Kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2023. – 2024.)

NN 21/2023 (22.2.2023.), Kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2023. – 2024.)

KOLEKTIVNI UGOVORI

369

KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA HRVATSKE POMORCE NA BRODOVIMA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI (2023. – 2024.)

Ovaj Kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2023. – 2024.), u daljnjem tekstu »Kolektivni ugovor« zaključen je 29. prosinca 2022. godine, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine između

HRVATSKE UDRUGE BRODARA MARE NOSTRUM, čija je adresa, Avenija V. Holjevca 20, 10200 Zagreb, Hrvatska, u daljnjem tekstu: »Udruga«

i

SINDIKATA POMORACA HRVATSKE, člana Međunarodne federacije transportnih radnika (ITF), čija je adresa Središnjeg ureda, Fiorello La Guardia 13, 51000 Rijeka, Hrvatska, u daljnjem tekstu: »Sindikat«.

Ugovorne strane zaključuju ovaj Kolektivni ugovor u dobroj vjeri radi promicanja i održavanja socijalnog dijaloga i skladnih odnosa između stranaka potpisnica koji se temelji na obostranom uvažavanju interesa i prava.

Značenje izraza

Članak 1.

1. Niže navedeni izrazi za potrebe Kolektivnog ugovora znače:

a) MLC znači Konvencija o radu pomoraca usvojena na Glavnoj konferenciji Međunarodne organizacije rada (ILO) održanoj 23. veljače 2006. godine i kako je dopunjena 2014., 2016. i 2018. godine;

b) Kolektivni ugovor znači ugovor definiran gore navedenim naslovom, ugovornim stranama i datumom;

c) ITF Poseban ugovor znači ugovor zaključen između ITF čije je adresa 49-60 Borough Road, London, UK i Članice/Poslodavca;

d) Ugovor o zaposlenju znači ugovor o zaposlenju kojeg na temelju Kolektivnog ugovora zaključuje Poslodavac s Pomorcem i koji je izjednačen s pojmom ugovora o radu iz Pomorskog zakonika;

e) Opći dodatak znači dodatak Kolektivnom ugovoru koji obvezuje sve članice Udruge potpisnice Kolektivnog ugovora i sve Poslodavce;

f) Poseban dodatak znači dodatak Kolektivnom ugovoru koji obvezuje samo Članicu potpisnicu Posebnog dodatka i Poslodavca;

g) Pomorac znači bilo koja osoba koja je zaposlena, uzeta u službu ili koja radi u bilo kojem svojstvu na Brodu na koji se primjenjuje ovaj Kolektivni ugovor i MLC;

h) Članica znači članicu Udruge koja je zaključila Kolektivni ugovor koji se primjenjuje na članove posade Brodova navedenih u Posebnom dodatku (1) – Lista brodova;

i) Brodovlasnik je vlasnik Broda ili druga organizacija ili osoba, kao što su upravitelj, agent, zakupoprimac Broda bez posade, koji su preuzeli takvu odgovornost za upravljanje Brodom od vlasnika i koji su, preuzimajući takvu odgovornost, suglasni preuzeti dužnosti i odgovornosti brodovlasnika u skladu s MLC, bez obzira ispunjava li neka druga organizacija ili osoba određene dužnosti ili odgovornosti u ime Brodovlasnika;

j) Brodar jest fizička ili pravna osoba koja je kao posjednik Broda nositelj plovidbenog pothvata, s tim što se pretpostavlja, dok se ne dokaže protivno, da je brodar osoba koja je u upisnik brodova upisana kao vlasnik Broda.

k) Poslodavac znači osobu koja je s Pomorcem zaključila/sklopila Ugovor o zaposlenju u svoje ime;

l) Poslovođa broda jest fizička ili pravna osoba koja upravlja poslovanjem i/ili tehničkim održavanjem broda i/ili popunjavanjem broda posadom;

m) Kompanija jest fizička ili pravna osoba, koja je preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koja je preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i odgovornosti sukladno Međunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnošću (ISM Pravilnik);

n) Brod znači brod pojedine Članice i Poslodavca naveden u Posebnom dodatku (1) – Lista brodova;

o) Minimalna ukupna plaća znači ukupnost plaće s naslova redovitog radnog vremena, zajamčenog prekovremenog rada i dodatka za godišnji odmor.

2. Navedeni izrazi se upotrebljavaju u jednini i množini sukladno zahtjevima teksta.

3. Riječi u muškom rodu odnose se i na ženski rod i obrnuto, sukladno zahtjevima teksta.

Primjena

Članak 2.

1. Ovaj Kolektivni ugovor primjenjuju se na Pomorce državljane Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije, koji plove na brodovima u međunarodnoj plovidbi upisanim u hrvatski ili neki drugi upisnik brodova, a koji su navedeni u Listi Brodova Posebnog dodatka (1) ovog Kolektivnog ugovora.

2. U Listi Brodova Posebnog dodatka (1) ovog Kolektivnog ugovora navedeni su brodovi, koji su izravno ili putem svojih ovisnih društava, u vlasništvu hrvatskih Brodara i u odnosu na koje je zaključen ITF Posebni ugovor.

3. Odredbe ovog Kolektivnog ugovora ne primjenjuju se na Pomorce koji plove na brodovima u nacionalnoj plovidbi, nacionalnoj obalnoj plovidbi, nacionalnoj priobalnoj plovidbi, lokalnoj plovidbi i/ili linijskoj i povremenoj obalnoj plovidbi, u skladu s posebnim propisima.

4. Ugovorne strane će najmanje jednom godišnje tijekom trajanja Kolektivnog ugovora razmatrati stanje na svjetskom pomorskom tržištu, potrebama hrvatskih Brodara za zapošljavanjem pomoraca, raspoloživost i interes hrvatskih pomoraca za zapošljavanje na Brodovima u međunarodnoj plovidbi u vlasništvu hrvatskih Brodara.

5. Odredbe Kolektivnog ugovora kojima se uređuju prava Pomoraca primjenjuju se kao opće odredbe i na pojedinačne Ugovore o zaposlenju zaključene između Poslodavca i Pomorca. U slučaju proturječja između općih odredaba i pojedinačnog Ugovora o zaposlenju primjenjuju se opće odredbe, ako su povoljnije za Pomorca. Odredbe Kolektivnog ugovora se primjenjuju i u slučaju kad pojedinačni Ugovor o zaposlenju nije zaključen u pisanom obliku.

6. Ovaj Kolektivni ugovor usuglašen je s odredbama MLC.

7. Prigodom produženja Kolektivnog ugovora ili prijedloga za uključenje pojedinog Broda u Kolektivni ugovor, ugovorne stranke su dužne dogovoriti hoće li određeni Brod u preostalom razdoblju trajanja Kolektivnog ugovora biti klasificiran za plovidbu u međunarodnoj plovidbi, u kojem slučaju će se takav Brod uključiti u Kolektivni ugovor.

8. Ovom Kolektivnom ugovoru, uz prethodnu suglasnost ugovornih strana, mogu pristupiti Poslodavci koji nisu članovi Udruge.

Zaposlenje

Članak 3.

1. Pomorac se zapošljava zaključivanjem Ugovora o zaposlenju koji mora biti u pisanom obliku i u kojem moraju biti utvrđeni zahtjevi i uvjeti zapošljavanja sukladno Pravilu 2.1 – Ugovori o zaposlenju Pomoraca MLC-a. Svaki Pomorac potpisuje Ugovor o zaposlenju koji mora najmanje sadržavati elemente iz Općeg dodatka (5). Ako tijekom ukrcanja Pomorac promijeni svojstvo u odnosu na svojstvo u kojem je bio ukrcan Poslodavac mora s Pomorcem zaključiti novi ugovor o zaposlenju pri čemu se ne mijenja ugovoreno trajanje ukrcanja osim ako se Poslodavac i Pomorac ne dogovore drugačije.

2. Odredbe Kolektivnog ugovora koje uređuju prava i obveze Pomorca i Poslodavca predstavljaju sastavni dio Ugovora o zaposlenju. Prije zaključenja ugovora o zaposlenju Poslodavac je dužan obavijestiti Pomorca o njegovim pravima i obvezama koji proistječu iz Ugovora o zaposlenju odnosno Kolektivnog ugovora i Posebnih dodataka.

3. Ugovor o zaposlenju se zaključuje na:

a) Neodređeno vrijeme; ili

b) Određeno vremensko razdoblje koje se utvrđuje u Posebnom dodatku (3), a koje ne može biti duže od 6 mjeseci koje se po izboru Poslodavca može skratiti na 5 mjeseci ili produžiti na 7 mjeseci, ovisno o zahtjevima plovidbe, ekonomičnosti zamjene posade ili drugim opravdanim okolnostima, ako u Posebnom dodatku (3) za pojedine slučajeve nije drukčije ugovoreno; ili

c) Jedno ili više putovanja koja ne mogu trajati duže od ukupno 7 mjeseci, osim za vježbenike kada se Ugovor o zaposlenju može zaključiti i na rok do 12 mjeseci.

4. Ugovor o zaposlenju mora sadržavati sljedeće odredbe:

a) Ime i prezime Pomorca, adresa stalnog prebivališta, mjesto i datum rođenja, broj putovnice, broj pomorske knjižice te mjesto i datum posljednjeg liječničkog pregleda;

b) Naziv Brodovlasnika, adresa sjedišta i kontakt podaci;

c) Naziv Poslodavca, adresa sjedišta i kontakt podaci;

d) Datum i mjesto zaključenja Ugovora o zaposlenju;

e) Ime Broda na kojem će Pomorac ploviti, Međunarodna pomorska organizacija (IMO) broj Broda, luka upisa i zastava Broda;

f) Svojstvo u kojem je Pomorac zaposlen;

g) Iznos plaće Pomorca ili kad je to primjenjivo pravilo koje se koristi za njezin obračun;

h) Duljina plaćenog godišnjeg odmora;

i) Trajanje Ugovora o zaposlenju i njegovi uvjeti;

j) Pravo na prekid Ugovora o zaposlenju;

k) Pogodnosti zaštite zdravstvene i socijalne sigurnosti koje Brodovlasnik predviđa za Pomorca;

l) Pravo Pomorca na repatrijaciju;

m) Poziv na Kolektivni ugovor; i

n) Potpise Pomorca i Poslodavca.

5. Ugovor o zaposlenju Pomorca mora biti dostupan radi provjere vlastima, predstavnicima Sindikata i ITF-a u lukama ticanja Broda.

6. Ako Pomorcu ističe valjanost liječničke svjedodžbe prije ukrcanja na Brod ili bi očekivano mogao isteći za vrijeme trajanja ukrcanja, Pomorac će obaviti liječnički pregled kod ovlaštenog liječnika po izboru Poslodavca, pri čemu će se voditi računa o prebivalištu Pomorca.

7. Poslodavac ima pravo zahtijevati da svaki Pomorac mora obaviti dodatni liječnički pregled, na trošak Poslodavaca, kod liječnika odabranog od strane Poslodavca i da Pomorac točno i potpuno odgovori na upitnik o svom zdravstvenom stanju. Odbijanje istog zahtjeva ili davanje netočnih i nepotpunih tvrdnji može utjecati na ostvarivanje prava Pomorca na naknadu koja proizlazi iz članaka 22., 23., 24., 25. i 26. ovog Kolektivnog ugovora. Pomorac ima pravo dobiti kopiju liječničke potvrde izdane nakon obavljenog pregleda.

8. Pomorac će prije započinjanja putovanja radi ukrcaja na Brod obaviti dodatne zdravstvene preglede i provesti zdravstvene mjere sukladno posebnim propisima države gdje će se izvršiti ukrcanje. Ukoliko je u državi gdje će se izvršiti ukrcanje potrebno obaviti dodatne zdravstvene preglede i provesti zdravstvene mjere Pomorcu tada pripada proporcionalni dio njegove osnovne plaće uz zadovoljenje svih razumnih zahtijeva udobnosti tijekom obavljana pregleda i trajanja zdravstvenih mjera. Trošak obavljanja dodatnih zdravstvenih pregleda i provođenja zdravstvenih mjera snosi Poslodavac.

9. Brodar koji je izravni Poslodavac ili koji koristi usluge posrednika u zapošljavanju Pomoraca će osigurati ispunjavanje pravila iz MLC-a. To uključuje zahtjeve da Pomorci ne plaćaju izravno ili neizravno naknade ili troškove za dobivanje viza u cijelosti ili djelomično, naknade prilikom pronalaska zaposlenja, da Pomorac ima pravo uvida u svoje Ugovore o zaposlenju i traženje savjeta prije zaposlenja i upućivanja na ukrcanje.

10. Ako zbog promjene zastave Broda, Pomorac ima dodatne troškove za izdavanje svjedodžbi o priznavanju svjedodžbi o osposobljenosti, te troškove će snositi Brodar.

11. Odredbe ovog članka će se jednako primjenjivati i na Pomorce koji su prethodno bili zaposleni kod Brodara i iskrcani zbog zdravstvenih razloga sukladno članku 19., stavku 1., točka b) ako Pomorac nakon oporavka iskaže želju za ponovnim ukrcanjem. Svaki tako oporavljeni Pomorac biti će jednako tretiran kao ostali kandidati koji udovoljavaju uvjetima zdravstvene sposobnosti.

12. Pomorac koji ima zaključen Ugovor o zaposlenju na neodređeno vrijeme dužan je održavati valjanost svjedodžbi o osposobljenosti, svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti i svih drugih dokumenata sukladno važećem Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, a Pomorac s kojim se zaključuje Ugovor o zaposlenju na određeno vrijeme dužan je osigurati valjanost svih svjedodžbi i drugih dokumenata najkasnije u roku od 30 dana od dana posljednjeg iskrcaja osim u slučaju objektivne nemogućnosti ili dogovora s Poslodavcem.

