Zakon o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

NN 21/2023 (22.2.2023.), Zakon o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

HRVATSKI SABOR

351

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. veljače 2023.

Klasa: 011-02/23-02/14
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 20. veljače 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 85/20.) u članku 4. stavku 1. točka 4. briše se.

Dosadašnje točke 5. do 12. postaju točke 4. do 11.

Članak 2.

U članku 8. stavak 6. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo utvrđuje smjernice za ostvarivanje vlasničke politike u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te prati rad, upravljanje, razvoj i ostvarivanje strateške politike u tim društvima; Ministarstvo izvršava vlasničke ovlasti u ime Republike Hrvatske, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom; predlaže Vladi donošenje odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; za pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koje se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva predlaže Vladi imenovanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava tih pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku sukladno odredbama propisa kojima se uređuje upravljanje državnom imovinom; predlaže Vladi donošenje odluka o načinu raspolaganja dionicama ili poslovnim udjelima pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koje se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva, sudjeluje u postupcima restrukturiranja, dokapitalizacije i drugim sličnim postupcima za te pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja poslove unaprjeđivanja korporativnog upravljanja pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske; obavlja poslove usavršavanja članova nadzornih odbora za obavljanje poslova članova nadzornih odbora trgovačkih društava.«.

Članak 3.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na prostorno uređenje, graditeljstvo i stanovanje te sudjeluje u pripremi i provođenju programa iz fondova Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći iz ovih područja. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom uređenju, informacijski sustav prostornog uređenja, praćenje stanja u prostoru i provedbu prostornih planova Republike Hrvatske, lokacijske dozvole, izradu i praćenje provedbe Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, Državnog plana prostornog razvoja i drugih prostornih planova koje donosi Hrvatski sabor ili Vlada, pripremu liste pokazatelja o stanju u prostoru, izradu odnosno vođenje izrade izvješća o stanju u prostoru Republike Hrvatske, suradnju u izradi prostornih planova županija, gradova i općina radi ostvarivanja uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom i usklađivanja djelovanja tijela državne uprave koja sudjeluju u izradi, donošenju i provedbi prostornih planova, ostvarivanje uvjeta za razvitak i unapređenje poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornoga uređenja, uređenje naselja i uređenje i korištenje građevinskoga zemljišta.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na područje procjene vrijednosti nekretnina, utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina, energetsku učinkovitost u zgradarstvu, građevinske i uporabne dozvole, korištenje, održavanje i uklanjanje građevine.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na djelovanje instrumenata i mjera gospodarske politike na razvitak projektantskih usluga u graditeljstvu i graditeljskih usluga; poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, rad strukovne komore arhitekata i komora inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, slobodu kretanja građevnih proizvoda i usluga iz propisane nadležnosti Ministarstva, uređenje zahtjeva za energetski učinkovitu, pristupačnu i održivu gradnju, praćenje i analiziranje zakonitosti i kvalitete gradnje; praćenje i analiziranje kvalitete građevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu; stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u graditeljstvu i stanovanju.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje državnom imovinom koja mu je posebnim zakonom dana na upravljanje.

Ministarstvo izvršava vlasničke ovlasti u ime Republike Hrvatske, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom.

Ministarstvo sudjeluje s nadležnim ministarstvom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo izrađuje nacrt prijedloga Strategije upravljanja državnom imovinom, prijedlog Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom i prijedlog Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom.

Ministarstvo obavlja stručne poslove koji se odnose na koordinaciju i harmonizaciju kriterija za upravljanje državnom imovinom koja mu je dana na upravljanje.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje fondom stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, a u odnosu na koje upravljanje nije uređeno posebnim propisom; upravljanje i raspolaganje rezidencijskim objektima, upravljanje i raspolaganje nekretninama koje je Ministarstvo obrane proglasilo neperspektivnim za vojnu namjenu te upravljanje i raspolaganje ostalim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske; upravljanje i raspolaganje zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske na kojima se obavlja djelatnost kampa ili su izgrađeni planinarski dom ili kuća s pripadajućim zemljištem koje služi redovitoj uporabi nekretnine, izgrađene na zemljištu uknjiženom kao vlasništvo Republike Hrvatske, neovisno o tome nalaze li se u građevinskoj zoni, na poljoprivrednom zemljištu te šumi ili šumskom zemljištu, ako u postupku pretvorbe društvenog vlasništva ili po posebnim propisima vlasništvo nisu stekle druge osobe, nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske na kojima se planira izgradnja igrališta za golf, hotela, hotelskih kompleksa, kampa i drugih sportsko-rekreacijskih igrališta na otvorenom s pratećim zgradama i drugih sličnih objekata komercijalne naravi, upravljanje i raspolaganje imovinom koja je u vlasništvu Republike Hrvatske ili nad kojom Republika Hrvatska obavlja vlasnička prava, a koja se odnosi na pravne osobe i predmet je sukcesije država proizišle zbog raspada bivše SFRJ sukladno posebnim propisima; za navedene nekretnine Ministarstvo donosi odluke o stjecanju, zamjeni i drugim sličnim raspolaganjima.

