.

(1) Ako se tijekom provedbe vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja uoče nepravilnosti u provedbi vrednovanja skupova ishoda učenja u sklopu programa obrazovanja/programa vrednovanja, Agencija može pokrenuti nadzor nad stručnim radom ustanove ili zatražiti postupanje drugih tijela u skladu sa člankom 33. Zakona o obrazovanju odraslih.

(2) Ako tijekom provedbe vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja polaznik ne zadovolji, upućuje ga se na ponavljanje završne provjere ili obrane završnoga rada.

(3) Rezultat vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja iz stavka 1. ovog članka može biti ponavljanje provedenog postupka provjere o trošku ustanove.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-07/22-04/00016

Urbroj: 533-05-23-0011

Zagreb, 3. veljače 2023.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.