Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje

NN 20/2023 (20.2.2023.), Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

346

Na temelju odredbi članka 200. stavka 7. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. veljače 2023. donosi

PRAVILNIK

O REVIZIJI U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuju:

– sadržaj revizije za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa), način i rokovi dostave, kao i razlozi za odbijanje ocjene iz članka 200. stavka 1. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22; dalje u tekstu: Zakon o osiguranju),

– razlozi za odbijanje godišnjih financijskih izvještaja društva za osiguranje odnosno godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja koji su predmet zakonske revizije iz članka 199. stavka 2. Zakona o osiguranju.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na reviziju financijskih izvještaja društva za reosiguranje te na reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja grupe osiguratelja, konsolidirane financijske izvještaje grupe ako su članovi grupe i nefinancijske institucije koje društvo za osiguranje sastavlja na temelju Zakona o računovodstvu i konsolidirane financijske izvještaje osigurateljnog holdinga te mješovitog osigurateljnog holdinga.

Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Hanfe

Članak 2.

(1) U smislu ovoga Pravilnika revizija za potrebe Hanfe je postupak provjere i ocjene stanja i promjena statutarnih tehničkih pričuva, stanja i strukture ulaganja imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva, pridržavanja pravila o upravljanju rizicima, obavljanja poslova ključnih funkcija, stanja informacijskog sustava i adekvatnosti upravljanja informacijskim sustavom, pravilnosti, točnosti i potpunosti izvješća koja se dostavljaju Hanfi, točnosti i potpunosti izvješća o solventnosti i financijskom stanju iz članka 168. Zakona o osiguranju.

(2) Pridržavanje pravila o upravljanju rizicima sastavni je dio provjere i ocjene točnosti i potpunosti izvješća o solventnosti i financijskom stanju iz članka 168. Zakona o osiguranju.

(3) Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Hanfe sastoji se od sljedećih izvještaja:

1. Izvještaja o stanju i promjenama statutarnih tehničkih pričuva,

2. Izvještaja o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva,

3. Izvještaja o obavljanju poslova ključnih funkcija,

4. Izvještaja o stanju informacijskog sustava i adekvatnosti upravljanja informacijskim sustavom,

5. Izvještaja o pravilnosti, točnosti i potpunosti izvješća koja se dostavljaju Hanfi,

6. Izvještaja o točnosti i potpunosti izvješća o solventnosti i financijskom stanju iz članka 168. Zakona o osiguranju.

(4) Iznimno od članka 196. stavka 3. Zakona o osiguranju provjeru i ocjenu stanja informacijskog sustava i adekvatnosti upravljanja informacijskim sustavom određenog društva za osiguranje može obaviti revizorsko društvo različito od onoga koje obavlja zakonsku reviziju tog društva za osiguranje.

(5) Ocjena revizora propisana člankom 200. stavkom 2. Zakona o osiguranju određuje se prema sljedećim kriterijima:

– potpuno zadovoljavajuće – bez primjedbi za područje koje je predmet provjere i ocjene i bez primjedbi za postupke društva za osiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina;

– zadovoljavajuće – manji nedostaci koji nemaju značajan utjecaj na područje koje je predmet provjere i ocjene i/ili za postupke društva za osiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina;

– nezadovoljavajuće – utvrđeni su značajni nedostaci za područje koje je predmet provjere i ocjene i za koje je potrebno uvesti posebno praćenje te za koje je revizor izdao preporuke;

– potpuno nezadovoljavajuće – identificirani problemi koji imaju utjecaj na rezultat poslovanja, financijski položaj i solventnost društva za osiguranje te koji mogu ugroziti buduće poslovanje društva za osiguranje.

