Pravilnik o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

NN 24/2023 (1.3.2023.), Pravilnik o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

393

Na temelju članka 46.b Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI INTERVENCIJA U SEKTORU PČELARSTVA UNUTAR STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se provedba vrsta intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (u daljnjem tekstu: Strateški plan) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/23-04/43, urbroj: 50301-05/31-23-3 od 23. veljače 2023. godine

Članak 2.

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba vrsta intervencija koje su uređene Uredbom (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 (SL L 435, 6. 12. 2021.), Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/126 оd 7. prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća dodatnim zahtjevima za određene vrste intervencija koje države članice određuju u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a za razdoblje od 2023. do 2027. na temelju te uredbe i pravilima o omjeru za standard 1 za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC) (SL L 20/52, 31. 1. 2022.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba (EU) 2022/126), Uredbom (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 (SL L 435, 6. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/2116) te Strateškim planom.

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) podnositelj zahtjeva – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi zahtjev u skladu s odredbama ovoga Pravilnika

2) korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravo na korištenje sredstava intervencija unutar Strateškog plana, upisana u Registar zajedničke organizacije tržišta i upisana i ažurirana u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za godinu podnošenja zahtjeva te za intervencijske godine 2024. – 2027. dostavila godišnju dojavu o proizvodnji iz Priloga III. ovoga Pravilnika. Pravne osobe koje imaju pravo na korištenje pojedinih intervencija Strateškog plana, a nisu upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka i nemaju obvezu dojave godišnje proizvodnje su: organizacije pčelara i proizvođačke organizacije u sektoru pčelarstva, Hrvatski pčelarski savez (u daljnjem tekstu: HPS) te znanstveno-istraživačke institucije i laboratoriji. Iznimno, organizacije pčelara koje se prijavljuju za intervenciju iz članka 15. stavka 1., članka 17. stavka 1., članka 19. stavka 1. točke a) te članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika moraju biti upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka i dostaviti godišnju dojavu o proizvodnji iz Priloga III. ovoga Pravilnika

3) pčelar – svaka fizička ili pravna osoba (uključujući i organizacije pčelara koje posjeduju košnice) koja se bavi uzgojem i/ili držanjem pčela te proizvodnjom pčelinjih proizvoda navedenih u Prilogu I. dijelu XXII. Uredbe (EU) 1308/2013. Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.), koja je upisana u Evidenciju pčelara i pčelinjaka

4) organizacija pčelara – organizacija koja uključuje udruge pčelara i saveze pčelara aktivno upisana u Registar udruga Republike Hrvatske

5) proizvođačka organizacija u sektoru pčelarstva – pravna osoba kojoj je priznat status proizvođačke organizacije u skladu s posebnim propisom o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača

6) Evidencija pčelara i pčelinjaka (u daljnjem tekstu: Evidencija) – baza podataka koja obuhvaća popis pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj u skladu s člankom 129. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi)

7) Registar zajedničke organizacije tržišta – evidencija svih korisnika intervencija u sektoru pčelarstva u okviru Strateškog plana koju u skladu s člankom 41. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o poljoprivredi vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

8) intervencije u sektoru pčelarstva (kratica: ISP) (u daljnjem tekstu: intervencije) su vrste intervencija namijenjene sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

9) intervencijska godina u smislu ovoga Pravilnika znači razdoblje od 12 uzastopnih mjeseci od 1. kolovoza godine N – 1 do 31. srpnja godine N za provedbu intervencija od 2024. do 2027., a za 2023. godinu razdoblje od 1. siječnja do 31. srpnja 2023. godine

10) košnica – u smislu ovoga Pravilnika ima jednako značenje kao i pojam naveden u članku 36. Delegirane uredbe (EU) 2021/126

11) broj košnica – broj košnica korisnika odnosno podnositelja zahtjeva upisanih i ažuriranih u Evidenciji u skladu sa Strateškim planom

12) dvostruko financiranje – podrazumijeva da rashodi koji se financiraju u okviru Strateškog plana nisu predmet drugog financiranja iz proračuna Unije kako je navedeno u članku 36. Uredbe (EU) 2021/2116 te da za njih nije već zatraženo i/ili ostvareno pravo financiranja iz bilo kojeg drugog izvora financiranja

13) viša sila i izvanredne okolnosti – definicija u smislu ovoga Pravilnika ima jednako značenje kao definicija korištena u članku 3. Uredbe (EU) 2021/2116

14) ekološki pčelar – pčelar upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji s važećom potvrdnicom (certifikat) za intervencijsku godinu

15) konvencionalni pčelari – svi pčelari osim ekoloških pčelara

16) godišnja dojava proizvodnih pokazatelja pčelinjaka – dojava podataka o načinu pčelarenja, proizvodnji i troškovima proizvodnje meda te o cijenama meda na temelju članka 129. stavka 5. Zakona o poljoprivredi.

Članak 4.

(1) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) je tijelo nadležno za provedbu intervencija iz Strateškog plana i pravila propisanih ovim Pravilnikom što posebno uključuje:

– objavu i provedbu javnih natječaja

– osnivanje povjerenstva za utvrđivanje uvjeta i provedbu javnih natječaja

– zaprimanje i administrativnu kontrolu zahtjeva i kontrolu na terenu

– isplatu potpora korisnicima i

– pred nadležnim sudovima pokretanje postupaka u svezi sa svojim odlukama i ugovorima.

(2) Agencija za plaćanja u skladu s člankom 41. stavkom 1. podstavkom 6. Zakona o poljoprivredi donosi:

– Odluku o odabiru i/ili odbijanju projekta

– Odluku o isplati

– Odluku o povratu sredstava i

– Odluku o odbijanju zahtjeva.

(3) Na temelju Odluke o isplati Agencija za plaćanja isplaćuje novčana sredstva na žiro-račun korisnika.

Podnošenje zahtjeva za isplatu

Članak 5.

(1) Podnositelj zahtjeva podnosi Agenciji za plaćanja zahtjev za isplatu potpore (u daljnjem tekstu: zahtjev) na obrascima koji se nalaze na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(2) Podnositelj zahtjeva mora u zahtjevu potvrditi da:

– su podaci navedeni u zahtjevu istiniti

– je upoznat s odredbama provedbe intervencija iz sektora pčelarstva unutar Strateškog plana i ovoga Pravilnika

– će se odazvati pozivu Agencije za plaćanja u slučaju potrebe dopune zahtjeva i dokumentacije u roku 10 dana od dana zaprimanja obavijesti o dopuni

– će omogućiti kontrolu na terenu i inspekcijski nadzor

– će čuvati preslike zahtjeva i dokazne dokumentacije pet godina od dana podnošenja zahtjeva

– nije po računima priloženim uz zahtjev ostvario potporu iz drugih izvora financiranja i

– nije s dobavljačima povezan vlasničkim odnosima.

(3) Original obrazac zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u jednom primjerku, isključivo u tiskanom obliku, u zatvorenoj omotnici za svaku od intervencija odnosno podintervencija odvojeno s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva napisanima na poleđini, preporučenom poštom ili osobno na prijemnom odjelu (pisarnica) Agencije za plaćanja.

(4) Podnositelj zahtjeva za svaku intervenciju odnosno podintervenciju iz Strateškog plana može podnijeti jedan zahtjev u jednoj intervencijskoj godini u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(5) Na originalu računa, koji se koristi za provedbu intervencije, mora biti naznačeno ime i prezime odnosno naziv podnositelja i OIB podnositelja zahtjeva te je na original računa podnositelj zahtjeva dužan vlastoručno napisati: »ISP – tekuća intervencijska godina«.

