Odluka o dopuni Odluke o visini naknade za rad udomitelja

NN 24/2023 (1.3.2023.), Odluka o dopuni Odluke o visini naknade za rad udomitelja

Usta

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

391

Na temelju članka 30. stavka 5., članka 32. stavka 1. i članka 33. stavka 1. Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 115/18. i 18/22.) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O VISINI
NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA

I.

U Odluci o visini naknade za rad udomitelja (»Narodne novine«, broj 27/22.) u točki I. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Zaposlenom i samozaposlenom tradicionalnom udomitelju za djecu koji koristi pravo na udomiteljski dopust sukladno propisu kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore naknada za rad udomitelja iz stavka 1. uvećava se za iznos od 600 % osnovice za dijete za koje je ostvario pravo na udomiteljski dopust za vrijeme dok traje pravo na udomiteljski dopust.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/54
Urbroj: 524-08-01-02/2-23-5
Zagreb, 21. veljače 2023.

Ministar
Marin Piletić, v. r.