Izvještaj o stanju i promjenama statutarnih tehničkih pričuva

Članak 3.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti te ocijeniti stanje i promjene statutarnih tehničkih pričuva o čemu mora izraditi Izvještaj o stanju i promjenama statutarnih tehničkih pričuva.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– stanje statutarnih tehničkih pričuva na početku godine i na kraju godine te promjene stanja statutarnih tehničkih pričuva tijekom godine,

– opis metoda koje društvo za osiguranje primjenjuje za utvrđivanje statutarnih tehničkih pričuva (ako je društvo za osiguranje promijenilo metodu izračunavanja statutarnih tehničkih pričuva, tada revizor mora pojasniti promjenu i učinak na financijski rezultat i položaj društva za osiguranje),

– konstatacije o postupcima društva za osiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika koje proizlaze iz načina oblikovanja statutarnih tehničkih pričuva,

– mišljenje nezavisnoga ovlaštenog aktuara o pouzdanosti i adekvatnosti statutarnih tehničkih pričuva koje mora obuhvaćati ocjenu pouzdanosti i adekvatnosti statutarnih tehničkih pričuva te razloge za pozitivno mišljenje, mišljenje uz ograde, odnosno negativno mišljenje koje treba detaljno opisati i obrazložiti u izvještaju,

– ocjenu iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Nezavisni ovlašteni aktuar iz stavka 2. ovoga članka je osoba definirana člankom 186. Zakona o osiguranju, uz uvjet da ista nije zaposlena odnosno ne obavlja poslove imenovanog ovlaštenog aktuara ili neke druge funkcije u društvu za osiguranje ili u društvu s kojim je u odnosu uske povezanosti u skladu sa člankom 3. točkom 26. Zakona o osiguranju odnosno u društvu koje je dio grupe kako je definirano člankom 297. Zakona o osiguranju, čiji su izvještaji predmet revizije.

Izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva

Članak 4.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti stanje strukture ulaganja imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva o čemu mora izraditi Izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– kratak opis stanja i strukture ulaganja imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva s usporednim tabličnim prikazom statutarnih tehničkih pričuva,

– stanje ulaganja imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva na početku godine i na kraju godine te promjene stanja ulaganja tijekom godine,

– konstatacije o postupcima društva za osiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika,

– ocjenu o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva te o usklađenosti navedenog ulaganja s odredbama Zakona o osiguranju, s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35, uključujući i Delegirane uredbe Komisije (EU) o izmjeni navedene Uredbe, donesene na temelju odredaba Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) i kojom se ta Direktiva dopunjuje i s odredbama Smjernica EIOPA-e koje uređuju sustav upravljanja u skladu s člankom 2. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

Izvještaj o obavljanju poslova ključnih funkcija

Članak 5.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti usklađenost ključnih funkcija sa zakonskim odredbama i adekvatnost uspostavljene organizacije kao i učinkovitost istih te izraditi Izvještaj o obavljanju poslova ključnih funkcija.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– popis nedostataka u radu ključnih funkcija i rizika koji iz njih proizlaze,

– konstatacije o postupcima društva za osiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika,

– ocjenu revizora je li društvo za osiguranje uspostavilo ključne funkcije unutar sustava upravljanja te obavljaju li ključne funkcije poslove u skladu sa Zakonom o osiguranju i na temelju njega donesenim propisima, kao i odredbama Delegirane Uredbe 2015/35 te Smjernicama EIOPA-e koje uređuju sustav upravljanja u skladu s člankom 2. stavkom 5. ovog Pravilnika.

Izvještaj o stanju informacijskog sustava i adekvatnosti upravljanja informacijskim sustavom

Članak 6.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti stanje informacijskog sustava i adekvatnosti upravljanja informacijskim sustavom o čemu mora izraditi Izvještaj o stanju informacijskog sustava i adekvatnosti upravljanja informacijskim sustavom.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– osnovne podatke o provedbi revizijskog postupka,

– opis informacijskog sustava,

– konstatacije o postupcima društva za osiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti, nedostataka i rizika informacijskog sustava,

– ocjenu revizora o stanju i adekvatnosti upravljanja informacijskim sustavom u skladu s člankom 2. stavkom 5. ovog Pravilnika.