(6) Zahtjevu se prilaže jasno čitljiva preslika pravovaljanog originala plaćenog računa iz stavka 5. ovoga članka, a u slučaju plaćanja transakcijskim računom i jasno čitljiva preslika dokaza o plaćenom računu, na kojem je naznačeno ime i prezime podnositelja zahtjeva, a u slučaju plaćanja internetskim bankarstvom potrebno je priložiti potvrdu banke o izvršenoj transakciji.

(7) U slučaju kad je original računa iz stavka 5. ovoga članka pisan na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, Agencija za plaćanja ima pravo tražiti da podnositelj zahtjeva priloži i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenog dokumenta.

(8) Ekološki pčelari dužni su uz zahtjev kojim ostvaruju dodatno pravo na potporu, u skladu sa statusom ekološkog pčelara, priložiti presliku važećeg certifikata o ekološkoj proizvodnji.

(9) Zahtjev podnesen nakon isteka roka navedenog za pojedinu intervenciju odnosno podintervenciju smatrat će se nepravovremeno podnesenim i neće se razmatrati.

(10) Svi računi, predračuni i ponude po kojima su plaćeni računi, koji se prilažu uz zahtjev za isplatu, moraju biti izdani i u cijelosti plaćeni za 2023. godinu u razdoblju od 1. siječnja do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu te od 1. kolovoza do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu za svaku narednu intervencijsku godinu od 2024. do 2027.

(11) Ako je korisnik priloženim računima opravdao manji iznos od moguće maksimalne potpore prema ovom Pravilniku, pripada mu potpora po opravdanom manjem iznosu.

(12) Ako zbroj iznosa svih odobrenih zahtjeva po intervenciji odnosno podintervenciji premaši Strateškim planom predviđena novčana sredstva za tu intervenciju odnosno podintervenciju, mogu se proporcionalno smanjiti odobreni iznosi za isplatu.

(13) S ciljem maksimalnog iskorištenja raspoloživih sredstava, a imajući u vidu interese pčelara u Republici Hrvatskoj, nakon administrativne kontrole svih zahtjeva, a iz kojih je razvidno da predviđena sredstva za pojedinu intervenciju odnosno podintervenciju nisu iskorištena, neiskorištena sredstava mogu se preraspodijeliti među intervencijama o čemu odluku donosi ministar.

(14) Za robu uvezenu iz trećih zemalja koja podliježe carinjenju, uz zahtjev je obvezno dostaviti carinsku deklaraciju.

Članak 6.

Neprihvatljivi troškovi za koje se ne može ostvariti pravo na isplatu su:

– opći troškovi proizvodnje i, posebno, troškovi prikupljanja ili prijevoza (unutarnjeg ili vanjskog); troškovi skladištenja; troškovi ambalaže (uključujući upotrebu ambalaže i upravljanje njome), čak i u okviru novih postupaka; operativni troškovi (posebno za struju, gorivo i održavanje)

– ulaganja u prijevozna sredstva kojima se koristi korisnik u sektoru pčelarstva ili organizacija proizvođača za stavljanje na tržište ili distribuciju

– operativni troškovi za unajmljenu robu

– kooperantski ugovori ili ugovori o eksternalizaciji koji se odnose na operacije ili rashode koji su na ovom popisu navedeni kao neprihvatljivi

– nacionalni ili regionalni porezi ili pristojbe

– obračunska plaćanja (kompenzacije/prijeboj, cesija, asignacija i dr.)

– novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka

– troškovi za rabljenu opremu

– troškovi transporta

– troškovi tečajnih razlika

– plaćanja u naturi i

– troškovi održavanja, amortizacije.

Članak 7.

Dvostruko financiranje rashoda utvrđenih ovim Pravilnikom nije dopušteno.

Članak 8.

U slučaju više sile i izvanrednih okolnosti korisnik ili njegov ovlaštenik mora u roku od dvadeset radnih dana od dana nastanka događaja o tome obavijestiti Agenciju za plaćanja na Obrascu IX »Slučaj više sile i izvanredne okolnosti« te priložiti potrebne dokaze.

Članak 9.

(1) HPS je dužan u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika za intervencijsku godinu 2023. dostaviti Agenciji za plaćanja u elektronskom obliku podatke iz Evidencije, za pčelare čiji je broj košnica ažuriran u skladu s člankom 37. Delegirane uredbe (EU) 2021/126., a za ostale intervencijske godine do 31. siječnja tekuće intervencijske godine.

(2) Ministarstvo poljoprivrede je za potrebe ovoga Pravilnika dužno do 31. siječnja tekuće intervencijske godine Agenciji za plaćanja dostaviti u elektronskom obliku podatke o godišnjoj dojavi o proizvodnji iz Priloga III. ovoga Pravilnika. Dostava započinje za intervencijsku godinu 2024.

Članak 10.

Popis vrsta intervencija u skladu sa Strateškim planom:

55.1.a.01. – Savjetodavne usluge, tehnička pomoć, obuka, informacije i razmjena najboljih praksi, uključujući umrežavanje, za pčelare i pčelarske organizacije:

a) edukacije, stručna predavanja i radionice organizirane od strane udruga i saveza pčelara te troškovi prikupljanja informacija o pčelarima i njihovom načinu pčelarenja i

b) izrada i tisak informativnog materijala, izrada mrežnih stranica organizacija pčelara, tisak i dostava stručnih časopisa, izrada sustava informiranja na platformama koje koriste pčelari i sudjelovanje predstavnika organizacija pčelara na specijaliziranim pčelarskim i drugim skupovima.

55.1.b.01. – Nabava novih pomagala, pribora i opreme

55.1.b.02. – Suzbijanje nametnika i bolesti u košnicama, naročito varooze

55.1.b.03. – Racionalizacija selećeg pčelarstva

55.1.c.01. – Podrška laboratorijima za analizu pčelarskih proizvoda, gubitaka pčela ili pada produktivnosti i tvari potencijalno toksičnih za pčele

55.1.d.01. – Očuvanje ili povećanje postojećeg broja košnica, uključujući uzgoj pčela

55.1.e.01. – Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda

55.1.f.01. – Promocija, komunikacija i marketing, uključujući aktivnosti praćenja tržišta i aktivnosti usmjerene posebno na podizanje svijesti potrošača o kvaliteti pčelarskih proizvoda

II. PROVEDBA INTERVENCIJA

1. Savjetodavne usluge, tehnička pomoć, obuka, informacije i razmjena najboljih praksi, uključujući umrežavanje, za pčelare i pčelarske organizacije

Članak 11.

(1) Potpora za intervenciju Savjetodavne usluge, tehnička pomoć, obuka, informacije i razmjena najboljih praksi, uključujući umrežavanje, za pčelare i pčelarske organizacije dodjeljuje se za:

a) edukacije pčelara za zvanje: pčelar, senzorski analitičar ili apiterapeut te za stručna predavanja i radionice organizirane od strane organizacija pčelara kao i za troškove prikupljanja informacija o pčelarima i njihovom načinu pčelarenja i

b) izradu i tisak informativnog materijala, izrada mrežnih stranica, tisak i dostava stručnih časopisa, izrada sustava informiranja na platformama i sudjelovanje predstavnika pčelara na specijaliziranim pčelarskim i drugim skupovima.

(2) Korisnici podintervencije iz stavka 1. točke a) ovoga članka su pčelari ažurirani u Evidenciji za godinu podnošenja zahtjeva te organizacije pčelara upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

(3) Korisnici podintervencije iz stavka 1. točke b) ovoga članka su organizacije pčelara upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 12.

(1) Intervencija iz članka 11. ovoga Pravilnika korisnicima omogućava povrat maksimalno do 100 % prihvatljivog troška u skladu sa Strateškim planom i ovim Pravilnikom.

