Pravilnik o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN 20/2023 (20.2.2023.), Pravilnik o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

347

Na temelju članka 201. stavka 6., članka 77. stavka 2. točke 1., članka 85. stavka 1. točke 8. i članka 428. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22) i članka 12. stavka 2. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode (»Narodne novine«, broj 112/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. veljače 2023. donijela je

PRAVILNIK

O IZVJEŠTAVANJU O ZNAČAJNIM PROMJENAMA I IZVJEŠTAVANJU NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj izvješća o značajnim promjenama i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), odnosno način i rokovi izvještavanja Agencije od strane subjekata nadzora.

Članak 2.

(1) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje (dalje u tekstu: Društvo), dužno je izvještavati Agenciju o sljedećim događajima:

1. upisu promjene podataka u sudskom registru za Društvo i podružnicu Društva dostavljanjem prijave s prilozima, u roku od 3 radna dana od dostave sudskom registru, a rješenja o upisu u sudski registar najkasnije u roku od 3 radna dana od njegova primitka,

2. sazivu Glavne skupštine, dostavljanjem prethodne obavijesti o namjeri donošenja odluke o sazivanju Glavne skupštine najkasnije 3 dana prije donošenja odluke o sazivanju Glavne skupštine, zatim dostavljanjem poziva za Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlogom odluka bez odgađanja, a nakon održane Glavne skupštine dostavljanjem zapisnika zajedno s prilozima zapisniku i s odlukama koje su donesene na Glavnoj skupštini, u roku od 3 radna dana od dana održavanja Glavne skupštine,

3. imateljima dionica odnosno dioničarima Društva s podatkom za svakoga od njih o broju dionica u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima naznakom je li riječ o redovnoj, povlaštenoj ili vlastitoj dionici, ako je primjenjivo, zajedno s naznakom skrbničkih računa s nazivom e skrbnika i subjekta (ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, OIB ili LEI), za račun kojega je otvoren skrbnički račun, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine, dostavom izvatka iz središnjeg depozitorija vrijednosnih papira odnosno drugim vjerodostojnim izvatkom uključujući i izvadak od skrbnika, ako je primjenjivo u kojem se navode predmetni podaci, sa stanjem na posljednji radni dan prosinca prethodne godine,

4. imenovanju odnosno razrješenju člana nadzornog odbora, člana uprave, člana upravnog odbora, izvršnog direktora i prokurista, dostavljanjem odluke o njihovom imenovanju odnosno razrješenju, dokaza o zasnivanju radnog odnosa na puno radno vrijeme za obavljanje funkcije člana uprave, obavijesti o prestanku obavljanja navedenih funkcija člana nadzornog odbora, člana uprave, upravnog odbora, izvršnog direktora i prokurista dostavljanjem obavijesti s opisanim razlozima prestanka, u roku od 8 radnih dana od saznanja odnosno nastupanja navedene činjenice. Članovi uprave odnosno izvršni direktori dužni su o svakom imenovanju ili prestanku svoje funkcije u nadzornom odboru ili upravnom odboru drugih pravnih osoba izvijestiti Agenciju, u roku od 8 radnih dana od dana imenovanja odnosno prestanka funkcije,

5. imenovanju odnosno razrješenju imenovanog ovlaštenog aktuara, nositelja ključnih funkcija iz članka 93. stavka 1. Zakona o osiguranju i nositelja funkcije za praćenje i kontrolu distribucije osiguranja i reosiguranja iz članka 404. stavka 3. Zakona o osiguranju dostavljanjem obrazložene obavijesti o imenovanju odnosno razrješenju tih osoba, u roku od 8 radnih dana od dana donošenja odluke,

6. planiranom otvaranju, preseljenju, zatvaranju ili privremenom prestanku rada podružnice u drugoj državi članici, odnosno promjenama vrste poslova koje obavlja podružnica, dostavljanjem obavijesti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 radnih dana od saznanja za namjeravanu promjenu,

7. ulaganjima na temelju kojih je Društvo posredno ili neposredno steklo udjel veći od 10% u drugoj pravnoj osobi, kao i o svakom daljnjem ulaganju u tu pravnu osobu, dostavljanjem ugovora ili druge isprave o stjecanju, odnosno ulaganju te odobrenju za stjecanje kvalificiranog udjela koje je Društvo ishodilo od nadležnog nadzornog tijela, ako je takvo odobrenje bilo dužno ishoditi, u roku od 8 radnih dana od dana stjecanja ulaganja odnosno ishođenja odobrenja,