(3) U slučaju da prilikom izrade Izvještaja iz stavka 1. ovoga članka revizorsko društvo nije uzelo u obzir Smjernice za provedbu revizije informacijskog sustava subjekata nadzora od strane revizorskih društava objavljene na mrežnim stranicama Hanfe potrebno je obrazložiti razloge takvog postupanja.

Izvještaj o pravilnosti, točnosti i potpunosti izvješća koja se dostavljaju Hanfi

Članak 7.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti pravilnost, točnost i potpunost izvješća koja se dostavljaju Hanfi na temelju Zakona o osiguranju i na temelju njega donesenim propisima za razdoblje poslovne godine, i to na temelju pravilnika kojim se propisuje oblik i sadržaj financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje te pravilnika kojim se propisuju statistički standardi za obrađivanje podataka o poslovima osiguranja odnosno reosiguranja, rizicima koje pokriva osiguranje odnosno reosiguranje, osiguranim slučajevima i štetama, o čemu mora izraditi Izvještaj o pravilnosti, točnosti i potpunosti izvješća koja se dostavljaju Hanfi.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka uključuje ocjenu revizora iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika. Kriterij pravilnosti, točnosti i potpunosti je između ostaloga i usuglašenost s revidiranim financijskim izvještajima.

Izvještaj o točnosti i potpunosti Izvješća o solventnosti i financijskom stanju iz članka 168. Zakona o osiguranju

Članak 8.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti točnost i potpunost Izvješća o solventnosti i financijskom stanju iz članka 168. Zakona o osiguranju (dalje u tekstu: Izvješće o solventnosti i financijskom stanju) te izraditi Izvještaj o točnosti i potpunosti Izvješća o solventnosti i financijskom stanju.

(2) Provjera iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća:

a) provjeru uključuje li Izvješće o solventnosti i financijskom stanju i predstavlja li primjereno informacije koje se odnose na podloge i metode upotrijebljene za vrednovanje imovine, tehničkih pričuva i ostalih obveza za potrebe solventnosti i to iz članka 4. točaka a) do g) Provedbene uredbe Komisije 2015/2452 kojom se propisuju provedbeni tehnički standardi u vezi s postupcima, formatima i predlošcima za Izvješće o solventnosti i financijskom stanju u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća,

b) provjeru jesu li elementi Izvješća o solventnosti i financijskom stanju koji nisu predmet provjere iz točke a) konzistentni s informacijama iz točke a) ovoga stavka te s informacijama iz revidiranih financijskih izvještaja iz članka 194. Zakona o osiguranju.

(3) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– nalaz uključujući i moguće nepravilnosti i nedostatke u vezi sadržaja iz stavka 2. točke b) ovoga članka,

– konstatacije o postupcima društva za osiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti, nedostataka i rizika,

– ocjenu iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika.

(4) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati također podatke i informacije o vrednovanju imovine i obveza za potrebe solventnosti:

– mišljenje o primjernosti metoda koje društvo za osiguranje upotrebljava za vrednovanje tehničkih pričuva za potrebe solventnosti zajedno s obrazloženjem jesu li glavne pretpostavke za izbor primijenjenih metoda odgovarajuće s obzirom na prirodu, opseg i složenost poslova društva za osiguranje te jesu li parametri primijenjeni za vrednovanje tehničkih pričuva za potrebe solventnosti dobiveni na temelju podataka kojima raspolaže društvo za osiguranje i ima li društvo za osiguranje primjerene unutarnje procese i postupke koji osiguravaju da su podaci relevantni, potpuni i točni;

– vrijednosni prikaz oblikovanih tehničkih pričuva za potrebe solventnosti bez dodatka za rizik utvrđenih primjenom metoda iz prethodne alineje;