13. Ukoliko Pomorac ne ispuni obvezu iz stavka 12. ovog članka, a zbog toga nastane trošak za Brodara, dužan ga je nadoknaditi.

Probni rad

Članak 3.a

1. Probni rad primjenjivat će se samo tijekom prvog zaposlenja Pomorca u određenom svojstvu kod Poslodavca i iznosit će jednu polovinu trajanja Ugovora o zaposlenju, ali u svakom slučaju ne više od dvanaest (12) tjedana. Tijekom tog razdoblja Pomorac i Poslodavac imaju pravo raskinuti radni odnos prije isteka Ugovora o zaposlenju davanjem pisane obavijesti sedam (7) dana unaprijed. U takvom slučaju troškovi repatrijacije bit će odgovornost strane koja daje obavijest o raskidu, te se naknada za prijevremeni raskid zaposlenja predviđena u članku 19. st. 6. ovog Kolektivnog ugovora neće primjenjivati.

2. Probni rad se ne primjenjuje na Pomorca koji je prethodno bio zaposlen u određenom svojstvu kod Poslodavaca u razdoblju od jedne (1) godine prije ponovnog zapošljavanja.

Poslovi koje ne obavljaju članovi posade Broda

Članak 4.

1. Od Brodske posade se ne očekuje niti od nje Poslodavac može zahtijevati da rukuje teretom niti da obavlja ostale poslove koje tradicionalno i povijesno obavljaju lučki radnici, bez prethodnog dogovora s ITF sindikatom lučkih radnika i to pod uvjetom da Pomorci pojedinačno pristanu obavljati te poslove za koje će tada primiti naknadu iz stavka 3. ovoga članka.

2. Kada se brod nalazi u luci gdje je na snazi legalni spor koji uključuje ITF sindikat lučkih radnika, nitko od Pomoraca članova posade broda niti bilo tko drugi na Brodu u stalnom ili privremenom zaposlenju kod Poslodavca, neće biti upućen preuzeti posao rukovanja s teretom i drugim poslovima, koji tradicionalno i povijesno obavljaju pripadnici tog sindikata, a koji može utjecati na rješenje takvog spora. Poslodavac neće poduzimati nikakve kaznene mjere protiv bilo kojeg Pomorca koji poštuje takav spor sindikata lučkih radnika i svaku takvu zakonitu radnju od strane Pomorca, i ne smije se tretirati kao kršenje njegovog Ugovora o zaposlenju, pod uvjetom da je takvo djelovanje u okvirima zakona u državi gdje se isto događa.

3. Ako se poslovi iz stavka 1. obavljaju:

a) Za vrijeme redovitog radnog vremena, uz osnovnu plaću, Poslodavac je dužan Pomorcu platiti naknadu za svaki odrađeni ili započeti sat prema stavku ugovorenom u Posebnom dodatku (2) za prekovremeni rad; ili

b) Izvan redovitog radnog vremena, uz osnovnu plaću, Poslodavac je dužan Pomorcu platiti dvostruku naknadu za svaki odrađeni ili započeti sat prema stavku ugovorenom u Posebnom dodatku (2) za prekovremeni rad.

Naknada za posebno mjerljive radove

Članak 5.

1. Posada Broda može obavljati radove koji se ne ubrajaju u njihove redovne poslove te ih redovito obavlja neovisni ugovaratelj (brodogradilište, serviseri i sl.) ili druge izvanredne posebno mjerljive radove.

2. Poslodavac će odrediti uvjete i iznos naknade koja će se isplatiti neposrednim izvršiteljima radova iz stavka 1. ovog članka.

Ukrcanje i trajanje ukrcanja

Članak 6.

1. Od dana započinjanja putovanja radi ukrcanja na Brod do trenutka ukrcanja, Pomorcu pripada proporcionalni dio osnovne plaće određene u Ugovoru o zaposlenju i dnevnica određena u Općem dodatku (3), uz zadovoljenje svih razumnih zahtjeva udobnosti tijekom putovanja.

2. Ukoliko ukrcanje na Brod slijedi nakon dugog putovanja, bez obzira na sredstvo putovanja, uračunavajući čekanja u zračnim lukama i transfere, Poslodavac će, koliko god to prilike dopuštaju, voditi računa da Pomorac odmoran preuzme dužnost na Brodu.

3. Pomorac se ukrcava na vremensko razdoblje od najviše 9 mjeseci tijekom bilo kojih 12 mjeseci, ovisno o zahtjevima plovidbe, području plovidbe i tipu Broda, sukladno Posebnom dodatku (3).

4. Odredba stavka 3. ne primjenjuje se na ukrcanje vježbenika koji mogu biti ukrcani do najdulje 12 mjeseci.

5. U slučaju više sile i/ili okolnostima koje su izvan kontrole države zastave broda ili Poslodavca (primjerice epidemije, pandemije, prirodnih katastrofa, rata ili ratu sličnih događaja koji nemaju obilježje međunarodnih sukoba i sl.), a koja onemogućava iskrcaj Pomorca po isteku najdužeg vremenskog razdoblja na koje je zaključen Ugovor o zaposlenju, produžuje se razdoblje ukrcanja Pomorca do trenutka kada je moguće sigurno izvršiti iskrcaj, a najduže za vremensko razdoblje sukladno Posebnom dodatku (3) i uz suglasnost Pomorca.

6. U slučaju da Poslodavac propusti poštovati odredbe stavaka 3., 4. i 5., osim ako je do propusta došlo bez krivnje Poslodavca ili iz razloga na koje ne utječe Poslodavac, Pomorac ima pravo, uz redovnu plaću, i na mjesečni dodatak u iznosu njegove osnovne plaće za cijelo razdoblje produljenog ukrcanja na Brodu u odnosu na ugovoreno razdoblje.

7. Iznimno, Pomorac može na svoj izričit zahtjev, ako to prihvati Poslodavac, biti ukrcan i na razdoblje dulje od onog definiranog stavkom 3. ovog članka u kojem slučaju mu ne pripada naknada iz stavka 6. ovog članka.

Radno vrijeme

Članak 7.

Redovito radno vrijeme za sve Pomorce iznosi 8 sati dnevno od ponedjeljka do petka, uključujući oba navedena dana, što ukupno iznosi 40 sati tjedno ili 173 sata prosječno mjesečno.

Prekovremeni rad

Članak 8.

1. Svaki sat rada na dužnosti preko 8 sati plaća se kao prekovremeni rad čija satnica iznosi 1,25 od satnice osnovne plaće za svako određeno zvanje na Brodu i tjedne sate rada.

2. Svakom Pomorcu se mjesečno plaća najmanje 103 zajamčenih sati prekovremenoga rada prema Posebnom dodatku (2).

3. Podatke o pojedinačnom prekovremenom radu ovjerava zapovjednik ili od njega ovlaštena osoba i Pomorac. Pomorac mora svaki mjesec dobiti presliku svoje evidencije o prekovremenom radu. Nakon što je evidencija potvrđena ista postaje konačna. Pomorac može tražiti ispis njegove evidencije o prekovremenom radu u bilo koje vrijeme trajanja njegova ugovora o zaposlenju.

4. Kao prekovremeni rad ne plaćaju se sati rada za vrijeme opasnosti koja izravno utječe na neposrednu sigurnost Broda, njegovih putnika i posade, o čemu isključivo prosuđuje zapovjednik, ili pak prigodom vježbe spuštanja čamaca za spašavanje, te rad potreban radi pružanja pomoći drugim brodovima ili osobama kojima neposredno prijeti pogibelj, vježbe gašenja požara te vježbe propisane IMO Međunarodnim standardom upravljanja za siguran rad brodova i zaštitu od zagađivanja iz 1998. godine kako je izmijenjen i dopunjen (ISM Pravilnik) i Sistemom upravljanja i sigurnosti (SMS Pravilima), Međunarodnim pravilnikom o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih prostora iz 2002. godine kako je izmijenjen i dopunjen (ISPS Pravilnik) i ostale vježbe predviđene Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih života na moru iz 1974. godine kako je izmijenjena i dopunjena (SOLAS Konvencija).

Blagdani

Članak 9.

1. Za potrebe ovog Kolektivnog ugovora dani navedeni u Općem dodatku (2) će se smatrati blagdanima za vrijeme plovidbe Broda i u luci.

2. Za vrijeme provedeno na radu na dane blagdana priznaje se pravo dodatka za rad na blagdan u iznosu određenom Općim dodatkom (1), ali ne manje od satnice koja se plaća za prekovremeni rad.

3. Za dane blagdana i za dan sv. Nikole priznaje se brodskoj posadi pravo na povećanu hranarinu.

Razdoblje odmaranja

Članak 10.

1. Svakom Pomorcu mora se osigurati najmanje 10 sati odmora u svakom razdoblju od 24 sata i 77 sati u bilo kojem razdoblju od 7 dana.

2. Razdoblje od 24 sata će započeti kad Pomorac otpočne s radom neposredno nakon što je imao najmanje 6 neprekidnih sati odmora.

3. Razdoblje odmaranja može biti podijeljeno na najviše 2 dijela, od kojih jedan mora trajati najmanje 6 neprekidnih sati odmora i razmak između uzastopnih razdoblja odmora ne može prelaziti 14 sati.

4. Poslodavac je dužan na vidljivom mjestu istaknuti ploču s rasporedom službe u plovidbi i u luci i najmanji broj sati odmora za svako svojstvo na Brodu, na hrvatskom i engleskom jeziku.

5. Odredbe ovog članka ničim ne ograničavaju pravo zapovjednika Broda da zahtijeva od Pomorca, da bez obzira na razdoblje njegova odmaranja, obavlja radnje potrebne u slučaju opasnosti koje utječu na neposrednu sigurnost Broda, osoba na Brodu ili tereta, ili u svrhu pružanja pomoći drugim Brodovima ili osobama u pogibelji na moru. U takvoj situaciji, zapovjednik može staviti van snage raspored sati rada ili sati odmora i zahtijevati od Pomorca da obavi onoliko sati rada potrebnih dok se ne uspostavi sigurnost ili otkloni pogibelj. Čim to bude moguće zapovjednik mora osigurati da se svim Pomorcima koji su obavljali rad u planiranom razdoblju njihova odmora omogući odgovarajuće razdoblje odmaranja.

6. Kratki prekid manji od 30 minuta neće se smatrati kao razdoblje odmaranja.

7. Smotre, vježbe gašenja požara, vježbe s čamcima za spašavanje ili vježbe predviđene hrvatskim zakonodavstvom, kao i one koje propisuju međunarodni propisi trebaju se provoditi prema naređenju zapovjednika i na način da čim manje utječu na vrijeme odmora i da ne uzrokuju zamor.

8. Na Brodovima s automatskom strojarnicom na kojima se ne obavlja stalna straža u strojarnici, vježbe se također trebaju provoditi na način da se čim manje prekida vrijeme odmora i da ne uzrokuju zamor posade. Kada se prekida vrijeme redovitog odmora, treba osigurati zamjensko vrijeme odmora.

9. Evidencija dnevnih sati odmora Pomorca voditi će se na način da omogući praćenje poštivanja primjene ovog članka.

Plaća

Članak 11.

1. Ukupna plaća svakog člana posade Broda u međunarodnoj plovidbi ne može se ugovoriti i obračunavati u iznosu nižem od iznosa navedenih u platnim ljestvicama iz Općeg dodatka (1) ovog Kolektivnog ugovora, a koje predstavljaju Minimalne ukupne plaće pojedinih zvanja pomoraca na brodovima za suhe terete i tankere nosivosti preko 6.000 GT. Za Brodove u nižoj kategoriji plovidbe nosivosti do 6.000 GT, plaća svakog Pomorca člana posade Broda ugovara se i obračunava na temelju ukupne plaće kormilara i ne može biti niža od minimalne osnovne plaće prema važećoj Rezoluciji ILO – Joint Maritime Commission (JMC) i prema zajedničkom tumačenju ITF-a i Međunarodne brodarske federacije (ISF).

2. Plaća Pomorca se ugovara i obračunava na temelju ljestvice iz Posebnog dodatka (2) i mjerodavnih odredbi ovog Kolektivnog ugovora.

3. Plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada. Ako u Posebnom dodatku (2) nije drugačije ugovoreno, plaća i naknada plaće za prethodni mjesec se isplaćuje najkasnije do posljednjeg dana u idućem mjesecu, na račun kod banke kod koje Pomorac ima otvoren račun u valuti koja je definirana u Posebnom dodatku (2) te je isti dostavljen Poslodavcu. Prilikom uplate plaće Pomorcu na račun, bankovni trošak uplatitelja snosi Poslodavac dok eventualni bankovni trošak primatelja uplate snosi Pomorac. Plaća može biti umanjena za odbitke definirane u stavku 4. ovog članka. Pomorac može uputiti Poslodavca da mu dospjelu plaću ne isplati u cijelosti odmah po dospijeću, već da je drži za račun Pomorca, te istu isplaćuje kada Pomorac to zatraži.

4. Pod odbicima od plaće, a po nalogu i/ili odobrenju Pomorca i uz suglasnost Poslodavca, smatraju se:

a) Koji se odnose na osobne potrebe Pomorca nastale neovisno o njegovom radu na brodu i to za plaćanje troškova (npr. alimentacija djeci koju dobrovoljno plača, djelomična isplata članovima rodbine ili domaćinstva, otplata nekog kredita);

b) Koje se odnose na osobne potrebe Pomorca, a u svezi s radom na brodu (za nabavku robe iz brodske kantine, plaćanje telefona, interneta, pozajmice Pomorca iz brodske blagajne za kupnju osobnih stvari koje su mu nužne za život i rad na brodu i sl.);

5. Poslodavac je dužan Pomorcu dostaviti obračun plaće do kraja mjeseca za mjesec koji neposredno prethodi.

6. Jednom mjesečno, uključujući mjesec u kojem je Pomorac ukrcan na Brod, Pomorac ima pravo na gotovinsku isplatu zarađene plaće u iznosu ne većem od 30 % osnovne plaće Pomorca.

