Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće voda

NN 20/2023 (20.2.2023.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće voda

Vlada Republike Hrvatske

341

Na temelju članka 47. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 66/19. i 84/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STANDARDU KAKVOĆE VODA

Članak 1.

U Uredbi o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, broj 96/19.) u članku 3. točka 11. briše se.

Točke 12. i 13. postaju točke 11. i 12.

Iza točke 12. dodaje se nova točka 13. koja glasi:

»13. stupanj trofije je intenzitet primarne proizvodnje organske tvari u vodi u odnosu na uobičajenu razinu uslijed vanjskog unosa hranjivih tvari (spojevi dušika i/ili fosfora)«.

Članak 2.

U članku 14. stavku 1. riječ: »ili« zamjenjuje se riječju: »i«, a riječi: »toga tijela« brišu se.

Članak 3.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ocjena ekološkog stanja tijela površinske vode određuje se na temelju lošije vrijednosti, uzimajući u obzir vrijednosti rezultata ocjene prema biološkim elementima, osnovnim fizikalno-kemijskim i kemijskim elementima te hidromorfološkim elementima koji prate biološke elemente, prema postupku prikazanom na shematskom prikazu iz Priloga 3.B. ove Uredbe.«.

U stavku 5. riječi: »prosječnoj vrijednosti ocjena tih elemenata« zamjenjuju se riječima: »najlošije ocijenjenom hidromorfološkom elementu«.

U stavku 6. riječi: »najlošijom od vrijednosti rezultata ocjene pokazatelja« zamjenjuju se riječima: »prema najlošije ocijenjenom fizikalno-kemijskom i kemijskom elementu«.

Iza točke 3. briše se točka i dodaju se točke 4. i 5. koje glase:

»4. loše stanje, narančastom

5. vrlo loše stanje, crvenom.«.

Članak 4.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: »kemijskog stanja« riječ: »ili« zamjenjuje se riječju: »i«.

U stavku 2. točki 2. riječ: »ili« zamjenjuje se riječju: »i«.

U stavku 4. točki 1. podtočki 1.1. i točki 2. podtočki 2.1. riječi: »i bolje« brišu se.

Članak 5.

U članku 18. stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi: »umjetnih i znatno promijenjenih« brišu se, a iza riječi: »kemijskim elementima« dodaju se riječi: »te hidromorfološkim elementima koji prate biološke elemente,«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Ocjena potencijala tijela površinske vode na temelju hidromorfoloških elemenata koji prate biološke elemente određuje se prema najlošije ocijenjenom hidromorfološkom elementu iz Priloga 2.A. ove Uredbe, a stanje se prikazuje na kartama odgovarajućom bojom i to:

1. za umjetna tijela površinske vode

1.1. dobar i bolji, zelenom sa svijetlosivim prugama

1.2. umjeren, žutom sa svijetlosivim prugama

1.3. loš, narančastom sa svijetlosivim prugama

1.4. vrlo loš, crvenom sa svijetlosivim prugama

2. za znatno promijenjena tijela površinske vode

2.1. dobar i bolji, zelenom s tamnosivim prugama

2.2. umjeren, žutom s tamnosivim prugama

2.3. loš, narančastom s tamnosivim prugama

2.4. vrlo loš, crvenom s tamnosivim prugama.«.

U stavku 6. riječi: »najlošijom od vrijednosti rezultata ocjene pokazatelja« zamjenjuju se riječima: »prema najlošije ocijenjenom fizikalno-kemijskom i kemijskom elementu«.

U točki 1. iza podtočke 1.2. dodaju se podtočke 1.3. i 1.4. koje glase:

»1.3. loš, narančastom sa svijetlosivim prugama

1.4. vrlo loš, crvenom sa svijetlosivim prugama«.

U točki 2. ispred riječi: »znatno« dodaje se riječ: »za«.

Iza podtočke 2.2. briše se točka i dodaju se podtočke 2.3. i 2.4. koje glase:

»2.3. loš, narančastom s tamnosivim prugama

2.4. vrlo loš, crvenom s tamnosivim prugama.«.

Članak 6.

U članku 19. stavku 4. riječi: »tablicama 5., 8., 8.a, 10. i 12.« zamjenjuju se riječima: »tablicama 7., 8., 12., 13., 17. i 19.«.

Članak 7.

U članku 20. stavku 1. riječi: »vrijednosti 50-tog percentila za rijeke, prijelazne i priobalne vode, odnosno prosječnoj godišnjoj koncentraciji (PGK) za jezera« zamjenjuju se riječima: »srednjoj godišnjoj vrijednosti, osim za pokazatelje prozirnosti i režima kisika u prijelaznim i priobalnim vodama koji se ocjenjuju prema vrijednosti 50-og percentila«.

U stavku 3. riječi: »tablicama 6., 9., 9.a., 11. i 13.« zamjenjuju se riječima: »tablicama 9., 10., 14., 15., 18., 20. i 21.«.

Članak 8.

U članku 21. stavku 1. riječ: »prosječna« zamjenjuje se riječju: »najlošija«.

Članak 9.

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Monitoring stanja površinskih voda provodi institut za vode prema planu monitoringa donesenom sukladno članku 50. stavku 6. Zakona o vodama i propisu iz članka 212. stavka 1. Zakona o vodama, na temelju programa usklađenja monitoringa iz stavka 3. ovoga članka. Plan monitoringa donosi se za iduću kalendarsku godinu do 1. listopada tekuće godine.«.

Članak 10.

U članku 49. stavku 1. prvoj rečenici riječi: »sukladno Programu usklađenja monitoringa donesenim u skladu s Planom upravljanja vodnim područjima iz članka 39. Zakona o vodama« zamjenjuju se riječima: »propisu iz članka 212. stavka 1. Zakona o vodama, na temelju Programa usklađenja monitoringa iz stavka 2. ovoga članka«, a u drugoj rečenici iza riječi: »tekuće godine« zarez i riječi: »uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda« brišu se.

Članak 11.

U članku 56. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Monitoring stanja voda u zaštićenim područjima iz članka 55. Zakona o vodama provodi institut za vode prema planu monitoringa donesenom sukladno članku 50. stavku 6. Zakona o vodama i propisu iz članka 212. stavka 1. Zakona o vodama, na temelju programa usklađenja monitoringa iz članka 29. i 49. ove Uredbe. Plan monitoringa donosi se za iduću kalendarsku godinu do 1. listopada tekuće godine.«.

U stavku 3. riječi: »stanja voda iz članka 50. stavka 6. Zakona o vodama« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 12.

U članku 60. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Odstupanja od graničnih vrijednosti pokazatelja navedenih u Prilogu 8. ove Uredbe moguća su:

– za pokazatelje temperatura, pH i suspendirane tvari, u slučaju iznimnih vremenskih ili posebnih geografskih uvjeta

– kada se vode prirodno obogaćuju tvarima koje uzrokuju prekoračenje graničnih vrijednosti navedenih u Prilogu 8. ove Uredbe.«.

Članak 13.

Iza članka 65. dodaje se članak 65.a koji glasi:

»Članak 65.a

(1) Stupanj trofije tijela površinske vode određuje se prema graničnoj srednjoj godišnjoj vrijednosti pokazatelja eutrofikacije iz Priloga 10. ove Uredbe.

(2) Pri određivanju stupnja trofije iz stavka 1. ovoga članka za prirodne rijeke se uzimaju u obzir rezultati vrijednosti oba pokazatelja iz tablica 1. i 2. Priloga 10. ove Uredbe, za jezera najlošija vrijednost svih pokazatelja iz tablica 4. i 5. Priloga 10. ove Uredbe, a za priobalne vode najlošija vrijednost svih pokazatelja iz Tablice 8. Priloga 10. ove Uredbe.

(3) Odnos stupnja trofije iz stavka 1. ovoga članka i ekološkog stanja tipova prirodnih rijeka odnosno prirodnih jezera, određuje se sukladno Tablici 3. odnosno tablicama 6. i 7. Priloga 10. ove Uredbe.«.

Članak 14.

Glava V. s nazivom i člankom 68. brišu se.

Članak 15.

Iza članka 69. dodaje se glava VI.a s nazivom i člankom 69.a koji glase:

»VI.a PRILOZI

Članak 69.a

Sastavni dio ove Uredbe su prilozi:

1. Prilog 1. Normativne definicije stanja voda

1.A. Opće normativne definicije kategorija ekološkog stanja za rijeke, jezera, prijelazne i priobalne vode

1.B. Normativne definicije kategorija ekološkog stanja rijeka i jezera prema biološkim, osnovnim fizikalno-kemijskim i hidromorfološkim elementima

1.C. Normativne definicije kategorija ekološkog stanja prijelaznih voda prema biološkim, osnovnim fizikalno-kemijskim i hidromorfološkim elementima

1.D. Normativne definicije kategorija ekološkog stanja priobalnih voda prema biološkim, osnovnim fizikalno-kemijskim i hidromorfološkim elementima

1.E. Normativne definicije kategorija ekološkog potencijala za znatno promijenjena tijela površinskih voda, prema biološkim, osnovnim fizikalno-kemijskim i hidromorfološkim elementima

1.F. Definicije kategorija dobrog količinskog i kemijskog stanja tijela podzemnih voda

2. Prilog 2. Standardi za ocjenu ekološkog stanja površinskih voda

2.A. Elementi kakvoće ekološkog stanja

2.B. Pokazatelji i indeksi ekološkog stanja i ekološkog potencijala

2.C. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja i ekološkog potencijala

3. Prilog 3. Shematski prikazi klasifikacije stanja površinskih voda

3.A. Shematski prikazi klasifikacije stanja površinskih voda

3.B. Shematski prikazi klasifikacije ekološkog stanja u površinskim vodama

3.C. Shematski prikazi klasifikacije ekološkog stanja i ekološkog potencijala površinskih voda na temelju bioloških elemenata kakvoće

3.D Shematski prikazi klasifikacije ekološkog potencijala u površinskim vodama

4. Prilog 4. Indikativni popis osnovnih onečišćujućih tvari

5. Prilog 5. Standardi kakvoće za ocjenu kemijskog stanja površinskih voda

5.A. Popis prioritetnih tvari i drugih onečišćujućih tvari za površinske vode

5.B. Standardi kakvoće vodnog okoliša (SKVO)

5.C. Primjena standarda kakvoće okoliša određenih u Prilogu 5.B.

6. Prilog 6. Standardi kakvoće za ocjenu kemijskog stanja podzemnih voda

7. Prilog 7. Učestalost monitoringa stanja površinskih i podzemnih voda

7.A. Površinske vode

7.B. Podzemne vode

8. Prilog 8. Kakvoća voda određenih pogodnima za život slatkovodnih riba

9. Prilog 9. Kakvoća voda određenih pogodnima za život i rast školjkaša

10. Prilog 10. Pokazatelji eutrofikacije

10.A. Granične vrijednosti pokazatelja eutrofikacije u rijekama

10.B. Granične vrijednosti pokazatelja eutrofikacije u jezerima

10.C. Granične vrijednosti pokazatelja eutrofikacije u priobalnim vodama

11. Prilog 11. Procjena utjecaja ljudskih aktivnosti na stanje tijela rijeka i jezera i utjecaja provedbe mjera za postizanje dobrog stanja

11.A. Osnovni fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji i pokazatelji kemijskog stanja

11.B. Hidromorfološki elementi

12. Prilog 12. Popis tipova površinskih voda

12.A. Popis tipova rijeka

12.B. Popis tipova jezera

12.C. Popis tipova prijelaznih voda

12.D. Popis tipova priobalnih voda

12.E. Popis tipova znatno promijenjenih i umjetnih jezera

12.F. Popis tipova znatno promijenjenih i umjetnih rijeka

(2) Kartografski prikazi tipova površinskih voda iz stavka 1. točke 12. ovoga članka čuvaju se kao izvornik u Hrvatskim vodama u digitalnom obliku i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«, a mogu se dobiti na pisani zahtjev.«.

Članak 16.

Članci 73. i 74. brišu se.

Članak 17.

Prilozi 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11. i 12. mijenjaju se i glase:

»PRILOG 2.

STANDARDI ZA OCJENU EKOLOŠKOG STANJA POVRŠINSKIH VODA

2.A. ELEMENTI KAKVOĆE EKOLOŠKOG STANJA

1. Elementi ocjene ekološkog stanja rijeka

1.1. biološki elementi:

1. sastav i brojnost vodene flore (fitoplankton, fitobentos i makrofita)

2. sastav i brojnost makrozoobentosa

3. sastav, brojnost i starosna struktura riba

1.2. hidromorfološki elementi koji prate biološke elemente:

1. hidrološki režim:

– količina i dinamika vodnoga toka

– veza s podzemnim vodama

2. kontinuitet rijeke

3. morfološki uvjeti:

– varijacije širine i dubine rijeke

– struktura i sediment dna rijeke

– struktura obalnog pojasa

1.3. osnovni fizikalno-kemijski i kemijski elementi koji prate biološke elemente:

a) osnovni fizikalno-kemijski elementi

1. temperatura

2. režim kisika

3. salinitet

4. zakiseljenost

5. hranjive tvari

b) specifične onečišćujuće tvari

nesintetske

1. arsen i njegovi spojevi

2. bakar i njegovi spojevi

3. cink i njegovi spojevi

4. krom i njegovi spojevi

sintetske

5. fluoridi

ostale

6. organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati (AOX)

7. poliklorirani bifenili (PCB)

2. Elementi ocjene ekološkog stanja jezera

2.1. biološki elementi:

1. sastav, brojnost i biomasa fitoplanktona

2. sastav i brojnost ostale vodene flore

3. sastav i brojnost makrozoobentosa

4. sastav, brojnost i starosna struktura riba

2.2. hidromorfološki elementi koji prate biološke elemente:

1. hidrološki režim:

– količina i dinamika vodnoga toka

– vrijeme zadržavanja

– veza s podzemnim vodama

2. morfološki uvjeti:

– varijacije dubine jezera

– količina, struktura i sediment dna jezera

– struktura obale jezera

2.3. osnovni fizikalno-kemijski i kemijski elementi koji prate biološke elemente:

a) osnovni fizikalno-kemijski elementi

1. prozirnost

2. temperatura

3. režim kisika

4. salinitet

5. zakiseljenost

6. hranjive tvari

b) specifične onečišćujuće tvari

nesintetske

1. arsen i njegovi spojevi

2. bakar i njegovi spojevi

3. cink i njegovi spojevi

4. krom i njegovi spojevi

sintetske

5. fluoridi

ostale

6. organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati (AOX)

7. poliklorirani bifenili (PCB)

3. Elementi ocjene ekološkog stanja prijelaznih voda

3.1. biološki elementi:

1. sastav, brojnost i biomasa fitoplanktona,

2. sastav i brojnost ostale vodene flore

3. sastav i brojnost makrozoobentosa

4. sastav i brojnost riba

3.2. hidromorfološki elementi koji prate biološke elemente:

1. morfološki uvjeti:

– varijacije dubine

– količina, struktura i sediment dna

– struktura plimne zone

2. plimni režim

– slatkovodni tok

– izloženost valovima

3.3. osnovni fizikalno-kemijski i kemijski elementi koji prate biološke elemente:

a) osnovni fizikalno-kemijski elementi

1. prozirnost

2. temperatura

3. režim kisika

4. salinitet

5. hranjive tvari

b) specifične onečišćujuće tvari

nesintetetske

1. bakar i njegovi spojevi

2. cink i njegovi spojevi

4. Elementi ocjene ekološkog stanja priobalnih voda

4.1. biološki elementi:

1. sastav, brojnost i biomasa fitoplanktona

2. sastav i brojnost ostale vodene flore

3. sastav i brojnost makrozoobentosa

4.2. hidromorfološki elementi koji prate biološke elemente:

1. morfološki uvjeti:

– varijacije dubine

– struktura i sediment priobalnog dna

– struktura plimne zone

2. plimni režim:

– smjer prevladavajućih struja

– izloženost valovima

4.3. osnovni fizikalno-kemijski i kemijski elementi koji prate biološke elemente:

a) osnovni fizikalno-kemijski elementi

1. prozirnost

2. temperatura

3. režim kisika

4. salinitet

5. hranjive tvari

b) specifične onečišćujuće tvari

nesintetetske

1. bakar i njegovi spojevi

2. cink i njegovi spojevi

2.B. POKAZATELJI I INDEKSI EKOLOŠKOG STANJA I EKOLOŠKOG POTENCIJALA

Tablica 1. Pokazatelji i indeksi ekološkog stanja za rijeke

Element kakvoćePokazatelj/indeksOpterećenje na koje ukazuje pojedini biološki indeks
Biološki elementi kakvoće
fitoplanktonRiječni potamoplanktonski indeksopterećenje hranjivim tvarima
fitobentosTrofički indeks dijatomejaopterećenje hranjivim tvarima
makrozoobentosHrvatski saprobni indeks za makrozoobentosopterećenje organskim tvarima
Multimetrijski indeks opće degradacije makrozoobentosa rijekahidromorfološke promjene/opća degradacija
makrofitaReferentni indeksopterećenje hranjivim tvarima, opća degradacija
ribeHrvatski multimetrijski indeks za ribe u rijekamahidromorfološke promjene/opća degradacija
Osnovni fizikalno-kemijski elementi kakvoće
toplinski uvjetitemperatura
salinitetsalinitet
zakiseljenostpH
režim kisika

biološka potrošnja kisika u pet dana (BPK5)

kemijska potrošnja kisika (KPK-Mn)

hranjive tvariamonij, nitrati, ukupni dušik, ortofosfati, ukupni fosfor
Specifične onečišćujuće tvari iz Priloga 2.C., Tablica 22.
Hidromorfološki elementi kakvoće
hidrološki režim

učinci umjetnih građevina u koritu unutar vodnog tijela

učinci promjena širom sliva na obilježja prirodnog protoka unutar vodnog tijela

učinci promjene u dnevnom protoku unutar vodnog tijela

utjecaj građevina i zahvata na

povezanost podzemnih i površinskih voda

kontinuitet rijeke

utjecaj umjetnih građevina na uzdužnu povezanost vodnog tijela s aspekta migracije biote (riba i dr.)

utjecaj umjetnih građevina na uzdužnu povezanost vodnog tijela s aspekta tijeka sedimenta

morfološki uvjeti

geometrija korita

podloga

vegetacija i organski ostaci u koritu

interakcija korita i poplavnog područja


Tablica 2. Pokazatelji i indeksi ekološkog potencijala za znatno promijenjene i umjetne rijeke

Element kakvoćePokazatelj/indeksOpterećenje na koje ukazuje pojedini biološki indeks
Biološki elementi kakvoće
fitobentosTrofički indeks dijatomejaopterećenje hranjivim tvarima
makrozoobentosHrvatski saprobni indeks za makrozoobentosopterećenje organskim tvarima
Multimetrijski indeks opće degradacije makrozoobentosa rijekaopća degradacija/hidromorfološke promjene
makrofitaReferentni indeksopterećenje hranjivim tvarima, opća degradacija
ribeHrvatski multimetrijski indeks za ribe u rijekamaopterećenje hranjivim tvarima, hidromorfološke promjene
Osnovni fizikalno-kemijski elementi kakvoće
toplinski uvjetitemperatura 
salinitetsalinitet 
zakiseljenostpH 
režim kisikabiološka potrošnja kisika u pet dana (BPK5) 
Kemijska potrošnja kisika (KPK-Mn)
hranjive tvarinitrati, ukupni dušik, ortofosfati, ukupni fosfor 
Specifične onečišćujuće tvari iz Priloga 2.C., Tablica 22.
Hidromorfološki elementi kakvoće1
hidrološki režim

učinci umjetnih građevina u koritu unutar vodnog tijela

učinci promjena širom sliva na obilježja prirodnog protoka unutar vodnog tijela

učinci promjene u dnevnom protoku unutar vodnog tijela

utjecaj građevina i zahvata na povezanost podzemnih i površinskih voda

 
kontinuitet rijeke

utjecaj umjetnih građevina na uzdužnu povezanost vodnog tijela s aspekta migracije biote (riba i dr.)

utjecaj umjetnih građevina na uzdužnu povezanost vodnog tijela s aspekta tijeka sedimenta

 
morfološki uvjetigeometrija korita 
podloga
vegetacija i organski ostaci u koritu
interakcija korita i poplavnog područja


1 U tablici su navedeni svi hidromorfološki pokazatelji/indeksi, a koriste se relevantni za svaki pojedini tip znatno promijenjenih i umjetnih rijeka

Tablica 3. Pokazatelji i indeksi ekološkog stanja za jezera

Element kakvoćePokazatelj/indeksOpterećenje na koje ukazuje pojedini biološki indeks
Biološki elementi kakvoće
fitoplanktonIndeks za fitoplankton jezeraopterećenje hranjivim tvarima
fitobentosMultimetrijski indeksi za fitobentos jezeraopterećenje hranjivim tvarima
makrozoobentosMultimetrijski indeks za makrozoobentos jezeraopća degradacija
makrofitaBiocenološki indeksopća degradacija, opterećenje hranjivim tvarima
ribeHrvatski multimetrijski indeks za ribe u jezerimaopterećenje hranjivim tvarima, opća degradacija
Osnovni fizikalno-kemijski elementi kakvoće
toplinski uvjetitemperatura
salinitetsalinitet
prozirnostSecchi prozirnost
zakiseljenostpH
režim kisika

kemijska potrošnja kisika (KPK-Mn)

biološka potrošnja kisika (BPK5)

hranjive tvarinitrati, ukupni dušik, ukupni fosfor
Specifične onečišćujuće tvari iz Priloga 2.C., Tablica 22.
Hidromorfološki elementi kakvoće
hidrološki režimpromjene u razini vode 
vrijeme zadržavanja vode
stratifikacija i miješanje vode
povezanost podzemnih i površinskih voda
morfološki uvjetiraspodjela dubine po jezeru 
reljefni oblici dna jezera
struktura dna u zoni otvorene vode
profil padina obala
tlocrtni oblik obale
prirodnost erozijsko-sedimentacijskih procesa
struktura obale
struktura dna u litoralnoj zoni
profil padina priobalne/riparijske zone
Zemljišni pokrov u priobalnoj/riparijskoj zoni
korištenja zemljišta (%) u slivnom području
udio promijenjenog slivnog područja jezera