(2) U okviru podintervencije iz članka 11. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika prije mogućeg umanjenja minimalni iznos potpore po korisniku iznosi 133,00 EUR, a maksimalni iznos potpore je sljedeći:

a) za edukaciju pčelara za zvanje: pčelar, senzorski analitičar ili apiterapeut po programima u trajanju od minimalno 20 sati po završenom pojedinačnom stupnju edukacije, 400,00 EUR

b) za stručna predavanja i radionice održane u okviru tekuće godine koje organizira:

1) udruga pčelara do 5.000,00 EUR i

2) savez udruga (županijski, nacionalni) do 8.000,00 EUR

c) za troškove operativnog prikupljanja i obrade podataka za Evidenciju za svaku intervencijsku godinu od 2024. do 2027., prema Strateškom planu, HPS-u 100.000,00 EUR.

(3) U okviru podintervencije iz članka 11. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika prije mogućeg umanjenja minimalni iznos potpore po korisniku iznosi 133,00 EUR, a maksimalni iznos potpore je sljedeći:

1) registriranoj udruzi pčelara, 2.000,00 EUR

2) županijskom savezu pčelara, 5.000,00 EUR i

3) HPS-u, 80.000,00 EUR.

Članak 13.

Zahtjev za isplatu intervencije iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja za:

a) podintervenciju iz članka 11. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika za edukacije pčelara na Obrascu I dio A »Edukacije pčelara«, do 31. svibnja tekuće intervencijske godine

b) podintervenciju iz članka 11. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika za stručna predavanja i radionice organizirane od strane organizacija pčelara na Obrascu I dio B »Stručna predavanja, radionice« do 31. svibnja tekuće intervencijske godine

c) podintervenciju iz članka 11. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika za HPS na Obrascu I dio C »Operativno prikupljanje i obrada podataka za Evidenciju« do 1. ožujka tekuće intervencijske godine i

d) podintervenciju iz članka 11. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika za organizacije pčelara na Obrascu I dio D »Informativne aktivnosti« do 31. srpnja tekuće intervencijske godine.

Članak 14.

(1) Uz Zahtjev za isplatu iz članka 13. točke a) ovoga Pravilnika prilažu se:

– preslika originala računa u skladu s člankom 5. stavkom 10. te dokazima iz članka 5. stavaka 5. i 6. ovoga Pravilnika

– dokaz o završenoj edukaciji i

– program obrazovanja iz kojeg je vidljivo trajanje edukacije.

(2) Uz Zahtjev za isplatu iz članka 13. točke b) ovoga Pravilnika prilažu se:

– preslika originala računa u skladu s člankom 5. stavkom 10. te dokazima iz članka 5. stavaka 5. i 6. ovoga Pravilnika za najam prostora za održavanje stručnog predavanja, najam opreme za prezentaciju (prijenosno računalo, projektor, projekcijsko platno)

– preslika originala ugovora o djelu ili autorskog ugovora sklopljenog s predavačem/provoditeljem stručne edukacije te plaćenog u intervencijskoj godini do trenutka podnošenja zahtjeva ili račun o izvođenju stručne edukacije ili radionice u skladu s člankom 5. stavkom 10. te dokazima iz članka 5. stavaka 5. i 6. ovoga Pravilnika

– preslika plaćenog putnog naloga (obračun dnevnica, obračun prijevoznih troškova, obračun troškova smještaja) u razdoblju intervencijske godine do trenutka podnošenja zahtjeva

– vlastoručno potpisane evidencije prisutnosti pčelara na predavanju ili radionici (potpisna lista s čitljivim imenom i prezimenom te telefonskim brojem pčelara)

– popis predavača/provoditelja stručne edukacije ili radionice i

– program stručne edukacije/radionice ili publikacija ako je tiskana.

(3) Uz Zahtjev za isplatu iz članka 13. točke c) ovoga Pravilnika prilažu se:

– preslika originala ugovora o djelu između HPS i izvršitelja zadataka po ugovoru o djelu sa specificiranim prikazima troškova sata rada, sklopljenog i plaćenog u razdoblju tekuće intervencijske godine do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu u kojem je naveden bruto iznos isplate po 1 satu rada čiji iznos ne može biti veći od sličnih poslova u javnim službama

– obrazac o izvršenju rada (upis košnica u Evidenciju) potpisan od strane Povjerenika i pčelara

– preslika plaćenog putnog naloga (obračun dnevnica, obračun prijevoznih troškova, obračun troškova smještaja) u razdoblju tekuće intervencijske godine do trenutka podnošenja zahtjeva i

– evidencija radnog vremena (sati rada na provedbi intervencije prema vremeniku) s navedenim opisom poslova Povjerenika i stalno zaposlenog osoblja HPS-a utrošenog u provedbi intervencije iz članka 13. točke c) koju vodi i ovjerava HPS.

– potpisan i ovjeren obrazac od strane HPS-a o izvršenju poslova definiranih Ugovorom o djelu (izvješće s popisom pčelara i broja zajednica za koje je provedena Evidencija)

– obračun primitka dohotka Povjerenika za provedbu intervencije u razdoblju tekuće intervencijske godine do trenutka podnošenja zahtjeva

– godišnji bruto iznos troškova plaća za stalno zaposleno osoblja HPS-a (obračunske liste plaća za punih 12 mjeseci koji prethode podnošenju zahtjeva) i

– preslike originala računa u skladu s člankom 5. stavkom 10. te dokazima iz članka 5. stavaka 5. i 6. ovoga Pravilnika za administrativne troškove nastale korisniku tijekom provedbe podintervencije (uredski materijal, troškovi usluga računovodstva…), a u skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2021/126).

(4) Uz Zahtjev za isplatu iz članka 13. točke d) ovoga Pravilnika prilažu se:

– preslike originala računa i dokazi u skladu s člankom 5. stavkom 10. te dokazima iz članka 5. stavaka 5. i 6. ovoga Pravilnika te dodatno za:

a) izradu informativnih materijala:

– preslike originala ugovora o djelu ili autorskog ugovora za troškove intelektualnog rada za izradu sadržaja informativnog materijala sklopljenog i plaćenog u razdoblju tekuće intervencijske godine do trenutka podnošenja zahtjeva i

b) za sudjelovanje predstavnika organizacija pčelara na specijaliziranim pčelarskim i drugim skupovima u čijem programu je prisutna tematika iz pčelarstva izvan Republike Hrvatske:

– preslika plaćenog putnog naloga (obračun dnevnica, obračun prijevoznih troškova, obračun troškova smještaja, ulaznica) u razdoblju tekuće intervencijske godine do trenutka podnošenja zahtjeva te dokaz o plaćenoj kotizaciji u skladu s člankom 5. stavkom 10. te dokazima iz članka 5. stavka 5. i 6. ovoga Pravilnika.

2. Nabava novih pomagala, pribora i opreme

Članak 15.

(1) Intervencijom Nabava novih pomagala, pribora i opreme dodjeljuje se potpora za kupovinu novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarskoj proizvodnji i uzgoju pčela.

(2) Intervencija iz stavka 1. ovoga članka korisnicima omogućava povrat maksimalno do 100 % prihvatljivog troška u skladu sa Strateškim planom i ovim Pravilnikom.

(3) Korisnici intervencije iz stavka 1. ovoga članka su pčelari ažurirani u Evidenciji za godinu podnošenja zahtjeva.

(4) U okviru intervencije iz stavka 1. ovoga članka prije mogućeg umanjenja minimalni iznos potpore po korisniku iznosi 133,00 EUR, a prije mogućeg umanjenja maksimalni iznos potpore prema razredima je sljedeći:

a) 1 – 49 košnica, 5.000,00 EUR

b) 50 – 149 košnica, 10.000,00 EUR

c) 150 i više košnica, 15.000, 00 EUR.

Članak 16.