7. Za potrebe obračuna plaće, naknade plaće i dodatnih davanja bilo koje vrste koja Poslodavac, izravno ili neizravno, na temelju Ugovora o zaposlenju i/ili ovog Kolektivnog ugovora, i/ili drugog propisa, isplaćuje Pomorcu za obavljeni rad, uzima se da puni mjesec ima 30 dana.

Obiteljska doznaka

Članak 12.

Svaki Pomorac na kojega se odnosi ovaj Kolektivni ugovor ima pravo na isplatu obiteljske doznake u skladu s odredbama Standarda A 2.2, stavka 5. MLC-a.

Godišnji odmor

Članak 13.

1. Svaki Pomorac ima pravo na plaćeni godišnji odmor sukladno Pravilu 2.4 – Pravo na odmor MLC-a.

2. Svaki Pomorac na kojega se odnosi ovaj Kolektivni ugovor ima pravo nakon iskrcaja iz bilo kojeg razloga na 6 dana plaćenoga godišnjeg odmora za svaki puni mjesec zaposlenja, a za razdoblja u trajanju manjem od punog mjeseca godišnji odmor se obračunava pro rata.

3. Vrijeme zaposlenja računa se od trenutka kada se Pomorac zaposlio, bez obzira je li potpisao Ugovor o zaposlenju ili nije, i traje sve dok se njegovo ukrcanje ne završi.

4. Mjesečna naknada za godišnji odmor odgovara iznosu iz platne ljestvice u Posebnom dodatku (2).

5. Kao dio plaćenog godišnjeg odmora neće se obračunavati sljedeće:

a) Blagdani bez obzira padaju li ili ne u vrijeme plaćenog godišnjeg odmora;

b) Vrijeme nesposobnosti za rad nastalo uslijed bolesti, ozljede ili majčinstva i

c) Povremeni kraći izlazak na kopno dozvoljen Pomorcu dok je njegov Ugovor o zaposlenju na snazi.

6. Godišnji se odmor može koristiti tijekom trajanja ukrcanja samo ako to Pomorac želi i pod uvjetom da to ne šteti plovidbi i radu Broda. Preostali dani godišnjeg odmora na koje Pomorac ima pravo nakon iskrcaja, nadoknađuju se novčanim iznosom po danu, utvrđenim Posebnim dodatkom (2).

Držanje straže

Članak 14.

1. Straža u plovidbi i na sidrištu te prema potrebi u luci će biti organizirana u tri straže.

2. Zapovjednik ima isključivu slobodu odlučivanja koji će Pomorci biti određeni za stražu, a koji prema potrebi za dnevni rad.

3. Tijekom straže u plovidbi, časniku plovidbene straže će pomagati član plovidbene straže za vrijeme mraka kako je zahtijevano odgovarajućim hrvatskim i međunarodnim pravilima i propisima i u drugim slučajevima prema procjeni zapovjednika ili časnika plovidbene straže.

4. Zapovjednik i upravitelj stroja nisu dužni držati stražu osim na Brodovima za opskrbu i opsluživanje naftnih i/ili plinskih platformi.

Sastav i broj članova posade broda

Članak 15.

1. Brod mora imati odgovarajući broj članova posade s potrebnim ovlaštenjima kako bi se u svako doba omogućila sigurna plovidba i održavanje sustava s tri straže.

2. Poslodavac i Sindikat, temeljem stavka 1. ovoga članka i objektivnih okolnosti, ugovaraju konačni broj članova posade i njenu strukturu koja će biti navedena u Posebnom dodatku (4), a koja će biti u skladu s Pravilom 2.7 – Brojno stanje posade MLC-a.

3. Ugovoreni broj članova posade ne uključuje radne grupe. Ipak, u posebnim okolnostima Poslodavac i Sindikat mogu ugovoriti da se u određenom vremenskom razdoblju zapošljavaju radne grupe na Brodu poštujući sljedeće principe:

a) Osobe zadužene za sigurnost ne smiju preuzimati poslove Pomoraca;

b) Radne grupe mogu izvršavati samo posebne radove uz ovlaštenje zapovjednika;

c) Klasifikacijska društva trebaju biti izviještena o svakom pregledu i radu na konstrukciji Broda koji mora biti u skladu s važećom Rezolucijom o popravcima i održavanju za vrijeme putovanja broda (UR Z13) Međunarodne organizacije klasifikacijskih društava (IACS);i

d) Radne grupe ne smiju se koristiti kao zamjena za posadu Broda ili bilo kakvo umanjenje prava iz Kolektivnog ugovora.

Vježbenici

Članak 15.a

1. Udruga i Sindikat ističu značaj kontinuiranog ukrcaja vježbenika na brodove Članica za razvoj hrvatskog pomorstva.

2. Poslodavac će ukrcanom vježbeniku osigurati provedbu vježbeničkog staža na brodovima Članica za stjecanje časničkih zvanja pomoraca u skladu sa STCW Konvencijom i Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.

3. Vježbenik ima pravo na mjesečnu plaću u iznosu ne manjem od iznosa navedenom u Općem dodatku (1) ovog Kolektivnog ugovora.

Nepotpuni postav posade

Članak 16.

1. Ako iz bilo kojeg razloga dođe do nepotpunog postava posade, u odnosu na ugovoreni, proporcionalni dio osnovne plaće članova posade koji nedostaju isplaćuju se članovima posade Broda koji su odradili posao nedostajućega člana posade Broda. Poslodavac će, čim je prije moguće, popuniti takav manjak broja članova posade prije isplovljenja Broda iz prve naredne luke ticanja.

2. Ova odredba neće imati utjecaja na plaćanje prekovremenog rada prema članku 8. ovog Kolektivnog ugovora.

Plovidba u ratnim područjima / visoko rizičnim područjima

Članak 17.

1. Ratno i visoko rizično područje je područje:

a) Koje se po objavi Zajedničkog ratnog odbora (JWC) isključuje iz osiguranja redovitih ratnih rizika; i

b) Za koje se plaća dodatna premija za ratni rizik za Brod po stopi većoj od 0,35 %;

2. Stranke ovog Kolektivnog ugovora će izmijeniti službene informacije o ratnim i/ili visoko rizičnim područjima po objavi JWC, te ih utvrditi za potrebe ovog Kolektivnog ugovora.

3. Za vrijeme ukrcanja, Pomorac mora u cijelosti biti obaviješten o tome da njegov Brod na svojem putovanju prolazi kroz ratna i/ili visoko rizična područja.

4. Prije ulaska Broda u područje ratnog i/ili visoko rizičnog područja Pomorac ima pravo odustati od plovidbe u takva područja te na repatrijaciju o trošku Poslodavca, s pravom korištenja svojih prava ostvarenih do dana povratka.

5. Za vrijeme boravka Broda u području ratnog i/ili visoko rizičnog područja Pomorcu se isplaćuje njegova dodatna osnovna plaća po danu za stvarni broj dana boravka Broda u takvom području, a za razdoblja kraća od jednog dana isplaćuje se dodatna osnovna plaća po danu pro rata.

6. Pomorac ima pravo na dodatni iznos naknade za invalidnost i smrt naveden u Općem dodatku (3) Kolektivnog ugovora koji su prouzročeni u području ratnog i/ili visoko rizičnog područja, osim ako je invalidnost ili smrt nastala kao izravna posljedica bolesti koja nije povezana s ratom ili ratu sličnom događaju.

7. Ako je Pomorac držan u zatočeništvu ili kao talac na brodu ili izvan njega kao rezultat piratstva ili oružane pljačke protiv broda, bez obzira na to da li se takav čin odvio unutar ili izvan ratnih ili visoko rizičnih područja određenih za potrebe ovog članka, njegova plaća i druga prava iz njegova Ugovora o zaposlenju i ovog Kolektivnog ugovora ili mjerodavnih nacionalnih zakona, uključujući sve predviđene primitke sukladno stavku 4. Standarda A2.2 MLC-a, i dalje će se isplaćivati tijekom cijelog razdoblja zatočeništva i sve dok pomorac ne bude oslobođen i repatriran u skladu s odredbama MLC-a i ovog Kolektivnog ugovora (čak i ako je njegov ugovor o zaposlenju istekao tijekom razdoblja zarobljavanja) ili, ako pomorac umre dok je u zarobljeništvu, do datuma smrti utvrđenog u skladu s važećim nacionalnim zakonima. Poslodavac će također učiniti svaki napor kako bi otetom Pomorcu, osigurao uz dodatnu zaštitu, hranu, socijalnu skrb, medicinsku i drugu pomoć ako je potrebno.
Izrazi »piratstvo« i »oružana pljačka brodova« imat će isto značenje koje im je pripisano u MLC-u.

Sigurnost i dobrobit članova posade broda u izvanrednim okolnostima

Članak 17.a

U slučaju izvanrednih okolnosti (primjerice epidemije, pandemije, prirodnih katastrofa, rata ili ratu sličnih događaja koji nemaju obilježje međunarodnih sukoba i sl.) koje mogu utjecati na sigurnost i dobrobit članova posade Broda, Udruga će poduzeti sve potrebne mjere, te u koordinaciji s Sindikatom pozvati sva nadležna tijela Republike Hrvatske i međunarodne organizacije kako bi se izbjeglo daljnje izlaganje članova posade Broda situacijama ili okruženju koje može ugroziti njihovu dobrobit, zdravlje ili život.

Stvari u vlasništvu pomorca

Članak 18.

1. Ako Pomorac pretrpi potpuni ili djelomični gubitak ili oštećenje na svojim osobnim stvarima iz bilo kojeg razloga, osim razloga uvjetovanih vlastitom krivnjom, bilo za vrijeme trajanja ukrcanja ili na putovanju do i s Broda, ima pravo na naknadu štete od Poslodavca do najvećeg iznosa navedenog u Općem dodatku (3).

2. Pomorac mora posvjedočiti istinitost podataka koje je dao u svezi s izgubljenim stvarima.

3. Osobnim stvarima Pomorca smatraju se stvari u njegovoj osobnoj uporabi tijekom vremena ukrcanja i na putu od mjesta stalnog prebivališta do Broda, odnosno od Broda do mjesta stalnog prebivališta.

4. Poslodavac će poduzeti mjere čuvanja imovine Pomorca koji napušta Brod zbog bolesti ili ozljede, ili imovine preminulog Pomorca i vratiti iste njemu ili imenovanom korisniku.

Prestanak zaposlenja

Članak 19.

1. Zaposlenje prestaje:

a) Nakon isteka zaključenog Ugovora o zaposlenju sukladno članku 3. ovog Kolektivnog ugovora;

b) Kada je iskrcaj obavljen zbog bolesti ili ozljede nakon liječničkog pregleda;

c) Ako samovoljno napusti brod i službu na brodu;

d) Otkazivanjem Ugovora o zaposlenju od strane Pomorca ili Poslodavca sukladno stavku 2. i 3. ovog članka.

2. Pomorac na kojeg se ovaj Kolektivni ugovor odnosi može otkazati Ugovor o zaposlenju s Poslodavcem ili tražiti iskrcaj:

a) Davanjem pisane obavijesti o otkazu ili iskrcaju Poslodavcu ili zapovjedniku Broda mjesec dana unaprijed u nazočnosti dva svjedoka;

b) Kada je tijekom putovanja potvrđeno da je bračni drug Pomorca, njegovo dijete ili roditelj iznenada teško obolio. Ova odredba će se primjenjivati i u slučaju partnera Pomorca kojega je Pomorac nominirao prilikom zaključivanja Ugovora o zaposlenju za svog prvog srodnika;

c) Ako je Pomorac bio zaposlen na određeno putovanje na određenom Brodu koje je u međuvremenu značajno izmijenjeno obzirom na trajanje ili plan putovanja;

d) Ako Brod plovi u ratno ili visoko rizično područje kako je definirano u članku 17. ovog Kolektivnog ugovora;

e) Ako je za brod utvrđeno da ne zadovoljava standarde Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru iz 1974. godine, kako je izmijenjena i dopunjena (SOLAS Konvencija); Međunarodne konvencije o teretnim linijama iz 1966. godine (LL Konvencija); Međunarodne konvencije o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca iz 1978. godine, kako je izmijenjena i dopunjena (STCW Konvencija); Međunarodne konvencije o sprječavanju onečišćenja mora s brodova iz 1973. godine, kako je izmijenjena i dopunjena (MARPOL Konvencija). U svakom slučaju držat će se da brod ne zadovoljava standarde ako nema svjedodžbe propisane hrvatskim zakonodavstvom ili međunarodnim propisima;

f) Ako je Brod bio pod privremenom mjerom zaustavljanja i tako ostao pod istom mjerom 30 dana;

g) Ako nakon podnesenih prigovora prema ugovorenom postupku sukladno članku 34. ovog Kolektivnog ugovora, Poslodavac ne poštuje uvjete iz ovog Kolektivnog ugovora.

3. Poslodavac može Pomorcu otkazati Ugovor o zaposlenju:

a) Davanjem pisane obavijesti Pomorcu mjesec dana unaprijed u nazočnosti dva svjedoka;

b) Nakon potpunog gubitka Broda, ili kada je Brod stavljen u raspremu na neprekidno razdoblje od najmanje jednog mjeseca ili ako Poslodavac proda Brod;

c) Zbog teške povrede radne obveze Pomorca. Za potrebe ovog Kolektivnog ugovora u teške povrede radne obveze ubraja se, osobito: krijumčarenje, nedopušteno posjedovanje alkohola, oružja, droga i druge robe koja se drži krijumčarskom robom, nepoštivanje ISM Pravilnika, nepoštivanje politike o drogi, alkoholu, te sigurnosti i kvaliteti, neprijavljivanje zapovjedniku prilikom ukrcaja na Brod lijekova za osobne potrebe, neizvršavanje radnih zadataka, narušavanje dobrih međuljudskih odnosa na Brodu, sudjelovanje u fizičkom obračunu s drugim članom posade bez obzira da li na Brodu ili u slobodno vrijeme ili trećom osobom na Brodu, krađa itd. Teškom povredom radne obveze smatrat će se više uzastopnih lakših povreda radne obveze koje napravi Pomorac, a na koje ga je Poslodavac odnosno zapovjednik pisano upozorio.