Tablica 4. Pokazatelji i indeksi ekološkog potencijala za znatno promijenjena i umjetna jezera

Element kakvoćePokazatelj/indeksOpterećenje na koje ukazuje pojedini biološki indeks
Biološki elementi kakvoće
fitoplanktonIndeks za fitoplankton jezeraopterećenje hranjivim tvarima
fitobentosMultimetrijski indeksi za fitobentos jezeraopterećenje hranjivim tvarima
makrozoobentosMultimetrijski indeks za makrozoobentos jezeraopća degradacija
makrofitaReferentni indeksopterećenje hranjivim tvarima
ribeHrvatski multimetrijski indeks za ribe u jezerimaopća degradacija, opterećenje organskim tvarima
Osnovni fizikalno-kemijski elementi kakvoće
toplinski uvjetitemperatura
salinitetsalinitet
zakiseljenostpH
prozirnostSecchi prozirnost
režim kisika

kemijska potrošnja kisika (KPK-Mn)

biološka potrošnja kisika (BPK5)

hranjive tvarinitrati, ukupni dušik, ukupni fosfor
Specifične onečišćujuće tvari iz Priloga 2.C., Tablica 22.
Hidromorfološki elementi kakvoće1
hidrološki režim

promjene u razini vode

vrijeme zadržavanja vode

stratifikacija i miješanje vode

povezanost podzemnih i površinskih voda

morfološki uvjeti

raspodjela dubine po jezeru

reljefni oblici dna jezera

struktura dna u zoni otvorene vode

profil padina obala

tlocrtni oblik obale

prirodnost erozijsko-sedimentacijskih procesa

struktura obale

struktura dna u litoralnoj zoni

profil padina priobalne/riparijske zone

zemljišni pokrov u priobalnoj/riparijskoj zoni

korištenja zemljišta (%) u slivnom području

udio promijenjenog slivnog područja jezera1 U tablici su navedeni svi hidromorfološki pokazatelji/indeksi, a koriste se relevantni za svaki pojedini tip znatno promijenjenih i umjetnih jezera

Tablica 5. Pokazatelji i indeksi ekološkog stanja za prijelazne vode

Element kakvoćePokazatelj/indeksOpterećenje na koje ukazuje pojedini biološki indeks
Biološki elementi kakvoće
fitoplanktonMultimetrijski indeks fitoplanktonaopterećenje hranjivim tvarima
makrofita – morske cvjetniceZostera noltei multimetrijski indeksopća degradacija
makrozoobentosAMBI – biotički indeks integriteta morskih bentoskih zajednicaopterećenje organskim tvarima/opća degradacija
ribeModificirani indeks za ribe u estuarnim područjimahidromorfološke promjene/opća degradacija
Osnovni fizikalno-kemijski elementi kakvoće
prozirnostSecchi prozirnost
temperaturatemperatura
salinitetsalinitet
režim kisikazasićenje kisikom
hranjive tvariotopljeni anorganski dušik, ukupni dušik, ortofosfati, ukupni fosfor
Specifične onečišćujuće tvari iz Priloga 2.C., Tablica 22.

Tablica 6. Pokazatelji i indeksi ekološkog stanja za priobalne vode

Element kakvoćePokazatelj/indeksOpterećenje na koje ukazuje pojedini biološki indeks
Biološki elementi kakvoće
biomasa fitoplanktonaklorofil aopterećenje hranjivim tvarima
makroalgeKartiranje litoralnih zajednicaopterećenje hranjivim tvarima/opća degradacija
morske cvjetnicePosidonia oceanica multivarijantni indeksopća degradacija
makrozoobentosMultimetrijski AMBI – biotički indeks integriteta morskih bentoskih zajednicaopterećenje organskim tvarima/opća degradacija
Osnovni fizikalno-kemijski elementi kakvoće
prozirnostSecchi prozirnost-
temperaturatemperatura-
salinitetsalinitet-
režim kisikazasićenje kisikom-
hranjive tvariotopljeni anorganski dušik, ortofosfati, ukupni fosfor-
Specifične onečišćujuće tvari iz Priloga 2.C., Tablica 22.

2.C. GRANIČNE VRIJEDNOSTI KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJA I EKOLOŠKOG POTENCIJALA

1. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja i ekološkog potencijala za rijeke

Tablica 7. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za biološke elemente kakvoće za rijeke, izražene kao omjer ekološke kakvoće

KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJAOmjer ekološke kakvoće1
Fitoplankton2FitobentosMakrofitaMakrozoobentosRibe
TIP: HR-R_1, HR-R_2A, HR-R_2B, HR-R_3A, HR-R_3B, HR-R_3C, HR-R_3D, HR-R_4A, HR-R_4B, HR-R_4C, HR-R_6, HR-R_7, HR-R_8A, HR-R_9.
vrlo dobro 
0,86 – 1,110,80 – 1,000,80 – 1,000,80 – 1,00
dobro0,60 – 0,850,60 – 0,790,60 – 0,790,60 – 0,79
umjereno0,38 – 0,590,40 – 0,590,40 – 0,590,40 – 0,59
loše0,22 – 0,370,20 – 0,390,20 – 0,390,21 – 0,39
vrlo loše< 0,22< 0,20< 0,20< 0,21
TIP: HR-R_11A, HR-R_12, HR-R_13, HR-R_13A, HR-R_14A, HR-R_14B, HR-R_15A, HR-R_15B, HR-R_17,HR-R_18.
vrlo dobro 
0,83 – 1,000,80 – 1,000,80 – 1,000,80 – 1,00
dobro0,56 – 0,820,60 – 0,790,60 – 0,790,60 – 0,79
umjereno0,41 – 0,550,40 – 0,590,40 – 0,590,40 – 0,59
loše0,21 – 0,400,20 – 0,390,20 – 0,390,21 – 0,39
vrlo loše< 0,21< 0,20< 0,20< 0,21
TIP: HR-R_16A, HR-R_16B, HR-R_19.
vrlo dobro 
0,85 – 1,000,80 – 1,000,80 – 1,000,80 – 1,00
dobro0,59 – 0,840,60 – 0,790,60 – 0,790,60 – 0,79
umjereno0,48 – 0,580,40 – 0,590,40 – 0,590,40 – 0,59
loše0,24 – 0,470,20 – 0,390,20 – 0,390,21 – 0,39
vrlo loše< 0,24< 0,20< 0,20< 0,21
TIP: HR-R_8B, HR-R_10A, HR-R_10B, HR-R_11B, HR-R_14C.
vrlo dobro 
0,80 – 1,000,80 – 1,000,80 – 1,000,80 – 1,00
dobro0,60 – 0,790,60 – 0,790,60 – 0,790,60 – 0,79
umjereno0,40 – 0,590,40 – 0,590,40 – 0,590,40 – 0,59
loše0,20 – 0,390,20 – 0,390,20 – 0,390,21 – 0,39
vrlo loše< 0,20< 0,20< 0,20< 0,21
TIP: HR-R_5B_podtip srednji tok rijeke Save, donji tok rijeke Mure i srednji tok rijeke Drave, HR-R_5C_podtip donji tok rijeke Save.
vrlo dobro 
0,80 – 1,00 
0,80 – 1,000,87 – 1,00
dobro0,61 – 0,790,60 – 0,790,55 – 0,86
umjereno0,40 – 0,600,40 – 0,590,40 – 0,54
loše0,20 – 0,390,20 – 0,390,21 – 0,39
vrlo loše< 0,20< 0,20< 0,21
TIP: HR-R_5C_podtip donji tok rijeke Drave, HR-R_5D.
vrlo dobro0,80 – 1,000,80 – 1,00 
0,80 – 1,000,87 – 1,00
dobro0,60 – 0,790,61 – 0,790,60 – 0,790,55 – 0,86
umjereno0,40 – 0,590,40 – 0,600,40 – 0,590,40 – 0,54
loše0,20 – 0,390,20 – 0,390,20 – 0,390,21 – 0,39
vrlo loše< 0,20< 0,20< 0,20< 0,21

1 Rezultati ocjene prema biološkim elementima kakvoće se za potrebe klasificiranja zaokružuju na dvije decimale

2 Fitoplankton se računa kao srednja godišnja vrijednost

Tablica 8.     Granične vrijednosti kategorija ekološkog potencijala za biološke elemente kakvoće, izražene kao omjer ekološke kakvoće za znatno promijenjene i umjetne rijeke

KATEGORIJA EKOLOŠKOG POTENCIJALAOmjer ekološke kakvoće *
FitobentosMakrofitaMakrozoobentosRibe
TIP: HR-K_1A, HR-K_1B, HR-K_2A, HR-K_2B, HR-K_3A, HR-K_3B, HR-K_6C, HR-K_7A, HR-K_7B, HR-K_8A, HR-K_8B, HR-K_9A, HR-K_9B, HR-K_10, HR-K_11, HR-K_12, HR-K_13A, HR-K_13B.
dobar i bolji0,60 – 1,000,60 – 1,000,60 – 1,000,60 – 1,00
umjeren0,40 – 0,590,40 – 0,590,40 – 0,590,40 – 0,59
loš0,20 – 0,390,20 – 0,390,20 – 0,390,21 – 0,39
vrlo loš< 0,20< 0,20< 0,20< 0,21
TIP: HR-K_4, HR-K_5
dobar i bolji0,60 – 1,00 
0,60 – 1,000,60 – 1,00
umjeren0,40 – 0,59 
0,40 – 0,590,40 – 0,59
loš0,20 – 0,39 
0,20 – 0,390,21 – 0,39
vrlo loš< 0,20 
< 0,20< 0,21
TIP: HR-K_6A
dobar i bolji0,60 – 1,00 
0,60 – 1,00 
umjeren0,40 – 0,59 
0,40 – 0,59 
loš0,20 – 0,39 
0,20 – 0,39 
vrlo loš< 0,20 
< 0,20 
TIP: HR-K_6B
dobar i bolji0,60 – 1,000,60 – 1,000,60 – 1,00 
umjeren0,40 – 0,590,40 – 0,590,40 – 0,59 
loš0,20 – 0,390,20 – 0,390,20 – 0,39 
vrlo loš< 0,20< 0,20< 0,20 


* Rezultati ocjene prema biološkim elementima kakvoće se za potrebe klasificiranja zaokružuju na dvije decimale