– mišljenje o vrednovanju ulaganja za potrebe solventnosti s posebnim osvrtom na vrednovanja povezanih društava za potrebe solventnosti;

– prikaz bilance stanja uključene u Izvješće o solventnosti i financijskom stanju (obrazac S.02.01.02) i objašnjenje glavnih razlika između iznosa stavki bilance stanja sastavljene u skladu s vrednovanjem za potrebe solventnosti društva za osiguranje i izvještaja o financijskom položaju (bilance) sastavljenog u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji je sastavni dio financijskih izvještaja društva za osiguranje;

– mišljenje o točnosti kvantitativnih informacija iz članka 4. točaka a) do g) Provedbene Uredbe Komisije 2015/2452.

(5) Hanfa može donijeti smjernice za postupak provjere i ocjene točnosti i potpunosti Izvješća o solventnosti i financijskom stanju od strane revizorskog društva.

Dostava izvještaja

Članak 9.

(1) Revizorsko društvo dužno je dostaviti Hanfi revizorsko izvješće iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se revizorski izvještaj sastavlja.

(2) Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Hanfe iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika sastavlja i potpisuje ovlašteni revizor u svoje ime, kao i odgovorna osoba revizorskog društva u ime revizorskog društva.

Odbijanje godišnjih financijskih izvještaja i ocjene revizora

Članak 10.

(1) Hanfa će odbiti godišnje financijske izvještaje društva za osiguranje odnosno godišnje konsolidirane financijske izvještaje koji su predmet zakonske revizije u slučajevima iz članka 199. stavka 2. Zakona o osiguranju ako bi takvi izvještaji mogli korisnika navesti na pogrešnu poslovnu odluku ili ako postoje značajna odstupanja između revidiranih financijskih izvještaja i stanja koje je Hanfa utvrdila neposrednim i/ili posrednim nadzorom.

(2) Ako Hanfa utvrdi da ocjena iz članka 2. stavka 5. ovog Pravilnika nije dana u skladu sa Zakonom o osiguranju, ili ako Hanfa na temelju obavljenog nadzora ili na drugi način utvrdi da ista nije zasnovana na istinitim i objektivnim činjenicama, može zahtijevati od revizora da ocjenu ispravi ili dopuni, a u slučaju da revizor ne postupi sukladno zahtjevu Hanfe, Hanfa može odbiti ocjenu te zahtijevati od društva za osiguranje da na njegov trošak ocjenu daju ovlašteni revizori iz drugog revizorskog društva.

Obveza izvješćivanja

Članak 11.

Pri dostavljanju odluke o imenovanju revizorskog društva, a u vezi s odredbom članka 195. stavka 2. Zakona o osiguranju, društvo za osiguranje dužno je izvijestiti Hanfu o visini ukupnih prihoda revizorskog društva ostvarenih u protekloj godini i prihoda ostvarenih obavljanjem revizije tog društva za osiguranje u protekloj godini.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 12.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje (»Narodne novine« br. 78/16 i 60/19).

(3) Revizorsko društvo dužno je prvo revizorsko izvješće za potrebe Hanfe iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajno razdoblje od 1. siječnja 2023. godine.

(4) Na revizorsko izvješće za razdoblje do 1. siječnja 2023. primjenjuju se odredbe Pravilnika o reviziji u društvu za osiguranje (»Narodne novine« br. 78/16 i 60/19).

(5) Iznimno od rokova propisanih člankom 9. stavkom 1. ovoga Pravilnika revizorsko izvješće iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika revizorsko društvo dužno je dostaviti Hanfi:

– za poslovnu 2023. godinu najkasnije u roku od šest mjeseci nakon isteka poslovne godine

– za poslovnu 2024. godinu najkasnije u roku od pet mjeseci nakon isteka poslovne godine.

Klasa: 011-01/23-04/01
Urbroj: 326-01-70-72-23-4
Zagreb, 8. veljače 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.