Poslodavac je dužan izravno ili putem zapovjednika Broda pisanim putem priopćiti Pomorcu da s njim raskida Ugovor o zaposlenju radi teške povrede radne obveze. Ako Poslodavac ne uruči Pomorcu pisani otkaz, osim u slučaju kad Pomorac spriječi uručenje ili odbije potpisati primitak otkaza, raskid Ugovora o zaposlenju nije valjan i Pomorac ima pravo na naknadu štete koju trpi prijevremenim iskrcajem s Broda;

d) Zbog nesposobnosti Pomorca da stručno i kvalitetno obavlja poslove i radne zadatke koji su mu povjereni. Obrazloženu ocjenu o nesposobnosti Pomorca da obavlja poslove i radne zadatke koji su mu povjereni zapovjednik Broda dostavlja Poslodavcu koji donosi pisani otkaz Ugovora o zaposlenju. Pisani otkaz i obrazloženu ocjenu Pomorcu će uručiti Poslodavac izravno ili putem zapovjednika Broda.

Umjesto otkaza Ugovora o zaposlenju, Poslodavac može Pomorcu putem zapovjednika Broda ponuditi da obavlja druge poslove i radne zadatke koje Pomorac po njegovu mišljenju može uspješno obavljati i za koje je ovlašten. U slučaju da Pomorac isto prihvati, zaključit će se novi Ugovor o zaposlenju za te poslove.

4. Poslodavac može otkazati Ugovor o zaposlenju i sa zapovjednikom u slučajevima navedenim u stavku 3. ovog članka. Nesposobnost zapovjednika da obavlja poslove i dužnosti koje su mu povjerene utvrđuje Poslodavac. Poslodavac će pisanu obavijest o otkazu Ugovora o zaposlenju sa zapovjednikom predati zapovjedniku. Predaja pisane obavijesti smatra se i upućivanje obavijesti uobičajenim komunikacijskim kanalima kojima Poslodavac komunicira s Brodom, pri čemu je Poslodavac dužan zapovjedniku predati i pisani otpravak obavijesti najkasnije prilikom primopredaje. Zapovjednik kojem Poslodavac otkazuje Ugovor o zaposlenju iz razloga navedenih u stavku 3. točka c) ili točka d) ovog članka je dužan provesti primopredaju s novim zapovjednikom sukladno pravilima Poslodavca.

5. Umjesto otkaza Ugovora o zaposlenju sa zapovjednikom iz stavka 4. ovog članka, Poslodavac mu može ponuditi i druge mogućnosti kao što su obavljanje drugih poslova na Brodu ili ukrcanje u nižem zvanju.

6. Pomorac će steći pravo na naknadu od njegove dvije osnovne mjesečne plaće u slučaju otkaza Ugovora o zaposlenju sukladno stavku 2. točkama c), d), e), f) i g), te sukladno stavku 3. točke a) i b) ovog članka.

7. Za potrebe ovog Kolektivnog ugovora, odbijanje izvršenja zapovjedi Pomorcu da plovi na Brodu, tj. da se uputi na neko putovanje neće se držati za povredu radne obveze:

a) Ako je Brod nesposoban za plovidbu ili ako ne zadovoljava standarde u smislu definicije iz stavka 2. točka e) ovoga članka;

b) Ako je iz bilo kojeg razloga plovidba Broda bila protuzakonita;

c) Ako Pomorac ima opravdanu pritužbu na Poslodavca u odnosu na primjenu Kolektivnog ugovora ili Ugovora o zaposlenju; i

d) Ako Pomorac odbije ploviti u ratno i/ili visoko rizično područje kako je utvrđeno člankom 17. Kolektivnog ugovora.

Repatrijacija

Članak 20.

1. Repatrijacija Pomorca se obavlja na način da se zadovolje svi razumni zahtjevi glede udobnosti sukladno Pravilu 2.5 – Repatrijacija MLC-a. Poslodavac je odgovoran za troškove uzdržavanja Pomorca na kopnu do završetka repatrijacije.

2. Pomorac ima pravo na repatrijaciju o trošku Poslodavca uključujući njegovu osnovnu plaću i dnevnicu do mjesta svog stalnog prebivališta ili do mjesta sklapanja Ugovora o zaposlenju, ovisno o želji Pomorca, u sljedećim okolnostima:

a) Nakon isteka vremena ukrcanja sukladno odredbama članka 6. Kolektivnog ugovora i Posebnog dodatka (3);

b) Kada je iskrcaj obavljen zbog bolesti ili ozljede Pomorca nakon liječničkog pregleda.

c) Odlukom Poslodavca sukladno članka 19. stavak 3. ili

d) Odlukom Pomorca iz opravdanog razloga sukladno članku 19. stavak 2. i to posebno:

i. Nakon gubitka, raspreme ili prodaje Broda;

ii. U slučaju brodoloma;

iii. Ako je Brod pod privremenom mjerom zaustavljanja bilo na prijedlog Pomorca ili ne, pod uvjetom da je Brod ostao zaustavljen duže od 30 dana;

iv. Ako se Poslodavac ne pridržava odredaba Kolektivnog ugovora;

v. U slučaju da je Brod upućen u ratno i/ili visoko rizično područje u koje Pomorac nije suglasan ići, a sukladno članku 17. stavak 4.;

vi. Kada je tijekom putovanja potvrđeno da je bračni drug Pomorca, njegovo dijete ili roditelj iznenada teško obolio. Ova odredba će se primjenjivati i u slučaju partnera Pomorca kojeg je Pomorac nominirao prilikom zaključivanja Ugovora o zaposlenju za svog prvog srodnika.

3. U slučaju teške povrede radne obveze Pomorca, odnosno kada je utvrđeno da je Pomorac izvršio više uzastopnih lakših povreda radne obveze te kada iskrcaj traži Pomorac na vlastiti zahtjev prije isteka Ugovora o zaposlenju, Poslodavac mora izvršiti repatrijaciju Pomorca o svom trošku te ima pravo nadoknaditi troškove repatrijacije zajedno s nastalim troškovima od preostalog neisplaćenog dijela njegove plaće.

Doprinosi za obvezna osiguranja pomorca

Članak 21.

Posebnim dodatkom (5) Kolektivnog ugovora ugovorne stranke će pregovorima utvrditi u kojem će postotku Poslodavac Pomorcu nadoknaditi troškove njegova plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja. Ugovorne stranke će se u ovom članku ravnati u odnosu na Pravilo 4.5 – Socijalno osiguranje MLC-a.

Medicinska pomoć i liječenje pomorca

Članak 22.

1. U slučaju bolesti ili ozljede Pomorac ima pravo, o trošku Poslodavca, na potrebnu medicinsku pomoć i liječenje odnosno bolničko liječenje te na zubarsko liječenje u hitnim slučajevima u inozemstvu.

2. Ako Pomorac nije u mogućnosti vratiti se na Brod s kojeg je iskrcan, kada mu zdravstveno stanje dopušta, Poslodavac je dužan o svom trošku organizirati repatrijaciju Pomorca u mjesto njegova stalnog prebivališta ili mjesto sklapanja Ugovora o zaposlenju.

3. Poslodavac je dužan plaćati troškove liječenja u inozemstvu do trenutka kada Pomorcu zdravstveno stanje omogućava povratak u Republiku Hrvatsku na daljnje liječenje. Pomorac nakon iskrcaja s Broda, a prije repatrijacije odnosno za vrijeme liječenja u inozemstvu, ima pravo na njegovu osnovnu plaću.

4. Troškove liječenja zbog bolesti podmiruje Poslodavac nakon repatrijacije do ozdravljenja, ako nisu pokriveni redovitim zdravstvenim osiguranjem, ali najviše do 130 dana nakon repatrijacije.

5. Troškove liječenja zbog ozljede na radu nakon repatrijacije podmiruje Poslodavac do najvišeg mogućeg stupnja medicinskog ozdravljenja Pomorca ili njegova proglašenja trajnim invalidom u određenome stupnju, ako nisu pokriveni zdravstvenim osiguranjem.

Bolovanje

Članak 23.

1. U slučaju bolesti, Pomorac ima pravo na naknadu za bolovanje u visini njegove osnovne plaće sve dok bolest traje, ali najduže do 130 dana nakon repatrijacije, osim ako Poslodavac ne dokaže da je bolest posljedica prethodne bolesti ili zdravstvenog stanja o čemu je Pomorac propustio izvijestiti prigodom liječničkog pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za ukrcanje na brod.

2. Ako tijekom razdoblja iz stavka 1. ovog članka, Pomorac ­stekne pravo na naknadu za bolovanje od nadležne ustanove za zdravstveno osiguranje, koja je niža od njegove osnovne plaće, Poslodavac je dužan Pomorcu isplaćivati samo razliku između njegove osnovne plaće i visine naknade koju bude primao od nadležne ustanove za zdravstveno osiguranje, pod uvjetom da Poslodavac plaća ili refundira Pomorcu doprinos za zdravstveno osiguranje u cijelosti.

3. U slučaju ozljede na radu za koju Poslodavac ne dokaže da je nastala zbog namjernog samoozljeđivanja ili da je uzrokovana opijenošću alkoholom i/ili drogama odnosno onemogućavanjem uzimanja dokaza o opijenosti alkoholom i/ili drogama ili da je nastala kao posljedica bolesti ili zdravstvenog stanja o čijem je postojanju Pomorac propustio izvijestiti prigodom liječničkog pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za ukrcanje na brod, Poslodavac je dužan isplaćivati Pomorcu naknadu za bolovanje u visini njegove osnovne plaće do stupnja izlječenja koje Pomorcu omogućava ponovno ukrcanje na Brod u svojstvu u kojem je plovio prije ozljeđivanja, odnosno do trenutka kada se utvrdi da je takvo izlječenje nemoguće, jer je Pomorac trajno nesposoban za zvanje Pomorca.

4. U slučaju bolovanja koje je posljedica ozljede na radu Poslodavac može, na vlastiti trošak, zahtijevati od Pomorca da se provede kontrolni zdravstveni pregled od strane nominiranog liječnika Poslodavca u svrhu utvrđivanja postignutog stupnja izlječenja.

5. Dokaz o trajanju bolovanja temelji se na izvješću o bolovanju (doznaka ili potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad) i medicinskoj dokumentaciji, koja na zahtjev Poslodavca treba biti potvrđena od strane nominiranog liječnika Poslodavca. Ako se liječnik nominiran od Pomorca ne slaže s mišljenjem nominiranog liječnika Poslodavca, Poslodavac i Pomorac će u daljnjem roku od 15 dana nominirati trećeg liječnika čije će mišljenje biti konačno i obvezujuće za obje stranke.

6. Naknada za bolovanje bit će isplaćena Pomorcu nakon što pravovremeno, do obračuna plaće odnosno najkasnije do petog dana u mjesecu za prethodni mjesec, dostavi Poslodavcu valjane isprave iz stavka 5. ovog članka izdane od nadležnih liječnika kojima se potvrđuje da je Pomorac na bolovanju odnosno liječenju

7. Poslodavac nije dužan isplatiti naknadu za bolovanje iz stavka 1. i 3. ovog članka ako dokaže da:

a) Pomorac svojim ponašanjem namjerno sprječava ozdravljenje odnosno osposobljavanje za rad (osobito nepoduzimanjem liječenja, neodlaskom na medicinske terapije i/ili kontrole i sl.);

b) Pomorac za vrijeme bolovanja zasnovao radni odnos kod drugog poslodavca odnosno obavlja poslove osnovom kojih je obvezno zdravstveno osiguran, obavlja poslove temeljem ugovora o djelu, ili ako obavlja poslove koji se smatraju neprijavljenim radom, u skladu s posebnim propisom;

c) Pomorac bez opravdanog razloga odbio pregled iz stavka 4. ovog članka;

d) Pomorac ne dostavi Poslodavcu pravovremeno valjane isprave u skladu sa stavkom 6. ovog članka.

Program mentalnog zdravlja

Članak 23.a

Udruga i Sindikat će izraditi Program ranog upravljanja stresom, mentalnim zdravljem i prevencijom samoubojstava koji će se nalaziti na brodovima Članica i biti dostupan članovima posade za vrijeme trajanja ukrcanja.

Materinstvo

Članak 24.

U slučaju kada Pomorac zatrudni tijekom trajanja Ugovora o zaposlenju:

a) Treba obavijestiti Poslodavca čim je trudnoća potvrđena;

b) Poslodavac će repatrirati Pomorca čim je razumno moguće, ali ni u kom slučaju poslije 26. tjedna trudnoće. U slučajevima kada priroda putovanja Broda može biti rizična Poslodavac će repatrirati Pomorca u prvoj luci ticanja;

c) Pomorac ima pravo na 130 dana svoje osnovne plaće nakon repatrijacije;

d) Pomorac će imati prednost u ponovnom zaposlenju odnosno zaključenju Ugovora o zaposlenju s Poslodavcem u popunjavanju slobodnog mjesta u istom ili odgovarajućem svojstvu unutar 3 godine nakon rođenja djeteta.

Invaliditet

Članak 25.