Tablica 9. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje za rijeke

HR TIPKATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJAGranična vrijednost ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje
srednja godišnja vrijednost
Toplinski uvjetiSalinitetZakiseljenostRežim kisikaHranjive tvari
TemperaturapHBPK5KPK-MnAmonij1NitratiUkupni dušikOrtofosfatiUkupni fosfor
oCmg O2/lmg O2/lmg N/lmg N/lmg N/lmg P/lmg P/l
HR-R_1vrlo dobro≤13,0≤0,207,40-8,50≤2,6≤5,6≤0,04≤0,59≤0,79≤0,009≤0,02
dobro13,1-14,40,21-0,307,00-7,392,7-4,15,7-7,90,05-0,160,60-0,950,80-1,600,01-0,100,03-0,15
8,51-9,00
umjereno14,5-15,80,31-0,406,60-6,994,2-5,58,0-10,30,17-0,320,96-1,301,61-2,400,11-0,200,16-0,25
9,01-9,50
loše15,9-17,40,41-0,506,20-6,595,6-7,010,4-12,60,33-0,481,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,51-10,00
vrlo loše≥17,5≥0,51≤6,19≥7,1≥12,7≥0,49≥1,66≥3,21≥0,31≥0,41
≥10,01
HR-R_2Avrlo dobro≤13,9≤0,257,40-8,50≤2,7≤5,6≤0,10≤0,95≤1,60≤0,10≤0,15
dobro14,0-14,90,26-0,357,00-7,392,8-4,15,7-7,90,11-0,300,96-1,301,61-2,400,11-0,200,16-0,25
8,51-9,00
umjereno15,0-16,00,36-0,456,60-6,994,2-5,58,0-10,30,31-0,601,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,01-9,50
loše16,1-16,90,46-0,556,20-6,595,6-7,010,4-12,60,61-0,901,66-2,003,21-4,000,31-0,400,41-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥17,0≥0,56≤6,19≥7,1≥12,7≥0,91≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_2Bvrlo dobro≤13,9≤0,207,40-8,50≤2,7≤5,6≤0,04≤0,59≤0,79≤0,009≤0,02
dobro14,0-14,90,21-0,307,00-7,392,8-4,15,7-7,90,05-0,160,60-0,950,80-1,600,01-0,100,03-0,15
8,51-9,00
umjereno15,0-16,00,31-0,406,60-6,994,2-5,58,0-10,30,17-0,320,96-1,301,61-2,400,11-0,200,16-0,25
9,01-9,50
loše16,1-16,90,41-0,506,20-6,595,6-7,010,4-12,60,33-0,481,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,51-10,00
vrlo loše≥17,0≥0,51≤6,19≥7,1≥12,7≥0,49≥1,66≥3,21≥0,31≥0,41
≥10,01
HR-R_3Avrlo dobro≤14,8≤0,207,40-8,50≤2,7≤5,6≤0,03≤0,95≤1,60≤0,10≤0,15
dobro14,9-15,90,21-0,307,00-7,392,8-4,15,7-7,90,04-0,140,96-1,301,61-2,400,11-0,200,16-0,25
8,51-9,00
umjereno16,0-16,90,31-0,406,60-6,994,2-5,58,0-10,30,15-0,281,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,01-9,50
loše17,0-17,90,41-0,506,20-6,595,6-7,010,4-12,60,29-0,421,66-2,003,21-4,000,31-0,400,41-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥18,0≥0,51≤6,19≥7,1≥12,7≥0,43≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_3Bvrlo dobro≤14,8≤0,207,40-8,50≤2,7≤5,6≤0,09≤0,95≤1,60≤0,10≤0,15
dobro14,9-15,90,21-0,307,00-7,392,8-4,15,7-7,90,10-0,350,96-1,301,61-2,400,11-0,200,16-0,25
8,51-9,00
umjereno16,0-16,90,31-0,456,60-6,994,2-5,58,0-10,30,36-0,701,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,01-9,50
loše17,0-17,90,46-0,556,20-6,595,6-7,010,4-12,60,71-1,051,66-2,003,21-4,000,31-0,400,41-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥18,0≥0,56≤6,19≥7,1≥12,7≥1,06≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_3Cvrlo dobro≤14,8≤0,207,40-8,50≤2,4≤5,5≤0,09≤0,95≤1,60≤0,10≤0,15
dobro14,9-15,90,21-0,307,00-7,392,5-3,45,6-7,60,10-0,350,96-1,301,61-2,400,11-0,200,16-0,25
8,51-9,00
umjereno16,0-16,90,31-0,406,60-6,993,5-4,47,7-9,70,36-0,701,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,01-9,50
loše17,0-17,90,41-0,506,20-6,594,5-5,49,8-11,80,71-1,051,66-2,003,21-4,000,31-0,400,41-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥18,0≥0,51≤6,19≥5,5≥11,9≥1,06≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_3Dvrlo dobro≤14,8≤0,207,40-8,50≤2,5≤6,5≤0,09≤0,95≤1,60≤0,10≤0,15
dobro14,9-15,90,21-0,307,00-7,392,6-3,56,6-8,30,10-0,350,96-1,301,61-2,400,11-0,200,16-0,25
8,51-9,00
umjereno16,0-16,90,31-0,406,60-6,993,6-4,48,4-10,00,36-0,701,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,01-9,50
loše17,0-17,90,41-0,506,20-6,594,5-5,410,1-11,80,71-1,051,66-2,003,21-4,000,31-0,400,41-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥18,0≥0,51≤6,19≥5,5≥11,9≥1,06≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_4Avrlo dobro≤15,1≤0,207,40-8,50≤2,4≤5,5≤0,07≤0,95≤1,60≤0,10≤0,15
dobro15,2-16,20,21-0,307,00-7,392,5-3,45,6-7,60,08-0,200,96-1,301,61-2,400,11-0,200,16-0,25
8,51-9,00
umjereno16,3-17,20,31-0,406,60-6,993,5-4,47,7-9,70,21-0,401,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,01-9,50
loše17,3-18,20,41-0,506,20-6,594,5-5,49,8-11,80,41-0,601,66-2,003,21-4,000,31-0,400,41-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥18,3≥0,51≤6,19≥5,5≥11,9≥0,61≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_4Bvrlo dobro≤15,1≤0,207,40-8,50≤2,5≤6,5≤0,07≤0,95≤1,60≤0,10≤0,15
dobro15,2-16,20,21-0,307,00-7,392,6-3,56,6-8,30,08-0,200,96-1,301,61-2,400,11-0,200,16-0,25
8,51-9,00
umjereno16,3-17,20,31-0,406,60-6,993,6-4,48,4-10,00,21-0,401,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,01-9,50
loše17,3-18,20,41-0,506,20-6,594,5-5,410,1-11,80,41-0,601,66-2,003,21-4,000,31-0,400,41-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥18,3≥0,51≤6,19≥5,5≥11,9≥0,61≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_4Cvrlo dobro≤15,1≤0,207,40-8,50≤2,5≤6,5≤0,06≤0,95≤1,60≤0,10≤0,15
dobro15,2-16,20,21-0,307,00-7,392,6-3,56,6-8,30,07-0,140,96-1,301,61-2,400,11-0,200,16-0,25
8,51-9,00
umjereno16,3-17,20,31-0,406,60-6,993,6-4,48,4-10,00,15-0,281,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,01-9,50
loše17,3-18,20,41-0,506,20-6,594,5-5,410,1-11,80,29-0,421,66-2,003,21-4,000,31-0,400,41-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥18,3≥0,51≤6,19≥5,5≥11,9≥0,43≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_5B1vrlo dobro≤15,4≤0,207,40-8,50≤1,5≤2,5≤0,02≤0,95≤1,60≤0,10≤0,15
dobro15,5-15,90,21-0,307,00-7,391,6-3,52,6-5,50,03-0,200,96-1,301,61-2,400,11-0,200,16-0,25
8,51-9,00
umjereno16,0-16,40,31-0,406,60-6,993,6-7,05,6-11,00,21-0,401,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,01-9,50
loše16,5-16,90,41-0,506,20-6,597,1-10,511,1-16,50,41-0,601,66-2,003,21-4,000,31-0,400,41-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥17,0≥0,51≤6,19≥10,6≥16,6≥0,61≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_5C1vrlo dobro≤15,4≤0,207,40-8,50≤1,5≤2,5≤0,02≤0,95≤1,60≤0,10≤0,15
dobro15,5-15,90,21-0,307,00-7,391,6-3,52,6-5,50,03-0,200,96-1,301,61-2,400,11-0,200,16-0,25
8,51-9,00
umjereno16,0-16,40,31-0,406,60-6,993,6-7,05,6-11,00,21-0,401,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,01-9,50
loše16,5-16,90,41-0,506,20-6,597,1-10,511,1-16,50,41-0,601,66-2,003,21-4,000,31-0,400,41-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥17,0≥0,51≤6,19≥10,6≥16,6≥0,61≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_5D1vrlo dobro≤15,4≤0,207,40-8,50≤1,8≤2,4≤0,02≤1,00≤1,50≤0,03≤0,05
dobro15,5-15,90,21-0,307,00-7,391,9-4,02,5-5,00,03-0,201,01-2,001,51-3,000,04-0,100,06-0,20
8,51-9,00
umjereno16,0-16,40,31-0,406,60-6,994,1-8,05,1-10,00,21-0,402,01-4,003,01-6,000,11-0,200,21-0,40
9,01-9,50
loše16,5-16,90,41-0,506,20-6,598,1-12,010,1-15,00,41-0,604,01-6,006,01-9,000,21-0,300,41-0,60
9,51-10,00
vrlo loše≥17,0≥0,51≤6,19≥12,1≥15,1≥0,61≥6,01≥9,01≥0,31≥0,61
≥10,01
HR-R_6vrlo dobro≤14,3≤0,207,40-8,50≤2,3≤4,3≤0,02≤0,50≤0,59≤0,004≤0,014
dobro14,4-15,40,21-0,307,00-7,392,4-3,34,4-6,80,03-0,100,51-0,900,60-1,400,005-0,100,015-0,13
8,51-9,00
umjereno15,5-16,40,31-0,406,60-6,993,4-4,36,9-9,30,11-0,200,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
9,01-9,50
loše16,5-17,40,41-0,506,20-6,594,4-5,49,4-11,80,21-0,301,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,51-10,00
vrlo loše≥17,5≥0,51≤6,19≥5,5≥11,9≥0,31≥1,61≥3,11≥0,31≥0,38
≥10,01
HR-R_7vrlo dobro≤14,3≤0,207,40-8,50≤2,2≤4,3≤0,02≤0,50≤0,59≤0,004≤0,014
dobro14,4-15,40,21-0,307,00-7,392,3-3,34,4-6,80,03-0,100,51-0,900,60-1,400,005-0,100,015-0,13
8,51-9,00
umjereno15,5-16,40,31-0,406,60-6,993,4-4,36,9-9,30,11-0,200,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
9,01-9,50
loše16,5-17,40,41-0,506,20-6,594,4-5,49,4-11,80,21-0,301,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,51-10,00
vrlo loše≥17,5≥0,51≤6,19≥5,5≥11,9≥0,31≥1,61≥3,11≥0,31≥0,38
≥10,01
HR-R_8Avrlo dobro≤14,3≤0,207,40-8,50≤2,2≤4,3≤0,04≤0,90≤1,40≤0,10≤0,13
dobro14,4-15,40,21-0,307,00-7,392,3-3,34,4-6,80,05-0,120,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
8,51-9,00
umjereno15,5-16,40,31-0,406,60-6,993,4-4,36,9-9,30,13-0,241,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,01-9,50
loše16,5-17,40,41-0,506,20-6,594,4-5,49,4-11,80,25-0,361,61-2,003,11-4,000,31-0,400,38-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥17,5≥0,51≤6,19≥5,5≥11,9≥0,37≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_8B1vrlo dobro≤14,3≤0,207,40-8,50≤1,3≤1,6≤0,04≤0,90≤1,40≤0,10≤0,13
dobro14,4-15,40,21-0,307,00-7,391,4-2,51,7-4,00,05-0,120,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
8,51-9,00
umjereno15,5-16,40,31-0,406,60-6,992,6-5,04,1-8,00,13-0,241,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,01-9,50
loše16,5-17,40,41-0,506,20-6,595,1-7,58,1-12,00,25-0,361,61-2,003,11-4,000,31-0,400,38-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥17,5≥0,51≤6,19≥7,6≥12,1≥0,37≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_9vrlo dobro≤10,5≤0,207,40-8,50≤2,2≤4,3≤0,02≤0,90≤1,40≤0,10≤0,13
dobro10,6-11,50,21-0,307,00-7,392,3-3,34,4-6,80,03-0,100,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
8,51-9,00
umjereno11,6-12,50,31-0,406,60-6,993,4-4,36,9-9,30,11-0,201,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,01-9,50
loše12,6-13,50,41-0,506,20-6,594,4-5,49,4-11,80,21-0,301,61-2,003,11-4,000,31-0,400,38-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥13,6≥0,51≤6,19≥5,5≥11,9≥0,31≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_10A1vrlo dobro≤10,5≤0,207,40-8,50≤1,2≤1,6≤0,02≤0,90≤1,40≤0,10≤0,13
dobro10,6-11,50,21-0,307,00-7,391,3-2,41,7-3,20,03-0,100,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
8,51-9,00
umjereno11,6-12,50,31-0,406,60-6,992,5-4,83,3-6,40,11-0,201,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,01-9,50
loše12,6-13,50,41-0,506,20-6,594,9-7,26,5-9,60,21-0,301,61-2,003,11-4,000,31-0,400,38-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥13,6≥0,51≤6,19≥7,3≥9,7≥0,31≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_10B1vrlo dobro≤10,5≤0,207,40-8,50≤1,3≤1,7≤0,02≤0,90≤1,40≤0,10≤0,13
dobro10,6-11,50,21-0,307,00-7,391,4-2,51,8-3,40,03-0,100,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
8,51-9,00
umjereno11,6-12,50,31-0,406,60-6,992,6-5,03,5-6,80,11-0,201,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,01-9,50
loše12,6-13,50,41-0,506,20-6,595,1-7,56,9-10,20,21-0,301,61-2,003,11-4,000,31-0,400,38-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥13,6≥0,51≤6,19≥7,6≥10,3≥0,31≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_11Avrlo dobro≤14,0≤0,207,40-8,50≤1,3≤2,3≤0,01≤0,50≤0,59≤0,004≤0,014
dobro14,1-16,00,21-0,307,00-7,391,4-1,92,4-3,10,02-0,050,51-0,900,60-1,400,005-0,100,015-0,13
8,51-9,00
umjereno16,1-18,00,31-0,406,60-6,992,0-2,53,2-4,00,06-0,100,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
9,01-9,50
loše18,1-19,80,41-0,506,20-6,592,6-3,14,1-4,80,11-0,151,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,51-10,00
vrlo loše≥19,9≥0,51≤6,19≥3,2≥4,9≥0,16≥1,61≥3,11≥0,31≥0,38
≥10,01
HR-R_11B1vrlo dobro≤14,0≤0,207,40-8,50≤1,6≤2,0≤0,01≤0,50≤0,59≤0,004≤0,014
dobro14,1-16,00,21-0,307,00-7,391,7-3,42,1-4,00,02-0,050,51-0,900,60-1,400,005-0,100,015-0,13
8,51-9,00
umjereno16,1-18,00,31-0,406,60-6,993,5-6,84,1-8,00,06-0,100,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
9,01-9,50
loše18,1-19,80,41-0,506,20-6,596,9-10,28,1-12,00,11-0,151,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,51-10,00
vrlo loše≥19,9≥0,51≤6,19≥10,3≥12,1≥0,16≥1,61≥3,11≥0,31≥0,38
≥10,01
HR-R_12vrlo dobro≤14,0≤0,207,40-8,50≤1,5≤2,3≤0,01≤0,90≤1,40≤0,10≤0,13
dobro14,1-16,00,21-0,307,00-7,391,6-2,42,4-3,50,02-0,050,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
8,51-9,00
umjereno16,1-18,00,31-0,406,60-6,992,5-3,53,6-4,60,06-0,101,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,01-9,50
loše18,1-19,80,41-0,506,20-6,593,6-4,04,7-5,80,11-0,151,61-2,003,11-4,000,31-0,400,38-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥19,9≥0,51≤6,19≥4,1≥5,9≥0,16≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_13vrlo dobro≤14,0≤0,207,40-8,50≤1,5≤2,3≤0,01≤0,90≤1,40≤0,10≤0,13
dobro14,1-16,00,21-0,307,00-7,391,6-2,42,4-3,50,02-0,050,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
8,51-9,00
umjereno16,1-18,00,31-0,406,60-6,992,5-3,53,6-4,60,06-0,101,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,01-9,50
loše18,1-19,80,41-0,506,20-6,593,6-4,04,7-5,80,11-0,151,61-2,003,11-4,000,31-0,400,38-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥19,9≥0,51≤6,19≥4,1≥5,9≥0,16≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_13Avrlo dobro≤14,0≤0,207,40-8,50≤1,5≤2,3≤0,02≤0,90≤1,40≤0,10≤0,13
dobro14,1-16,00,21-0,307,00-7,391,6-2,42,4-3,50,03-0,070,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
8,51-9,00
umjereno16,1-18,00,31-0,406,60-6,992,5-3,53,6-4,60,08-0,141,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,01-9,50
loše18,1-19,80,41-0,506,20-6,593,6-4,04,7-5,80,15-0,211,61-2,003,11-4,000,31-0,400,38-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥19,9≥0,51≤6,19≥4,1≥5,9≥0,22≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_14Avrlo dobro≤14,0≤0,207,40-8,50≤1,3≤2,3≤0,01≤0,50≤0,59≤0,004≤0,014
dobro14,1-16,00,21-0,307,00-7,391,4-1,92,4-3,10,02-0,050,51-0,900,60-1,400,005-0,100,015-0,13
8,51-9,00
umjereno16,1-18,00,31-0,406,60-6,992,0-2,53,2-4,00,06-0,100,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
9,01-9,50
loše18,1-19,80,41-0,506,20-6,592,6-3,14,1-4,80,11-0,151,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,51-10,00
vrlo loše≥19,9≥0,51≤6,19≥3,2≥4,9≥0,16≥1,61≥3,11≥0,31≥0,38
≥10,01
HR-R_14Bvrlo dobro≤14,0≤0,207,40-8,50≤1,5≤2,3≤0,01≤0,50≤0,59≤0,004≤0,014
dobro14,1-16,00,21-0,307,00-7,391,6-2,42,4-3,50,02-0,050,51-0,900,60-1,400,005-0,100,015-0,13
8,51-9,00
umjereno16,1-18,00,31-0,406,60-6,992,5-3,53,6-4,60,06-0,100,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
9,01-9,50
loše18,1-19,80,41-0,506,20-6,593,6-4,04,7-5,80,11-0,151,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,51-10,00
vrlo loše≥19,9≥0,51≤6,19≥4,1≥5,9≥0,16≥1,61≥3,11≥0,31≥0,38
≥10,01
HR-R_14C1vrlo dobro≤14,0≤0,207,40-8,50≤1,6≤2,0≤0,01≤0,50≤0,59≤0,004≤0,014
dobro14,1-16,00,21-0,307,00-7,391,7-3,42,1-4,00,02-0,050,51-0,900,60-1,400,005-0,100,015-0,13
8,51-9,00
umjereno16,1-18,00,31-0,406,60-6,993,5-6,84,1-8,00,06-0,100,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
9,01-9,50
loše18,1-19,80,41-0,506,20-6,596,9-10,28,1-12,00,11-0,151,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,51-10,00
vrlo loše≥19,9≥0,51≤6,19≥10,3≥12,1≥0,16≥1,61≥3,11≥0,31≥0,38
≥10,01
HR-R_15Avrlo dobro≤14,0≤0,207,40-8,50≤1,3≤2,3≤0,02≤0,90≤1,40≤0,10≤0,13
dobro14,1-16,00,21-0,307,00-7,391,4-1,92,4-3,10,03-0,070,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
8,51-9,00
umjereno16,1-18,00,31-0,456,60-6,992,0-2,53,2-4,00,08-0,141,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,01-9,50
loše18,1-19,80,46-0,556,20-6,592,6-3,14,1-4,80,15-0,211,61-2,003,11-4,000,31-0,400,38-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥19,9≥0,56≤6,19≥3,2≥4,9≥0,22≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_15Bvrlo dobro≤14,0≤0,207,40-8,50≤1,5≤2,3≤0,01≤0,90≤1,40≤0,10≤0,13
dobro14,1-16,00,21-0,307,00-7,391,6-2,42,4-3,50,02-0,050,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
8,51-9,00
umjereno16,1-18,00,31-0,456,60-6,992,5-3,53,6-4,60,06-0,101,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,01-9,50
loše18,1-19,80,46-0,556,20-6,593,6-4,04,7-5,80,11-0,151,61-2,003,11-4,000,31-0,400,38-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥19,9≥0,56≤6,19≥4,1≥5,9≥0,16≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_16Avrlo dobro≤14,5≤0,257,40-8,50≤1,4≤2,6≤0,01≤0,90≤1,40≤0,10≤0,13
dobro14,6-15,20,26-0,357,00-7,391,5-1,92,7-4,00,02-0,050,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
8,51-9,00
umjereno15,3-16,00,36-0,456,60-6,992,0-2,84,1-5,50,06-0,101,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,01-9,50
loše16,1-16,80,46-0,556,20-6,592,9-3,45,6-6,90,11-0,151,61-2,003,11-4,000,31-0,400,38-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥16,9≥0,56≤6,19≥3,5≥7,0≥0,16≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_16Bvrlo dobro≤14,5≤0,257,40-8,50≤1,4≤2,6≤0,01≤0,90≤1,40≤0,10≤0,13
dobro14,6-15,20,26-0,357,00-7,391,5-1,92,7-4,00,02-0,050,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
8,51-9,00
umjereno15,3-16,00,36-0,456,60-6,992,0-2,84,1-5,50,06-0,101,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,01-9,50
loše16,1-16,80,46-0,556,20-6,592,9-3,45,6-6,90,11-0,151,61-2,003,11-4,000,31-0,400,38-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥16,9≥0,56≤6,19≥3,5≥7,0≥0,16≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_17vrlo dobro≤14,0≤0,207,40-8,50≤1,3≤2,3≤0,01≤0,50≤0,59≤0,004≤0,014
dobro14,1-17,00,21-0,307,00-7,391,4-1,92,4-3,10,02-0,050,51-0,900,60-1,400,005-0,100,015-0,13
8,51-9,00
umjereno17,1-20,00,31-0,406,60-6,992,0-2,53,2-4,00,06-0,100,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
9,01-9,50
loše20,1-22,00,41-0,506,20-6,592,6-3,14,1-4,80,11-0,151,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,51-10,00
vrlo loše≥22,1≥0,51≤6,19≥3,2≥4,9≥0,16≥1,61≥3,11≥0,31≥0,38
≥10,01
HR-R_18vrlo dobro≤18,0≤0,207,40-8,50≤1,5≤2,3≤0,01≤0,90≤1,40≤0,10≤0,13
dobro18,1-19,40,21-0,307,00-7,391,6-2,42,4-3,50,02-0,050,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
8,51-9,00
umjereno19,5-20,90,31-0,406,60-6,992,5-3,53,6-4,60,06-0,101,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,01-9,50
loše21,0-22,20,41-0,506,20-6,593,6-4,04,7-5,80,11-0,151,61-2,003,11-4,000,31-0,400,38-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥22,3≥0,51≤6,19≥4,1≥5,9≥0,16≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,01
HR-R_19vrlo dobro≤14,0≤0,207,40-8,50≤1,4≤2,6≤0,02≤0,90≤1,40≤0,10≤0,13
dobro14,1-17,00,21-0,307,00-7,391,5-1,92,7-4,00,03-0,070,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
8,51-9,00
umjereno17,1-20,00,31-0,406,60-6,992,0-2,84,1-5,50,08-0,141,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,01-9,50
loše20,1-22,00,41-0,506,20-6,592,9-3,45,6-6,90,15-0,211,61-2,003,11-4,000,31-0,400,38-0,50
9,51-10,00
vrlo loše≥22,1≥0,51≤6,19≥3,5≥7,0≥0,22≥2,01≥4,01≥0,41≥0,51
≥10,011 Za tipove tekućica koji su interkalibrirani u vrijeme interkalibracijskog postupka u Europskoj uniji ((HR-R_5B,HR-R_5C) ili nisu svrstani ni u jedan interkalibracijski tip (HR-R_8B, HR-R_10A, HR-R_10B, HR-R_11B, HR-R_14C) uvećanje vrijednosti za pokazatelje režima kisika te za tip HR-R_5D (koji je interkalibriran u vrijeme interkalibracijskog postupka u Europskoj uniji) uvećanje vrijednosti kategorija ekološkog stanja za pokazatelje režima kisika i hranjivih tvari primjenjuje se po principu da granici između umjerenog i lošeg stanja odgovara vrijednost 100% veća od vrijednosti granice između dobrog i umjerenog stanja

2 Uvećanje vrijednosti kategorija ekološkog stanja za pokazatelj amonij za sve tipove rijeka primjenjuje se po principu da granici između umjerenog i lošeg stanja odgovara vrijednost 100% veća od vrijednosti granice između dobrog i umjerenog stanja

Tablica 10.     Granične vrijednosti kategorija ekološkog potencijala za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje za znatno promijenjene i umjetne rijeke