(1) Zahtjev za isplatu intervencije iz članka 15. stavka 1. podnosi se Agenciji za plaćanja na Obrascu II »Nabava novih pomagala, pribora i opreme« do 15. svibnja za 2023. godinu, a za ostale godine provedbe intervencije do 20. travnja tekuće intervencijske godine.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se preslike originala računa i dokazi u skladu s člankom 5. stavkom 10. te dokazima iz članka 5. stavaka 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(3) Popis pomagala, pribora i opreme za intervenciju iz članka 15. stavka 1. za koju je moguće podnijeti zahtjev za isplatu nalazi se u Prilogu I. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti isključivo za nabavu novih pomagala, pribora i opreme, uključujući i onu kupljenu u trećim zemljama koja mora imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku ako postoje specifikacije EU-a u skladu s kojima je obvezno stavljanje oznake CE.

(5) Korisnik intervencije iz stavka 1. ovoga članka dužan je voditi detaljnu evidenciju o pomagalima, priboru i opremi za koju je ostvario potporu na Obrascu X »Evidencija o sufinanciranoj opremi za intervencije«, ažurirati broj košnica u Evidenciji neprekidno pet godina od godine podnošenja zahtjeva, namjenski koristiti pomagala, pribor i opremu te mu se stavlja obveza njihovog zadržavanja u vlasništvu i posjedu do kraja razdoblja fiskalne amortizacije ili tijekom razdoblja od pet godina. Oba se razdoblja računaju od datuma stjecanja imovine ili od datuma kad je imovina stavljena na raspolaganje korisniku.

3. Suzbijanje nametnika i bolesti u košnicama, naročito varooze

Članak 17.

(1) Intervencijom Suzbijanje nametnika i bolesti u košnicama, naročito varooze dodjeljuje se potpora za nabavu odobrenih veterinarsko-medicinskih proizvoda koji se koriste u suzbijanju bolesti pčela (u daljnjem tekstu: VMP) te kiselina koje se koriste za tretiranje protiv varooze (mliječne, mravlje, octene i oksalne kiseline).

(2) Intervencija iz stavka 1. ovoga članka korisnicima omogućava povrat maksimalno do 100 % prihvatljivog troška u skladu sa Strateškim planom i ovim Pravilnikom.

(3) Korisnici intervencije iz stavka 1. ovoga članka su konvencionalni i ekološki pčelari ažurirani u Evidenciji za godinu podnošenja zahtjeva.

(4) Potpora za intervenciju iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti prema broju košnica ažuriranih u Evidenciji za intervencijsku godinu podnošenja zahtjeva, za nabavu:

a) VMP i

b) VMP i kiselina.

(5) Potpora za kiseline iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti samo ako je korisnik zatražio i ostvaruje pravo na potporu za VMP.

(6) Maksimalni iznos potpore po košnici iznosi

a) 4,50 EUR za konvencionalne pčelare i

b) 5,20 EUR za ekološke pčelare.

(7) Maksimalan iznos potpore za kiseline iz stavka 1. ovoga članka može činiti najviše 50 % prihvatljivog iznosa potpore iz stavka 6. ovoga članka i ne može biti veći od iznosa potpore koji je ostvario za VMP.

(8) Ako je korisnik ostvario manje od 50 % maksimalnog iznosa potpore za VMP, u istom omjeru ostvaruje pravo na potporu za kiseline iz stavka 1. ovoga članka.

(9) Osnova za izračun potpore iz stavka 1. ovoga članka je broj košnica korisnika utvrđen u skladu s člankom 9. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

Članak 18.

(1) Zahtjev za isplatu intervencije iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja na Obrascu III »Suzbijanje nametnika i bolesti u košnicama, naročito varooze« do 15. svibnja za 2023. godinu, a za ostale godine provedbe intervencije do 20. travnja tekuće intervencijske godine.

(2) Zahtjevu se prilaže preslik originala računa i dokazi u skladu s člankom 5. stavkom 10. te dokazima iz članka 5. stavaka 5. i 6. ovoga Pravilnika, izdani u razdoblju tekuće intervencijske godine do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu.

4. Racionalizacija selećeg pčelarstva

Članak 19.

(1) Za potporu za intervenciju Racionalizacija selećeg pčelarstva prihvatljivi su:

a) troškovi nabave nove opreme koja se koristi u selećem pčelarstvu i

b) troškovi provedbe organizacije smještaja selećih pčelinjaka.

(2) Korisnici intervencije iz stavka 1. točke a) ovoga članka su pčelari i organizacije pčelara ažurirane u Evidenciji za godinu podnošenja zahtjeva te organizacije pčelara upisane u Registar udruga RH.

Korisnik intervencije iz stavka 1. točke b) ovoga članka je HPS.

(3) Intervencija iz stavka 1. ovoga članka korisnicima omogućava povrat maksimalno do 100 % prihvatljivog troška u skladu sa Strateškim planom i ovim Pravilnikom.

(4) U okviru intervencije iz stavka 1. ovog članka iznos potpore po korisniku iznosi:

– za troškove nabave nove opreme iz stavka 1. točke a) ovoga članka prije mogućeg umanjenja minimalni iznos potpore po korisniku iznosi 133,00 EUR, a maksimalni iznos potpore je 15.000,00 EUR i

– za troškove provedbe organizacije smještaja selećih pčelinjaka iz stavka 1. točke b) ovoga članka prije mogućeg umanjenja minimalni iznos potpore po korisniku iznosi 66,50 EUR, a maksimalni iznos potpore je 50.000,00 EUR.

(5) Pčelari i organizacije pčelara koji u Evidenciji imaju evidentirano manje od 30 košnica, nemaju pravo na korištenje sredstava iz intervencije iz stavka 1. točke a) ovoga članka.

(6) Korisnik intervencije iz stavka 1. točke a) ovoga članka dužan je voditi detaljnu evidenciju o opremi na Obrascu X »Evidencija o sufinanciranoj opremi za intervencije«, ažurirati broj košnica u Evidenciji neprekidno pet godina od godine podnošenja zahtjeva, namjenski koristiti opremu te mu se stavlja obveza njihovog zadržavanja u vlasništvu i posjedu do kraja razdoblja fiskalne amortizacije ili tijekom razdoblja od pet godina. Oba se razdoblja računaju od datuma stjecanja imovine ili od datuma kad je imovina stavljena na raspolaganje korisniku.

Članak 20.

(1) Zahtjev za isplatu za intervenciju iz članka 19. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja za:

a) podintervenciju iz članka 19. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika na Obrascu IV dio A »Racionalizacija selećeg pčelarenja – nabava nove oprema« do 15. svibnja za 2023. godinu, a za ostale godine provedbe intervencije do 20. travnja tekuće intervencijske godine i

b) podintervenciju iz članka 19. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika na Obrascu IV dio B »Provedba organizacije selećeg pčelarenja« do 31. srpnja tekuće intervencijske godine.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. točke a) ovoga članka prilažu se preslike originala računa i dokazi u skladu s člankom 5. stavkom 10. te dokazima iz članka 5. stavaka 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. točke b) ovoga članka prilažu se:

– preslika originala ugovora o djelu između HPS-a i izvršitelja zadataka po ugovoru o djelu sa specificiranim prikazima troškova sata rada, sklopljenog i plaćenog za 2023. godinu od 1. siječnja tekuće intervencijske godine do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu, a za ostale intervencijske godine od 1. kolovoza tekuće intervencijske godine do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu za provedbu intervencije u kojem je naveden bruto iznos isplate po 1 satu rada čiji iznos ne može biti veći od sličnih poslova u javnim službama,

– preslika plaćenog putnog naloga (obračun dnevnica, obračun prijevoznih troškova, obračun troškova smještaja) u razdoblju tekuće intervencijske godine do trenutka podnošenja zahtjeva

– potpisan i ovjeren obrazac od strane HPS-a o izvršenju poslova definiranih Ugovorom o djelu (izvješće s popisom pčelara i broja zajednica za koje je provedena organizacija smještaja selećih pčelinjaka)

– evidencija radnog vremena (sati rada na provedbi intervencije prema vremeniku) s navedenim opisom poslova za Povjerenika i stalno zaposleno osoblje HPS-a utrošenog u provedbi podintervencije iz članka 19. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika, koju vodi i ovjerava HPS

– obračun primitka dohotka Povjerenika za provedbu intervencije u razdoblju tekuće intervencijske godine do trenutka podnošenja zahtjeva

– godišnji bruto iznos troškova plaća za stalno zaposleno osoblja HPS-a (obračunske liste plaća za punih 12 mjeseci koji prethode podnošenju zahtjeva) i

– preslike originala računa u skladu s člankom 5. stavkom 10. te dokazima iz članka 5. stavaka 5. i 6. ovoga Pravilnika za administrativne troškove nastale korisniku tijekom provedbe podintervencije (uredski materijal, troškovi usluga računovodstva…), a u skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2021/126).