1. Ako Pomorac za vrijeme trajanja Ugovora o zaposlenju kod Poslodavca, što uključuje i putovanje od njegova stalnog prebivališta do Broda i obrnuto, doživi nezgodu od čijih je posljedica nastupio invaliditet u određenom stupnju sukladno Općem dodatku (4), Poslodavac će isplatiti Pomorcu naknadu navedenu u Općem dodatku (3) ovog Kolektivnog ugovora. Razlike između postotka invaliditeta i stupnja u Općem dodatku (3), uključujući invaliditet manji od 10 %, obračunavaju se pro rata.

2. Poslodavac nije dužan isplatiti naknadu iz stavka 1. ovoga članka ako dokaže da je:

a) Invaliditet nastao zbog namjernog samoozljeđivanja Pomorca;

b) Nezgoda koja je prouzročila invaliditet prouzročena opijenošću alkoholom i/ili drogama;

c) Pomorac onemogućio uzimanje dokaza o opijenosti alkoholom ili drogom; i

d) Invaliditet posljedica bolesti o čijem je postojanju Pomorac propustio izvijestiti prigodom liječničkog pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za ukrcanje na Brod.

3. Stupanj invaliditeta utvrđuje liječnik koga je odredio Poslodavac. Ako se liječnik imenovan od ili u ime Pomorca ne slaže s nalazom, tada je odluka trećeg liječnika koga će zajednički nominirati Poslodavac i Pomorac obvezujuća za obje strane.

4. Pomorac kome je liječničkim izvješćem potvrđena trajna nesposobnost za daljnji rad u bilo kojem svojstvu na Brodu tj. gubitak zanimanja ili struke kao izravna posljedica invaliditeta pretrpljenog uslijed nezgode iz stavka 1. ovog članka ima pravo, bez obzira na stupanj invaliditeta, na 100 %-tnu naknadu sukladno tablici iz Općeg dodatka (3) Kolektivnog ugovora.

5. U smislu ovoga članka, gubitak zanimanja ili struke znači fizičko stanje koje Pomorcu onemogućava da se vrati u službu na Brodu, prema hrvatskim i međunarodnim standardima, i/ili stanje u kojem je i na drugi način jasno da se Pomorac ni u budućnosti neće moći vratiti na odgovarajući posao, tj. službu na Brodu.

6. Poslodavac je dužan naknadu iz stavka 1. i 4. ovoga članka isplatiti čim Pomorac podnese zahtjev za takvu isplatu i nakon što prikupi sve isprave kojima potvrđuje da su se stekli uvjeti za isplatu ugovorene naknade koje su nesporne Poslodavcu. Prilikom donošenja odluke o isplati Poslodavac neće tražiti da se zahtjev za isplatom podmiri isplatom manjeg iznosa od ugovorenih. Kada priroda ozljede stvara poteškoće Poslodavcu da izvrši plaćanje tražbine u cijelosti, razmotrit će isplatu privremenog iznosa kako bi se izbjegle teškoće.

7. Isplate prema stavcima 1. i 4. ovoga članka ne sprječavaju Pomorca da postavi zahtjev za naknadu štete prema Poslodavcu zbog ozljede.

8. Svota isplaćena prema stavcima 1. i 4. ovoga članka odbija se od svote dosuđene u mogućem arbitražnom ili sudskom postupku pokrenutom u svezi sa zahtjevom iz stavka 7. ovog članka.

Gubitak života / smrt u službi

Članak 26.

1. Ako Pomorac za vrijeme trajanja Ugovora o zaposlenju, što uključuje i putovanje od njegova stalnog prebivališta do Broda i obrnuto, doživi nezgodu od čijih posljedica umre ili ako umre prirodnom smrću, Poslodavac je dužan isplatiti svotu navedenu u Općem dodatku (3) Kolektivnog ugovora imenovanom korisniku nominiranom u Ugovoru o zaposlenju. Ako Pomorac nije imenovao korisnika, svota se isplaćuje bračnom drugu, a ako njega nema onda djeci umrloga, u jednakim dijelovima, bez obzira na to jesu li djeca punoljetna ili ne, a ako nema ni djece onda roditeljima umrlog. U slučaju da umrli Pomorac nema ni roditelja navedena svota se neće isplatiti.

2. Poslodavac će, o svom trošku, izvršiti prijevoz posmrtnih ostataka Pomorca do mjesta njegova stalnog prebivališta te će podmiriti troškove ukopa. Ako je do smrti došlo za vrijeme plovidbe broda, repatrijacija posmrtnih ostataka obaviti će se u prvoj luci uplovljenja sukladno nacionalnim propisima te države.

3. Poslodavac nije dužan isplatiti svotu iz stavka 1. ovoga članka ako dokaže da je:

a) Smrt nastala zbog samoubojstva;

b) Smrt prouzročena opijenošću alkoholom i/ili drogama;

c) Da je član obitelji Pomorca onemogućio uzimanje dokaza o uzroku smrti; i

d) Da je smrt posljedica bolesti o čijem je postojanju Pomorac propustio izvijestiti prigodom liječničkog pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za ukrcanje na Brod.

4. Osim svote iz stavka 1. ovog članka Poslodavac je dužan isplatiti svakom djetetu Pomorca koje u trenutku smrti Pomorca nije navršilo 18 godina, svotu navedenu u Općem dodatku (3), pod uvjetom da zbroj svota isplaćenih svoj djeci ne može prijeći svotu ukupnog ograničenja navedenog u Općem dodatku (3). U slučaju da taj zbroj zbog broja djece prelazi svotu ukupnog ograničenja, svota ograničenja se dijeli između djece pro rata.

5. Poslodavac će naknadu iz stavka 1. i 4. ovog članka isplatiti čim prikupi sve isprave kojima potvrđuje da su se stekli uvjeti za isplatu ugovorene naknade.

6. Isplate po stavku 1. i 4. ovog članka ne sprječavaju nasljednike u postavljanju odštetnog zahtjeva prema Poslodavcu zbog smrti Pomorca.

7. Svote isplaćene po stavcima 1. i 4. ovog članka odbijaju se od iznosa svote dosuđene u mogućem arbitražnom ili sudskom postupku pokrenutom u svezi sa zahtjevom iz stavka 6. ovog članka.

8. Ako je Pomorac pravomoćno proglašen mrtvim od strane nadležnog tijela, na temelju nestanka na moru, za vrijeme trajanja Ugovora o zaposlenju, uključujući nestanak uslijed pomorske nesreće ili drugih opasnih događaja na moru, ali isključujući samoubojstvo ili nestanak u luci, Poslodavac će isplatiti iznos propisan Općim dodatkom (3), a sukladno odredbama ovog članka.

Pokriće osiguranjem i jamstvo

Članak 27.

1. Poslodavac će zaključiti odgovarajuće klupsko osiguranje za svoje potpuno pokriće u slučajevima proizašlim iz ovog Kolektivnog ugovora. Poslodavac je dužan održavati na snazi sustav financijskog osiguranja za zaštitu Pomoraca u slučaju njihova napuštanja u skladu s MLC. Poslodavac će osigurati da se dokument o primjenjivom financijskom osiguranju nalazi na vidljivom i dostupnom mjestu na Brodu.

2. Poslodavac jamči kao solidarni dužnik da će (i) Brodovlasnik, (ii) Brodar, (iii) Poslovođa Broda, i/ili (iv) Posrednik pri zapošljavanju pomoraca protiv kojih Pomorac ili njegovi nasljednici dobiju arbitražni ili sudski spor za naknadu štete zbog ozljede ili smrti Pomorca platiti dosuđeni iznos.

Prehrana, smještaj, posteljina, udobnost itd.

Članak 28.

1. Poslodavac će najmanje omogućiti uvjete smještaja, rekreacije, prehrane, pripreme i posluživanja hrane u skladu sa standardom specificiranim u Pravilu 3.1 – Prostorije za smještaj i Pravilu 3.2 – Prehrana i posluživanje hrane MLC-a te će posvetiti dužnu pozornost smjernicama istog Poglavlja 3. MLC-a.

2. Pored toga Poslodavac će osigurati na Brodu opremljenu kuhinju sa svim sredstvima i potrebnom opremom koja je normalno potrebna za kuhanje. Sva sredstva i oprema mora biti dobre kvalitete.

3. Pomorac ima pravo na jednokratan pristup besplatnom pozivu/vezi u slučaju izvanrednih okolnosti opisanih u članku 19. stavku 2. točkama d) i e).

Sredstva osobne zaštite na radu

Članak 29.

1. Poslodavac je obvezan osigurati sredstva osobne zaštite na radu za svakog Pomorca za cijelo vrijeme njegova boravka na Brodu u skladu s ISM Pravilnikom, SMS Pravilima i standardima specificiranim u Pravilu 4.3 – Zaštita zdravlja i sigurnosti i sprječavanja nezgoda MLC-a. Sve osobe uključene u rad i sve druge osobe koje mogu biti ugrožene ozljedom, trovanjem ili bolešću, a koje proizlaze iz rada, moraju kada je to potrebno, imati na raspolaganju i nositi:

a) Pogodnu zaštitnu kacigu izrađenu prema prihvatljivim standardima;

b) Radnu odjeću;

c) Vodootporne i ojačane zaštitne cipele;

d) Ovisno o riziku, dovoljno pogodne zaštitne odjeće i zaštitnih sredstava, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na:

i. zaštitna sredstva za disanje, zaštitu za oči, zaštitu za uši, zaštitne rukavice, sredstva zaštite kod zavarivanja, zaštitnu kecelju, konopce i dodatke, sredstva za pomoć u plivanju, te

ii. dovoljan broj pogodne odjeće za rad na otvorenom i koju može upotrebljavati bilo koja osoba koja zbog potrebe nastavka posla mora boraviti na otvorenom u vrijeme hladnoće ili velike topline, kiše, snijega, tuče, proloma oblaka, jakog vjetra ili u uvjetima topline i velike sparine.

e) Sredstva osobne zaštite na radu moraju se koristiti na individualnoj osnovi i ne mogu se dati drugoj osobi ako prije toga nisu očišćena, servisirana i održavana;

f) Mjesto predviđeno za držanje sredstava osobne zaštite na radu mora biti tako odabrano da ne onečišćuje prostore za boravak posade ili druga spremišta;

g) Sredstva osobne zaštite na radu moraju biti sukladna odgovarajućim svjedodžbama po hrvatskim standardima tamo gdje oni postoje i/ili primjenjivim međunarodnim standardima; i

h) Pomorci su dužni koristiti i brinuti se o sredstvima osobne zaštite na radu koja im je na raspolaganju i ne smiju zlorabiti nijedno sredstvo predviđeno za vlastitu zaštitu ili zaštitu drugih. Osobna zaštitna oprema ostaje vlasništvo Poslodavca;

2. Brodovi moraju biti tako opremljeni da je odjeća za spašavanje adekvatnih veličina usklađena s međunarodnim standardima dostupna svakome članu posade. Poslodavac je dužan na Brodu osigurati dovoljan broj odjeće za spašavanje.

Brodski odbor za sigurnost

Članak 30.

1. Poslodavac mora olakšati organiziranje Odbora za sigurnost i zdravstvenu zaštitu, kao dijela njegove uprave za sigurnost, a sukladno odredbama Pravilnika ILO-a o mjerama za sprječavanje nezgoda na brodu u plovidbi i lukama, kao i sukladno Standardu A 4.3. M­LC-a – Zaštita zdravlja i sigurnosti i sprječavanje nezgoda.

2. Poslodavac mora osigurati vezu između Broda i osobe/osoba na kopnu koje su u izravnoj vezi s najvišim rukovoditeljima Poslodavca prema zahtjevima ISM Pravilnika. Poslodavac je također dužan osigurati na Brodu nadležnoga časnika za sigurnost radi provođenja politike i programa Poslodavca u svezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja te provođenja zapovjednikovih naredbi kako bi:

a) Poboljšao znanje posade o sigurnosti;

b) Istražio svaki prigovor u svezi sa sigurnošću koji mu je dostavljen i o nalazu izvijestiti brodski Odbor za sigurnost i zaštitu zdravlja i, gdje je to potrebno, pojedinca;

c) Istražio svaku nesreću i dao preporuke za izbjegavanje ponavljanja takve nesreće;

d) Provodio preglede u svezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja; i

e) Nadgledao i provodio vježbe u svezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja na Brodu.

3. Poslodavac priznaje pravo posadi da među posadom izabere predstavnika za sigurnost u Odboru za sigurnost i zdravstvenu zaštitu. Tamo gdje je to potrebno, a radi obavljanja poslova predstavnika za sigurnost, treba mu omogućiti pristup podacima, osigurati pomoć i savjete Brodskog Odbora za sigurnost i zaštitu zdravlja, Poslodavca i Sindikata. Predstavniku za sigurnost treba:

a) Osigurati pristup svim dijelovima Broda;

b) Omogućiti nazočnost istrazi o nezgodi i okolnostima nezgode;

c) Osigurati pristup svoj potrebnoj dokumentaciji, uključujući izvješće o istrazi, zapisnike o sastancima Brodskog Odbora za sigurnost i zaštitu zdravlja itd.;

d) Osigurati nužno osposobljavanje i

e) Osigurati zaštitu od otkaza i drugih disciplinskih mjera kod provođenja radnji vezanih za posao predstavnika za sigurnost te jednaku zaštitu kao i za časnika za sigurnost.

Komunikacija i informiranje članova posade Broda

Članak 31.

1. Sukladno tehničkim mogućnostima, Poslodavac je dužan svim Pomorcima za cijelo vrijeme njihova boravka na Brodu omogućiti komuniciranje s obitelji Brodskim sustavom veza, uključujući i upotrebu elektroničke pošte.

2. Poslodavac je dužan omogućiti dostavu glasila Sindikata – Pomorski vjesnik i ostalih tiskovnih obavijesti članovima posade odnosno članovima Sindikata.

3. Poslodavac obvezuje zapovjednika da primljene tiskovine Sindikata stavi na raspolaganje članovima posade Broda odnosno članovima Sindikata.