OZNAKA TIPAKATEGORIJA EKOLOŠKOG POTENCIJALAGranična vrijednost kategorija ekološkog potencijala za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje
SREDNJA GODIŠNJA VRIJEDNOST
TemperaturaSalinitetZakiseljenostRežim kisikaHranjive tvari
oCpHBPK5KPK-MnNitratiUkupni dušikOrtofosfatiUkupni fosfor
mg O2/lmg O2/lmg N/lmg N/lmg P/lmg P/l
HR-K_1Adobar i bolji≤18,6≤0,307,00-9,00≤ 4,1≤ 7,9≤ 1,30≤ 2,40≤ 0,20≤ 0,25
umjeren18,7-21,00,31-0,406,60-6,994,2 – 5.48,0 – 10,21,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,01-9,50
loš21,1-23,60,41-0,506,20-6,595,5 – 6,910,3 -12,51,66-1,993,21-3,990,31-0,390,41-0,49
9,51-10,00
vrlo loš≥23,7≥0,50≤6,19≥7,0≥12,6≥ 2,00≥ 4,00≥ 0,40≥ 0,50
≥10,01
HR-K_1Bdobar i bolji≤18,6≤0,307,00-9,00≤ 4,1≤ 7,9≤ 1,30≤ 2,40≤ 0,20≤ 0,25
umjeren18,7-21,00,31-0,406,60-6,994,2 – 5.48,0 – 10,21,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,01-9,50
loš21,1-23,60,41-0,506,20-6,595,5 – 6,910,3 -12,51,66-1,993,21-3,990,31-0,390,41-0,49
9,51-10,00
vrlo loš≥23,7≥0,50≤6,19≥7,0≥12,6≥ 2,00≥ 4,00≥ 0,40≥ 0,50
≥10,01
HR-K_2Adobar i bolji≤18,6≤0,307,00-9,00≤ 3,4≤ 7,6≤ 1,30≤ 2,40≤ 0,20≤ 0,25
umjeren18,7-21,00,31-0,406,60-6,993,5 – 4,37,7 – 9,61,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,01-9,50
loš21,1-23,60,41-0,506,20-6,594,4 – 5,39,7 -11,71,66-1,993,21-3,990,31-0,390,41-0,49
9,51-10,00
vrlo loš≥23,7≥0,50≤6,19≥5,4≥11,8≥ 2,00≥ 4,00≥ 0,40≥ 0,50
≥10,01
HR-K_2Bdobar i bolji≤18,6≤0,307,00-9,00≤ 3,4≤ 7,6≤ 1,30≤ 2,40≤ 0,20≤ 0,25
umjeren18,7-21,00,31-0,406,60-6,993,5 – 4,37,7 – 9,61,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,01-9,50
loš21,1-23,60,41-0,506,20-6,594,4 – 5,39,7 -11,71,66-1,993,21-3,990,31-0,390,41-0,49
9,51-10,00
vrlo loš≥23,7≥0,50≤6,19≥5,4≥11,8≥ 2,00≥ 4,00≥ 0,40≥ 0,50
≥10,01
HR-K_3Adobar i bolji≤18,6≤0,307,00-9,00≤ 3,5≤ 8,3≤ 1,30≤ 2,40≤ 0,20≤ 0,25
umjeren18,7-21,00,31-0,406,60-6,993,6 – 4,38,4 – 9,91,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,01-9,50
loš21,1-23,60,41-0,506,20-6,594,4 – 5,310,0 – 11,71,66-1,993,21-3,990,31-0,390,41-0,49
9,51-10,00
vrlo loš≥23,7≥0,50≤6,19≥5,4≥11,8≥ 2,00≥ 4,00≥ 0,40≥ 0,50
≥10,01
HR-K_3Bdobar i bolji≤18,6≤0,307,00-9,00≤ 3,5≤ 8,3≤ 1,30≤ 2,40≤ 0,20≤ 0,25
umjeren18,7-21,00,31-0,406,60-6,993,6 – 4,38,4 – 9,91,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,01-9,50
loš21,1-23,60,41-0,506,20-6,594,4 – 5,310,0 – 11,71,66-1,993,21-3,990,31-0,390,41-0,49
9,51-10,00
vrlo loš≥23,7≥0,50≤6,19≥5,4≥11,8≥ 2,00≥ 4,00≥ 0,40≥ 0,50
≥10,01
HR-K_4dobar i bolji≤18,6≤0,307,00-9,00≤ 2,9≤ 5,7≤ 1,30≤ 2,40≤ 0,20≤ 0,25
umjeren18,7-21,00,31-0,406,60-6,993,0 – 3,75,8 – 7,71,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,01-9,50
loš21,1-23,60,41-0,506,20-6,593,8 – 5,37,8 – 11,71,66-1,993,21-3,990,31-0,390,41-0,49
9,51-10,00
vrlo loš≥23,7≥0,50≤6,19≥5,4≥11,8≥ 2,00≥ 4,00≥ 0,40≥ 0,50
≥10,01
HR-K_5dobar i bolji≤18,6≤0,307,00-9,00≤ 2,9≤ 5,7≤ 1,30≤ 2,40≤ 0,20≤ 0,25
umjeren18,7-21,00,31-0,406,60-6,993,0 – 3,75,8 – 7,71,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,01-9,50
loš21,1-23,60,41-0,506,20-6,593,8 – 5,37,8 – 11,71,66-1,993,21-3,990,31-0,390,41-0,49
9,51-10,00
vrlo loš≥23,7≥0,50≤6,19≥5,4≥11,8≥ 2,00≥ 4,00≥ 0,40≥ 0,50
≥10,01
HR-K_6Adobar i bolji≤18,6≤0,307,00-9,00≤ 2,9≤ 5,7≤ 1,30≤ 2,40≤ 0,20≤ 0,25
umjeren18,7-21,00,31-0,406,60-6,993,0 – 3,75,8 – 7,71,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,01-9,50
loš21,1-23,60,41-0,506,20-6,593,8 – 5,37,8 – 11,71,66-1,993,21-3,990,31-0,390,41-0,49
9,51-10,00
vrlo loš≥23,7≥0,50≤6,19≥5,4≥11,8≥ 2,00≥ 4,00≥ 0,40≥ 0,50
≥10,01
HR-K_6Bdobar i bolji≤18,6≤0,307,00-9,00≤ 4,1≤ 7,9≤ 1,30≤ 2,40≤ 0,20≤ 0,25
umjeren18,7-21,00,31-0,406,60-6,994,2 – 5.48,0 – 10,21,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,01-9,50
loš21,1-23,60,41-0,506,20-6,595,5 – 6,910,3 -12,51,66-1,993,21-3,990,31-0,390,41-0,49
9,51-10,00
vrlo loš≥23,7≥0,50≤6,19≥7,0≥12,6≥ 2,00≥ 4,00≥ 0,40≥ 0,50
≥10,01
HR-K_6Cdobar i bolji≤18,6≤0,307,00-9,00≤ 4,1≤ 7,9≤ 1,30≤ 2,40≤ 0,20≤ 0,25
umjeren18,7-21,00,31-0,406,60-6,994,2 – 5.48,0 – 10,21,31-1,652,41-3,200,21-0,300,26-0,40
9,01-9,50
loš21,1-23,60,41-0,506,20-6,595,5 – 6,910,3 -12,51,66-1,993,21-3,990,31-0,390,41-0,49
9,51-10,00
vrlo loš≥23,7≥0,50≤6,19≥7,0≥12,6≥ 2,00≥ 4,00≥ 0,40≥ 0,50
≥10,01
HR-K_7Adobar i bolji≤14,7≤0,307,00-9,00≤ 1,9≤ 3,1≤ 0,90≤ 1,40≤ 0,10≤ 0,13
umjeren14,8-15,70,31-0,406,60-6,992,0-2,53,2-4,00,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
9,01-9,50
loš15,8-16,70,41-0,506,20-6,592,6-3,14,1-4,81,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,51-10,00
vrlo loš≥16,8≥0,50≤6,19≥ 3,2≥4,9≥1,61≥3,11≥ 0,31≥0,38
≥10,01
HR-K_7Bdobar i bolji≤14,7≤0,307,00-9,00≤ 1,9≤ 3,1≤ 0,90≤ 1,40≤ 0,10≤ 0,13
umjeren14,8-15,70,31-0,406,60-6,992,0-2,53,2-4,00,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
9,01-9,50
loš15,8-16,70,41-0,506,20-6,592,6-3,14,1-4,81,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,51-10,00
vrlo loš≥16,8≥0,50≤6,19≥ 3,2≥4,9≥1,61≥3,11≥ 0,31≥0,38
≥10,01
HR-K_8Adobar i bolji≤14,7≤0,307,00-9,00≤ 2,4≤ 3,5≤ 0,90≤ 1,40≤ 0,10≤ 0,13
umjeren14,8-15,70,31-0,406,60-6,992,5-3,53,6-4,60,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
9,01-9,50
loš15,8-16,70,41-0,506,20-6,593,6-3,94,7-5,81,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,51-10,00
vrlo loš≥16,8≥0,50≤6,19≥ 4,0≥5,9≥1,61≥3,11≥ 0,31≥0,38
≥10,01
HR-K_8Bdobar i bolji≤14,7≤0,307,00-9,00≤ 2,4≤ 3,5≤ 0,90≤ 1,40≤ 0,10≤ 0,13
umjeren14,8-15,70,31-0,406,60-6,992,5-3,53,6-4,60,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
9,01-9,50
loš15,8-16,70,41-0,506,20-6,593,6-3,94,7-5,81,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,51-10,00
vrlo loš≥16,8≥0,50≤6,19≥ 4,0≥5,9≥1,61≥3,11≥ 0,31≥0,38
≥10,01
HR-K_9Adobar i bolji≤14,7≤0,307,00-9,00≤ 2,4≤ 3,5≤ 0,90≤ 1,40≤ 0,10≤ 0,13
umjeren14,8-15,70,31-0,406,60-6,992,5-3,53,6-4,60,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
9,01-9,50
loš15,8-16,70,41-0,506,20-6,593,6-3,94,7-5,81,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,51-10,00
vrlo loš≥16,8≥0,50≤6,19≥ 4,0≥5,9≥1,61≥3,11≥ 0,31≥0,38
≥10,01
HR-K_9Bdobar i bolji≤14,7≤0,307,00-9,00≤ 2,4≤ 3,5≤ 0,90≤ 1,40≤ 0,10≤ 0,13
umjeren14,8-15,70,31-0,406,60-6,992,5-3,53,6-4,60,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
9,01-9,50
loš15,8-16,70,41-0,506,20-6,593,6-3,94,7-5,81,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,51-10,00
vrlo loš≥16,8≥0,50≤6,19≥ 4,0≥5,9≥1,61≥3,11≥ 0,31≥0,38
≥10,01
HR-K_10dobar i bolji≤14,7≤0,307,00-9,00≤ 1,9≤ 4,0≤ 0,90≤ 1,40≤ 0,10≤ 0,13
umjeren14,8-15,70,31-0,406,60-6,992,0-2,94,1-5,50,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
9,01-9,50
loš15,8-16,70,41-0,506,20-6,593,0-3,45,6-6,91,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,51-10,00
vrlo loš≥16,8≥0,50≤6,19≥ 3,5≥ 7,0≥1,61≥3,11≥ 0,31≥0,38
≥10,01
HR-K_11dobar i bolji≤14,7≤0,307,00-9,00≤ 1,9≤ 4,0≤ 0,90≤ 1,40≤ 0,10≤ 0,13
umjeren14,8-15,70,31-0,406,60-6,992,0-2,94,1-5,50,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
9,01-9,50
loš15,8-16,70,41-0,506,20-6,593,0-3,45,6-6,91,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,51-10,00
vrlo loš≥16,8≥0,50≤6,19≥ 3,5≥ 7,0≥1,61≥3,11≥ 0,31≥0,38
≥10,01
HR-K_12dobar i bolji≤14,7≤0,307,00-9,00≤ 1,9≤ 4,0≤ 0,90≤ 1,40≤ 0,10≤ 0,13
umjeren14,8-15,70,31-0,406,60-6,992,0-2,94,1-5,50,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
9,01-9,50
loš15,8-16,70,41-0,506,20-6,593,0-3,45,6-6,91,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,51-10,00
vrlo loš≥16,8≥0,50≤6,19≥ 3,5≥ 7,0≥1,61≥3,11≥ 0,31≥0,38
≥10,01
HR-K_13Adobar i bolji≤14,7≤0,307,00-9,00≤ 2,4≤ 3,5≤ 0,90≤ 1,40≤ 0,10≤ 0,13
umjeren14,8-15,70,31-0,406,60-6,992,5-3,53,6-4,60,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
9,01-9,50
loš15,8-16,70,41-0,506,20-6,593,6-3,94,7-5,81,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,51-10,00
vrlo loš≥16,8≥0,50≤6,19≥4,0≥ 5,9≥1,61≥3,11≥ 0,31≥0,38
≥10,01
HR-K_13Bdobar i bolji≤14,7≤0,307,00-9,00≤ 2,4≤ 3,5≤ 0,90≤ 1,40≤ 0,10≤ 0,13
umjeren14,8-15,70,31-0,406,60-6,992,5-3,53,6-4,60,91-1,201,41-2,300,11-0,200,14-0,25
9,01-9,50
loš15,8-16,70,41-0,506,20-6,593,6-3,94,7-5,81,21-1,602,31-3,100,21-0,300,26-0,37
9,51-10,00
vrlo loš≥16,8≥0,50≤6,19≥4,0≥ 5,9≥1,61≥3,11≥ 0,31≥0,38
≥10,01Tablica 11.     Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja i ekološkog potencijala za hidromorfološke elemente kakvoće za rijeke i znatno promijenjene i umjetne rijeke, izražene kao raspon ocjene

Raspon ocjene*
KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJAKvantitativna ocjenaKvalitativna ocjena
OcjenaOpisOcjenaOpis
vrlo dobro< 1,5Gotovo prirodno< 2,5Gotovo prirodno do neznatno promijenjeno
dobro1,5 – 2,4Neznatno promijenjeno
umjereno2,5 – 3,4Umjereno promijenjeno2,5 – 3,4Neznatno do umjereno promijenjeno
loše3,5 – 4,4Promijenjeno u velikoj mjeri3,5 – 5,0Promijenjeno u velikoj mjeri do izrazito promijenjeno
vrlo loše4,5 – 5,0Izrazito promijenjeno
KATEGORIJA EKOLOŠKOG POTENCIJALAKvantitativna ocjenaKvalitativna ocjena
OcjenaOpisOcjenaOpis
dobar i bolji<2,4Neznatno promijenjeno< 2,5Gotovo prirodno do neznatno promijenjeno
umjeren2,5 – 3,4Umjereno promijenjeno2,5 – 3,4Neznatno do umjereno promijenjeno
loš3,5 – 4,4Promijenjeno u velikoj mjeri3,5 – 5,0Promijenjeno u velikoj mjeri do izrazito promijenjeno
vrlo loš4,5 – 5,0Izrazito promijenjeno

* Za pokazatelje koji se ne ocjenjuju kvantitativno, koriste se kvalitativne ocjene

2. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja i ekološkog potencijala za jezera

Tablica 12. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za biološke elemente kakvoće, izražene kao omjer ekološke kakvoće za jezera

KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJAOmjer ekološke kakvoće1
Fitoplankton2FitobentosMakrofitaMakrozoobentosRibe
vrlo dobro0,80 – 1,000,81 – 1,000,90 – 1,000,80 – 1,000,80 – 1,00
dobro0,60 – 0,790,62 – 0,800,70 – 0,890,60 – 0,790,60 – 0,79
umjereno0,40 – 0,590,40 – 0,610,50 – 0,690,40 – 0,590,40 – 0,59
loše0,20 – 0,390,20 – 0,390,30 – 0,490,20 – 0,390,21 – 0,39
vrlo loše< 0,20< 0,20< 0,30< 0,20< 0,21

1 Rezultati ocjene prema biološkim elementima kakvoće se za potrebe klasificiranja zaokružuju na dvije decimale

2 Fitoplankton se računa kao srednja godišnja vrijednost

Tablica 13.     Granične vrijednosti kategorija ekološkog potencijala za biološke elemente kakvoće, izražene kao omjer ekološke kakvoće za znatno promijenjena i umjetna jezera

KATEGORIJA EKOLOŠKOG POTENCIJALAOmjer ekološke kakvoće1
Fitoplankton2FitobentosMakrofitaMakrozoobentosRibe
Tip: HR_AP_1A, HR_AP_1B, HR_AP_2A, HR_AP_2B, HR_AP_2C, HR_AP_3A, HR_AP_3B, HR_AP_4A, HR_AP_4B, HR_AP_4C, HR_AD_11, HR_AD_14, HR_AD_17, HR_AD_18
dobar i bolji0,60 – 1,000,60 – 1,000,51 – 1,000,60 – 1,000,60 – 1,00
umjeren0,40 – 0,590,40 – 0,590,25 – 0,500,40 – 0,590,40 – 0,59
loš0,20 – 0,390,20 – 0,39>0 – 0,240,20 – 0,390,21 – 0,39
vrlo loš< 0,20< 0,200< 0,20< 0,21
Tip: HR-AP_5A, HR-AD_9
dobar i bolji 
0,60 – 1,00 
0,60 – 1,000,60 – 1,00
umjeren0,40 – 0,590,40 – 0,590,40 – 0,59
loš0,20 – 0,390,20 – 0,390,21 – 0,39
vrlo loš< 0,20< 0,20< 0,21
Tip: HR-AD_1, HR-AD_6, HR-AD_7, HR-AD_8, HR-AD_10, HR-AD_15A, HR-AD_15B, HR-AD_16A, HR-AD_16B
dobar i bolji 
0,60 – 1,000,51 – 1,000,60 – 1,000,60 – 1,00
umjeren0,40 – 0,590,25 – 0,500,40 – 0,590,40 – 0,59
loš0,20 – 0,39>0 – 0,240,20 – 0,390,21 – 0,39
vrlo loš< 0,200< 0,20< 0,21
Tip: HR-AD_3
dobar i bolji 
0,60 – 1,000,51 – 1,00 
0,60 – 1,00
umjeren0,40 – 0,590,25 – 0,500,40 – 0,59
loš0,20 – 0,39>0 – 0,240,21 – 0,39
vrlo loš< 0,200< 0,21
Tip: HR-AP_6, HR-AD_4, HR-AD_5, HR-AD_13, HR-AD_19
dobar i bolji0,60 – 1,000,60 – 1,00 
 
0,60 – 1,00
umjeren0,40 – 0,590,40 – 0,590,40 – 0,59
loš0,20 – 0,390,20 – 0,390,21 – 0,39
vrlo loš< 0,20< 0,20< 0,21
Tip: HR-AD_2, HR-AD_12
dobar i bolji0,60 – 1,000,60 – 1,00 
0,60 – 1,000,60 – 1,00
umjeren0,40 – 0,590,40 – 0,590,40 – 0,590,40 – 0,59
loš0,20 – 0,390,20 – 0,390,20 – 0,390,21 – 0,39
vrlo loš< 0,20< 0,20< 0,20< 0,21

1 Rezultati ocjene prema biološkim elementima kakvoće se za potrebe klasificiranja zaokružuju na dvije decimale

2 Fitoplankton se računa kao srednja godišnja vrijednost

Tablica 14. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje jezera

OZNAKA TIPAKATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJAGranična vrijednost ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje
srednja godišnja vrijednost
TemperaturaSalinitetZakiseljenostProzirnostRežim kisikaHranjive tvari
oCpHSecchi prozirnost (m)BPK5KPK-Mn1NitratiUkupni dušikUkupni fosfor
mg O2/lmg O2/lmg N/lmg N/lmg P/l
Plitvička jezera, jezero Kozjak HR-J_1Avrlo dobro≤13,5≤0,207,40-8,50≥9,0≤0,8≤1,2≤0,55≤0,74≤0,016
dobro13,6-17,00,21-0,307,00-7,397,9-8,90,9-1,31,3-2,00,56-0,690,75-0,910,017-0,028
8,51-9,00
umjereno17,1-18,00,31-0,406,60-6,994,0-7,81,4-2,62,1-4,00,70-1,380,92-1,820,029-0,056
9,01-9,50
loše18,1-19,00,41-0,506,20-6,592,7-3,92,7-3,94,1-6,01,39-2,071,83-2,730,057-0,084
9,51-10,00
vrlo loš≥19,1≥0,51≤6,19≤2,6≥4,0≥6,1≥2,07≥2,74≥0,085
≥10,01
Plitvička jezera, Prošćansko jezero
HR-J_1B
vrlo dobro≤14,3≤0,207,40-8,50≥5,5≤0,8≤1,2≤0,55≤0,74≤0,016
dobro14,4-17,20,21-0,307,00-7,394,9-5,40,9-1,31,3-2,00,56-0,690,75-0,910,017-0,028
8,51-9,00
umjereno17,3-18,20,31-0,406,60-6,992,50-4,81,4-2,62,1-4,00,70-1,380,92-1,820,029-0,056
9,01-9,50
loše18,3-19,20,41-0,506,20-6,591,7-2,42,7-3,94,1-6,01,39-2,071,83-2,730,057-0,084
9,51-10,00
vrlo loše≥19,3≥0,51≤6,19≤1,6≥4,0≥6,1≥2,07≥2,74≥0,085
≥10,01
Vransko jezero, Cres HR-J_2vrlo dobro≤16,7≤0,207,40-8,50≥11,0≤0,6≤1,2≤0,01≤0,21≤0,016
dobro16,8-20,50,21-0,307,00-7,3910,5-10,90,7-1,01,3-2,00,02-0,050,22-0,300,017-0,027
8,51-9,00
umjereno20,6-21,50,31-0,406,60-6,995,3-10,41,1-2,02,1-4,00,06-0,100,31-0,600,028-0,054
9,01-9,50
loše21,6-22,50,41-0,506,20-6,593,5-5,22,1-3,04,1-6,00,11-0,150,61-0,900,055-0,081
9,51-10,00
vrlo loše≥22,6≥0,51≤6,19≤3,4≥3,1≥6,1≥0,16≥0,91≥0,082
≥10,01
Baćinska jezera, jezero Crniševo i jezero Oćuša HR-J_3vrlo dobro≤22,0≤0,307,40-8,50≥4,4≤1,1≤2,0≤0,09≤0,42≤0,005
dobro22,1-27,20,31-1,407,00-7,393,6-4,31,2-2,22,1-3,10,10-0,290,42-0,810,006-0,019
8,51-9,00
umjereno27,3-28,21,41-2,806,60-6,991,8-3,52,3-4,43,2-6,20,30-0,580,52-1,620,020-0,038
9,01-9,50
loše28,3-29,22,81-4,206,20-6,591,2-1,74,5-6,66,3-9,30,59-0,871,63-2,430,039-0,057
9,51-10,00
vrlo loše≥29,3≥4,21≤6,19≤1,1≥6,7≥9,4≥0,88≥2,44≥0,058
≥10,01
Vransko jezero, Biograd na Moru
HR-J_4
vrlo dobro≤23,3≤0,977,40-8,50≥1,5≤2,6≤6,3≤0,07≤0,87≤0,020
dobro23,4-27,60,98-1,347,00-7,391,0-1,42,7-7,66,4-13,90,08-0,370,88-1,200,021-0,031
8,51-9,00
umjereno27,7-28,61,35-2,686,60-6,990,5-0,97,7-15,214,0-27,80,38-0,741,21-2,400,032-0,062
9,01-9,50
loše28,7-29,62,69-4,026,20-6,590,3-0,415,3-22,827,9-41,70,75-1,112,41-3,600,063-0,093
9,51-10,00
vrlo loše≥29,7≥4,03≤6,19≤0,2≥22,9>41,8≥1,12≥3,61≥0,094
≥10,01
Visovačko jezero
HR-J_5
vrlo dobro≤18,0≤0,207,40-8,50≥5,3≤0,8≤1,3≤0,20≤0,37≤0,013
dobro18,1-21,60,21-0,307,00-7,393,9-5,20,9-1,51,4-1,90,21-0,300,38-0,630,014-0,025
8,51-9,00
umjereno21,7-22,60,31-0,406,60-6,992,0-3,81,6-3,02,0-3,80,31-0,600,64-1,260,026-0,050
9,01-9,50
loše22,7-23,60,41-0,506,20-6,591,3-1,93,1-4,53,9-5,70,61-0,901,27-1,890,051-0,075
9,51-10,00
vrlo loše≥23,7≥0,51≤6,19≤1,2≥4,6≥5,8≥0,91≥1,90≥0,076
≥10,01
jezero Kuti HR-J_6vrlo dobro≤24,5≤0,217,40-8,50≥2,8≤0,7≤2,1≤0,05≤0,33≤0,007
dobro24,6-27,90,22-0,277,00-7,392,3-2,70,8-1,62,2-3,60,06-0,130,34-0,750,008-0,016
8,51-9,00
umjereno28,0-28,90,28-0,546,60-6,991,2-2,21,7-3,23,7-7,20,14-0,260,76-1,500,017-0,032
9,01-9,50
loše29,0-29,90,55-0,816,20-6,590,8-1,13,3-4,87,3-10,80,27-0,391,51-2,250,033-0,048
9,51-10,00
vrlo loše≥30,0≥0,82≤6,19≤0,7≥4,9≥10,9≥0,40≥2,26≥0,049
≥10,01


1 Nije primjenjivo u jezerima gdje je koncentracija klorida viša od 300 mg/l

Tablica 15.     Granične vrijednosti kategorija ekološkog potencijala za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje znatno promijenjenih i umjetnih jezera