(4) Zahtjev iz stavka 1. točke a) ovoga članka može se podnijeti isključivo za nabavu nove opreme, uključujući i onu kupljenu u trećim zemljama. EU sukladnost odnosno CE oznaka je obvezna za proizvode za koje postoje specifikacije EU-a u skladu s kojima je obvezno stavljanje oznake CE.

(5) Popis opreme za intervenciju iz članka 19. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika za koju je moguće podnijeti zahtjev za isplatu nalazi se u Prilogu II. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

5. Podrška laboratorijima za analizu pčelarskih proizvoda, gubitaka pčela ili pada produktivnosti i tvari potencijalno toksičnih za pčele

Članak 21.

(1) Intervencijom za potporu laboratorija za analizu pčelarskih proizvoda, gubitaka pčela ili pada produktivnosti i tvari potencijalno toksičnih za pčele dodjeljuje se potpora za:

a) ispitivanje meda utvrđivanjem kvalitete i botaničkog podrijetla za najviše 3 uzroka meda prema jednom ili više sljedećih parametara po uzorku:

− udio vode

− električna vodljivost

− količina hidroksimetilfurfurala (HMF)

− aktivnost dijastaze

− melisopalinološka analiza i

− senzorska analiza

i/ili

b) ispitivanje drugih pčelinjih proizvoda utvrđivanjem kvalitete prema jednom ili više sljedećih parametara za najviše 3 uzorka istog proizvoda, po uzorku:

− pčelinji vosak, patvorine i/ili spore uzročnika bolesti pčela

− pelud: suha tvar, sadržaj bjelančevina

− propolis: suha tvar u tinkturi

− matična mliječ: 10-HDA, mikrobiološka slika i

− pčelinji otrov: melitin, bjelančevine i senzorička

i/ili

c) ispitivanje ostataka kontaminanata u medu i/ili pčelinjem vosku za najviše 3 uzorka za koje je moguće provesti ispitivanje prema jednom ili više sljedećih parametara:

− teški metali (po metalu):

1. olovo

2. kadmij ili

3. živa

− ostaci pesticida i

− ostaci veterinarskih lijekova

(2) Korisnici intervencije iz stavka 1. ovoga članka su pčelari.

(3) Intervencija iz stavka 1. ovoga članka korisnicima omogućava povrat maksimalno do 100 % prihvatljivog troška u skladu sa Strateškim planom i ovim Pravilnikom.

(4) Ispitivanje iz stavka 1. ovoga članka može se izvršiti isključivo u akreditiranom laboratoriju za analizu.

(5) Iznos potpore iz stavka 1. ovoga članka ne može biti veći od 100,00 EUR po uzorku.

(6) Maksimalni iznos potpore iz stavka 1. ovoga članka ne može biti veći od 400,00 EUR po pčelaru.

Članak 22.

(1) Zahtjev za isplatu intervencije iz članka 21. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja na Obrascu V »Analize proizvoda« do 15. srpnja tekuće intervencijske godine.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:

– preslika originala računa i dokazi u skladu s člankom 5. stavkom 10. te dokazima iz članka 5. stavaka 5. i 6. ovoga Pravilnika koji moraju sadržavati podatke o broju uzoraka i parametara po uzorku na kojima je obavljeno ispitivanje iz članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika i

– nalaz/izvještaj ispitivanja koji mora sadržavati podatke/rezultate obavljenih ispitivanja iz članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika.

6. Očuvanje ili povećanje postojećeg broja košnica, uključujući uzgoj pčela

Članak 23.

(1) Intervencijom Očuvanje ili povećanje postojećeg broja košnica, uključujući uzgoj pčela dodjeljuje se potpora za:

a) prodaju selekcioniranih matica pčela i

b) laboratorijske analiza uzoraka pčela iz uzgojnih zajednica u svrhu selekcije.

(2) Korisnici intervencije iz stavka 1. ovoga članka su uzgajivači pčelinjih matica koji su ažurirani u Evidenciju i Registar uzgajivača matica te provode testiranja i uzgoj selekcioniranih matica u skladu s odobrenim uzgojnim programom.

(3) Jedinični iznos potpore iz stavka 1. točke a) ovoga članka po selekcioniranoj matici pčela iznosi 7,96 EUR.

(4) Jedinični iznos potpore iz stavka 1. točke b) ovoga članka po laboratorijskoj analizi uzoraka pčela iznosi maksimalno 8,00 EUR po uzorku. Ukupan trošak potpore po laboratorijskoj analizi po uzorku pčela ne smije premašiti troškove korisnika.

(5) Korisnik aktivnosti iz stavka 1. točke b) ovoga članka može dati na analizu najviše 100 uzoraka pčela.

(6) Uzgajivač matica ne može ostvariti potporu za matice poslane na testiranje, s obzirom na to da se ne koriste za daljnju reprodukciju.

(7) Uzgajivač matica ne može ostvariti potporu za matice koje su namijenjene za daljnju prodaju.

Članak 24.

(1) Zahtjev za isplatu za intervenciju iz članka 23. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja na Obrascu VI »Očuvanje ili povećanje postojećeg broja košnica, uključujući uzgoj pčela« do 31. srpnja tekuće intervencijske godine.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:

a) za podintervenciju iz članka 23. stavka 1. točke a) ovog Pravilnika:

– preslika originala računa i dokazi u skladu s člankom 5. stavkom 10. te dokazima iz članka 5. stavaka 5. i 6. ovoga Pravilnika ili u slučaju da korisnik nije u sustavu poreza na dohodak preslike otkupnih blokova. Otkupni blokovi i računi moraju biti na ime, prezime i OIB korisnika, ovjereni pečatom i potpisom prodavatelja te potpisom i OIB-om kupca, izdani i plaćeni do trenutka podnošenja zahtjeva tekuće intervencijske godine te moraju sadržavati podatke o broju prodanih selekcioniranih matica pčela. Računi prodavatelja izdani i poslani u elektroničkom obliku prihvatljivi su isključivo pod uvjetom da kupac svojim potpisom iskaže suglasnost za prihvat takvog računa. Na računima koji su plaćeni gotovinski kao dokaz preuzimanja mora biti potpis kupca. U slučaju slanja matica poštom, a za koje su računi plaćeni transakcijski potrebno je dostaviti dokaz preuzimanja pošiljke od strane kupca (preslik povratnice ili drugi pravovaljan dokaz o preuzimanju pošiljke). U slučaju slanja matica poštom, a koje su plaćene otkupninom, potrebno je priložiti originalnu poštansku potvrdu kao dokaz preuzimanja/plaćanja

– preslika važeće licence za tekuću intervencijsku godinu

– uzgojna knjiga potpisanu od strane uzgajivača i

– potvrda priznatog uzgojnog udruženja koje vodi matične knjige za uzgojno valjane životinje (siva pčela) o broju proizvedenih matica te da uzgajivač ispunjava sve uvjete propisane odobrenim Uzgojnim programom.

b) za podintervenciju iz članka 23. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika:

– preslika originala računa izdanog i plaćenog do trenutka podnošenja zahtjeva za tekuću intervencijsku godinu iz kojeg je vidljiv broj ispitanih uzoraka s analiziranim parametrima, preslik rezultata analize te dokazi u skladu s člankom 5. stavkom 10. te dokazi iz članka 5. stavaka 5. i 6. ovoga Pravilnika.

7. Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda

Članak 25.

(1) Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelinjih proizvoda za provedbu intervencije Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda Agencija za plaćanja će raspisati u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika za 2023. godinu, odnosno do 15. studenoga u svakoj narednoj intervencijskoj godini.

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Za intervenciju iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Prijava na temelju Javnog natječaja iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka određuje sljedeće:

– svrhu istraživanja u okviru intervencije

– rokove i uvjete za podnošenje Prijava

– uvjete koje podnositelji Prijave moraju zadovoljavati

– rok za podnošenje zahtjeva za isplatu za intervenciju i

– prihvatljive i ostale neprihvatljive troškove.

(5) Na Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka mogu se prijaviti znanstveno-istraživačke institucije.

(6) Agencija za plaćanja imenuje Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta i provedbu natječaja za prikupljanje i odabir projekata za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelinjih proizvoda kojeg čine predstavnici:

– Ministarstva poljoprivrede (dva člana)

– Agencije za plaćanja (jedan član koji je predsjednik Povjerenstva)

– akademske zajednice s područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti (tri člana)

– priznatog uzgojnog udruženja – nositelj uzgojnog programa (jedan član)

– krovnog nacionalnog interesnog udruženja u pčelarstvu (jedan član) i

– Hrvatske poljoprivredne komore (jedan član).

(7) Povjerenstvo iz stavka 6. ovoga članka donosi Poslovnik o radu.

(8) Podnositelj čija Prijava ne udovoljava uvjetima Javnog natječaja bit će o tome obaviješten pisanim putem u roku od 30 radnih dana od dana završetka Javnog natječaja.

(9) Ne udovoljavanje uvjetima iz stavka 8. ovoga članka podrazumijeva:

– neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Javnim natječajem i

– namjerno davanje krivih podataka u Prijavi od strane podnositelja.

(10) Prijave pristigle po objavljenom Javnom natječaju, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(11) Prilikom obrade Prijave utvrđuje se pravovremenost, potpunost i udovoljavanje Prijave uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Javnim natječajem.

(12) Nepravovremene i nepotpune Prijave neće se razmatrati.

(13) Povjerenstvo iz stavka 6. ovoga članka izabire znanstveno-istraživačke institucije (Podnositelj zahtjeva) koje su udovoljile uvjetima natječaja iz stavka 4. ovoga članka.

(14) Agencija za plaćanja nakon obrade Prijava, Podnositelju iz stavka 13. ovoga članka izdaje Odluku o odabiru projekta za intervenciju iz članka 25. ovoga Pravilnika.

Članak 26.

(1) Zahtjev za isplatu intervencije iz članka 25. ovoga Pravilnika, znanstveno-istraživačke institucije čiji je projekt odabran na Javnom natječaju, podnose Agenciji za plaćanja na Obrascu VII »Istraživački programi u pčelarstvu« za jednogodišnju provedbu projekta i za svaku godinu provedbe višegodišnjih projekata do 31. srpnja tekuće intervencijske godine.

(2) Zahtjev za isplatu mora sadržavati preslike originala računa izdanih i plaćenih od datuma izdavanja Odluke o odabiru projekta do trenutka podnošenja zahtjeva za tekuću intervencijsku godinu u skladu s odabranom ponudom i Odlukom o odabiru projekta kao i dodatnu dokumentaciju sukladno Javnom natječaju, dokumentaciju u skladu s člankom 5. stavkom 10. te dokazima iz članka 5. stavaka 5. i 6. ovoga Pravilnika.

Članak 27.

(1) Sva nova kupljena pomagala, pribor i oprema, uključujući i onu kupljenu u trećim zemljama koja mora imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku, ako postoje specifikacije EU-a u skladu s kojima je obvezno stavljanje oznake CE.

(2) Znanstveno-istraživačka institucija iz članka 26. stavka 1. ovoga Pravilnika dužna je voditi detaljnu evidenciju o stanju financirane opreme iz stavka 1. ovoga članka na Obrascu X »Evidencija o sufinanciranoj opremi za intervencije«.

(3) Znanstveno-istraživačkoj instituciji se stavlja obveza namjenskog korištenja pomagala, pribora i opreme i njihovog zadržavanja u vlasništvu i posjedu do kraja razdoblja fiskalne amortizacije ili tijekom razdoblja od pet godina. Oba se razdoblja računaju od datuma stjecanja imovine ili od datuma kad je imovina stavljena na raspolaganje korisniku.

8. Promocija, komunikacija i marketing, uključujući aktivnosti praćenja tržišta i aktivnosti usmjerene posebno na podizanje svijesti potrošača o kvaliteti pčelarskih proizvoda

Članak 28.

(1) Intervencijom Promocija, komunikacija i marketing, uključujući aktivnosti praćenja tržišta i aktivnosti usmjerene posebno na podizanje svijesti potrošača o kvaliteti pčelarskih proizvoda dodjeljuje se potpora za:

a) istraživanje i praćenje tržišta

b) promocija i komunikacija prema javnosti o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima i

c) informiranje i edukacija potrošača kroz medijske aktivnosti.

(2) Korisnici iz stavka 1. točke a) ovoga članka su organizacije pčelara upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i proizvođačke organizacije u sektoru pčelarstva.

(3) Korisnici iz stavka 1. točke b) ovoga članka su pčelari ažurirani u Evidenciji za godinu podnošenja zahtjeva.

(4) Korisnici iz stavka 1. točke c) ovoga članka su organizacije pčelara upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i proizvođačke organizacije u sektoru pčelarstva.

(5) Za intervenciju iz stavka 1. ovoga članka korisnicima je omogućen povrat maksimalno do 100 % prihvatljivog troška u skladu sa Strateškim planom i ovim Pravilnikom.

(6) Minimalni iznos potpore po korisniku prije mogućeg umanjenja iznosi 133,00 EUR, a maksimalni iznos potpore je sljedeći:

a) za troškove istraživanja i praćenja tržišta iz stavka 1. točke a) ovoga članka 15.000,00 EUR

b) za troškove promocije i komunikacija prema javnosti o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima iz stavka 1. točke b) ovoga članka:

– 1.500,00 EUR za izradu web-stranice i

– 700,00 EUR za izradu i tisak promotivnih materijala

c) za troškove informiranja i edukacije potrošača kroz medijske aktivnosti iz stavka 1. točke c) ovoga članka 15.000,00 EUR.

Članak 29.

(1) Prihvatljivi troškovi iz članka 28. stavka 1. točke a) su troškovi provođenja istraživanja tržišta pčelinjih proizvoda i opreme koja se koristi u pčelarstvu, a uključuju izradu Izvješća na temelju istraživanja tržišta koje mora biti javno objavljeno ili prezentirano (web-stranica, pčelarski skupovi, tiskani mediji) i sadržavati podatke o:

– prihvaćenosti stranih i domaćih proizvoda

– kanalima distribucije

– usporedbi strukture cijena i troškova

– tržišnim trendovima

– potrošačima, posrednicima i dobavljačima i

– navikama i trendovima potrošača.