4. Kada tehničke i financijske mogućnosti omogućavaju, Poslodavac će nastojati Pomorcu omogućiti pristup internetu vodeći računa o sigurnosti plovidbe, sigurnosnoj zaštiti i čuvanju poslovne tajne. Način korištenja interneta utvrdit će svaki pojedini Poslodavac internim aktom.

Fond solidarnosti i naknade

Članak 32.

1. Radi ishodovanja ITF ili SPH elektroničke svjedodžbe kojom se potvrđuje da je Brod Poslodavca pokriven ovim Kolektivnim ugovorom, Poslodavac je dužan uplatiti iznose po članu posade Broda godišnje sukladno Općem dodatku (3) u ITF Međunarodni fond solidarnosti, zaštite i zastupanja pomoraca, kada se radi o brodovima pod zastavama pogodnosti (FOC) ili u SPH Fond solidarnosti pomoraca, kada se radi o Brodovima pod hrvatskom zastavom.

2. Poslodavac se obvezuje da će za svaki Brod pod hrvatskom zastavom ili pod FOC zastavom uplatiti godišnju naknadu po članu posade Broda na račun Sindikata u iznosu navedenom u Općem dodatku (3).

3. Poslodavac priznaje pravo Pomorcima da sudjeluju u djelovanju Sindikata te pravo na zaštitu od protusindikalne diskriminacije, a u skladu s ILO Konvencijama br. 87. i 98.

Jednakost

Članak 33.

1. Svi Pomorci imaju pravo na rad, osposobljavanje i život u okruženju bez prijetnji, uznemiravanja i zlostavljanja na osnovi spola, rasne pripadnosti ili iz drugih razloga. Kršenje navedenoga smatra se ozbiljnim činom nedoličnog ponašanja.

2. Poslodavac će osigurati da Pomorcima na brodu bude dostupan u elektroničkom obliku ITF-ICS Smjernica o eliminiranju uznemiravanja i zlostavljanja na brodu iz 2016. godine.

Postupci po prigovoru

Članak 34.

Obje ugovorne stranke suglasne su da bilo koji prigovor Pomorca će se rješavati u dobroj vjeri bez zlonamjernog uznemiravanja Pomorca sukladno Pravilu 5.1.5 – Postupci po prigovoru na Brodu MLC-a, a sukladno proceduri Poslodavca s kojom će Pomorac biti upoznat prilikom zaključenja Ugovora o zaposlenju.

Ništavost odricanja od prava

Članak 35.

Poslodavac ne može od Pomorca zahtijevati da potpiše bilo koju ispravu kojom se Pomorac odriče svojih prava iz Kolektivnog ugovora ili Ugovora o zaposlenju, odnosno kojom se ta prava umanjuju, ili kojom se povećavaju obveze Pomorca. Ako takva izjava bude potpisana, držat će se ništetnom.

Postupanje protivno Kolektivnom ugovoru

Članak 36.

Ako Poslodavac ne postupi sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, djelujući u svoje ime ili u ime Pomorca, Sindikat, ITF i/ili svaki Pomorac imaju pravo poduzeti mjere protiv Poslodavca koje drže potrebnima za ostvarenje prava Pomorca.

Mjerodavno pravo i rješavanje sporova

Članak 37.

1. Ugovor o zaposlenju podliježe primjeni hrvatskog prava.

2. Odredbe ovog članka odnose se na sporove proistekle iz pojedinačnih Ugovora o zaposlenju zaključenih između Poslodavca i Pomorca, uključujući i sporove o naknadi štete za smrt, tjelesne ozljede i gubitak zarade Pomorca (bilo da je zahtjev podnio Pomorac ili članovi njegove obitelji ili nasljednici), te sporove zbog povrede prava osobnosti, kao i izvan ugovorne zahtjeve vezane za rad ili plovidbu na Brodu.

3. Sporove iz stavka 2. ovog članka, ugovorne strane obvezuju se rješavati pregovorima. Pregovori mogu trajati najduže 15 dana počevši od dana početka pregovora. Pregovori počinju idućeg dana od dana kada je Poslodavac primio pisani prijedlog za pregovaranje od strane Pomorca, odnosno od prvog idućeg dana od dana suglasnog prijedloga stranaka za pregovaranje.

4. Sporove iz stavka 2. ovog članka, koje ugovorne strane ne uspiju riješiti pregovorima u roku od 30 dana, obvezuju se pokušati riješiti u postupku mirenja i to u daljnjem roku od 30 dana od početka mirenja, a uz suglasnost Poslodavca i Pomorca može se ovaj rok produžiti za dodatnih 30 dana. Ugovorne strane izrijekom se obvezuju sudjelovati u postupku mirenja i izrijekom se obvezuju da prije njegovog okončanja ne mogu pokrenuti arbitražni ili sudski postupak. Ugovorne strane utvrđuju da će se svi postupci mirenja u ovim sporovima voditi pred Centrom za mirenje Hrvatske udruge za mirenje (HUM), Zagreb, Teslina 1. Ugovorne strane utvrđuju miritelja s liste iz Općeg dodatka (6) ovog Kolektivnog ugovora. U slučaju nesuglasja oko imenovanja miritelja, miritelja će odrediti Centar za mirenje HUM-a s liste iz Općeg dodatka (6) ovog Kolektivnog ugovora. Postupak mirenja započinje s danom kada je Centar za mirenje zaprimio suglasni pisani prijedlog ugovornih strana, odnosno danom kada je Centar za mirenje dostavio pisani prijedlog za mirenje jedne strane drugoj.

5. Svaka strana snosi svoje troškove mirenja, osim troškova izmiritelja koje inicijalno snosi Poslodavac. U slučaju da Pomorac, nakon postupka mirenja, pokrene arbitražni ili sudski postupak u kojem Poslodavcu pravomoćnom presudom bude dosuđen djelomični uspjeh u sporu od najmanje 51 %, tada je Pomorac, pored ostalog, dužan Poslodavcu naknaditi i troškove izmiritelja

6. Ugovorna strana koja ne bude poštovala svoju obvezu sudjelovanja u postupku mirenja u skladu s stavkom 4. ovog članka, nema pravo na naknadu troškova arbitražnog ili sudskog postupka neovisno o njenom uspjehu u sporu.

7. Ako ugovorna strana protiv koje se može pokrenuti arbitražni ili sudski postupak odbije sudjelovati u postupku mirenja, strana koja pokreće postupak može podnijeti akt kojim se postupak pokreće ili nastavlja po isteku roka od 15 dana od dana koji se smatra početkom mirenja sukladno stavku 4. ovog članka.

8. Sporovi iz stavka 2. ovog članka, koje ugovorne strane ne uspiju riješiti ni pregovorima ni mirenjem, konačno će se riješiti arbitražom pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) ili pred nadležnim sudom.

9. U slučaju pokrenute arbitraže u sporovima iz stavka 2. ovog članka, a u vrijednosti do 100.000 USD rješavat će arbitar pojedinac kojeg će imenovati strane suglasno, s liste arbitara iz Općeg dodatka (7) ovog Kolektivnog ugovora. Ako se strane ne suglase o imenovanju arbitra, arbitra će odrediti ovlašteno tijelo Stalnog arbitražnog sudišta iz stavka 8. ovog članka, iz redova stručnjaka iz područja pomorstva i plovidbenog prava, s liste iz Općeg dodatka (7) ovog Kolektivnog ugovora. Sporove u vrijednosti većoj od 100.000 USD rješavat će arbitražno vijeće sastavljeno od tri arbitara s liste arbitara iz Općeg dodatka (7) ovog Kolektivnog ugovora, pri čemu svaka strana imenuje po jednog arbitra, a trećeg arbitra koji predsjeda arbitražnim vijećem određuju arbitri imenovani od strana, prema Pravilima Stalnog arbitražnog sudišta iz stavka 8. ovog članka, s liste iz Općeg dodatka (7) ovog Kolektivnog ugovora.

10. Lista arbitara iz Općeg dodatka (7) ovog Kolektivnog ugovora dostavit će se Stalnom arbitražnom sudištu pri HGK.

11. Ako je posebnim zakonom propisan rok za podnošenje tužbe u sporovima iz stavka 2. ovog članka, tužba se može podnijeti u zakonskom roku, a s pokrenutim arbitražnim ili sudskim postupkom zastat će se do okončanja obveznog postupka mirenja.

Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora

Članak 38.

1. Sindikat i Udruga razmatraju i ispituju uvjete Kolektivnog ugovora najmanje jednom godišnje tijekom trajanja Kolektivnog ugovora te ako se Sindikat i Udruga zajednički dogovore o izmjenama i dopunama, te će se izmjene i dopune sklopiti pisanim putem, potpisati obostrano i uključiti kao sastavni dio Kolektivnog ugovora.

2. Postupak izmjene, dopune ili obnove Kolektivnog ugovora može u pisanom obliku predložiti svaka ugovorna strana, uz uvjet da rok usuglašavanja ne bude duži od 60 dana od dana podnošenja prijedloga za izmjenu, dopunu ili obnovu Kolektivnog ugovora.

Trajanje Kolektivnog ugovora

Članak 39.

1. Kolektivni ugovor se zaključuje na razdoblje od dvije godine od potpisivanja ovlaštenih predstavnika ugovornih strana. Kolektivni ugovor stupa na snagu i primjenjuje se od datuma utvrđenog Kolektivnim ugovorom.

2. Ugovorne strane su suglasne da ako nakon isteka razdoblja na koje je Kolektivni ugovor zaključen niti jedna ugovorna strana ne otkaže Kolektivni ugovor, njegova se valjanost produžuje do otkaza ili zaključivanja novog Kolektivnog ugovora.

Nadzor primjene Kolektivnog ugovora

Članak 40.

Radi nadziranja primjene Kolektivnog ugovora, ugovorne strane suglasne su da:

a) Ovlašteni predstavnici Sindikata/ITF-a mogu posjetiti i pregledati bilo koji Brod na kojem mogu biti zaposleni članovi Sindikata; i

b) Poslodavac na traženje Sindikata/ITF-a ili na traženje njegovih ovlaštenih pregovarača dati na uvid sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje primjena Kolektivnog ugovora, uključujući i platne liste Pomoraca.

Povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora

Članak 40.a

1. Ugovorne strane imenuju zajedničko Povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora i praćenje njegove primjene najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Kolektivnog ugovora.

2. Zajedničko povjerenstvo ima četiri člana od kojih po dva člana imenuje svaka ugovorna strana.

3. Tumačenja odnosno zaključci Povjerenstva sastavni su dio ovog Kolektivnog ugovora i predstavljaju osnovu za njegovu primjenu u svim spornim slučajevima.

Evidentiranje i odobrenje Kolektivnog ugovora

Članak 41.

1. Ugovorne strane su dužne prijaviti Kolektivni ugovor nadležnome ministarstvu. Kolektivni ugovor se mora javno objaviti u službenom glasilu Republike Hrvatske.

2. Kolektivni ugovor treba uputiti na odobrenje ITF-u.

3. Kolektivni ugovor se ne može koristiti i/ili umnožavati bez prethodnog odobrenja Sindikata i/ili ITF-a i Udruge.

Primjena Kolektivnog ugovora
na Ugovore o zaposlenju

Članak 42.

1. Kolektivni ugovor se primjenjuje na sve Ugovore o zaposlenju uključujući i one koji su zaključeni prije stupanja na snagu Kolektivnog ugovora.

2. Kolektivni ugovor je sastavljen na hrvatskom i engleskom jeziku, a u slučaju neusklađenosti hrvatskog i engleskog teksta, za njegovo tumačenje i primjenu mjerodavan je hrvatski tekst.

Početak primjene Kolektivnog ugovora

Članak 43.

1. Ovaj Kolektivni ugovor stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine i vrijedi do 31. prosinca 2024. godine.

Evidencijski broj: 48/22
Rijeka, 29. prosinca 2022.

ZA HRVATSKU UDRUGU BRODARA MARE NOSTRUMZA SINDIKAT
POMORACA HRVATSKE
Predsjednik skupštine
Igor Budisavljević, v. r.
Glavni tajnik
Neven Melvan, v. r.

OPĆI DODATAK (1) – PLATNE LJESTVICE

MINIMALNE PLAĆE POMORACA NA BRODOVIMA IZ POSEBNOG DODATKA (1)
NOSIVOSTI PREKO 6.000 GT – SUHI TERETI

Br.SvojstvoOsnovna plaća

Prekov. rad

(h)*

Garantirani prekov. rad**Godišnji odmor***Ukupno****

Dodatak

za rad na
blagdane*****

401,251036
1.Zapovjednik3.34624,132.4856696.50039
2.I Časnik palube2.57318,561.9125155.00030
3.II Časnik palube1.59811,521.1873203.10518
4.III Časnik palube1.3839,971.0272772.68716
        
5.Upravitelj stroja3.21723,202.3906436.25037
6.II Časnik stroja2.57318,561.9125155.00030
7.III Časnik stroja1.59811,521.1873203.10518
8.IV Časnik stroja1.3839,971.0272772.68716
9.Elektro časnik1.59811,521.1873203.10518
        
10.Mlađi časnik palube i stroja8476,116291691.64511
        
11.Električar1.2378,929192472.40314
        
12.Vođa palube9426,797001881.83011
13.Vođa stroja9426,797001881.83011
14.Kuhar9426,797001881.83011
15.Mehaničar9426,797001881.83011
16.Kormilar8506,136321701.65210
17.Mazač8506,136321701.65210
18.Konobar8506,136321701.65210
19.Motorista8506,136321701.65210
20.Mornar6494,674811301.2607
21.Čistač6494,674811301.2607
22.

Pomoćnik mehaničara,

električara

5093,673781029896
23.