OZNAKA TIPAKATEGORIJA EKOLOŠKOG POTENCIJALAGranična vrijednost ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje
srednja godišnja vrijednost
TemperaturaSalinitetZakiseljenostProzirnost1Režim kisikaHranjive tvari
oCpHSecchi prozirnost (m)BPK5KPK-Mn2NitratiUkupni dušikUkupni fosfor
mg O2/lmg O2/lmg N/lmg N/lmg P/l
HR-AP_1A, HR-AP_1B, HR-AP_2A, HR-AP_2B, HR-AP_2Cdobar i bolji≤23,0≤0,307,00-9,00≥0,5≤5,4≤8,4≤0,63≤1,08≤0,080
umjeren23,1-24,50,31-0,406,60-6,990,3-0,45,5-10,88,5-16,80,64-1,261,09-2,160,081-0,160
9,01-9,50
loš24,6-26,00,41-0,506,20-6,590,2-0,110,9-16,216,9-25,21,27-1,892,17-3,240,161-0,240
9,51-10,00
vrlo loš≥26,1≥0,51≤6,19≤0,0≥16,3≥25,3≥1,90≥3,25≥0,241
≥10,01
HR-AP_3A, HR-AP_3B, HR-AP_4Adobar i bolji≤23,0≤0,307,00-9,00≥1,4≤4,3≤8,1≤0,50≤1,07≤0,080
umjeren23,1-24,50,31-0,406,60-6,990,7-1,34,4-8,68,2-16,20,51-1,001,08-2,140,081-0,160
9,01-9,50
loš24,6-26,00,41-0,506,20-6,590,5-0,68,7-12,916,3-24,31,01-1,502,15-3,210,161-0,240
9,51-10,00
vrlo loš≥26,1≥0,51≤6,19≤0,4≥13,0≥24,4≥1,51≥3,22≥0,241
≥10,01
HR-AP_4B, HR-AP_4Cdobar i bolji≤23,0≤0,307,00-9,00≥3,2≤2,5≤2,9≤0,50≤1,12≤0,040
umjeren23,1-24,50,31-0,406,60-6,991,6-3,12,6-5,03,0-5,80,51-1,001,13-2,240,041-0,080
9,01-9,50
loš24,6-26,00,41-0,506,20-6,591,1-1,55,1-7,55,9-8,71,01-1,502,25-3,360,081-0,120
9,51-10,00
vrlo loš≥26,1≥0,51≤6,19≤1,0≥7,6≥8,8≥1,51≥3,37≥0,121
≥10,01
HR-AP_5Adobar i bolji≤23,0≤0,307,00-9,00-≤3,5≤4,4≤0,90≤1,50≤0,090
umjeren23,1-24,50,31-0,406,60-6,99-3,6-7,04,5-8,80,91-1,801,51-3,000,091-0,180
9,01-9,50
loš24,6-26,00,41-0,506,20-6,59-7,1-10,58,9-13,21,81-2,703,01-4,500,181-0,270
9,51-10,00
vrlo loš≥26,1≥0,51≤6,19-≥10,6≥13,3≥2,71≥4,51≥0,271
≥10,01
HR-AP_6dobar i bolji≤23,0≤0,307,00-9,00≥2,7≤2,6≤2,8≤0,50≤1,12≤0,040
umjeren23,1-24,50,31-0,406,60-6,991,4-2,62,7-5,22,9-5,60,51-1,001,13-2,240,041-0,080
9,01-9,50
loš24,6-26,00,41-0,506,20-6,590,9-1,35,3-7,85,7-8,41,01-1,502,25-3,360,081-0,120
9,51-10,00
vrlo loš≥26,1≥0,51≤6,19≤0,8≥7,9≥8,5≥1,51≥3,37≥0,121
≥10,01
HR-AD_1, HR-AD_3, HR-AD_6, HR-AD_7, HR-AD_8, HR-AD_9, HR-AD_10, HR-AD_15A, HR-AD_15B, HR-AD_19dobar i bolji≤18,6≤0,307,00-9,00-≤2,3≤2,8≤0,50≤1,00≤0,034
umjeren18,7-20,50,31-0,406,60-6,99-2,4-4,62,9-5,60,51-1,001,01-2,000,035-0,068
9,01-9,50
loš20,6-22,30,41-0,506,20-6,59-4,7-6,95,7-8,41,01-1,502,01-3,000,069-0,102
9,51-10,00
vrlo loš≥22,4≥0,51≤6,19-≥7,0≥8,5≥1,51≥3,01≥0,103
≥10,01
HR-AD_2dobar i bolji≤18,6≤0,307,00-9,00≥3,0≤1,5≤1,9≤0,42≤0,84≤0,031
umjeren18,7-20,50,31-0,406,60-6,991,5-2,91,6-3,02,0-3,80,43-0,840,85-1,680,032-0,062
9,01-9,50
loš20,6-22,30,41-0,506,20-6,591,0-1,43,1-4,53,9-5,70,85-1,261,69-2,520,063-0,093
9,51-10,00
vrlo loš≥22,4≥0,51≤6,19≤0,9≥4,6≥5,8≥1,27≥2,53≥0,094
≥10,01
HR-AD_4, HR-AD_5, HR-AD_13dobar i bolji≤18,6≤0,307,00-9,00≥5,0≤1,5≤1,9≤0,42≤0,84≤0,031
umjeren18,7-20,50,31-0,406,60-6,992,5-4,91,6-3,02,0-3,80,43-0,840,85-1,680,032-0,062
9,01-9,50
loš20,6-22,30,41-0,506,20-6,591,7-2,43,1-4,53,9-5,70,85-1,261,69-2,520,063-0,093
9,51-10,00
vrlo loš≥22,4≥0,51≤6,19≤1,6≥4,6≥5,8≥1,27≥2,53≥0,094
≥10,01
HR-AD_11, HR-AD_16B, HR-AD_18dobar i bolji≤18,6≤0,307,00-9,00≥3,6≤3,2≤3,3≤0,18≤0,43≤0,029
umjeren18,7-20,50,31-0,406,60-6,991,8-3,53,3-6,43,4-6,60,19-0,360,44-0,860,030-0,058
9,01-9,50
loš20,6-22,30,41-0,506,20-6,591,2-1,76,5-9,66,7-9,90,37-0,540,87-1,290,059-0,087
9,51-10,00
vrlo loš≥22,4≥0,51≤6,19≤1,1≥9,7≥10,0≥0,55≥1,30≥0,088
≥10,01
HR-AD_12dobar i bolji≤18,6≤0,307,00-9,00≥1,8≤1,5≤1,9≤0,42≤0,84≤0,031
umjeren18,7-20,50,31-0,406,60-6,990,9-1,71,6-3,02,0-3,80,43-0,840,85-1,680,032-0,062
9,01-9,50
loš20,6-22,30,41-0,506,20-6,590,5-0,83,1-4,53,9-5,70,85-1,261,69-2,520,063-0,093
9,51-10,00
vrlo loš≥22,4≥0,51≤6,19≤0,5≥4,6≥5,8≥1,27≥2,53≥0,094
≥10,01
HR-AD_14dobar i bolji≤18,6≤0,307,00-9,00≥1,0≤2,3≤2,6≤0,10≤0,40≤0,056
umjeren18,7-20,50,31-0,406,60-6,990,5-0,92,4-4,62,7-5,20,11-0,200,41-0,800,057-0,112
9,01-9,50
loš20,6-22,30,41-0,506,20-6,590,3-0,44,7-6,95,3-7,80,21-0,300,81-1,200,113-0,168
9,51-10,00
vrlo loš≥22,4≥0,51≤6,19≤0,2≥7,0≥7,9≥0,31≥1,21≥0,169
≥10,01
HR-AD_16Adobar i bolji≤18,6≤0,307,00-9,00≥2,5≤3,2≤3,3≤0,18≤0,43≤0,029
umjeren18,7-20,50,31-0,406,60-6,991,3-2,43,3-6,43,4-6,60,19-0,360,44-0,860,030-0,058
9,01-9,50
loš20,6-22,30,41-0,506,20-6,590,9-1,26,5-9,66,7-9,90,37-0,540,87-1,290,059-0,087
9,51-10,00
vrlo loš≥22,4≥0,51≤6,19≤0,8≥9,7≥10,0≥0,55≥1,30≥0,088
≥10,01
HR-AD_17dobar i bolji≤18,6≤0,307,00-9,00≥2,6≤2,3≤2,6≤0,10≤0,40≤0,056
umjeren18,7-20,50,31-0,406,60-6,991,3-2,52,4-4,62,7-5,20,11-0,200,41-0,800,057-0,112
9,01-9,50
loš20,6-22,30,41-0,506,20-6,590,9-1,24,7-6,95,3-7,80,21-0,300,81-1,200,113-0,168
9,51-10,00
vrlo loš≥22,4≥0,51≤6,19≤0,8≥7,0≥7,9≥0,31≥1,21≥0,169
≥10,01


1 Nije primjenjivo u umjetnim i znatno izmijenjenim jezerima s kratkim vremenom zadržavanja vode

2 Nije primjenjivo u umjetnim i znatno izmijenjenim jezerima gdje je koncentracija klorida viša od 300 mg/l

Tablica 16.     Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja i ekološkog potencijala za hidromorfološke elemente kakvoće za jezera i znatno promijenjena i umjetna jezera, izražene kao raspon ocjene

Raspon ocjene*
KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJAKvantitativna ocjenaKvalitativna ocjena
OcjenaOpisOcjenaOpis
vrlo dobro< 1,5Gotovo prirodno< 2,5Gotovo prirodno do neznatno promijenjeno
dobro1,5 – 2,4Neznatno promijenjeno
umjereno2,5 – 3,4Umjereno promijenjeno2,5 – 3,4Neznatno do umjereno promijenjeno
loše3,5 – 4,4Promijenjeno u velikoj mjeri3,5 – 5,0Promijenjeno u velikoj mjeri do izrazito promijenjeno
vrlo loše4,5 – 5,0Izrazito promijenjeno
KATEGORIJA EKOLOŠKOG POTENCIJALAKvantitativna ocjenaKvalitativna ocjena
OcjenaOpisOcjenaOpis
dobar i bolji1,5 – 2,4Neznatno promijenjeno< 2,5Gotovo prirodno do neznatno promijenjeno
umjeren2,5 – 3,4Umjereno promijenjeno2,5 – 3,4Neznatno do umjereno promijenjeno
loš3,5 – 4,4Promijenjeno u velikoj mjeri3,5 – 5,0Promijenjeno u velikoj mjeri do izrazito promijenjeno
vrlo loš4,5 – 5,0Izrazito promijenjeno

* Za pokazatelje koji se ne ocjenjuju kvantitativno, koriste se kvalitativne ocjene

3. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za prijelazne vode

Tablica 17. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za biološke elemente kakvoće, izražene kao omjer ekološke kakvoće

KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJAOmjer ekološke kakvoće*
FitoplanktonMakrofitaMakrozoobentosRibe
vrlo dobro ili referentno0,80 – 1,000,775 – 1,0000,80 – 1,000,80 – 1,00
dobro0,60 – 0,790,550 – 0,7740,60 – 0,790,60 – 0,79
umjereno0,40 – 0,590,325 – 0,5490,40 – 0,590,20 – 0,59
loše0,20 – 0,390,100 – 0,3240,20 – 0,390,10 – 0,20
vrlo loše<0,20< 0,100< 0,20< 0,10

* Rezultati ocjene prema biološkim elementima kakvoće se za potrebe klasificiranja zaokružuju na dvije, odnosno tri decimaleTablica 18. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje

OZNAKA TIPAKATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJAGranična vrijednost ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje – vrijednost 50-og percentilaGranična vrijednost ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje – srednja godišnja vrijednost
ProzirnostRežim kisika1Salinitet2Hranjive tvari1
Secchi prozirnostZasićenje kisikomOtopljeni anorganski dušikUkupni dušikOrtofosfatiUkupni fosfor
m%PSUµmol N/dm3µmol N/dm3µmol P/dm3µmol P/dm3

HR-P1_2

HR-P1_3

vrlo dobro ili referentno> 7P: 80 – 120

0,5 ≤

s ≤ 10,0

≤33,09≤38,59≤0,146≤0,449
D: > 80
dobro3-7P: 75-150

10,1 ≤

s ≤ 15,0

33,10-59,5938,60-88,490,147-0,5990,450-0,899
D: 40-80
umjereno<33

P: >150

P: <75 D: < 40

s < 0,5

s > 15,0

59,60-79,5988,50-144,990,600-0,8990,900-1,199
loše79,60-106,2914,5,00-195,390,900-1,3491,200-1,499
vrlo loše≥106,30≥195,40≥1,350≥1,500
HR-P2_2 HR-P2_3vrlo dobro ili referentno> 5P: 80 – 12010,0 ≤ s ≤ 30,0≤6,09≤15,99≤0,089≤0,254
D: > 80
dobro3-5P: 75-1508,0 ≤ s ≤ 9,9 30,1 ≤ s ≤ 36,06,10-12,0916,00-24,190,090-0,1190,255-0,339
D: 40-80
umjereno<33

P: >175

P: <75 D: < 40

s < 8,0

s > 36,0

12,10-23,9924,20-36,990,120-0,1590,340-0,499
loše24,00-47,9937,00-54,990,160-0,2190,500-0,699
vrlo loše≥48,00≥55,00≥0,220≥0,700


P (površinski sloj) – sloj vodenog stupca 0-5m dubine (tip P1 i P2)

D (pridneni sloj) – sloj vodenog stupca 0,5-2 m iznad dna

1 Režim kisika i hranjive tvari se za tip P1 ocjenjuju iz površinskog sloja 0 m, dok se za tip P2 ocjenjuju iz površinskog sloja 0-5 m, prema njihovoj mjerodavnoj vrijednosti

2 Ocjenjuje se iz površinskog sloja 0 m

3 Postaje s dubinom manjom od 3 m na kojima je vidljivost do morskog dna ocjenjuju se dobrim stanjem

4. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za priobalne vode

Tablica 19. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za biološke elemente kakvoće, izražene kao omjer ekološke kakvoće

KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJAOmjer ekološke kakvoće1
Biomasa fitoplanktona izražena kao klorofil a2MakrofitaMakrozoobentos
HR-O3_12 HR-O3_13 HR-O3_22 HR-O3_23HR-O4_13 HR-O4_22 HR-O4_23Morske cvjetniceMakroalge
vrlo dobro ili referentno0,82 – 1,000,79 – 1,000,775 – 1,0000,75 – 1,000,83 – 1,00
dobro0,61 – 0,810,61 – 0,780,550 – 0,7740,60 – 0,740,62 – 0,82
umjereno0,41 – 0,600,39 – 0,600,325 – 0,5490,41 – 0,590,41 – 0,61
loše0,19 – 0,400,20 – 0,380,100 – 0,3240,25 – 0,400,20 – 0,40
vrlo loše< 0,19< 0,20< 0,100< 0,25< 0,20

1 Rezultati ocjene prema biološkim elementima kakvoće se za potrebe klasificiranja zaokružuju na dvije, odnosno tri decimale

2 OEK se računa prema 90-om percentilu godišnjih vrijednosti

Tablica 20. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske elemente kakvoće

OZNAKA TIPAKATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJATemperaturaGranična vrijednost ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje – vrijednost 50-og percentilaGranična vrijednost ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje – srednja godišnja vrijednost
ProzirnostRežim kisika1Salinitet2Hranjive tvari1
Secchi prozirnostZasićenje kisikomOtopljeni anorganski dušikUkupni dušikOrtofosfatiUkupni fosfor
prosječno godišnje odstupanje u °C3m%PSUµmol N/dm3µmol N/dm3µmol P/dm3µmol P/dm3
HR-O3_12 HR-O3_13vrlo dobro ili referentnonema odstupanja>25P: 90 – 11034,5 ≤ s ≤ 37,5≤2,59≤10,99≤0,054≤0,234
D: > 80
dobro<1,55 – 25P: 75-15033,0 ≤ s ≤ 34,4 37,6 ≤ s ≤ 38.52,60-3,9911,00-13,390,055-0,0790,235-0,299
D: > 40
umjereno>1,5<54P: >150 P: <75 D: < 40

s < 33,0 s>38,5

7,00-9,99

≥10,00

4,00-6,9913,40-18,990,080-0,1190,300-0,399
loše19,00-25,990,120-0,1790,400-0,599
vrlo loše≥26,00≥0,180≥0,600
HR-O3_22 HR-O3_23vrlo dobro ili referentnonema odstupanja>25P: 90 – 11034,5 ≤ s ≤ 37,5≤2,59≤10,99≤0,054≤0,234
D: > 805
D: > 706
dobro<1,55 – 25P: 75-15033,0 ≤ s ≤ 34,4 37,6 ≤ s ≤ 38,52,60-3,9911,00-13,390,055-0,0790,235-0,299
D: > 40
umjereno>1,5<54P: >150 P: <75 D: < 40

s < 33,0 s>38,5

7,00-9,99

≥10,00

4,00-6,9913,40-18,990,080-0,1190,300-0,399
loše19,00-25,990,120-0,1790,400-0,599
vrlo loše≥26,00≥0,180≥0,600
HR-O4_13vrlo dobro ili referentnonema odstupanja>25P: 90 – 110s ≥ 37,5≤1,49≤9,69≤0,039≤0,199
D: > 80
dobro<1,55 – 25P: 75-15036,0 ≤ s ≤ 37,41,50-2,699,70-12,090,040-0,0690,200-0,274
D: > 40
umjereno>1,5<54P: >150 P: <75 D: < 40

s < 36,0

6,00-8,99

≥9,00

2,70-5,9912,10-15,990,070-0,0990,275-0,389
loše16,00-20,990,100-0,1390,390-0,539
vrlo loše≥21,00≥0,140≥0,540
HR-O4_22 HR-O4_23vrlo dobro ili referentnonema odstupanja>25P: 90 – 110s ≥ 37,5≤1,49≤9,69≤0,039≤0,199
D: > 805
D: > 706
dobro<1,55 – 25P: 75-15036,0 ≤ s ≤ 37,41,50-2,699,70-12,090,040-0,0690,200-0,274
D: > 40
umjereno>1,5<54P: >150 P: <75 D: < 40

s < 36,0

6,00-8,99

≥9,00

2,70-5,9912,10-15,990,070-0,0990,275-0,389
loše16,00-20,990,100-0,1390,390-0,539
vrlo loše≥21,00≥0,140≥0,540


P (površinski sloj) – sloj vodenog stupca 0 – 10 m dubine

D (pridneni sloj) – sloj vodenog stupca 0,5-2 m iznad dna

1 Režim kisika i hranjive tvari ocjenjuju se prema njihovoj mjerodavnoj vrijednosti iz površinskog sloja 0-10 m.

2 Ocjenjuje se iz površinskog sloja 0 m

3 Prosječno godišnje odstupanje se utvrđuje prema Tablici 21.

4 Postaje s dubinom manjom od 5 m na kojima je vidljivost do morskog dna ocjenjuju se dobrim stanjem

5 Postaje s dubinom pridnenog sloja do 60 m

6 Postaje s dubinom pridnenog sloja većom od 60 m

Tablica 21. Utvrđivanje prosječnog godišnjeg odstupanja i ocjena stanja prema fizikalno-kemijskom elementu kakvoće temperatura

MJESEČNE GRANIČNE VRIJEDNOSTI ZA TEMPERATURUOCJENA STANJA
MjesecHR-O3_12, HR-O3_13, HR-O3_22, HR-O3_23HR-O4_13, HR-O4_22, HR-O4_23
 
Tmin (°C)Tmax (°C)Tmin (°C)Tmax (°C)
1 (Siječanj)71611,216,5VRLO DOBROSvi rezultati mjerenja (Ti) površinske temperature tijekom godine nalaze se u rasponu od Tmin do Tmax.
2 (Veljača)6,615,61015,1
3 (Ožujak)7,61610,116
4 (Travanj)8,920,611,818
5 (Svibanj)9,72513,522,4DOBROProsječno godišnje odstupanje površinske temperature nije veće od 1,5 °C.
6 (Lipanj)11,727,416,424,9
7 (Srpanj)12,729,416,827,4
8 (kolovoz)13,729,418,928
9 (Rujan)12,72718,726,7UMJERENOProsječno godišnje odstupanje površinske temperature je veće od 1,5 °C.
10 (Listopad)11,62416,624,7
11 (Studeni)10,620,513,621,5
12 (Prosinac)8,917,612,618,9

Tmin: minimalna temperatura za pojedini mjesec

Tmax: maksimalna dozvoljena temperatura za pojedini mjesec

Ti: izmjerena temperatura za pojedini mjesec

Odstupanje: negativna vrijednost razlike Ti i Tmin u mjesecu mjerenja, odnosno pozitivna vrijednost razlike Ti i Tmax u mjesecu mjerenja

Prosječno godišnje odstupanje: određuje se iz zbroja mjesečnih odstupanja podijeljenih s brojem mjerenja u godini za Tmin ili Tmax

5. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja kemijskih elemenata kakvoće za površinske vode –
specifične onečišćujuće tvari

Tablica 22. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za specifične onečišćujuće tvari

Redni brojOpasne tvariCAS brojProsječna godišnja koncentracija
(PGK) (μg/l)
Prosječna godišnja koncentracija
(PGK) (μg/l)
Maksimalna godišnja koncentracija (MGK) (μg/l)Maksimalna godišnja koncentracija (MGK) (μg/l)
Kopnene površinske vodeOstale površinske vodeKopnene površinske vodeOstale površinske vode
specifične nesintetske onečišćujuće tvari
1.arsen1 i njegovi spojevi7440-38-27,5ne primjenjuje sene primjenjuje sene primjenjuje se
2.bakar i njegovi spojevi27440-50-8

≤1,1

(Kategorija 1 i 2)

4,8

(Kategorija 3)

8,8

(Kategorija 4)

5ne primjenjuje sene primjenjuje se
3.cink i njegovi spojevi27440-66-6

≤7,8

(Kategorija 1 i 2)

35

(Kategorija 3)

52

(Kategorija 4)

40ne primjenjuje sene primjenjuje se
4.krom i njegovi spojevi7440-47-39ne primjenjuje sene primjenjuje sene primjenjuje se
specifične sintetske onečišćujuće tvari
5.fluoridi116984-48-8500ne primjenjuje se1500ne primjenjuje se
ostale onečišćujuće tvari
6.organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati (AOX)-50ne primjenjuje sene primjenjuje sene primjenjuje se
7.poliklorirani bifenili (PCB)3-0,01ne primjenjuje sene primjenjuje sene primjenjuje se

Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja (PGK i MGK) za sve metale odnose se na koncentracije u otopljenoj fazi dobivene filtriranjem vode kroz filtar s porama promjera 0,45 µm ili drugom odgovarajućom obradom. Ako su pozadinske razine metala više od graničnih vrijednosti (PGK) ili ako tvrdoća, pH-vrijednost ili neki drugi pokazatelji kakvoće vode utječu na biološku raspoloživost metala, isto će se uzeti u obzir prilikom usporedbe rezultata monitoringa sa PGK i MGK.

1 Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja (PGK i/ili MGK) za arsen i fluoride odnose se samo na određena tijela površinskih voda u vodnom području rijeke Dunav, navedena u Planu upravljanja vodnim područjima, za PCB samo za vodna tijela rijeke Kupe, a za AOX na vodna tijela navedena u Planu upravljanja vodnim područjima.

2 Za bakar i cink i njihove spojeve granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja (PGK) variraju ovisno o tvrdoći vode specificiranoj u četiri kategorije (1. kategorija: <40 mg CaCO3/l, 2. kategorija: 40 do <50 CaCO3/l, 3. kategorija: 50 do <100 CaCO3/l, 4. kategorija: ≥100 mg CaCO3/l).

3 Suma po Ballschmitteru: PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153, PCB-180

PRILOG 3.