(2) Prikupljanje podataka iz stavka 1. ovoga članka provodi se na temelju reprezentativnog uzorka koji obuhvaća od 8 do 10 % pčelara upisanih u Evidenciju te potrošače pčelinjih proizvoda na području Republike Hrvatske.

(3) Prihvatljivi troškovi iz članka 28. stavka 1. točke b) su troškovi izrade web-stranice te izrada i tisak promotivnih materijala (letci, brošure, plakati, majice s promotivnim logom, rokovnici…)

(4) Prihvatljivi troškovi iz članka 28. stavka 1. točke c) su troškovi promotivnih aktivnosti putem:

– elektroničkih medija (televizija, radio i internetski portali) i

– tiskanih medija (tiskovine).

Članak 30.

Zahtjev za isplatu za troškove iz članka 28. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja za:

a) podintervenciju iz članka 28. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika na Obrascu VIII dio A »Istraživanje i praćenje tržišta« do 31. srpnja tekuće intervencijske godine

b) podintervenciju iz članka 28. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika na Obrascu VIII dio B »Promocija i komunikacija prema javnosti« do 31. srpnja tekuće intervencijske godine

c) podintervenciju iz članka 28. stavka 1. točke c) ovoga Pravilnika na Obrascu VIII dio C »Informiranje i edukacija potrošača« do 31. srpnja tekuće intervencijske godine.

Članak 31.

(1) Uz Zahtjev za isplatu iz članka 30. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika prilažu se:

– Izvješće iz članka 29. stavka 1. ovoga Pravilnika i dokaz o njegovoj objavi ili prezentaciji

– za poslovnog subjekta koji je prikupljao i obradio podatke te izradio Izvješće iz članka 29. stavka 1. ovoga Pravilnika: preslik ugovora/ponude i preslik originala računa plaćenih najkasnije do trenutka podnošenja zahtjeva za tekuću intervencijsku godinu u skladu s člankom 5. stavkom 10. te dokazima iz članka 5. stavaka 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(2) Uz Zahtjev za isplatu iz članka 30. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika prilažu se:

– adresa web-stranice, primjerak promotivnog materijala, preslik originala računa plaćenih najkasnije do trenutka podnošenja zahtjeva za tekuću intervencijsku godinu u skladu s člankom 5. stavkom 10. te dokazima iz članka 5. stavaka 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(3) Uz Zahtjev za isplatu iz članka 30. stavka 1. točke c) ovoga Pravilnika prilažu se:

– preslik ugovora/ponude sklopljenog s poslovnim subjektom, preslik originala računa plaćenih najkasnije do trenutka podnošenja zahtjeva za tekuću intervencijsku godinu u skladu s člankom 5. stavkom 10. te dokazima iz članka 5. stavaka 5. i 6. ovoga Pravilnika.

III. ADMINISTRATIVNA KONTROLA I KONTROLA
NA TERENU

Članak 32.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu pristiglih prijava iz članka 25. stavka 3. ovoga Pravilnika prije donošenja odluka iz članka 4. stavak 2. podstavka 1. ovog Pravilnika.

(2) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu zahtjeva prije donošenja odluke iz članka 4. stavka 2. podstavka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu zahtjeva i kontrolu na terenu, u skladu s člankom 140. Zakona o poljoprivredi prije donošenja odluke iz članka 4. stavka 2. podstavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Kontrolom na terenu iz stavka 3. ovoga članka mora biti obuhvaćeno najmanje 5 % prihvatljivih zahtjeva za svaku od intervencija ovoga Pravilnika u skladu sa Strateškim planom.

(5) Nakon isplate u svakoj kalendarskoj godini provode se ex-post kontrole na terenu, u obuhvatu najmanje 1 % od ukupno isplaćenog iznosa potpore i najmanje 1 % korisnika za pojedinu kalendarsku godinu. Ex-post kontrolama provjeravaju se obveze korisnika propisanih u članku 16. stavku 5., članku 19. stavku 6. i članku 27. stavku 3.

(6) Uzorak za provedbu kontrola na terenu i ex-post kontrola odabire se na podlozi slučajnog odabira i analize rizika.

Članak 33.

Kako bi izvršili kontrole na terenu u skladu s člankom 141. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi kontrolori mogu:

a) pregledati pčelinjake, poslovne i proizvodne prostore, objekte, uređaje, robu te poslovnu dokumentaciju podnositelja/korisnika

b) izvršiti uvid u isprave podnositelja/korisnika koje se odnose na ostvarivanje tog prava

c) provjeravati poslovne knjige i dokumente kao što su računi, određeni popisi, dokumenti o ispunjavanju uvjeta, potvrde o plaćanju, garantni listovi, rješenja, ugovori, potvrde, podaci o korištenom materijalu, obavljenom poslu i bankovna izvješća u posjedu korisnika i s njim vezanih osoba

d) provjeravati podatke u računalima

e) provjeravati opremu, proizvodnju, pakiranje, otpremu i skladištenje

f) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

g) provjeriti računovodstvene podatke i dokumente

h) provjeravati financijske i tehničke podatke o subvencioniranom projektu

i) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti i

j) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

Članak 34.

Sredstva namijenjena provedbi vrsta intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana su namjenska i bespovratna.

Članak 35.

Na odluke iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika korisnik odnosno podnositelj zahtjeva može podnijeti žalbu Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi.

Članak 36.

(1) Agencija za plaćanja će odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat neopravdano isplaćenih sredstava ako:

– se utvrdi administrativna pogreška

– kontrola na terenu utvrdi nepravilnosti u korištenju sredstava isplaćenih po osnovi intervencije i

– ako je korisnik nezakonito ostvario pravo na isplatu novčanih sredstava.

(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je isplaćena novčana sredstva vratiti u roku od 30 dana od dostave odluke o povratu sredstava.

(3) Povrat sredstava i poravnanje računa provode se u skladu s člancima 144. i 145. Zakona o poljoprivredi.

Članak 37.

Odluke iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika donosi ravnatelj Agencije za plaćanja, a Korisniku odnosno Podnositelju zahtjeva se dostavljaju preporučenom poštom s povratnicom.

Članak 38.

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju Javnog natječaja i zahtjeva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog natječaja, obrade zahtjeva korisnika i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Članak 39.

(1) Prilozi I., II. i III sastavni su dio ovoga Pravilnika.

(2) Prilog III. Godišnja dojava proizvodnih pokazatelja pčelinjaka dostavlja se u tiskanom obliku Ministarstvu poljoprivrede, Ilica 101 (s naznakom sektor pčelarstva), 10 000 Zagreb, za svaku intervencijsku godinu najkasnije do 1. prosinca tekuće godine. Prikupljanje podataka započinje za intervencijsku godinu 2024.

(3) Obrasce za podnošenje zahtjeva za isplatu i vođenje evidencije o opremi Agencija za plaćanja objavljuje na svojim službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 40.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/61
Urbroj: 525-13/863-23-16
Zagreb, 24. veljače 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

POPIS POMAGALA, PRIBORA I OPREME KOJA SE KORISTI U PČELARSKOJ PROIZVODNJI I UZGOJU PČELA ZA KOJU JE MOGUĆE PODNIJETI ZAHTJEV ZA ISPLATU U INTERVENCIJI NABAVA NOVIH POMAGALA, PRIBORA I OPREME

Sva pomagala, pribor i oprema za koju je moguće podnijeti zahtjev za isplatu u ovoj intervenciji, a za koje postoje specifikacije EU u skladu s kojima je obvezno stavljanje CE oznake, moraju imati istu.

* Pomagala, pribor i oprema koja se koristi u pčelarstvu, a za koju su podnositelji zahtjeva obvezni priložiti tehničke karakteristike kupljenih proizvoda pri podnošenju zahtjeva.