Mladić palube,

Mladić kuhinje

5353,853971071.0396
        
24.Vježbenik palube, stroja i elektro vježbenik7504

* Za potrebe Općeg dodatka (1) – platne ljestvice minimalne plaće pomoraca na brodovima iz Posebnog dodatka (1) nosivosti preko 6.000 GT – suhi tereti, izračun vrijednosti jednog sata prekovremenog rada predstavlja iznos osnovne plaće podijeljene sa 173,33 (prosječni mjesečni fond sati rada na godišnjoj razini) uvećan za 25 %.

** Garantirani prekovremeni rad predstavlja umnožak prekovremenog rada po satu sa 103 garantirana prekovremena sata zaokružen na cijeli broj.

*** Godišnji odmor predstavlja vrijednost osnovne plaće podijeljene s 30 dana i pomnožene sa 6 dana godišnjeg odmora, zaokružen na cijeli broj.

**** Ukupan iznos plaće predstavlja zbroj osnovne plaće, garantiranog prekovremenog rada i godišnjeg odmora.

***** Dodatak za rad na blagdane predstavlja iznos uvećanja plaće koji se isplaćuje članovima posade po pojedinim zvanjima za dane blagdana navedene u Općem dodatku (2).

MINIMALNE PLAĆE POMORACA NA BRODOVIMA IZ POSEBNOG DODATKA (1)
NOSIVOSTI PREKO 6.000 GT – TANKERI

Br.SvojstvoOsnovna plaća

Prekov. rad

(h)*

Garantirani preko. rad**Godišnji odmor***Ukupno****

Dodatak

za rad na blagdane*****

401,251036
1.Zapovjednik3.91628,242.9097837.60845
2.I Časnik palube2.91621,032.1665835.66534
3.II Časnik palube1.80313,001.3393613.50321
4.III Časnik palube1.59011,471,1813183.08918
        
5.Upravitelj stroja3.71126,772.7577427.21042
6.II Časnik stroja2.91621,032.1665835.66534
7.III Časnik stroja1.80313,001.3393613.50321
8.IV Časnik stroja1.59011,471,1813183.08918
9.Elektro časnik1.61811,671.2023243.14419
        
10.Mlađi časnik palube i stroja9867,117321971.91511
        
11.Električar1.1838,538792372.29914
        
12.Vođa palube1.0937,888122192.12413
13.Vođa stroja1.0937,888122192.12413
14.Kuhar1.0937,888122192.12413
15.Mehaničar1.0937,888122192.12413
16.Poslužitelj sisaljki1.0937,888122192.12413
17.Kormilar9867,117321971.91511
18.Mazač9867,117321971.91511
19.Konobar1.0617,657882122.06112
20.Motorista7505,415571501.4579
21.Mornar7505,415571501.4579
22.Čistač7505,415571501.4579
23.

Pomoćnik mehaničara,

električara i poslužitelja sisaljki

5664,084201131.0997
24.

Mladić palube,

Mladić kuhinje

6004,334461201.1667
25.Vježbenik palube, stroja i elektro vježbenik7504

* Za potrebe Općeg dodatka (1) – platne ljestvice minimalne plaće pomoraca na brodovima iz Posebnog dodatka (1) nosivosti preko 6.000 GT – tankeri, izračun vrijednosti jednog sata prekovremenog rada predstavlja iznos osnovne plaće podijeljene sa 173,33 (prosječni mjesečni fond sati rada na godišnjoj razini) uvećan za 25 %.

** Garantirani prekovremeni rad predstavlja umnožak prekovremenog rada po satu sa 103 garantirana prekovremena sata zaokružen na cijeli broj.

*** Godišnji odmor predstavlja vrijednost osnovne plaće podijeljene s 30 dana i pomnožene sa 6 dana godišnjeg odmora, zaokružen na cijeli broj.

**** Ukupan iznos plaće predstavlja zbroj osnovne plaće, garantiranog prekovremenog rada i godišnjeg odmora.

***** Dodatak za rad na blagdane predstavlja iznos uvećanja plaće koji se isplaćuje članovima posade po pojedinim zvanjima za dane blagdana navedene u Općem dodatku (2).

OPĆI DODATAK (2): NACIONALNI BLAGDANI

Za potrebe ovog Općeg dodatka, nacionalnim blagdanima će se smatrati blagdani koji su utvrđeni Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj s izmjenama i dopunama. U trenutku sklapanja ovog Kolektivnog ugovora blagdani su:

1. siječnja – Nova godina;

6. siječnja – Bogojavljenje ili Sveta tri kralja;

Uskrs i Uskrsni ponedjeljak;

Tijelovo;

1. svibnja – Praznik rada;

30. svibnja – Dan državnosti;

22. lipnja – Dan antifašističke borbe;

5. kolovoza – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja;

15. kolovoza – Velika Gospa;

1. studenoga – Svi sveti;

18. studenoga – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje;

25. prosinca – Božić;

26. prosinca – prvi dan po Božiću, Sveti Stjepan.

OPĆI DODATAK (3): POPIS NOVČANIH NAKNADA

Članak 6.

Ukrcanje i trajanje ukrcanja

Dnevnica u iznosu od 50 USD na dan.

Članak 18.

Stvari u vlasništvu pomorca

Najveći iznos: 3.000 USD, koji uključuje gotovinu do 300 USD

Članak 25.

Invaliditet

Naknade u slučaju invaliditeta:

Važeće od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023.

Stupanj invaliditetaIznos naknade u USD
Postotak (%)Ostali članovi posadeMlađi časniciStariji časnici (4)
10095,949127,932159,914
7571,96295,949119,936
6057,56976,75995,949
5047,97463,96679,957
4038,37951,17363,966
3028,78538,37947,974
2019,19025,58631,983
109,59512,79315,991

Važeće od 1. 1. 2024.

Stupanj invaliditetaIznos naknade u USD
Postotak ( %)Ostali članovi posadeMlađi časniciStariji časnici (4)
10097.868130.491163.112
7573.40397.868122.333
6058.72278.29497.866
5048.93565.24581.555
4039.14852.19665.244
3029.36139.14748.933
2019.57426.09832.622
109.78713.04916.311

Napomena:

1. Za potrebe ovog članka stariji časnici su: Zapovjednik, Upravitelj stroja, Prvi časnik palube i Drugi časnik stroja.

2. Za potrebe ovog članka mlađi časnici su: Drugi časnik palube, Treći časnik stroja, Treći časnik palube, Četvrti časnik stroja, Elektro časnik, Mlađi časnik palube i Mlađi časnik stroja.

3. U slučaju da je invaliditet utvrđen u postocima koji nisu obuhvaćeni gornjim tablicama iznos naknade će se obračunati pro rata.

Članak 26.

Gubitak života/smrt u službi

Naknade u slučaju gubitka života/smrt u službi:

Važeće od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023.

Udovici/udovcu ili opunomoćenoj osobi ili tijelu:

95.949 USD

Svakom djetetu mlađem od 18 godina do najviše četvero djece:

19.190 USD

Važeće od 1. 1. 2024.

Udovici/udovcu ili opunomoćenoj osobi ili tijelu:

97.868 USD

Svakom djetetu mlađem od 18 godina do najviše četvero djece:

19.574 USD

Članak 32.

Fond solidarnosti i naknade

A. ITF Međunarodni fond solidarnosti, zaštite i zastupanja pomoraca:

– Za Brodove pod zastavom pogodnosti: 250 USD po članu posade Broda godišnje;

B. SPH Fond solidarnosti pomoraca:

– Za Brodove pod hrvatskom zastavom: 250 USD po članu posade Broda godišnje;

C. Naknade SPH:

– Za Brodove pod zastavom pogodnosti: 120 USD po članu posade Broda godišnje;

– Za Brodove pod hrvatskom zastavom: 100 USD po članu posade Broda godišnje.

OPĆI DODATAK (4): VISINE NAKNADE U POSTOCIMA ZA TJELESNO OŠTEĆENJE

I. OŠTEĆENJE UDOVA

A. Šaka, ruka, rame

(Ako je osoba ljevoruka, lijeva ruka ocjenjuje se kao desna i obrnuto.)

Naknada u postocima
DesnoLijevo
    
a. Prsti
Gubitak svih prstiju jedne ruke5550
Gubitak jednoga palca i metakarpalnih kostiju3025
Gubitak jednoga palca25
Gubitak jednoga palčanog članka12
Gubitak jedne polovice jednoga palčanog članka8
Palac s ukočenim posljednjim zglobom5
Palac s ukočenim metakarpofalangealnim zglobom3
Palac s ukočenim posljednjim i metakarpofalangealnim zglobom15
Gubitak kažiprsta (drugog prsta)10
Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba kažiprsta10
Gubitak vrška kažiprsta5
Kažiprst s ukočenim metakarpofalangealnim zglobom u ispruženom položaju5
Kažiprst kod kojega je pružanje srednjega zgloba smanjeno 90 stupnjeva ili više5
Gubitak srednjaka (trećega prsta)10
Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba srednjaka8
Gubitak krajnjega zgloba srednjaka5
Srednjak s ukočenim metakarpofalangealnim zglobom u ispruženom položaju5
Srednjak kod kojega je pružanje srednjega zgloba smanjeno 90 stupnjeva ili više5
Gubitak prstenjaka (četvrtoga prsta)8
Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba prstenjaka5
Gubitak krajnjega zgloba prstenjaka3
Prstenjak s ukočenim metakarpofalangealnim zglobom u ispruženom položaju5
Prstenjak kod kojega je pružanje srednjega zgloba smanjeno 90 stupnjeva ili više5
Gubitak maloga prsta (petoga prsta)8
Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba maloga prsta5
Gubitak krajnjega zgloba maloga prsta3
Gubitak palca i kažiprsta (1. i 2. prsta)4035
Gubitak krajnjih zglobova palca i kažiprsta18
Gubitak palca, kažiprsta i srednjaka5045
Gubitak krajnjih zglobova palca, kažiprsta i srednjaka20
Gubitak palca, kažiprsta, srednjaka i prstenjaka (1., 2., 3. i 4. prsta)5550
Gubitak kažiprsta i srednjaka (2. i 3. prsta)25
Gubitak srednjih i krajnjih zglobova kažiprsta i srednjaka20
Gubitak krajnjega zgloba kažiprsta i srednjaka10
Gubitak kažiprsta, srednjaka i prstenjaka3530
Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba kažiprsta, srednjaka i prstenjaka25
Gubitak krajnjega zgloba kažiprsta, srednjaka i prstenjaka12
Gubitak kažiprsta, srednjaka, prstenjaka i maloga prsta (2., 3., 4. i 5. prsta)4035
Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba kažiprsta, srednjaka, prstenjaka i maloga prsta3530
Gubitak krajnjega zgloba kažiprsta, srednjaka, prstenjaka i maloga prsta15
Gubitak srednjaka, prstenjaka i maloga prsta (3., 4. i 5. prsta)30
Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba srednjaka, prstenjaka i maloga prsta20
Gubitak krajnjega zgloba srednjaka, prstenjaka i maloga prsta10
Gubitak prstenjaka i maloga prsta (4. i 5. prsta)20
Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba prstenjaka i maloga prsta15
Gubitak krajnjega zgloba srednjaka i prstenjaka ili prstenjaka i maloga prsta5
Srednjak i prstenjak kod kojih je pružanje srednjega zgloba smanjeno 90 stupnjeva ili više8
    
b. Šaka, ručni zglob
Gubitak jedne šake6055
Ukočena šaka u dobrome položaju za rad10
Ukočena šaka u lošem položaju za rad15
Prijelom radijalne kosti zarastao u ponešto dislociranom položaju i s lakšim funkcionalnim smetnjama, moguće trenje5
Posljedice prijeloma radijalne kosti. Prsti od kažiprsta do maloga prsta spušteni do 2 cm od dlana


18

c. Ruka
Gubitak jedne ruke7065
Amputacija nadlaktice6560
Amputacija podlaktice uz dobru pokretljivost lakta6055
Amputacija podlaktice uz slabu pokretljivost lakta6560

Neizliječena ruptura bicepsa

Pazušna tromboza


5

5

    
d. Lakat
Ukočen u ispruženom položaju4540
Ukočen u dobrom položaju za rad2520
Ukočen u lošem položaju za rad3025
Nestanak rotacijske funkcije podlaktice (podignutog položaja)2015
Savijanje lakta smanjeno na 90 stupnjeva ili manje1512
Smanjeno pružanje lakta do 40 stupnjeva3
Smanjeno pružanje lakta 40 – 90 stupnjeva5
    
e. Rame
Osjećaj »nenamještene lopatice« pri svakom pokretu. Ukočeno rame (ruka uz tijelo)35
Sposobnost podizanja do 90 stupnjeva15
Trenje i ponešto smanjena pokretljivost5
Stalno iščašenje10
Akromioklavikularno iščašenje5
    
f. Paraliza
Potpuna paraliza brahijalnoga spleta7065
Potpuna paraliza radijalnoga živca nadlaktice2520
Potpuna paraliza ulnarnoga živca3025
Potpuna paraliza medijalnoga živca sa senzornim i motoričkim oštećenjem3530
Samo senzorno oštećenje10
    