8. značajnijim promjenama u strukturi kapitala i to koje se odnose na promjenu imatelja dionica koja se dogodila tijekom kalendarske godine, zatim uplate izvršene od strane imatelja dionica u kapital i/ili rezerve društva u roku od 8 radnih dana od dana stjecanja odnosno izvršene uplate s dokazom o izvršenoj uplati kao i odlukama na kojima se uplata temelji,

9. imenovanju te promjeni predstavnika iz članka 70. u vezi s člankom 63. i člankom 27. stavkom 4. Zakona o osiguranju, dostavljanjem obrazloženja odluke o odabiru predstavnika koje sadrži kriterije i postupke kojima se Društvo rukovodilo prilikom procjene pouzdanosti i stručne kvalifikacije predstavnika, u roku od 8 radnih dana od imenovanja ili promjene,

10. imenovanju te promjeni ovlaštenog zastupnika iz članka 62. u vezi s člankom 66. stavka 2. točke 2. Zakona o osiguranju dostavljanjem obrazloženja odluke o odabiru ovlaštenog zastupnika koje sadrži kriterije i postupke kojima se Društvo rukovodilo prilikom procjene primjerenosti, odnosno dobrog poslovnog ugleda i iskustva ovlaštenog zastupnika, u roku od 8 radnih dana od imenovanja ili promjene,

11. sklopljenom ugovoru između Društva i distributera odnosno izmjeni tog ugovora kojim je distributeru omogućeno primanje premije osiguranja, isplata osigurnine ili drugog novčanog iznosa s osnova ugovora o osiguranju, u roku od 8 radnih dana od sklapanja ugovora,

12. prestanku obavljanja poslova osiguranja za koje ishođeno odobrenje za obavljanje poslova osiguranja ili poslova reosiguranja, u roku od 8 radnih dana od prestanka obavljanja tih poslova,

13. dokumentu s ključnim informacijama (KID) Društva za taj PRIIP s potvrdom nositelja praćenja usklađenosti i imenovanog ovlaštenog aktuara Društva o usklađenosti KID-a s propisanim zahtjevima, u roku od 8 radnih dana od stavljanja PRIIP-a Društva na tržište u Republici Hrvatskoj,

14. uvjetima za obvezna osiguranja u prometu i o njihovoj izmjeni, najkasnije 60 dana prije njihove primjene,

15. početku i prestanku obavljanja poslova osiguranja ili reosiguranja, u skladu s pravom poslovnog nastana ili putem slobode pružanja usluga u skladu s člankom 62. i/ili člankom 63. Zakona o osiguranju, odnosno u trećoj državi u skladu s člankom 65. Zakona o osiguranju

16. Društvo koje je dobilo odobrenje Agencije za primjenu prijelazne mjere utvrđene člankom 455. ili 456. Zakona o osiguranju, ako neće biti usklađeno s potrebnim solventnim kapitalom bez primjene tih prijelaznih mjera, mjere za dosezanje razine prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće potrebnog solventnog kapitala ili za smanjenje profila rizičnosti kako bi se osigurala usklađenost s potrebnim solventnim kapitalom, bez odgađanja.

(2) Društvo je dužno obavještavati Agenciju o tehničkoj podlozi koju upotrebljava pri izračunu cjenika premija životnih osiguranja i osiguranja kod kojih se kumuliraju sredstva štednje ili sredstva za pokriće rizika u kasnijim godinama osiguranja s višegodišnjim trajanjem, za koja se primjenjuju tablice vjerojatnosti i izračuni kao i za životna osiguranja, i to isključivo za namjene provjere jesu li usklađene s aktuarskim načelima, tako da prije početka primjene cjenika dostavi:

1. mišljenje ovlaštenog aktuara s obrazloženjem koje će u sebi sadržavati (ovisno o cjeniku): specifikaciju rizika osiguranja u skladu s propisanim rasporedom vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja za predmetni cjenik, sve pripadajuće uvjete osiguranja, informacije ugovaratelju osiguranja prije sklapanja ugovora o osiguranju u skladu s člankom 380. Zakona o osiguranju, odnosno dokument s informacijama o proizvodu osiguranja u skladu s člankom 433. stavkom 13. Zakona o osiguranju, tablice invaliditeta, primijenjene tablice smrtnosti i/ili ostale tablice vjerojatnosti, uračunate troškove za izračun premije osiguranja, formulu i primjer izračuna za premiju za troškove upravljanja, formulu i primjer izračuna za premiju za pokriće rizika, predviđene popuste na premiju i uvjete njihove primjene, formulu i primjer izračuna za neto premiju, formulu i primjer izračuna za bruto premiju i tablice bruto premijskih stopa, uračunatu kamatnu stopu za izračun premije osiguranja, pripadnost portfelju, grupi ugovora, odabrani pristup mjerenja te na primjeru maržu za ugovornu uslugu pri početnom priznavanju u skladu s međunarodnim standardom za financijsko izvještavanje ugovora o osiguranju, formulu za otkupnu vrijednost osiguranja s primjerom tablice otkupne vrijednosti, formulu za kapitalizirane svote osiguranja s primjerom tablice kapitaliziranih svota, formula i primjer izračuna za matematičku pričuvu kroz cijelo vrijeme trajanja osiguranja vezano za slučajeve koji su predviđeni Zakonom o obveznim odnosima (»Narodne novine« 35/05, 41/08, 125/11, 78/15), način i uvjete raspodjele dobiti te tablicu maksimalnog pokrića, informaciju o iznosima potencijalnih isplata u skladu s člankom 381. stavkom 2. Zakona o osiguranju,

2. kod izmjena i dopuna postojećih cjenika Društvo je zajedno s mišljenjem ovlaštenog aktuara iz točke 1. ovoga stavka dužno dostaviti i specifikaciju izmjena i dopuna cjenika,

3. uz navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti informaciju o datumu početka primjene cjenika, odnosno izmjene cjenika, te naziva cjenika koji se koristi za promidžbu.

(3) Društvo je dužno, na zahtjev Agencije, dostaviti izvješća, informacije te dokaze o primjerenom vođenju evidencija o izračunima vrijednosti temeljem kojih društvo za osiguranje izvršava obveze koje proizlaze iz ugovora o osiguranju, kao i detalje o samim izračunima te tehničkim postavkama izračuna vrijednosti temeljem kojih društvo za osiguranje izvršava obveze koje proizlaze iz ugovora o osiguranju, a osobito se to odnosi na podloge za otkupne i kapitalizirane vrijednosti, pripisanu dobit te na obveze po zahtjevu za isplatu osigurnine ili naknade štete.

(4) Društvo je dužno dostavljati Agenciji popis pravnih i fizičkih osoba koje za društvo obavljaju poslove distribucije osiguranju i/ili reosiguranju ili su te poslove obavljali u protekloj godini, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine s popisom tih osoba i stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine. Taj popis treba sadržavati tvrtku i sjedište pravne osobe odnosno ime i prezime i adresu fizičke osobe i OIB, kad je primjenjivo, proizvode osiguranja s obzirom na vrste osiguranja koji su predmet distribucije te ugovoreno vrijeme suradnje.

(5) Na udruženje (pool) osiguranja, odnosno reosiguranja i druga udruženja u kojima sudjeluju društva za osiguranje i društva za reosiguranje, primjenjuju se na odgovarajući način odredbe ovoga članka.

Članak 3.

(1) Ako subjekt koji je dobio odobrenje Agencije za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu namjerava otpustiti svoje dionice tako da bi se zbog toga njegov udjel smanjio ispod granice za koju je dobila odobrenje, mora obavijestiti Agenciju, o načinu otpuštanja i namjeravanom stjecatelju tih dionica, najmanje 8 radnih dana prije namjeravanog otpuštanja.

(2) Imatelj kvalificiranog udjela u Društvu dužan je bez odlaganja pisano obavijestiti Agenciju o prestanku ispunjenja uvjeta za imatelja kvalificiranog udjela i njegove suradnike iz članka 36. stavka 8. i 9. Zakona o osiguranju ili o postojanju drugih okolnosti koje utječu ili bi mogle utjecati na procjenu primjerenosti imatelja kvalificiranog udjela u smislu odredbi Zakona o osiguranju.

(3) Društvo je dužno do 30. travnja tekuće godine dostaviti obavijest Agenciji o izvršenoj provjeri ispunjavanja uvjeta imatelja kvalificiranog udjela i njegovih suradnika iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 4.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju, obrtnik zastupnik u osiguranju, obrtnik broker u osiguranju i/ili reosiguranju, društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju i sporedni posrednici u osiguranju dužni su Agenciju izvještavati o:

1. upisu promjene podataka u sudskom registru odnosno obrtnom registru, dostavljanjem rješenja o upisu u sudski registar odnosno obrtni registar najkasnije u roku od 8 radnih dana od njegova primitka,

2. promjeni dioničara odnosno imatelja poslovnog udjela društva većeg od 10%, vlasnika ili suvlasnika obrta dostavljanjem preslika dokumenta o stjecanju dionica odnosno poslovnog udjela, podataka o imenu i prezimenu te adresi, odnosno tvrtki i sjedištu dioničara ili vlasnika poslovnog udjela, uz izjavu da takva promjena nije prepreka učinkovitom izvršavanju nadzornih ovlasti Agencije, u roku od 8 radnih dana od nastale promjene,

3. promjeni člana uprave odnosno poslovođe obrta odgovornim za obavljanje poslova distribucije osiguranja/reosiguranja, u roku od 8 radnih dana od nastale promjene,

4. ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti ili dokaza o odgovarajućem jamstvu, u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, odnosno dobivanja jamstva.