SHEMATSKI PRIKAZI KLASIFIKACIJE STANJA POVRŠINSKIH VODA

3.A. SHEMATSKI PRIKAZI KLASIFIKACIJE STANJA POVRŠINSKIH VODA

3.B. SHEMATSKI PRIKAZ KLASIFIKACIJE EKOLOŠKOG STANJA U POVRŠINSKIM VODAMA

3.C. SHEMATSKI PRIKAZ KLASIFIKACIJE EKOLOŠKOG STANJA I EKOLOŠKOG POTENCIJALA POVRŠINSKIH VODA NA TEMELJU BIOLOŠKIH ELEMENATA KAKVOĆE

3.D. SHEMATSKI PRIKAZ KLASIFIKACIJE EKOLOŠKOG POTENCIJALA U POVRŠINSKIM VODAMA

PRILOG 5.

STANDARD KAKVOĆE ZA OCJENU KEMIJSKOG STANJA POVRŠINSKIH VODA

5.A. POPIS PRIORITETNIH TVARI I DRUGIH ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI ZA POVRŠINSKE VODE

BrojCAS broj1EU broj2Naziv prioritetne tvari3Utvrđena kao prioritetna opasna tvar
(1)15972-60-8240-110-8Alaklor
(2)120-12-7204-371-1AntracenX
(3)1912-24-9217-617-8Atrazin
(4)71-43-2200-753-7Benzen
(5)ne primjenjuje sene primjenjuje seBromirani difenileteriX4
(6)7440-43-9231-152-8Kadmij i njegovi spojeviX
(7)85535-84-8287-476-5Kloroalkani, C10-13X
(8)470-90-6207-432-0Klorfenvinfos
(9)2921-88-2220-864-4Klorpirifos (klorpirifos-etil)
(10)107-06-2203-458-11,2-dikloretan
(11)75-09-2200-838-9Diklormetan
(12)117-81-7204-211-0Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP)X
(13)330-54-1206-354-4Diuron
(14)115-29-7204-079-4EndosulfanX
(15)206-44-0205-912-4Fluoranten
(16)118-74-1204-273-9HeksaklorbenzenX
(17)87-68-3201-765-5HeksaklorbutadienX
(18)608-73-1210-168-9HeksaklorcikloheksanX
(19)34123-59-6251-835-4Izoproturon
(20)7439-92-1231-100-4Olovo i njegovi spojevi
(21)7439-97-6231-106-7Živa i njezini spojeviX
(22)91-20-3202-049-5Naftalen
(23)7440-02-0231-111-4Nikal i njegovi spojevi
(24)ne primjenjuje sene primjenjuje seNonilfenoliX5
(25)ne primjenjuje sene primjenjuje seOktilfenoli6
(26)608-93-5210-172-0PentaklorbenzenX
(27)87-86-5201-778-6Pentaklorfenol
(28)ne primjenjuje sene primjenjuje se

Poliaromatski ugljikovodici

(PAH)7

X
(29)122-34-9204-535-2Simazin
(30)ne primjenjuje sene primjenjuje seTributilkositreni spojeviX8
(31)12002-48-1234-413-4Triklorbenzeni
(32)67-66-3200-663-8Triklormetan (kloroform)
(33)1582-09-8216-428-8TrifluralinX
(34)115-32-2204-082-0DikofolX
(35)1763-23-1217-179-8Perfluoroktansulfonska kiselina i njezini derivati (PFOS)X
(36)124495-18-7ne primjenjuje seKinoksifenX
(37)ne primjenjuje sene primjenjuje se

Dioksini i

spojevi poput dioksina

X9
(38)74070-46-5277-704-1Aklonifen
(39)42576-02-3255-894-7Bifenoks
(40)28159-98-0248-872-3Cibutrin
(41)52315-07-8257-842-9Cipermetrin10
(42)62-73-7200-547-7Diklorvos
(43)ne primjenjuje sene primjenjuje seHeksabromociklododekan (HBCDD)X11
(44)76-44-8/1024-57-3200-962-3/213-831-0Heptaklor i heptaklorepoksidX
(45)886-50-0212-950-5Terbutrin


1 CAS: Chemical Abstracts Service (Služba za sažetke iz područja kemije).

2 EU broj: Europski popis postojećih kemijskih tvari (EINECS) ili Europski popis prijavljenih kemijskih tvari (ELINCS).

3 Gdje su bile odabrane skupine tvari, tipični pojedinačni predstavnici se definiraju u kontekstu utvrđivanja standarda kakvoće okoliša, osim ako je izričito navedeno drugačije.

4 Samo tetra, penta, heksa i heptabromodifenileter (CAS-brojevi 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3).

5 Nonilfenol (CAS 25154-52-3, EU 246-672-0), uključujući izomere 4-nonilfenol (CAS 104-40-5, EU 203-199-4) i 4-nonilfenol (razgranati) (CAS 84852-15-3, EU 284-325-5).

6 Oktilfenol (CAS 1806-26-4, EU 217-302-5) uključujući izomer 4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)-fenol (CAS 140-66-9, EU 205-426-2).

7 Uključujući benzo(a)piren (CAS 50-32-8, EU 200-028-5), benzo(b)fluoranten (CAS 205-99-2, EU 205-911-9), benzo(g,h,i)perilen (CAS 191-24-2, EU 205-883-8), benzo(k)fluoranten (CAS 207-08-9, EU 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)piren (CAS 193-39-5, EU 205-893-2) te isključujući antracen, fluoranten i naftalen koji su navedeni posebno.

8 Uključujući tributilkositar kation (CAS 36643-28-4).

9 To se odnosi na sljedeće spojeve:

7 poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD-i): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9)

10 poliklorirani dibenzofurani (PCDF-i): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

12 dioksinu slični poliklorirani bifenili (PCB-DL): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).

10 CAS 52315-07-8 odnosi se na smjesu izomera cipermetrina, alfa-cipermetrina (CAS 67375-30-8), beta-cipermetrina (CAS 65731-84-2), teta-cipermetrina (CAS 71697-59-1) i zeta-cipermetrina (52315-07-8).

11 To se odnosi na 1,3,5,7,9,11-heksabromociklododekan (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10 – heksabromociklododekan (CAS 3194-55-6), α-heksabromociklododekan (CAS 134237-50-6), β-heksabromociklododekan (CAS 134237-51-7) i γ – heksabromociklododekan (CAS 134237-52-8).

5.B. STANDARDI KAKVOĆE VODNOG OKOLIŠA (SKVO)

PGKprosječna godišnja koncentracija
MGKmaksimalna godišnja koncentracija
Jedinica

[μg/l] za stupce od 4 do 7

[μg/kg mokre težine] za stupac 8


12345678
Br.Naziv tvari

CAS

Broj1

PGK-SKVO2

Kopnene površinske vode3

PGK-SKVO2

Druge površinske vode

MGK-SKVO4

Kopnene površinske vode3

MGK-SKVO4

Druge površinske vode

SKVO

Biota12

(1)Alaklor15972-60-80,30,30,70,7
(2)Antracen120-12-70,10,10,10,1
(3)Atrazin1912-24-90,60,62,02,0
(4)Benzen71-43-21085050
(5)Bromirani difenileteri532534-81-90,140,0140,0085
(6)Kadmij i njegovi spojevi
(ovisno o klasama tvrdoće vode)6
7440-43-9

≤ 0,08 (klasa 1)

0,08 (klasa 2)

0,09 (klasa 3)

0,15 (klasa 4)

0,25 (klasa 5)

0,2

≤ 0,45 (klasa 1)

0,45 (klasa 2)

0,6 (klasa 3)

0,9 (klasa 4)

1,5 (klasa 5)

≤ 0,45 (klasa 1)

0,45 (klasa 2)

0,6 (klasa 3)

0,9 (klasa 4)

1,5 (klasa 5)

(6a)Ugljikov tetraklorid756-23-51212ne primjenjuje sene primjenjuje se
(7)

C10-13

Kloralkani8

85535-84-80,40,41,41,4
(8)Klorfenvinfos470-90-60,10,10,30,3
(9)

Klorpirifos

(klorpirifos-etil)

2921-88-20,030,030,10,1
(9a)

Ciklodienski pesticidi:

Aldrin7

Dieldrin7

Endrin7

Izodrin7

309-00-2

60-57-1

72-20-8

465-73-6

Σ = 0,01Σ = 0,005ne primjenjuje sene primjenjuje se
(9b)Ukupni DDT7, 9ne primjenjuje se0,0250,025ne primjenjuje sene primjenjuje se
para-para-DDT750-29-30,010,01ne primjenjuje sene primjenjuje se
(10)1,2-dikloretan107-06-21010ne primjenjuje sene primjenjuje se
(11)Diklormetan75-09-22020ne primjenjuje sene primjenjuje se
(12)

Di(2-etilheksil)ftalat

(DEHP)

117-81-71,31,3ne primjenjuje sene primjenjuje se
(13)Diuron330-54-10,20,21,81,8
(14)Endosulfan115-29-70,0050,00050,010,004
(15)Fluoranten206-44-00,00630,00630,120,1230
(16)Heksaklorbenzen118-74-10,050,0510
(17)Heksaklorbutadien87-68-30,60,655
(18)Heksaklorcikloheksan608-73-10,020,0020,040,02
(19)Izoproturon34123-59-60,30,31,01,0
(20)Olovo i njegovi spojevi7439-92-11,2131,31414
(21)Živa i njezini spojevi7439-97-60,070,0720
(22)Naftalen91-20-322130130
(23)Nikal i njegovi spojevi7440-02-04138,63434
(24)

Nonilfenoli

(4-Nonilfenol)

84852-15-30,30,32,02,0
(25)

Oktilfenoli

((4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil) -fenol))

140-66-90,10,01ne primjenjuje sene primjenjuje se
(26)Pentaklorbenzen608-93-50,0070,0007ne primjenjuje sene primjenjuje se
(27)Pentaklorfenol87-86-50,40,411
(28)Poliaromatski ugljikovodici (PAH)11ne primjenjuje sene primjenjuje sene primjenjuje sene primjenjuje sene primjenjuje se
Benzo(a)piren50-32-81,7 × 10 – 41,7 × 10 – 40,270,0275
Benzo(b)fluoranten205-99-2vidjeti bilješku 11vidjeti bilješku 110,0170,017vidjeti bilješku 11
Benzo(k)fluoranten207-08-9vidjeti bilješku 11vidjeti bilješku 110,0170,017vidjeti bilješku 11
Benzo(g, h, i)perilen191-24-2vidjeti bilješku 11vidjeti bilješku 118,2 × 10 – 38,2 × 10 – 4vidjeti bilješku 11
Indeno(1,2,3-cd)piren193-39-5vidjeti bilješku 11vidjeti bilješku 11ne primjenjuje sene primjenjuje sevidjeti bilješku 11
(29)Simazin122-34-91144
(29a)Tetrakloretilen7127-18-41010ne primjenjuje sene primjenjuje se
(29b)Trikloretilen779-01-61010ne primjenjuje sene primjenjuje se
(30)

Spojevi tributilkositra

(-kation tributilkositra)

36643-28-40,00020,00020,00150,0015
(31)Triklorbenzeni12002-48-10,40,4ne primjenjuje sene primjenjuje se
(32)Triklormetan67-66-32,52,5ne primjenjuje sene primjenjuje se
(33)Trifluralin1582-09-80,030,03ne primjenjuje sene primjenjuje se
(34)Dikofol115-32-21,3 × 10 – 33,2 × 10 – 5

ne primjenjuje

se10

ne primjenjuje

se10

33
(35)Perfluorooktan sulfonska kiselina i njezini derivati (PFOS)1763-23-16,5 × 10 – 41,3 × 10 – 4367,29,1
(36)Kinoksifen124495-18-70,150,0152,70,54
(37)Dioksini i spojevi poput dioksinavidjeti bilješku 9 u Prilogu 5.A. ove Uredbene primjenjuje sene primjenjuje se

Zbroj PCDD+PCDF +PCB-DL

0,0065 μg.kg – 1

TEQ14

(38)Aklonifen74070-46-50,120,0120,120,012
(39)Bifenoks42576-02-30,0120,00120,040,004
(40)Cibutrin28159-98-00,00250,00250,0160,016
(41)Cipermetrin52315-07-88 × 10 – 58 × 10 – 66 × 10 – 46 × 10 – 5
(42)Diklorvos62-73-76 × 10 – 46 × 10 – 57 × 10 – 47 × 10 – 5
(43)Heksabromociklododekan (HBCDD)vidjeti bilješku 11 u Prilogu 5.A. ove Uredbe0,00160,00080,50,05167
(44)Heptaklor i heptaklorepoksid76-44-8/ 1024-57-32 × 10 – 71 × 10 – 83 × 10 – 43 × 10 – 56,7 × 10 – 3
(45)Terbutrin886-50-00,0650,00650,340,034


1 CAS: Chemical Abstracts Service (Služba za sažetke iz područja kemije).

2 Ovaj pokazatelj je SKVO izražen kao prosječna godišnja koncentracija (PGK-SKVO). Ako nije drugačije navedeno, primjenjuje se na ukupnu koncentraciju svih izomera.

3 Kopnene površinske vode obuhvaćaju rijeke i jezera te srodna ili znatno promijenjena vodna tijela.

4 Ovaj pokazatelj je SKVO izražen kao maksimalna godišnja koncentracija (MGK-SKVO). Tamo gdje MGK-SKVO imaju oznaku »ne primjenjuje se«, smatra se da PGK-SKVO predstavljaju zaštitu od kratkoročnih maksimuma onečišćenja u neprekidnim ispuštanjima, budući da su značajno niže od vrijednosti utvrđenih na temelju akutne toksičnosti.

5 Za skupinu prioritetnih tvari obuhvaćenih bromiranim difenileterima (br.5) SKVO se odnosi na zbroj koncentracija srodnih tvari pod brojem (bromirani difenileter – 28, bromirani difenileter – 47, bromirani difenileter – 99, bromirani difenileter – 100, bromirani difenileter – 153 i bromirani difenileter – 154).

6 Za kadmij i njegove spojeve (br. 6) SKVO ovise o tvrdoći vode koja je razvrstana u pet klasnih kategorija (klasa 1: < 40 mg CaCO3/l, klasa 2: 40 do < 50 mg CaCO3/l, klasa 3: 50 do < 100 mg CaCO3/l, klasa 4: 100 do < 200 mg CaCO3/l i klasa 5: ≥ 200 mg CaCO3/l).

7 Ta tvar nije prioritetna tvar, već jedna od drugih onečišćujućih tvari za koje su SKVO identični onima utvrđenim u zakonodavstvu koje se primjenjivalo do 13. siječnja 2009. godine.

8 Za ovu skupinu tvari nije određen indikativni pokazatelj. Indikativni pokazatelji moraju se odrediti analitičkom metodom.

9 Ukupni DDT sastoji se od zbroja izomera 1,1,1-trikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etan (CAS broj 50-29-3; EU broj 200-024-3); 1,1,1-trikloro-2 (o-klorofenil)-2-(p-klorofenil) etan (CAS broj 789-02-6; EU broj 212-332-5); 1,1-dikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etilen (CAS broj 72-55-9; EU broj 200-784-6); i 1,1-dikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etan (CAS broj 72-54-8; EU broj 200-783-0).

10 Nema dovoljno raspoloživih informacija za određivanje MGK-SKVO za te tvari.

11 Za skupinu prioritetnih tvari poliaromatskih ugljikovodika (PAH) (br. 28) SKVO za biotu i odgovarajući PGK-SKVO u vodi odnose se na koncentraciju benzo(a)pirena, na čijoj se toksičnosti oni temelje. Benzo(a)piren se može uzeti u obzir kao pokazatelj za druge PAH-ove, stoga je potrebno pratiti samo benzo(a)piren u svrhu usporedbe sa SKVO za biotu ili odgovarajućim PGK-SKVO za vodu.

12 Ako nije izričito navedeno drugačije, SKVO za biotu odnose se na ribu. Umjesto toga moguće je pratiti takson biote ili neki drugi medij sve dok primijenjeni SKVO pruža jednaku razinu zaštite. Za tvari označene brojevima 15 (fluoranten) i 28 (PAH) SKVO za biotu odnosi se na rakove i mekušce. Za potrebe procjene kemijskog stanja praćenje fluorantena i PAH-ova u ribama nije prikladno. Za tvar pod brojem 37 (dioksini i spojevi poput dioksina) SKVO za biotu odnosi se na ribe, rakove i mekušce; u skladu s odjeljkom 5.3. Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 1259/2011 od 2. prosinca 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina dioksina, dioksinima sličnih PCB-a i PCB-ima koji nisu slični dioksinima u hrani (SL L 320, 3.12.2011.).

13 Ti se SKVO odnose na biološki raspoložive koncentracije tvari.

14 PCDD: polikloriranidibenzo-p-dioksini; PCDF: polikloriranidibenzo furani; PCB-DL: dioksinu slični poliklorirani bifenili; TEQ: toksični ekvivalenti prema čimbenicima toksične ekvivalencije Svjetske zdravstvene organizacije iz 2005. godine.

5.C. PRIMJENA STANDARDA KAKVOĆE VODNOG OKOLIŠA ODREĐENIH U PRILOGU 5.B.

1. Za svaku reprezentativnu mjernu postaju u vodnom tijelu prosječna godišnja koncentracija izmjerena u različito vrijeme tijekom godine ne bi smjela prelaziti PGK-SKVO iz stupaca 4. i 5. tablice iz Priloga 5.B. ove Uredbe.

Izračun prosječne godišnje koncentracije, primijenjena analitička metoda ili metoda primjene SKVO ako nema odgovarajuće metode analize koja zadovoljava minimalne kriterije učinkovitosti, moraju biti u skladu s propisom iz članka 210. Zakona o vodama.

2. Za bilo koju reprezentativnu mjernu postaju u vodnom tijelu izmjerena koncentracija ne bi smjela prelaziti MGK-SKVO iz stupaca 6. i 7. tablice iz Priloga 5.B. ove Uredbe.

3. SKVO za površinske vode utvrđeni u Prilogu 5.B. ove Uredbe izražavaju se kao ukupne koncentracije u cijelom uzorku vode, osim za kadmij, olovo, živu i nikal (u daljnjem tekstu: »metali«), gdje se SKVO za vode odnose na otopljene koncentracije, odnosno otopljenu fazu uzorka vode dobivenu filtriranjem kroz filtar 0,45 μm ili nekom drugom ekvivalentnom predobradom ili, ako je izričito naznačeno, na biološki raspoloživu koncentraciju.

Pri ocjenjivanju rezultata monitoringa u odnosu na relevantne SKVO mogu se uzeti u obzir:

(a) prirodne pozadinske koncentracije za metale i njihove spojeve, kada takve koncentracije sprječavaju sukladnost s relevantnim SKVO i

(b) tvrdoću, pH vrijednost, otopljeni organski ugljik ili ostale pokazatelje kakvoće vode koji utječu na biološku raspoloživost metala. Biološki raspoložive koncentracije metala utvrđuju se primjenom odgovarajućeg modeliranja biološke raspoloživosti.

PRILOG 6.

STANDARDI KAKVOĆE ZA OCJENU KEMIJSKOG STANJA PODZEMNIH VODA

Tablica 1. Pokazatelji koji se prate u okviru nadzornog monitoringa

Osnovni pokazateljiDodatni pokazatelji
Podzemne vode, osim mineralnih i geotermalnih voda

– otopljeni kisik

– pH vrijednost

– temperatura

– električna vodljivost

– nitrati

– amonij

– pokazatelji koji ukazuju na utjecaj onečišćenja – pokazatelji značajni za zaštitu svih oblika korištenja voda
Mineralne i geotermalne vode

– temperatura

– električna vodljivost

– pokazatelji koji ukazuju na utjecaj onečišćenja – pokazatelji značajni za zaštitu svih oblika korištenja voda

Tablica 2. Standardi kakvoće podzemnih voda

PokazateljMjerna jedinicaStandard kakvoće
Podzemne vode, osim mineralnih i geotermalnih voda
nitrati (NO3)*mg/l50
aktivne tvari u pesticidima** uključujući njihove relevantne metabolite, produkte razgradnje i reakcije*μg/l

0,1 pojedinačno

0,5 ukupno***

Mineralne i geotermalne vode
nitrati (NO3)*mg/l50
aktivne tvari u pesticidima** uključujući njihove relevantne metabolite, produkte razgradnje i reakcije*μg/l

0,1 pojedinačno

0,5 ukupno***


* Ako se za određeno vodno tijelo podzemne vode smatra da bi standardi kakvoće mogli onemogućiti postizanje ciljeva zaštite voda utvrđenih u članku 4. ove Uredbe za povezana vodna tijela površinske vode, ili bi mogli znatno smanjiti ekološku ili kemijsku kvalitetu tih vodnih tijela, ili bi mogli znatno ugroziti kopnene ekosustave koji izravno ovise o danom vodnom tijelu podzemne vode, u skladu s člancima 41., 42. i 45. ove Uredbe i Tablicom 3. ovoga Priloga utvrđuju se strože vrijednosti i to one propisane za površinske vode. Programi i mjere povezani s takvom graničnom vrijednošću primjenjuju se i za aktivnosti iz područja primjene propisa o zaštiti voda od onečišćenja koje uzrokuju nitrati poljoprivrednog podrijetla, kao i za aktivne tvari u pesticidima uključujući njihove relevantne metabolite, produkte razgradnje i reakcije.