B. Stopalo, noga, kuk
a. Stopalo
Gubitak stopala uz dobru funkciju proteze30
Gubitak stopala uz slabu funkciju proteze35
Amputacija gležnja sa sposobnim batrljkom15
Gubitak svih prstiju jednoga stopala10
Gubitak nožnoga palca i djelomično njegove metatarzalne kosti8
Gubitak nožnog palca5
Gubitak krajnjega zgloba palca3
Palac s ukočenim matatarzofalangealnim zglobom5
Gubitak jednog od ostalih prstiju3
Ukočeni gležanj pod desnim kutom ili lakši oblik »konjskoga gležnja« (do 15 stupnjeva)15
Ukočeni gležanj u položaju naglašenoga »konjskoga gležnja«20
Nestanak rotacijske pokretljivosti gležnja5
Spuštena stopala uz bolove8
Traumatski spuštena stopala10
    
b. Noga
Gubitak jedne noge65
Amputacija u koljenu ili bedru uz dobru funkciju proteze50
Amputacija u koljenu ili bedru uz slabu funkciju proteze55
Gubitak goljenice uz dobru funkciju proteze30
Gubitak goljenice uz slabu funkciju proteze35
Skraćenje manje od 3 cm3
Skraćenje od najmanje 3 cm10
Stanjeno bedro najmanje 3 cm (ne pribraja se naknadi za skraćenje ili smanjenu pokretljivost)8
Posttrombotični sindrom u jednoj nozi5
Bitno pogoršanje proširenih vena ili nožnih rana8
Ukočeno koljeno u povoljnom položaju25
Pružanje koljena smanjeno do 5 posto3
Savijanje koljena smanjeno na 90 stupnjeva ili manje10
Koljeno s otežavajućom nesigurnošću10
Koljeno s jakim trenjem pri pokretima, uz oslabljeni mišić preko 2 cm kod mjerenja 10 cm iznad patele i smanjenu pokretljivost8
Koljeno s dosta redovitom i otežavajućom inkarceracijom5
Stalno iščašenje ivera5
Gubitak ivera5
Dobra funkcija potpuno umjetnog ivera15
    
c. Kuk
Kuk ukočen u povoljnom položaju30
Kuk s ozbiljno otežanom funkcijom50
Dobra funkcija potpuno umjetnoga kuka10
    
d. Paraliza
Potpuna paraliza fibularnoga živca10
Potpuna paraliza femoralnoga živca20
Ischiadiscus paresis – uz dobru pokretljivost10
Ischiadiscus paresis – uz slabu pokretljivost30
II. – GLAVANaknada u postocima
    
A. Lice
Gubitak svih zubiju (dvostruko zubalo)5
Gubitak vanjskog uha5
Gubitak kose5
Jednostrana paraliza facijalnoga živca10
Obostrana paraliza facijalnoga živca15
Gubitak osjeta mirisa10
Jednostrana paraliza glasnica uza znatno otežan govor10
Paraliza osjetnoga (trigeminalnoga) živca prema licu5
    
B. Mozak
a. Demencija
Blaga demencija15
Blaga do srednja demencija25
Srednje teška demencija40
Teška demencija65
Potpuna demencija100
b. Sindrom nakon potresa mozga8
    
C. Oko
Gubitak jednog oka20
Gubitak oba oka100
Gubitak vida na jednom oku20
Gubitak vida na oba oka100
Gubitak vida na jednom oku uz komplikacije (npr. glaukom i/ili suženo oko)25
Gubitak vida na jednom oku s izgledima za poboljšanje putem operacije (rezervno oko)18
Dvostruka slika10
Dvostruka slika u krajnjem položaju3
Gubitak binokularne slike (npr. afakija s vidom od najmanje 6/60)15
Afakija sa dobrom funkcijom kontaktnih leća8
Potpuna jednostrana ptoza18
Suzno oko3
Hemianopsia40
Hemianopsia desne strane kao posljedica oštećenja mozga50

Oslabljeni vid na oba oka ocjenjuje se prema slijedećoj decimalnoj odnosno razlomačkoj tablici:

Decimalna tablica

Vid0.60.50.40.30.20.10
0.600510101520
0.505510101520
0.4551015152030
0.310101525354555
0.210101535456070
0.115152045607585
0202030557085100

Razlomačka tablica

Vid6/66/126/186/246/366/602/600
6/6005810121520
6/1205101012151820
6/18510203035404550
6/24810303545505560
6/361012354555657075
6/601215405065758085
2/6015184555708095100
0202050607585100100

Jakost vida ocjenjuje se uz uporabu najboljih naočala.

D. Uho

Naknada u postocima
Gubitak vanjskog uha, vidi II.A. – Lice
Potpuni gubitak sluha na jednom uhu10
Potpuni gubitak sluha na oba uha75

Gubitak sluha temelji se na govornoj audiometriji: procijenjeni ili proračunati gubitak sluha na oba uha u dB uz dobro namješteno slušno pomagalo:

Stupanj gubitka sluhaHH: 0HH: 1HH: 2HH: 3HH: 4HH: 5
CH: 005
CH: 181530
CH: 212203550
CH: 330405565
CH: 4506070
CH: 56575

HH = Slušni nedostatakCH = Smetnje komuniciranja
0 – bez smetnji3 – znatne smetnje
1 – manje smetnje4 – ozbiljni nedostatak
2 – blage do srednje jake smetnje5 – potpuni nedostatak

Obično se naknada ne priznaje jedino radi uporabe slušnog pomagala.

Naknada u postocima
     
Smetanje zvonjenja i iskrivljeni sluh3

III. VRAT I KRALJEŠNICA

A. Kralješnica

a. Prijelom kičmenoga stuba bez ispadanja moždine ili živaca:

Naknada u postocima
Lakši prijelom
S lakše smanjenom pokretljivošću5
Srednje teški prijelom
Bez smanjenja pokretljivosti8
Sa smanjenom pokretljivošću12
Vrlo teški prijelom ili nekoliko srednje teških prijeloma, moguće i uz pojavu grbe
Blago do malo smanjena pokretljivost15
Vrlo ozbiljno smanjena pokretljivost20
Uporaba pomagala (okovratnika ili prsluka)5
Bol – lokalna ili s prijenosom na udove2

b. Prijelom s ispadom leđne moždine ili živaca

Ocjenjuje se u skladu s prednjim pravilima uz dodatni stupanj za ispad živaca, koji se ocjenjuje s drugim pravilima iz tablice.

B. Posljedice iskliznuća diska12
C. Ostala oštećenja kralješnice
a. Vratna kralješnica
Nešto smanjena pokretljivost i/ili prisutnost lokalnih bolova8
Uporaba pomagala (okovratnika)12
Radijalni bolovi – iritiranje korijena12
b. Ostali dijelovi kralješniceNaknada u postocima
Bolovi u kralješnici bez smanjenja pokretljivosti5
Uporaba pomagala8
Bolovi u kralješnici s manje smanjenom pokretljivošću12
Bolovi u kralješnici sa znatno smanjenom pokretljivošću25
  
D. Oštećenja leđne moždineNaknada u postocima
Blage ali trajne posljedice – bez simptoma na mjehur (eventualno defekcije) (neurološki simptomi skromnijega stupnja koji se mogu objektivno utvrditi)20
Blage ali trajne posljedice – sa simptomima na mjehur (eventualno defekcije) (neurološki simptomi lakšega stupnja koji se mogu objektivno utvrditi)25
Druge trajne posljedice bez simptoma na mjehuru prema gornjem opisu30
Druge trajne posljedice sa simptomima na mjehuru prema gornjem opisu35
Inkontinencija – vidi Dio V.
  

IV. – SRCE I PLUĆA

Bolesti srca i pluća ocjenjuju se prema ograničenjima funkcionalne sposobnosti koja nastaju uslijed oboljenja, a prema podijeli u naredne skupine funkcija:

1.Bez ograničenja tjelesne aktivnosti3
2.

Manja ograničenja tjelesne aktivnosti

Simptomi se javljaju samo tijekom težeg napora

20
3.

Znatna ograničenja tjelesne aktivnosti

Simptomi se javljaju i tijekom lakšeg napora

45
4.Svaki oblik tjelesne aktivnosti uzrokuje simptome koji mogu trajati i tijekom odmora70

Radi potvrde svrstavanja po funkcijama pomoću objektivnih mjerenja funkcije pluća, kao npr. forsiranog ekspiratornog volumena, FEV 1.0, poduzimaju se određene mjere.

Pod pretpostavkom da se radi o slučaju sa stalnim smanjenjem FEV 1.0:

FEV 1.0 od preko 2 litre odgovara otprilike grupi funkcija 1,

FEV 1.0 od 1,5 – 2 litre odgovara otprilike grupi funkcija 2,

FEV 1.0 od oko 1 litre odgovara otprilike grupi funkcija 3,

FEV 1.0 od oko 0,5 litre odgovara otprilike grupi funkcija 4.

  
V. TRBUŠNA ŠUPLJINA I ZDJELICANaknada
u postocima
Gubitak slezene5
Gubitak jednoga bubrega10
Dobra funkcija transplantiranoga bubrega25
Anus praeternaturalis10
Blaža inkontinencija (tj. imperativno uriniranje, moguća defekcija)10
Ekspulzivna inkontinencija25
Abdominalna hernija, bez mogućnosti operacije20
Gubitak oba testisa10
Gubitak oba jajnika prije menopauze10
Gubitak oba jajnika nakon menopauze3
Gubitak oba sjemenovoda3
Suženje mokraćnoga kanala, uz obvezatnu uporabu katetera15
Impotencija zbog oštećenja živca zdjeličnog dna nakon pretrpljene ozljede na radu

a) do 60 godina života

b) nakon 60 godina života

30

10

  
VI. KOŽANaknada u postocima
Dublji ožiljci na tijelu nakon opekotina ili ozljeda koji zahvaćaju preko 10 % površine tijelado 5

Duboki ožiljci na tijelu nakon opekotina ili ozljeda koji zahvaćaju:

a) do 10 % površine tijela

b) do 20 % površine tijela

c) preko 20 % površine tijela

Dublji ožiljak nakon intermedijalne opekotine – opekotine II stupnja i/ili ozljede s većim defektom kože.

Duboki ožiljak nakon opekotine III. i IV. stupnja i/ili velike ozljede kožnog pokrivača.

Dublji i duboki ožiljci na tijelu izračunavaju se primjenom pravila devetke.

do 5

do 15

30

 
Pravilo devetke:

a) vrat i glava

b) jedna ruka

c) prednja strana trupa

d) zadnja strana trupa

e) jedna noga

f) perineum i genitalije

9

9

18

18

18

1

OPĆI DODATAK (5): UGOVOR O ZAPOSLENJU POMORCA

OPĆI DODATAK (6): LISTA MIRITELJA

1. Srđan Šimac, Sudac, Visoki trgovački sud RH, Zagreb

2. Kristina Saganić, Sutkinja, Visoki trgovački sud RH, Zagreb

3. Nikolina Mišković, Sutkinja, Trgovački sud u Rijeci, Rijeka

4. Danica Lisičar, Zagrebački holding, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb

5. Aida Marijan, Končar elektroindustrija d.d., Zagreb

OPĆI DODATAK (7): LISTA ARBITARA

1. Gordan Stanković, Odvjetnik, Odvjetničko društvo Vukić i partneri, Rijeka

2. Srđan Šimac, Sudac, Visoki trgovački sud RH, Zagreb

3. Adriana Vincenca Padovan, Viši znanstveni suradnik, Jadranski zavod – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

4. Zdravko Kačić, Odvjetnik, Odvjetničko društvo Kačić i Brbora, Zagreb

OPĆI DODATAK (8): ŽALBENI POSTUPAK NA BRODU

1. Temeljem MLC-a Pravilo 5.1.5, Ugovorne strane ovog Kolektivnog ugovora utvrdile su minimalne sastojke žalbenog postupka kojeg Poslodavac mora imati uspostavljenog na brodu sa svrhom brzog i efikasnog rješavanja pritužbi Pomoraca u kojima se navodi kršenje zahtjeva iz MLC-a.

Pomorac koji koristi ovaj postupak neće biti uznemiravan zbog podnošenja pritužbe i također će imati mogućnost tražiti obeštećenje putem bilo kojeg pravnog sredstva koje Pomorac može smatrati primjerenim.

Ovaj postupak nastoji riješiti pritužbe na najnižoj mogućoj razini.

Pomorac ima pravo na pratnju ili zastupnika tijekom podnošenja i iznošenja pritužbe, te zaštitu od bilo kakve vrste uznemiravanja zbog podnošenje pritužbi.

Pomorac će dobiti primjerak ovog žalbenog postupka. Za podnošenje prigovora, Pomorac može kontaktirati:

U brodu (pozicija i/ili ime):

U državi zastave (ime i adresa):

U zemlji prebivališta (ime i adresa):

Također može dobiti savjete i pomoć u vezi s njihovim prigovorom.

2. Pomorac koji se smatra oštećenim dužan je svoju pritužbu(e) dostaviti u skladu sa sljedećim postupcima:

a) Pisana pritužba dostavlja se voditelju odjela u kojem svojstvu pomorac radi ili nadređenom časniku Pomorca s ciljem da riješe pritužbu unutar propisana vremenska ograničenja koja odgovaraju ozbiljnosti problema.

b) Ako voditelj odjela ili nadređeni časnik ne može riješiti pritužbu na zadovoljstvo Pomorca, potonji ga može uputiti Zapovjedniku, koji bi trebao riješiti predmet osobno.

c) Sastanak se može održati između Pomorca i Zapovjednika, nadređenog časnika ili drugim predstavnikom Poslodavca za raspravu i rješavanje pritužbe.

d) Sve pritužbe i odluke o njima treba zabilježiti i dostaviti kopiju dotičnom Pomorcu.

e) Ako se pritužba ne može riješiti na brodu, predmet se treba uputiti na sjedište Poslodavaca, kojem treba dati odgovarajući rok za rješavanje pritužbe, gdje je to prikladno, u dogovoru s dotičnim Pomorcem ili bilo kojom osobom koju Pomorac može imenovati za svog predstavnika.

f) Pomorac koji se želi žaliti na rješenje o pritužbi, treba konzultirati Sindikat kao Ugovornu stranu ovog Kolektivnog ugovora koji se primjenjuje na pomorčev ugovor o zapošljavanju. Sindikat je dužan, prije nego što predloži podnošenje žalbe, zatražiti mišljenje Poslodavca ili mišljenje Udruge koja je strana Kolektivnog ugovora prije podnošenja žalbe nadležnim tijelima ili sudu poštujući članak 37. ovog Kolektivnog ugovora.