5. promjeni podataka osoba koje su uskoj povezanosti uz izjavu da takva promjena nije prepreka učinkovitom izvršavanju nadzornih ovlasti Agencije, u roku od 8 radnih dana od promjene.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 1. ovoga članka, društvo za zastupanje u osiguranju i društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju dužno je prije pripajanja obavijestiti Agenciju o namjeri pripajanja, u roku od 30 dana prije prijave pripajanja sudskom registru.

(3) Odredbe stavka 1. točaka 3. i 4. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se na kreditne institucije i druge pravne osobe koje na temelju dozvole obavljaju poslove distribucije osiguranja.

(4) Društvo za zastupanje u osiguranju, obrtnik zastupnik u osiguranju, društvo za brokerske poslove u osiguranju, obrtnik broker u osiguranju, kreditne institucije i druge pravne osobe koje na temelju suglasnosti, odnosno dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja obavljaju tu djelatnost dužni su na zahtjev Agencije dostaviti podatke o pritužbama ugovaratelja osiguranja, osiguranika ili korisnika iz ugovora o osiguranju, u skladu sa Smjernicama EIOPA-e koje uređuju postupanje s pritužbama od strane posrednika u osiguranju u skladu sa Smjernicama za obavljanje poslova osiguranja koje je Agencija donijela 21. listopada 2020., a dostupne su na internetskoj stranici Agencije.

(5) Podaci koji se Agenciji dostavljaju u skladu sa stavkom 4. ovoga članka su:

1. razlozi pritužbe,

2. pritužbe razvrstane po vrstama rizika osiguranja kako je definirano pravilnikom Agencije kojim se propisuje raspored vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja i

3. ime i prezime te e-adresa osobe ovlaštene za rješavanje pritužbi.

(6) Razlozi pritužbe iz stavka 5. točke 1. ovoga članka se odnose na pritužbe s obzirom na:

– djelatnost distribucije proizvoda osiguranja uz naznaku u vezi koje djelatnosti distribucije osiguranja iz članka 399. stavka 1. točke 1. Zakona o osiguranju podnositelj pritužbe podnosi pritužbu,

– ostale razloge koji se ne mogu svrstati u prethodno navedenu kategoriju razloga pritužbi uz naznaku razloga takve pritužbe.

(7) Obrtnik zastupnik u osiguranju, društvo za zastupanje u osiguranju, obrtnik broker u osiguranju te društvo za brokerske poslove u osiguranju koji namjeravaju obavljati poslove distribucije osiguranja u stanici za tehnički pregled vozila, dužni su 15 dana prije dana početka obavljanja poslova distribucije osiguranja na stanici za tehnički pregled vozila pisanim putem obavijestiti Agenciju o nazivu i adresi stanice za tehnički pregled vozila s naznakom vrste neživotnog osiguranja koju namjerava pružati na toj stanici.

Članak 5.

(1) Hrvatski ured za osiguranje dužan je izvještavati Agenciju o:

1. upisu i promjenama podataka koji se upisuju u sudski registar, dostavljanjem prijave s prilozima, u roku od 3 radna dana od dostave sudskom registru, a rješenja o upisu u sudski registar najkasnije u roku od 3 radna dana od njegova primitka

2. o sazivu Skupštine dostavljanjem prethodne obavijesti o namjeri donošenja odluke o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 dana prije donošenja odluke o sazivanju Skupštine, zatim dostavljanjem poziva na Skupštinu s dnevnim redom i prijedlogom odluka bez odgađanja, a nakon održane Skupštine dostavljanjem zapisnika zajedno s prilozima zapisniku i s odlukama koje su donesene na Skupštini, s pročišćenim tekstom Statuta ako je na toj Skupštini donesena odluka o izmjenama i dopunama Statuta, u roku od 3 radna dana od dana održavanja Skupštine