** pesticid označava sredstva za zaštitu bilja i biocide u skladu s propisima o dopuštenim aktivnim tvarima u njima. Rezultati primjene SKPV za pesticide primjenjuju se ne dovodeći u pitanje primjenu posebnih propisa kojima je utvrđeno stavljanje na tržište i upotreba biocidnih pripravaka.

*** ukupno označava sumu svih pojedinačnih pesticida izmjerenih u monitoringu, uključivo njihove odgovarajuće metabolite i produkte razgradnje i reakcija.

Tablica 3. Granične vrijednosti specifičnih onečišćujućih tvari

PokazateljMjerna jedinicaGranična vrijednost
A) Podzemne vode, osim mineralnih i geotermalnih voda
1. koji se može pojaviti prirodno i/ili kao rezultat ljudske djelatnosti
arsen (As)*μg/l10
kadmij (Cd)μg/l5
olovo (Pb)*μg/l10
živa (Hg)μg/l1
amonij (NH4)*mg/l0,5
kloridi (Cl) *mg/l250
sulfati (SO4) *mg/l250
ortofosfati (P)*mg/l0,2
nitriti (NO2)mg/l0,5
ukupni fosfor (P)*mg/l0,35
2. umjetne sintetičke tvari
suma trikloretilena i tetrakloretilenaμg/l10
3. koji upućuje na prodore slane vode ili druge prodore
električna vodljivost*μS/cm2 500
B) Mineralne i geotermalne vode
1. fizikalni parametri koji upućuju na prekomjerno korištenje
promjena temperature (∆ T)°CPromjena 15% vrijednosti prosječne temperature u standardnim uvjetima eksploatacije u odnosu na one koja je utvrđena u rješenju o potvrđivanju količina i kakvoće rezervi temeljem kojeg je dobivena izdana dozvola za pridobivanje geotermalnih voda, odnosno sklopljen ugovor o eksploataciji geotermalnih voda.
promjena električne vodljivosti (∆ E)μS/cmPromjena 15% vrijednosti električne vodljivosti u standardnim uvjetima eksploatacije u odnosu na one koja je utvrđena u rješenju o potvrđivanju količina i kakvoće rezervi temeljem kojeg je dobivena izdana dozvola za pridobivanje geotermalnih voda, odnosno sklopljen ugovor o eksploataciji geotermalnih voda.
2. umjetne sintetičke tvari
suma trikloretilena i tetrakloretilenaμg/l10

* Granična vrijednost ovoga pokazatelja ne primjenjuje se na određena tijela podzemne vode, koja zbog njihova geološkog podrijetla sadrže višu koncentraciju, već se na ta tijela primjenjuje sljedeća granična vrijednost:

Naziv tijela podzemne vodePokazateljarsen (As)amonij (NH4)ukupni fosfor (P)olovo (Pb)ortofosfati (P)sulfati (SO4)električna vodljivost

kloridi

(Cl)

Mjerna jedinicaμg/lmg/lmg/lμg/lmg/lmg/lµS/cmmg/l
Istočna Slavonija sliv Drave i DunavaGranična vrijednost500103
1,71


Istočna Slavonija sliv Save25015

Legrad – Slatina352,5

Lekenik – Lužani35104
2,28


Lonja – Ilova – Pakra60152
1,15


Zagreb
80
20Neretva
400

Jadranski otoci
60050002000

PRILOG 7.

UČESTALOST MONITORINGA STANJA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA

7.A. POVRŠINSKE VODE

Tablica 1. Učestalost nadzornog monitoringa elemenata kakvoće

Element kakvoćeRijekeJezeraPrijelazne vodePriobalne vode
biološkifitoplankton2 x god.2 x god.2 x god.2 x god.
makrofita i fitobentos1 x god.1 x god.1 x god.1 x god.
makrozoobentos1 x god.1 x god.1 x god.1 x god.
ribe1 x god.1 x god.1 x god.-
hidromorfološkikontinuitet1 x god.---
hidrologijastalno12 x god.--
morfologija1 x god.1 x god.1 x god.1 x god.
plimni režim--1 x god1 x god
osnovni fizikalno-kemijski i kemijskitemperatura4 x god.4 x god.4 x god.4 x god.
režim kisika4 x god.4 x god.4 x god.4 x god.
salinitet4 x god.4 x god.4 x god.4 x god.
hranjive tvari4 x god.4 x god.4 x god.4 x god.
zakiseljenost4 x god.4 x god.--
specifične onečišćujuće tvari4 x god.4 x god.4 x god.4 x god.
prioritetne tvari12 x god.12 x god.12 x god.12 x god.

Tablica 2. Učestalost operativnog monitoringa elemenata kakvoće

Element kakvoćeRijekeJezeraPrijelazne vodePriobalne vode
biološkifitoplankton2 x god.2 x god.2 x god.2 x god.
makrofita i fitobentos1 x 3 god.1 x 3 god.1 x 3 god.1 x 3 god.
makrozoobentos1 x 3 god.1 x 3 god.1 x 3 god.1 x 3 god.
ribe1 x 3 god.1 x 3 god.1 x 3 god.-
hidromorfološkikontinuitet1 x 6 god.---
hidrologijastalno12 x god.--
morfologija1 x 6 god.1 x 6 god.1 x 6 god.1 x 6 god.
plimni režim--1 x 6 god1 x 6 god
osnovni fizikalno-kemijski i kemijskitemperatura4 x god.4 x god.4 x god.4 x god.
režim kisika4 x god.4 x god.4 x god.4 x god.
salinitet4 x god.4 x god.4 x god.4 x god.
hranjive tvari4 x god.4 x god.4 x god.4 x god.
zakiseljenost4 x god.4 x god.--
specifične onečišćujuće tvari4 x god.4 x god.4 x god.4 x god.
prioritetne tvari12 x god.12 x god.12 x god.12 x god.

7.B. PODZEMNE VODE

Tablica 3. Učestalost nadzornog monitoringa elemenata kemijskog stanja

a) Podzemne vode, osim mineralnih i geotermalnih voda

Tip vodonosnika
zatvorenotvoren
međuzrnski vodonosnikpukotinski vodonosnikkrški vodonosnik
značajno dubinsko tečenjeplitko tečenje
početna učestalost – osnovni i dodatni pokazatelji2 x god.4 x god.4 x god.4 x god.4 x god.
dugoročna učestalostosnovni
pokazatelji
visoka transmisivnost1 x 2 god.1 x god.2 x god.2 x god.2 x god.
niska transmisivnost1 x 6 god.1 x god.1 x god.1 x god.2 x god.
dodatni pokazatelji1 x 6 god.1 x 6 god.1 x 6 god.1 x 6 god.-

b) Mineralne i geotermalne vode

UČESTALOST MONITORINGA
osnovni pokazatelji1 x 3 god.
dodatni1 x 3 god.

Tablica 4.a. Učestalost nadzornog monitoringa elemenata količinskog stanja

Učestalost monitoringa podzemnih voda, osim mineralnih i geotermalnih voda
razina podzemne vodeizdašnost
aluvijalni vodonosnici2 x tjedno (preporuka jednom dnevno)-
krški vodonosnici-1x tjedno (preporuka jednom dnevno)
Učestalost monitoringa mineralnih i geotermalnih voda
razina podzemne vode ili hidrostatički tlakizdašnost
mineralne i geotermalne vode1 x 3 god.1 x 3 god.

Tablica 4.b. Učestalost operativnog monitoringa elemenata količinskog stanja

Učestalost monitoringa podzemnih voda, osim mineralnih i geotermalnih voda
razina podzemnih vodaIzdašnost
aluvijalni vodonosnici1 x dnevno-
krški vodonosnici-1 x dnevno
Učestalost monitoringa mineralnih i geotermalnih voda
razina podzemnih voda ili hidrostatički tlakizdašnost
mineralne i geotermalne vode1 x god.1 x god.

Tablica 5. Učestalost operativnog monitoringa elemenata kemijskog stanja

a) Podzemne vode osim mineralnih i geotermalnih voda

Tip vodonosnika
zatvorenotvoren
međuzrnski vodonosnikpukotinski vodonosnikkrški vodonosnik
značajno dubinsko tečenjeplitko tečenje
podzemne vode jače ranjivostistalna opterećenja1 x god.2 x god.2 x god.4 x god.4 x god.
sezonska /povremena opterećenja1 x god.1 x god.prema potrebiprema potrebiprema potrebi
podzemne vode slabije ranjivostistalna opterećenja1 x god.1 x god.2 x god.2 x god.4 x god.
sezonska /povremena opterećenja1 x god.1 x god.prema potrebiprema potrebiprema potrebi
procjene trendova1 x god.2 x god.2 x god.2 x god.

b) Mineralne i geotermalne vode

UČESTALOST MONITORINGA
osnovni pokazatelji1 x god.
dodatni1 x god.

Tablica 6. Učestalost monitoringa utjecaja opterećenja na podzemne vode

zone sanitarne zaštite izvorišta vodonosnikaprirodna ranjivost*
međuzrnska poroznostpukotinska i pukotinsko-kavernozna poroznostpanonski vodonosnikkrški vodonosnik
IIIIIII i IIIIVvrlo visoka i visokapovišena, umjerena, niska i vrlo niskavrlo velika i velikasrednja, slaba i vrlo slaba
2 x god.1 x god.4 x god.2 x god.2 x god.1 x god.4 x god.2 x god.

* Prirodna ranjivost prikazana je u Planu upravljanja vodnim područjima.

PRILOG 8.

KAKVOĆA VODA ODREĐENIH POGODNIMA ZA ŽIVOT SLATKOVODNIH RIBA

Tablica 1. Popis pokazatelja, granične vrijednosti i učestalost uzorkovanja i mjerenja

POKAZATELJSALMONIDNE VODECIPRINIDNE VODEMINIMALNA UZIMANJA UZORAKA I MJERENJANAPOMENE
PREPORUKEOBAVEZEPREPORUKEOBAVEZE
Temperatura °CTemperatura mjerena nizvodno od točke termalnog ispuštanja (na rubu zone miješanja) ne smije prijeći temperaturu na koju istjecanje ne utječe za:Tjedno i uzvodno i nizvodno od mjesta termalnog ispuštanja otpadnih voda.Iznenadne promjene u temperaturi trebaju se izbjeći.
1,5 °C3 °C
Ograničena odstupanja na geografskom području u posebnim okolnostima su dopuštena ako nadležno tijelo dokaže kako ne postoje štetne posljedice za uravnotežen razvoj riblje populacije.
Termalna ispuštanja ne smiju uzrokovati da temperatura nizvodno od termalnog ispuštanja (na rubu zone miješanja) prijeđe sljedeće:

21,5(1)

10(1)

28(1)

10(1)

Granica temperature od 10 °C primjenjuje se jedino na rasplodna razdoblja vrsta kojima je hladna voda potrebna za reprodukciju te samo na vode u kojima se takve vrste nalaze.

Temperaturne granice mogu biti prekoračene 2% vremena.

Otopljeni kisik

(mg/l O2)

50% ≥ 9

100% ≥ 7

50% ≥ 9

Kada se koncentra­cija snizi ispod 6 mg/l primjenjuje se odredba članka 59. stavka 4. ove Uredbe, uz dokaze da ovakvo stanje neće imati štetnih posljedica za uravnotežen razvoj riblje populacije.

50% ≥ 8

100% ≥ 5

50% ≥ 7

Kada koncentracija kisika padne ispod 4 mg/l pri­mjenjuju se od­redba članka 59. stavka 4. ove Uredbe, uz dokaze da ovakvo stanje neće imati štetnih posljedica za uravnotežen razvoj riblje populacije.

Mjesečno, minimalno jedan uzorak koji predstavlja uvjete niske koncentracije kisika na dan uzimanja uzoraka.

Međutim, gdje se očekuju velike dnevne promjene, uzet će se minimum od dvodnevnog uzimanja uzoraka u jednom danu.


pH
6 do 9(1) (2)
6 do 9(1) (2)mjesečno

Suspendirane tvari

(mg/l)

≤ 25 (1)
≤ 25(1)

Prikazane vrijedno­sti su prosječne kon­centracije i ne primjenjuju se na suspendirane tvari sa štetnim kemijskim svojstvima.

Poplave lako mogu uzrokovati posebno visoke koncentracije.

BPK5 (mg/l O2)≤ 3
≤ 6


Ukupni fosfor

(mg/l P)U slučaju jezera prosječne dubine između 18 i 300 m, može se primijeniti sljedeća formula

L≤10Z/Tw(1+√Tw)

gdje je:

L = teret izražen u mg P po m² površine jezera u jednoj godini

Z = prosječna dubina jezera u metrima

Tw = teoretsko obnavljanje jezerske vode u godinama.

U ostalim slučajevima granične vrijednosti od 0,2 mg/l za salmonidne te 0,4 mg/l za ciprinidne vode, izraženo kao PO4, mogu se smatrati indikativnim kako bi se smanjila eutrofikacija.

Nitriti

(mg/l NO2)

≤ 0,01
≤ 0,03


Spojevi fenola

(mg/l C6H5OH)


(3)
(3)
Ispitivanje će se vršiti samo tamo gdje se sumnja na prisutnost spojeva fenola.
Naftni ugljikovodici
(4)
(4)1 x mjesečnoIspitivanje će se obavljati redovno jednom mjesečno, s ispitivanjem kušanjem samo gdje se pretpostavlja prisutnost ugljikovodika

Neionizirani amonijak

(mg/l NH3)

Ukupni amonij

(mg/l NH4)

≤ 0,005≤ 0,025≤ 0,005≤ 0,0251 x mjesečnoVrijednosti neioniziranog amonijaka mogu biti prekoračene u vidu manjih odstupanja u tijeku dana.
Kako bi se smanjio rizik od toksičnosti uzrokovane neioniziranim amonijakom, od potrošnje kisika uzrokovane nitrifikacijom te od eutrofikacije, koncentracija ukupnog amonija ne smije prelaziti sljedeće vrijednosti:
≤ 0,04≤ 1(5)≤ 0,2≤ 1(5)

Ukupni rezidualni klor

(mg/l HOCl)


≤ 0,005
≤ 0,0051 x mjesečnoObvezne vrijednosti odgovaraju pH=6. Više vrijednosti ukupnog klora mogu se prihvatiti ako je pH viši.

Ukupni cink

(mg/l Zn)


≤ 0,3
≤ 1,01 x mjesečno

Obvezne vrijednosti odgovaraju tvrdoći vode od 100 mg/l CaCO3.

Za tvrdoću vode između 10 i 500 mg/l odgovarajuće granične vrijednosti navedene su u Tablici 2. ovoga Priloga

Otopljeni bakar

(mg/l Cu)

≤ 0,04
≤ 0,04

Preporučene vrijednosti odgovaraju tvrdoći vode od 100 mg/l CaCO3.

Za tvrdoću vode između 10 i 300 mg/l odgovarajuće granične vrijednosti navedene su u Tablici 2. ovoga Priloga(1) Odstupanja su moguća u slučaju iznimnih vremenskih ili posebnih geografskih uvjeta.

(2) Umjetna odstupanja pH vrijednosti u odnosu na prirodne vrijednosti ne smiju prelaziti +0,5 unutar granica koje se nalaze između 6,0 i 9,0, pod uvjetom da ova odstupanja ne povećavaju štetnost ostalih tvari prisutnih u vodi.

(3) Spojevi fenola ne smiju biti prisutni u tolikim količinama da nepovoljno utječu na okus ribe.

(4) Naftni proizvodi ne smiju biti prisutni u količinama da:

– čine vidljivi sloj na površini vode ili oblikuju slojeve na koritima riječnih tokova i jezera

– daju ugljikovodični okus ribi koji se može prepoznati

– proizvode štetne utjecaje na ribu.

(5) Mogu se odrediti vrijednosti veće od 1 mg/l, u osobitim geografskim i klimatskim uvjetima, a pogotovo u slučajevima niže temperature vode te snižene nitrifikacije ili kada nadležno tijelo može dokazati kako ne postoje štetne posljedice za uravnotežen razvoj riblje populacije.

Tablica 2. Pojedinosti koje se odnose na ukupni cink i otopljeni bakar u odnosu na tvrdoću vode

Tvrdoća vode

(mg/l CaCO3)

Ukupni cink

(mg/l Zn)

Otopljeni bakar

(mg/l Cu)

SALMONIDNE VODECIPRINIDNE VODE
100,030,30,0051
500,20,70,022
1000,31,00,04
300

0,112
5000,52,0

1 Prisutnost riba u vodama koje sadržavaju više koncentracije bakra može ukazivati na prevladavanje otopljenih organobakrenih kompleksnih spojeva.

PRILOG 10.

POKAZATELJI EUTROFIKACIJE

10.A. POKAZATELJI EUTROFIKACIJE U PRIRODNIM RIJEKAMA

Tablica 1. Granične srednje godišnje vrijednosti pokazatelja eutrofikacije u panonskoj ekoregiji

Ukupni dušik (mgN/l)
< 0,8>0,8-1,6>1,6-2,4>2,4-3,2>3,2
Ukupni fosfor (mgP/l)<0,025OO/MMM/EE
>0,025-0,15O/MO/MMM/EE
>0,15-0,25MMMM/EE
>0,25-0,4M/EM/EM/EM/EE
>0,4EEEEE

O – oligotrofno, O/M – oligo-mezotrofno, M – mezotrofno, M/E – mezotrofno-eutrofno, E – eutrofno

Tablica 2. Granične srednje godišnje vrijednosti pokazatelja eutrofikacije u dinaridskoj ekoregiji

Ukupni dušik (mgN/l)
< 0,6>0,6-1,4>1,4-2,3>2,3-3,1>3,1
Ukupni fosfor (mgP/l)<0,015OO/MMM/EE
>0,015-0,13O/MO/MMM/EE
>0,13-0,25MMMM/EE
>0,25-0,37M/EM/EM/EM/EE
>0,37EEEEE

O – oligotrofno, O/M – oligo-mezotrofno, M – mezotrofno, M/E – mezotrofno-eutrofno, E – eutrofno

Tablica 3. Odnos stupnja trofije i ekološkog stanja tipova prirodnih rijeka

Ekološko stanjeTipovi prirodnih rijeka

HR-R_1, HR-2B,

HR-R_6, HR-R_7, HR-R_11A, HR-R_11B, HR-R_14A, HR-R_14B, HR-R_14C, HR-R_17

HR-R_2A, HR-R_3A, HR-R_3B, HR-R_3C, HR-R_3D, HR-R_4A, HR-R_4B, HR-R_4C, HR-R_5B, HR-R_5C, HR-R_5D, HR-R_8A, HR-R_8B, HR-R_9, HR-R_12, HR-R_13, HR-R_13A, HR-R_15A, HR-R_15B, HR-R_18

Povremene tekućice

HR-R_10A,

HR-R_10B,

HR-R_16A,

HR-R_16B,

HR-R_19

Stupanj trofije
Vrlo dobrooligotrofnooligo-mezotrofnooligo-mezotrofno
Dobrooligo-mezotrofnomezotrofnomezotrofno
Umjerenomezotrofnomezo-eutrofnomezo-eutrofno
Lošemezo-eutrofnoeutrofnomezo-eutrofno
Vrlo lošeeutrofnoeutrofnoeutrofno

10.B. POKAZATELJI EUTROFIKACIJE U PRIRODNIM JEZERIMA

Tablica 4. Granične srednje godišnje vrijednosti pokazatelja eutrofikacije za duboka krška jezera

Stupanj trofijeUkupni fosfor (mg/l)Ukupni dušik (mg/l)Klorofil a (µg/l)Ukupna biomasa fitoplanktona (mg/l)Secchi prozirnost (m)
Ultra-oligotrofno< 0,005<0,2<1<0,3> 15 (ili do dna)
Oligotrofno0,005-<0,020,2-<11-<20,3-<0,8(ili do dna) 15->10
Mezotrofno0,02-<0,041-<1,52-<70,8-<310->3
Eutrofno0,04-<0,11,5-<27-<253-<53->1,5
Hipertrofno≥0,1≥2≥25≥5≤ 1,5

Tablica 5. Granične srednje godišnje vrijednosti pokazatelja eutrofikacije za plitko krško jezero (Vransko jezero, Biograd na Moru)

Stupanj trofijeUkupni fosfor (mg/l)Ukupni dušik (mg/l)Klorofil a (µg/l)Ukupna biomasa fitoplanktona (mg/l)Secchi prozirnost (m)
Ultra-oligotrofno< 0,005<0,2<1<0,5≥ 5 (ili do dna)
Oligotrofno0,005-<0,020,2-<11-<30,5-<15 (ili do dna) ->3
Mezotrofno0,02-<0,041-<1,53-<101-<53->1,5
Eutrofno0,04-<0,11,5<210-<305-<101,5->0,5
Hipertrofno≥0,1≥2≥30≥10≤0,5

Tablica 6. Odnos stupnja trofije i ekološkog stanja (na temelju OEK fitoplanktona) dubokih krških tipova jezera

Ekološko stanjeTipovi prirodnih jezera

HR-J_1A

Plitvička jezera, jezero Kozjak

HR-J_1B

Plitvička jezera, Prošćansko jezero

HR-J_2

Vransko jezero, Cres

HR-J_3

Baćinska jezera, jezero Crniševo i jezero Oćuša

HR-J_5

Visovačko jezero

Stupanj trofije
Vrlo dobroOligotrofnoOligotrofnoOligotrofnoOligotrofnoOligotrofno
DobroMezotrofnoOligotrofno MezotrofnoMezotrofnoOligotrofno MezotrofnoOligotrofno Mezotrofno
Umjereno

Mezotrofno

Eutrofno

Eutrofno

Mezotrofno

Eutrofno

Mezotrofno

Eutrofno

Mezotrofno

Eutrofno

LošeEutrofno

Eutrofno

Hipertrofno

EutrofnoEutrofnoEutrofno
Vrlo lošeHipertrofnoHipertrofnoHipertrofnoHipertrofnoHipertrofno

Tablica 7. Odnos stupnja trofije i ekološkog stanja (na temelju OEK fitoplanktona) plitkih krških jezera

Ekološko stanjeTip prirodnog jezera

HR- J_4

Vransko jezero, Biograd na Moru

Stupanj trofije
Vrlo dobroMezotrofno
DobroMezotrofno / Eutrofno
UmjerenoEutrofno
LošeEutrofno / Hipertrofno
Vrlo lošeHipertrofno

10.C. GRANIČNE VRIJEDNOSTI POKAZATELJA EUTROFIKACIJE U PRIOBALNIM VODAMA

Tablica 8. Granične srednje godišnje vrijednosti pokazatelja eutrofikacije za priobalne vode

Stupanj trofijeProzirnost (m)

Zasićenje kisikom

(%)

Otopljeni anorganski dušik (µmol/dm3)Otopljeni fosfor (µmol/dm3)Klorofil a (µg/l)Trofički indeks (TRIX)
Oligotrofno> 10 (ili do dna)80 – 120< 2< 0,3< 12 – 4
Mezotrofno3-10

P: 120 – 170

D: 30 – 80

2 – 100,3 – 0,61 -54 – 5
Eutrofno< 3

P: > 170

D: 30 – 80

>10 – 20>0,6 – 1,3>5 – 105 – 6
Hipertrofno< 3

P: > 170

D: 0 – 30

> 20> 1,3> 106 – 8

P – površinski sloj

D – pridneni sloj

PRILOG 11.