Ministarstvo upravlja viškom iskopa mineralne sirovine sukladno posebnim propisima.

Ministarstvo upravlja imovinom koja je pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom ili prekršajnom postupku trajno oduzeta pravomoćno osuđenim počiniteljima kaznenog djela ili prekršaja ili s njima povezanim osobama i koja je dana Ministarstvu na upravljanje; upravlja privremeno oduzetom imovinom u vlasništvu okrivljenika protiv kojih se vodi kazneni ili prekršajni postupak ili s njima povezanim osobama u skladu s posebnim propisima i koja je dana Ministarstvu na upravljanje.

Ministarstvo sudjeluje u postupku izrade dokumenata prostornoga uređenja podnošenjem zahtjeva i davanjem mišljenja ako je njime obuhvaćeno i zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske kojim Ministarstvo upravlja.

Ministarstvo obavlja nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem državnom imovinom u provođenju zakona kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom.

Ministarstvo sudjeluje u radu institucija Europske unije i surađuje s drugim međunarodnim institucijama sukladno propisanoj nadležnosti i djelokrugu.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove nositelja mjere stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima Republike Hrvatske u okviru kojih predlaže, organizira, provodi i nadzire provedbu stambenog zbrinjavanja radi osiguranja uvjeta za povratak, ostanak i naseljavanje stanovništva.

Ministarstvo obavlja upravne, stručne, provedbene i druge poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, provedbu i nadzor provedbe programa obnove i popravka u Domovinskom ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica, kao i programe stambenog zbrinjavanja.

Ministarstvo obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu, organizaciju i provedbu sanacije ili izgradnje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture radi efikasnije prometne povezanosti i dostupnosti potrebne robe i usluga u svrhu demografske revitalizacije te povećanja društvenog standarda hrvatskih građana i doprinosa uravnoteženom razvoju svih područja Republike Hrvatske.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na planiranje, organiziranje i provođenje aktivnosti efikasnog i učinkovitog upravljanja i gospodarenja stambenim jedinicama u državnom vlasništvu kroz najam, postupke darovanja i prodaje stambenih jedinica.

Ministarstvo obavlja stručne i druge poslove pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom i praćenje provedbe programa mjera obnove.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«.

Članak 4.

Članak 24. briše se.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje s radom Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova, uključujući rukovodeće državne službenike koje je imenovala Vlada Republike Hrvatske.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo financija preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje vlasničke politike u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanim ovim Zakonom, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova, uključujući rukovodeće državne službenike koje je imenovala Vlada Republike Hrvatske.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje mandat zamjeniku državnog tajnika i glavnom tajniku Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje i preuzima ih Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Preuzeti zamjenik državnog tajnika i glavni tajnik iz stavka 3. ovoga članka obavljat će poslove po nalogu ministra, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvarivat će prema dosadašnjim rješenjima do rasporeda na radna mjesta sukladno pravilnicima iz članka 8. stavka 2. ovoga Zakona.

Preuzeti državni službenici i namještenici iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obavljat će poslove i primati plaću prema dosadašnjim rješenjima do njihova rasporeda na radna mjesta sukladno pravilnicima iz članka 8. stavka 2. ovoga Zakona.

Preuzeti državni službenici i namještenici rasporedit će se na radna mjesta u roku od 60 dana od stupanja na snagu pravilnika iz članka 8. stavka 2. ovoga Zakona.

Preuzeti državni službenici koji se po donošenju pravilnika iz članka 8. stavka 2. ovoga Zakona ne mogu rasporediti, jer nema slobodnih radnih mjesta za koje ispunjavaju stručne i druge uvjete za raspored, stavit će se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske.

Članak 7.

Sredstva osigurana u državnom proračunu za rad Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje preraspodijelit će se na Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Sredstva osigurana u državnom proračunu za rad Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje vlasničke politike u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku preraspodijelit će se na Ministarstvo financija, razmjerno i sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanim ovim Zakonom.

Članak 8.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstva financija s odredbama ovoga Zakona.

Nadležni ministri uskladit će pravilnike o unutarnjem redu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

Vlada Republike Hrvatske će u skladu s odredbama ovoga Zakona predložiti izmjene posebnih zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/11
Zagreb, 17. veljače 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.