3. imenovanju odnosno razrješenju direktora, dostavljanjem odluke o imenovanju i razrješenju direktora te obavijesti o primljenoj ostavci direktora dostavljanjem njegove ostavke, u roku od 8 radnih dana od donošenja odluke odnosno primljene obavijesti,

4. načinu obavljanja poslova iz članka 353. stavka 1. Zakona o osiguranju, dostavljanjem internih akata kojima je u skladu s člankom 353. stavkom 2. Zakona o osiguranju, propisan način obavljanja tih poslova, u roku od 8 radnih dana od dana njihovog usvajanja ili izmjene,

5. uspostavljenom računalnom sustavu za obradu statističkih podataka o poslovima članova Hrvatskog ureda za osiguranje te načinu njegovog održavanja dostavljanjem:

– opisa računalnog sustava (mjesto organizacijske jedinice za IT u organizacijskoj shemi Hrvatskog ureda za osiguranje, broj zaposlenih u IT-ju i njihova zaduženja, popis poslužitelja, mrežne opreme, aplikacija, baza podataka, popis društava na koje su izdvojeni pojedini poslovi IT-ja i ugovori koji reguliraju navedena izdvajanja i sl.),

– politike sigurnosti informacijskog sustava ili drugih internih akata koji obuhvaćaju mjere i postupke za održanje sigurnosti informacijskog sustava Hrvatskog ureda za osiguranje,

– plana kontinuiteta poslovanja ili drugih internih akata koji obuhvaćaju mjere i postupke za održanje poslovanja Hrvatskog ureda za osiguranje u slučaju nastupa incidentnih događaja koji prijete nastavku poslovanja, sve u roku od 15 dana od svake promjene,

6. obavljenim poslovima iz članka 353. stavka 1. Zakona o osiguranju, dostavljanjem izvješća do kraja veljače tekuće godine sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine,

7. o zaprimljenim prijavama i odlukama donesenim vezano uz obvezna osiguranja u prometu za notificirana društva za osiguranje.

Članak 6.

(1) Na podružnicu društva za osiguranje iz druge države članice Europske unije/Europskog gospodarskog prostora koja je osnovana na području Republike Hrvatske, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 2. stavka 1. točaka 1., 6., 8., 11., 13. i 14. ovog Pravilnika.

(2) Na podružnicu društva za osiguranje iz treće države ili Švicarske Konfederacije, a koja je osnova na području Republike Hrvatske na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 2. stavka 1. točaka 1., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. ovog Pravilnika.

(3) Podružnica društva za osiguranje iz treće države a koja je osnovana na području Republike Hrvatske dužna je bez odgađanja obavijestiti Agenciju o promjeni podataka iz zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice propisanih odredbama članka 78. stavka 3. Zakona o osiguranju.

(4) Osim dokumentacije propisane stavkom 1. ovoga članka podružnice društva za osiguranje iz treće države su dužne dostaviti na zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju ili podatke u vezi s primjenom članka 77. Zakona o osiguranju, u roku koji Agencija odredi u svom zahtjevu.

Članak 7.

(1) Društvo i Hrvatski ured za osiguranje dužno je Agenciji dostavljati dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom na način i u skladu s tehničkom uputom Agencije objavljenom na internetskoj stranici Agencije.

(2) Osim dokumentacije propisane stavkom 1. ovoga članka Društvo i Hrvatski ured za osiguranje dužni su dostaviti na zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju ili podatke u vezi s njihovim poslovanjem, a za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Agencije na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu Agencije.

(3) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od Društva i Hrvatskog ureda za osiguranje dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

Članak 8.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju, obrtnik zastupnik u osiguranju, obrtnik broker u osiguranju i/ili reosiguranju, društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, sporedni posrednici i kreditne institucije i druge pravne osobe koje na temelju suglasnosti, odnosno dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja obavljaju tu djelatnost i podružnica iz članka 6. ovog Pravilnika dostavljaju Agenciji dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Adresati ovoga Pravilnika dužni su Agenciju, bez odgađanja, pisano obavijestiti o prestanku postojanja uvjeta na temelju kojih im je Agencija u skladu sa Zakonom o osiguranju izdala dozvolu ili odobrenje za rad.

(3) Osim dokumentacije propisane ovim Pravilnikom, adresati ovoga Pravilnika dužni su dostaviti na pisani zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju za potrebe postupanja Agencije u skladu s njezinim ovlastima.

Članak 9.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 66/19, 15/20 i 144/21).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-04/01
Urbroj: 326-01-70-72-23-5
Zagreb, 8. veljače 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.