PROCJENA UTJECAJA LJUDSKIH AKTIVNOSTI NA STANJE TIJELA RIJEKA I JEZERA I UTJECAJA PROVEDBE MJERA ZA POSTIZANJE DOBROG STANJA

11.A. OSNOVNI FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI POKAZATELJI I POKAZATELJI KEMIJSKOG STANJA

Utjecaj opterećenja na stanje vodnog tijela rijeke i jezera na temelju mjerodavnih koncentracija osnovnih fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja koji prate biološke elemente te pokazatelja kemijskog stanja procjenjuje se za svaku dionicu rijeke, za svako jezero te za svaki pokazatelj.

1. Određivanje mjerodavne srednje koncentracije

Mjerodavna srednja koncentracija osnovnih fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja koji prate biološke elemente te kemijskih pokazatelja tijela površinske kopnene vode jednaka je mjerodavnoj srednjoj koncentraciji tih pokazatelja u svim dijelovima tog tijela pri čemu je težinski faktor volumen vode svakog dijela, a svaki dio vodnog tijela ima homogenu koncentraciju. Za rijeke se dijelom vodnog tijela smatra dionica vodotoka, a volumen dijela vodnog tijela izračunava kao umnožak dužine dionice i srednjeg protoka.

1.1. Rijeke:

1.2. Jezera:

cm,sr – mjerodavna srednja koncentracija pokazatelja za tijelo površinske kopnene vode

c – mjerodavna koncentracija pokazatelja za dio vodnog tijela

l – dužina dionice

Q – srednji protok dionice

V – volumen dijela vodnog tijela.

2. Određivanje mjerodavne maksimalne koncentracije za pokazatelje kemijskog stanja

Mjerodavna maksimalna koncentracija pokazatelja kemijskog stanja tijela površinske kopnene vode jednaka je najvećoj koncentraciji pokazatelja od svih koncentracija u dijelovima tog tijela:

cm,max – mjerodavna maksimalna koncentracija pokazatelja za tijelo površinske kopnene vode

cmax – maksimalna koncentracija pokazatelja za dio vodnog tijela.

11.B. HIDROMORFOLOŠKI UVJETI

Utjecaj na stanje vodnog tijela rijeka ili jezera na temelju hidromorfoloških elemenata procjenjuje se za svaki pojedini dio rijeke ili jezera sa približno jednakim hidromorfološkim karakteristikama te za svaki pokazatelj hidromorfološkog elementa prema veličini odstupanja od referentnih uvjeta.

Veličina morfološke promjene vodnog tijela rijeke ili jezera za pojedini morfološki element jednaka je srednjoj vrijednosti promjena svih dijelova toga vodnog tijela, pri čemu je težinski faktor dužina dijela:

ui – odstupanje od referentnih uvjeta (%)*

l – dužina dijela

Si – veličina morfološke promjene za morfološki element i

* Odstupanja od referentnih uvjeta navode se u Planu upravljanja vodnim područjima

PRILOG 12.

POPIS TIPOVA POVRŠINSKIH VODA

12.A. POPIS TIPOVA PRIRODNIH RIJEKA

Naziv tipaOznaka tipaOznaka interkalibracijskog tipa

Geografska interkalibracijska

grupa

PANONSKA EKOREGIJA (11. MAĐARSKA NIZINA)
1. GORSKE I PRIGORSKE MALE TEKUĆICEHR-R_1EX6Istočno-kontinentalna (EC-GIG)
2. NIZINSKE MALE TEKUĆICE
2.a Nizinske male tekućice sa glinovito-pjeskovitom podlogomHR-R_2AEX5Istočno-kontinentalna (EC-GIG)
2.b Nizinske male tekućice sa šljunkovito-valutičastom podlogomHR-R_2BEX5Istočno-kontinentalna (EC-GIG)
3. NIZINSKE ALUVIJALNE TEKUĆICE
3.a Nizinske male aluvijalne tekućice sa šljunkovito-valutičastom podlogomHR-R_3AEX5Istočno-kontinentalna (EC-GIG)
3.b Nizinske male aluvijalne tekućice s glinovito pjeskovitom podlogomHR-R_3BEX5Istočno-kontinentalna (EC-GIG)
3.c Nizinske srednje velike aluvijalne tekućice s glinovito pjeskovitom podlogomHR-R_3CE2Istočno-kontinentalna (EC-GIG)
3.d Nizinske velike aluvijalne tekućice s glinovito pjeskovitom podlogomHR-R_3DE3Istočno-kontinentalna (EC-GIG)
4. NIZINSKE SREDNJE VELIKE I VELIKE TEKUĆICE
4.a Nizinske srednje velike tekućiceHR-R_4AE2Istočno-kontinentalna (EC-GIG)
4.b Nizinske velike tekućiceHR-R_4BE3Istočno-kontinentalna (EC-GIG)
4.c Nizinske velike tekućice s izvorištem lociranim u Dinarskoj ekoregijiHR-R_4CE3Istočno-kontinentalna (EC-GIG)
5. NIZINSKE VRLO VELIKE TEKUĆICE
5.b Nizinske vrlo velike tekućice – donji tok Mure i srednji tok Drave i SaveHR-R_5BL2

Različite

(Cross-GIG)

5.c Nizinske vrlo velike tekućice – donji tok Drave i SaveHR-R_5CL2

Različite

(Cross-GIG)

5.d Nizinske vrlo velike tekućice – DunavHR-R_5DL2

Različitie

(Cross-GIG)

DINARIDSKA EKOREGIJA (5. DINARSKI ZAPADNI BALKAN)
DINARIDSKA KONTINENTALNA SUBEKOREGIJA
6. GORSKE I PRIGORSKE MALE TEKUĆICEHR-R_6EX7Istočno-kontinentalna (EC-GIG)
7. GORSKE I PRIGORSKE SREDNJE VELIKE I VELIKE TEKUĆICEHR-R_7EX8Istočno-kontinentalna (EC-GIG)
8. NIZINSKE SREDNJE VELIKE I VELIKE TEKUĆICE
8.a Nizinske srednje velike tekućiceHR-R_8AEX8Istočno-kontinentalna (EC-GIG)
8.b Nizinske velike tekućiceHR-R_8B
9. GORSKE I PRIGORSKE SREDNJE VELIKE TEKUĆICE KRŠKIH POLJAHR-R_9EX8Istočno-kontinentalna (EC-GIG)
10. POVREMENE TEKUĆICE
10.a Gorske i prigorske male povremene tekućiceHR-R_10A
10.b Gorske srednje velike povremene tekućiceHR-R_10B
DINARIDSKA PRIMORSKA SUBEKOREGIJA
11. NIZINSKE I PRIGORSKE MALE TEKUĆICE
11.a Nizinske i prigorske male tekućice u vapnenačkoj podloziHR-R_11AM1

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

11.b Prigorske male tekućice u vapnenačko-silikatnoj podloziHR-R_11B
12. PRIGORSKE SREDNJE VELIKE I VELIKE TEKUĆICEHR-R_12M2

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

13. NIZINSKE SREDNJE VELIKE I VELIKE TEKUĆICEHR-R_13M2

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

13.a Nizinske velike tekućice s baražnim ujezerenjemHR-R_13AM2

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

14. NIZINSKE TEKUĆICE KRATKIH TOKOVA S PADOM >5 ‰
14.a Nizinske male tekućice kratkih tokova s padom >5 ‰HR-R_14AM1

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

14.b Nizinske srednje velike tekućice kratkih tokova s padom >5 ‰ u vapnenačkoj podloziHR-R_14BM2

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

14.c Nizinske srednje velike tekućice kratkih tokova s padom >5 ‰ u vapnenačko-silikatnoj podloziHR-R_14C
15. MALE I SREDNJE VELIKE TEKUĆICE KRŠKIH POLJA
15.a Prigorske i nizinske male tekućice krških poljaHR-R_15AM1

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

15.b Prigorske i nizinske srednje velike tekućice krških poljaHR-R_15BM2

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

16. POVREMENE TEKUĆICE
16.a Prigorske male i srednje velike povremene tekućiceHR-R_16AM5

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

16.b Nizinske male povremene tekućiceHR-R_16BM5

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

17. NIZINSKE I PRIGORSKE MALE TEKUĆICE ISTREHR-R_17M1

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

18. NIZINSKE SREDNJE VELIKE TEKUĆICE ISTREHR-R_18M2

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)

19. POVREMENE TEKUĆICE ISTREHR-R_19M5

Sredozemna(mediteranska)

(MED-GIG)
12.B. POPIS TIPOVA PRIRODNIH JEZERA

Naziv tipaOznaka tipaNaziv prirodnog jezera
DINARIDSKA EKOREGIJA (5. DINARSKI ZAPADNI BALKAN)
DINARIDSKA EKOREGIJA – KONTINENTALNA SUBREGIJA
1. Planinska, duboka, mala jezera na karbonatnoj podlozi
1.a OligotrofnaHR-J_1APlitvička jezera, jezero Kozjak
1.b Oligotrofno-mezotrofnaHR-J_1BPlitvička jezera, Prošćansko jezero
DINARIDSKA EKOREGIJA – PRIMORSKA SUBREGIJA
2. Nizinska, duboka, srednje velika jezera; Kriptodepresije na karbontanoj podloziHR-J_2Vransko jezero, Cres
3. Nizinska, srednje duboka, mala jezera; Kriptodepresije na karbonatnoj podloziHR-J_3Baćinska jezera, jezero Crniševo i jezero Oćuša
4. Nizinska, plitka, velika jezera; Kriptodepresije na karbonatnoj podloziHR-J_4Vransko jezero, Biograd na Moru
5. Nizinska, srednje duboka i srednje velika jezera na karbonatnoj podloziHR-J_5Visovačko jezero
6. Nizinska, plitka, mala jezera; Kriptodepresije na karbonatnoj podlozi.HR-J_6jezero Kuti

12.C. POPIS TIPOVA PRIJELAZNIH VODA

Naziv tipaOznaka tipa
MEDITERANSKA EKOREGIJA (6. SREDOZEMNO MORE)
Oligohalini estuarij krupnozrnatog sedimentaHR-P1_2
Oligohalini estuarij sitnozrnatog sedimentaHR-P1_3
Mezo i polihalini estuarij krupnozrnatog sedimentaHR-P2_2
Mezo i polihalini estuarij sitnozrnatog sedimentaHR-P2_3

12.D. POPIS TIPOVA PRIOBALNIH VODA

Naziv tipaOznaka tipaOznaka interkalibracijskog tipa

MEDITERANSKA EKOREGIJA (6. SREDOZEMNO MORE)

Geografska interkalibracijska skupina: Sredozemno more

Poli-euhaline plitke priobalne vode krupnozrnatog sedimentaHR-O3_12II.A Jadransko more
Poli-euhaline plitke priobalne vode sitnozrnatog sedimentaHR-O3_13II.A Jadransko more
Poli-euhaline priobalno vode krupnozrnatog sedimentaHR-O3_22II.A Jadransko more
Poli-euhaline priobalne vode sitnozrnatog sedimentaHR-O3_23II.A Jadransko more
Euhaline plitke priobalne vode sitnozrnatog sedimentaHR-O4_13III.W
Euhaline priobalne vode krupnozrnatog sedimentaHR-O4_22III.W
Euhaline priobalne vode sitnozrnatog sedimentaHR-O4_23III.W

12.E. POPIS TIPOVA ZNATNO PROMIJENJENIH I UMJETNIH JEZERA

Naziv abiotičkog tipaNaziv biotičkog tipaNaziv biotičkog tipaOznaka tipaNaziv znatno promijenjenog ili umjetnog jezera
Fitoplankton i FitobentosMakrozoobentos i Makrofita
PANONSKA EKOREGIJA (11. MAĐARSKA NIZINA)
Nizinske male i vrlo plitke akumulacije u silikatnoj podloziVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AP_1APopovac
Nizinske male i vrlo plitke akumulacije u miješanoj silikatno karbonatnoj podloziVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AR_1BJošava
Nizinske srednje velike i vrlo plitke umjetne stajaćice u miješanoj silikatno organogenoj podloziVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AP_2ABiljsko jezero
Nizinske srednje velike i vrlo plitke akumulacije u silikatnoj podloziVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AP_2BGrabovo, Pakra
Nizinske srednje velike i vrlo plitke umjetne stajaćice u miješanoj silikatno karbonatnoj podloziVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice šljunčareVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AP_2CRakitje
Nizinske male i plitke akumulacije u miješanoj silikatno karbonatnoj podloziPlitke akumulacije i umjetne stajaćicePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AP_3ALapovac II
Nizinske male i plitke umjetne stajaćice u miješanoj silikatno organogenoj podloziPlitke akumulacije i umjetne stajaćicePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AP_3BSakadaško jezero
Nizinske srednje velike i plitke umjetne stajaćice u miješanoj silikatno karbonatnoj podloziPlitke akumulacije i umjetne stajaćicePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AP_4ABorovik, Koritnjak
Nizinske srednje velike i plitke umjetne stajaćice u silikatnoj podloziPlitke akumulacije i umjetne stajaćice šljunčarePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AP_4BŠoderica Koprivnica
Nizinske srednje velike i plitke umjetne stajaćice u miješanoj silikatno karbonatnoj podloziPlitke akumulacije i umjetne stajaćice šljunčarePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AP_4CJarun
Nizinske srednje velike i plitke akumulacije u silikatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vodeAkumulacije na velikim rijekama s kratkim vremenom zadržavanja vodePlitke akumulacije i stajaćiceHR-AP_5AČakovec, Dubrava, Varaždin
Nizinske male i duboke umjetne stajaćice u miješanoj silikatno karbonatnoj podloziDuboke umjetne stajaćiceDuboke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AP_6Novo Čiče
DINARIDSKA EKOREGIJA (5. DINARSKI ZAPADNI BALKAN)
KONTINENTALNA SUBEKOREGIJA
Gorske srednje velike i duboke akumulacije u karbonatnoj podlozi s velikim oscilacijama vodostajaDuboke akumulacijeDuboke akumulacije s velikim osilacijama vodostajaHR-AD_4Krušćica
Gorske srednje velike i duboke akumulacije u miješanoj i silikatno karbonatnoj podlozi s velikim oscilacijama vodostajaDuboke akumulacijeDuboke akumulacije s velikim osilacijama vodostajaHR-AD_5Lokvarka
Prigorske male i plitke akumulacije u karbonatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vodeAkumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vodePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_7Gusić polje
Prigorske srednje velike i vrlo plitke akumulacije u karbonatnoj podloziVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice s kratkim vremenom zadržavanja vodeVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_10Sabljaci
Nizinske srednje velike i duboke akumulacije u karbonatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vode i velikim oscilacijama vodostajaAkumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vodeDuboke akumulacije s velikim osilacijama vodostajaHR-AD_19Lešće
PRIMORSKA SUBEKOREGIJA
Gorske male i vrlo plitke akumulacije u miješanoj silikatno karbonatnoj i karbonatno silikatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vodeAkumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vodeVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_1Bajer, Opsenica
Gorske male i duboke akumulacije u miješanoj silikatno karbonatnoj podloziDuboke akumulacije i umjetne stajaćiceDuboke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_2Lepenica
Gorske srednje velike i plitke akumulacije u miješanoj karbonatno silikatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vodeAkumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vodePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_3Štikada
Prigorske male i vrlo plitke akumulacije u karbonatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vodeAkumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vodeVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_6Golubić
Prigorske male i plitke akumulacije u karbonatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vode i velikim oscilacijama vodostajaAkumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vodePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_8Prančevići
Prigorske male i duboke akumulacije u karbonatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vode i velikim oscilacijama vodostajaAkumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vodeDuboke akumulacije s velikim osilacijama vodostajaHR-AD_9Đale
Prigorske srednje velike i plitke umjetne stajaćice u karbonatnoj podloziPlitke akumulacije i umjetne stajaćicePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_11Prološko blato
Prigorske srednje velike i duboke akumulacije u miješanoj silikatno karbonatnoj podlozi s velikim oscilacijama vodostajaDuboke akumulacijeDuboke akumulacije s velikim osilacijama vodostajaHR-AD_12Ričica
Prigorske velike i duboke akumulacije u karbonatnoj podlozi s velikim oscilacijama vodostajaDuboke akumulacijeDuboke akumulacije s velikim osilacijama vodostajaHR-AD_13Peruča
Nizinske male i vrlo plitke akumulacije u karbonatnoj podloziVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_14Tribalj
Nizinske male i plitke akumulacije u karbonatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vodeAkumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vodePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_15ABrljan
Nizinske male i plitke akumulacije u karbonatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vodeAkumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vodePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_15BRazovac
Nizinske male i plitke akumulacije u karbonatnoj podloziPlitke akumulacije i umjetne stajaćicePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_16ANjivice
Nizinske male i plitke akumulacije u karbonatnoj podloziPlitke akumulacije i umjetne stajaćicePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_16BVlačine
Nizinske srednje velike i vrlo plitke akumulacije u karbonatnoj podloziVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_17Ponikve
Nizinske srednje velike i plitke akumulacije u karbonatnoj podloziPlitke umjetne stajaćicePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_18Botonega


Naziv tipaOznaka tipa
PANONSKA EKOREGIJA (11. MAĐARSKA NIZINA)
Male znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom (slivno područje 5-100 km²)HR-K_1A
Male znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom i uzdužnom povezanosti toka (slivno područje 5-100 km²)HR-K_1B
Srednje velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom (slivno područje 100-1000 km²)HR-K_2A
Srednje velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom i uzdužnom povezanosti toka (slivno područje 100-1000 km²)HR-K_2B
Velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom (slivno područje 1000-10000 km²)HR-K_3A
Velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom i uzdužnom povezanosti toka (slivno područje 1000-10000 km²)HR-K_3B
Vrlo velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom (slivno područje veće od 10000 km²)HR-K_4
Znatno promijenjene tekućice s velikim promjenama protokaHR-K_5
Umjetne tekućice s velikim dnevnim promjenama protokaHR-K_6A
Umjetne tekućice s poremećenim odnosom površinskih i podzemnih vodaHR-K_6B
Umjetne tekućice s velikim sezonskim promjenama protokaHR-K_6C
DINARIDSKA EKOREGIJA (5. DINARSKI ZAPADNI BALKAN)
Male znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom (slivno područje 2-100 km²)HR-K_7A
Male znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom i uzdužnom povezanosti toka (slivno područje 2-100 km²)HR-K_7B
Srednje velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom (slivno područje 100-1000 km²)HR-K_8A
Srednje velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom i uzdužnom povezanosti toka (slivno područje 100 – 1000 km²)HR-K_8B
Velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom (slivno područje 1000-10000 km²)HR-K_9A
Velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom i uzdužnom povezanosti toka (slivno područje 1000-10000 km²)HR-K_9B
Znatno promijenjene povremene tekućice s promijenjenom morfologijomHR-K_10
Znatno promijenjeni bujični tokovi s promijenjenom morfologijomHR-K_11
Znatno promijenjene tekućice s velikim promjenama protokaHR-K_12
Umjetne tekućice s velikim dnevnim promjenama protokaHR-K_13A
Umjetne tekućice s velikim sezonskim promjenama protokaHR-K_13B

12.F. POPIS TIPOVA ZNATNO PROMIJENJENIH I UMJETNIH RIJEKA

«.

Članak 18.

Hrvatske vode će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijeti metodologiju određivanja omjera ekološke kakvoće bioloških elemenata iz članka 19. stavka 5. i metodologiju ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja iz članka 21. stavka 2. Uredbe o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, broj 96/19.), usklađene s odredbama ove Uredbe.

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/85
Urbroj: 50301-05/27-23-6
Zagreb, 16. veljače 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.