Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature

NN 19/2023 (17.2.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

327

Na temelju članka 82. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, i 64/20 i 151/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU DRŽAVNE MATURE

Članak 1.

U Pravilniku o polaganju državne mature (»Narodne novine«, broj: 1/13, 41/19, 127/19, 55/20, 53/21 i 126/21) u članku 2. stavku 5. riječi: »(»Narodne novine«, broj 1/06)« brišu se.

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ispit iz Hrvatskog jezika smatra se položenim ako je položen dio ispita koji uključuje ispitne cjeline: Čitanje, književnost i hrvatski jezik i Sažetak te dio ispita koji uključuje ispitnu cjelinu: Školski esej.«

Članak 3.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ispit iz Matematike, ispiti iz stranih jezika i ispit iz Latinskoga jezika u obveznome dijelu državne mature mogu se polagati na jednoj od dviju razina i to:

– višoj razini

– osnovnoj razini.«

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. riječ: »šest« zamjenjuje se riječju: »pet«.

U stavku 2. riječi: »početka prijava ispita« zamjenjuju se riječima: »1. listopada tekuće kalendarske godine za školsku godinu u kojoj se polažu ispiti«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. riječ: »predmetnim« briše se, a iza riječi: »katalozima« dodaju se riječi: »za svaki predmet«.

U stavku 2. riječi: »nastavnim planovima i programima odnosno« zamjenjuju se riječju: »predmetnim«.

Članak 6.

U članku 11.a stavku 4. iza riječi: »Centar« dodaju se riječi: »za svaku školsku godinu do početka prijava ispita«, a iza riječi: »Centra« brišu se zarez i riječi: »najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka«.

Članak 7.

U članku 15. stavku 1. riječi: »ljetnomu i jesenskomu ispitnom roku« zamjenjuju se riječima: »dva ispitna roka«.

Članak 8.

Članak 16.a briše se.

Članak 9.

U članku 17. stavcima 1. i 2. riječ: »ljetnoga« zamjenjuje se riječju: »prvoga«, a riječ: »jesenskoga« zamjenjuje se riječju: »drugoga«.

Članak 10.

U članku 18. stavku 1. riječ: »ljetnoga« zamjenjuje se riječju: »prvoga«, a riječ: »jesenskoga« zamjenjuje se riječju: »drugoga«.

Članak 11.

U članku 20. stavku 7. riječ: »ljetnoga« zamjenjuje se riječju: »prvoga«, a riječ: »jesenskoga« zamjenjuje se riječju: »drugoga«.

Članak 12.

U članku 25. stavku 2. riječ: »ispitu« zamjenjuje se riječju: »ispit«, a riječ »dijelu« zamjenjuje se riječju: »dio«.

U stavku 5. iza riječi: »obavijestiti Centar« dodaju se riječi: »u pisanome obliku«.

Stavci 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(6) Na temelju utvrđenih nepravilnosti ravnatelj Centra donosi odluku o poništenju ispita jednog ili više pristupnika na ispitnome mjestu na kojemu je utvrđena nepravilnost.

(7) U slučaju naknadno prijavljenih nepravilnosti na ispitnome mjestu predsjednik ispitnoga povjerenstva mora se očitovati u pisanome obliku o uočenim nepravilnostima ravnatelju Centra.«

Članak 13.

U članku 27. stavku 1. podstavku 9. riječi: »provjerava je li« zamjenjuju se riječju: »ulaže«, a riječ: »uložen« briše se.

Članak 14.

U članku 28. stavku 5. riječ: »predmetnome« briše se.

U stavku 6. iza riječi: »elektroničke« dodaje se zarez te iza riječi: »elektronički« dodaje se zarez.

Članak 15.

U članku 30. stavku 2. iza riječi: »prekidu« dodaje se zarez i riječ: »odgodi«.

Članak 16.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nedozvoljena ponašanja učenika, odnosno pristupnika na ispitu jesu:

1. nepridržavanje uputa dežurnoga nastavnika,

2. nepridržavanje uputa o uporabi propisanoga pribora,

3. osvrtanje, razgovaranje odnosno sporazumijevanje,

4. ometanje tijeka ispita,

5. prepisivanje ili dopuštanje prepisivanja

6. upisivanje prijetnji, vulgarnih znakova, simbola, izraza i sadržaja u ispitu, odnosno ispitnom materijalu, ili onih koji diskriminiraju po rasnoj, vjerskoj, etničkoj, rodnoj, spolnoj ili drugoj osnovi

7. posjedovanje ili korištenje nedopuštenih pomagala, uključujući mobilni telefon te druge prijenosne ili nosive elektroničke, audio i video uređaje,

8. predavanje uratka drugoga pristupnika,

9. nedozvoljeno posjedovanje ispitnih materijala,

10. zamjena identiteta pristupnika.«.

U stavku 2. broj: »7.« zamjenjuje se brojem: »5.«.

U stavku 3. broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »5.«, a riječi: »ili dijela ispita« brišu se.

U stavku 4. riječi: »8. do 11.« zamjenjuju se riječima: »7. do 10.«.

U stavku 5. broj: »7.« zamjenjuje se brojem: »5.«.

Članak 17.

U članku 37. stavku 2. iza riječi: »izražava se« riječ: »bodovima« zamjenjuje se riječima: »brojem bodova«.

U stavku 3. riječi: »pojedina pitanja i zadatci pojedinih dijelova ispita« zamjenjuju se riječima: »pojedinačni odgovori na zadatke«.

Članak 18.

U članku 38. stavku 3. riječ: »testova« zamjenjuje se riječju: »materijala«.

Članak 19.

U članku 41. stavku 1. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

» – ako je usvojen prigovor na bodovanje ispita ili prigovor na odluku Centra«.

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 4.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/23-09/00050

Urbroj: 533-05-23-0002

Zagreb, 3. veljače 2023.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.