− aerosolni topovi

− automatski aplikator (dozator) za liječenje pčela

− cjedila za med

− čistač cvjetnog praha

− dijelovi košnica, podnice, hranilice, krovovi, bježalice, snelgrove daske, poklopne daske, matične rešetke, vratašca, poletaljka (leto)

− dijelovi vrcaljke (koš, kazete, mreža za koš, osovina koša, nosači koša)

− dimilice

− dlijeta

− gume za noge vrcaljke s vijkom

− homogenizator za med

− hvatač matice

− igle za presađivanje ličinki (inox, PVC)

− inkubator za proizvodnju matica

− izolator za maticu

− kalup za lijevanje satnih osnova

− kalupi za izradu matične osnove (matičnjaka)

− kliješta za vađenje okvira

− kolica transportna mehanička (s dva ili četiri kotača) maksimalne nosivosti do 500 kg

− kopče i stege za selidbu

− košnice

− lupa za presađivanje

− ljestve (dvodijelne/trodijelne) na razvlačenje/izvlačenje

− matičnjak (PVC)

− miješalica za med (uređaj za pripremu kremastog meda)

− mrežice za skupljanje propolisa (pvc, silikonske)

− nastavci

− nukleusi

− odgovarajuća posuda od 10 litara i veća, inox kante (posude),

− okviri

− oplodnjaci

− pipa za med (slavina)

− plastične satne osnove

− pojilica

− postolje za košnice

− posuda (korito, stol) za otklapanje saća

− preša za medne poklopce (izdvajanje meda iz mednih poklopaca)

− preša za satne osnove

− pribor za otklapanje saća (vilica, nož, otklapač saća)

− refraktometar

− ručni pogon za vrcaljku

− ručni viličar (bez električnog pogona)

− sakupljač cvjetnog praha (peludi)

− sakupljač otrova

− senzori za zaštitu od krađe, GPS lokatori

− separator meda, i matične mliječi

− separator pčelinjeg kruha (perge)

− separator voska

− setovi za uzgoj matica

− sipaonik za pčele

− skidač roja (hvatač roja)

− staklena lulica

− stalak za okvire prilikom pregleda

− stalak za sita

− sterilizator voska

− stroj za formiranje ili valjanje pogača

− topionik voska (parni, sunčani)

− uređaj za umjetnu inseminaciju (oplodnju) matica

− usisavač za matičnu mliječ

− varilice za plastične vrećice i vakumirke

− zaštitna odjeća (pčelarska košulja/bluza/jakna, kombinezon, zaštitni kombinezon s kapuljačom i vizirom, hlače, pčelarske rukavice, pčelarski šešir)

− zaštitne maske i polumaske

− zatezač žice

− zbjeg

Pomagala, pribor i oprema čija je nabava ograničena na najviše jedan komad po korisniku intervencije u okviru jedne intervencijske godine:

− agregat

− akumulatorski trimer

− bušilica/odvijač za okvire (s jednom i više glava)

− čistač cvjetnog praha s motornim pogonom

− dekristalizator

− dizalica za nastavke ili košnice (električne i mehaničke)

− električni kompresori (volumena do 50 l)*

− električni pastir i sastavni dijelovi (električni čuvar, uzemljenje el. ograde, masa za privlačenje vlage na uzemljenje, vodič el. napona, izolator – nosač vodiča, vrata el. ograde, visokonaponski kabel, zatezači žice, voltmetar i baterija ako se kupuje kao dio sustava, baterija el. čuvara)

− elektromotor i/ili elektro-upravljačka jedinica za vrcaljke

− elektronske pčelarske vage i njihova oprema (vaga, baterija za elektronsku vagu, antena, solarni panel, podnica ili kućište vage)

− grijači za med

− mlin za cvjetni prah

− oprema za obradu i pakiranje meda i pčelinjih proizvoda (kružni stol za punjenje meda, dozator za med (punilica meda)

– oprema za video nadzor pčelinjaka do 600,00 EUR prihvatljivog troška po korisniku (kamere, kablovi, napajanje)*

− pneumatske klamerice (pištolji, spajalica) za sastavljanje dijelova pčelarske opreme (okvira, nastavaka, podnica)

– puhač (motorni ili električni) odnosno uređaj koji se koristi za ispuhivanje pčela iz medišta do 600,00 EUR prihvatljivog troška po korisniku*

− pumpe za med

− rashladna komora za čuvanje saća do 3.000 EUR prihvatljivog troška po korisniku*

− solarni sustav do 1.000 EUR prihvatljivog troška po korisniku (solarni paneli, regulator napona, pretvarač struje i baterijski sustav ako se kupuje kao dio sustava) *

− sušionik za cvjetni prah

− transformatori za utapanje satne osnove

− uređaj za miješanje pogača

− uređaj za mljevenje šećera

– uređaj za ometanje i otresanje pčela s okvira

− vrcaljka

− vrcaljka s elektromotorom

Pomagala, pribor i oprema čija je nabava ograničena na najviše jedan komad po korisniku intervencije u okviru provedbe Strateškog plana:

− električni trimer snage motora do 2,5 kW *

− motorni trimer maksimalne snage do 3 kW *

− odvlaživač zraka (maksimalnog kapaciteta 40 l/dan) *

− ručni električni viličar do 3.000,00 EUR prihvatljivog troška po korisniku *

− visokotlačni perači (maksimalne snage motora do 5 kW) *

Pomagala, pribor i oprema čija je nabava ograničena na najviše jedan komad po korisniku intervencije u okviru provedbe Strateškog plana uz uvjet da korisnik ima najmanje 30 košnica ažuriranih u Evidenciji za godinu podnošenja zahtjeva

− akumulatorska lančana pila

− akumulatorske kosilice

− električna lančana pila snage do 2,5 kW *

− električna stolna pila snage do 2,5 kW*

− električne kosilice snage do 3 kW *

− kosa kao priključak za motokultivator (strižna ili rotaciona)

− motorna kosilice maksimalne snage do 10 kW *

− motorna lančana pila snage do 3,5 Kw *

− traktorski malčer (s ili bez kardana) do iznosa od 2.000 EUR prihvatljivog troška*

PRILOG II.

POPIS OPREME KOJA SE KORISTI U PČELARSKOJ PROIZVODNJI I UZGOJU PČELA ZA KOJU JE MOGUĆE PODNIJETI ZAHTJEV ZA ISPLATU U INTERVENCIJI RACIONALIZACIJA SELEĆEG PČELARSTVA

Sva pomagala, pribor i oprema za koju je moguće podnijeti zahtjev za isplatu u ovoj intervenciji, a za koje postoje specifikacije EU u skladu s kojima je obvezno stavljanje CE oznake, moraju imati istu.

* Pomagala, pribor i oprema koja se koristi u pčelarstvu, a za koju su podnositelji zahtjeva obvezni priložiti tehničke karakteristike kupljenih proizvoda pri podnošenju zahtjeva.

− arnjevi

− cerade

− kontejner za selidbu košnica

− mehanička dizalica

− mehanička utovarna rampa

− mehanička vitla

− platforma za selidbu pčela

− postolja za selidbu pčela

− potporni kotač za prikolicu

Pomagala, pribor i oprema čija je nabava ograničena na najviše jedan komad po korisniku intervencije u okviru provedbe Strateškog plana:

− hidraulična dizalica do 2.000 EUR prihvatljivog troška po korisniku *

− hidraulična rampa do 2.000 EUR prihvatljivog troška po korisniku *

− priključno vozilo bez vlastitog pogona s natkrivenim ili otkrivenim teretnim prostorom, s ili bez potpornog kotača

PRILOG III.

GODIŠNJA DOJAVA PROIZVODNIH POKAZATELJA PČELINJAKA ZA __________________ GODINU

1.Ime i prezime/naziv:
2.Mjesto, br. pošte, ulica, kućni broj:
3.Telefonski broj:
4.E-mail:
5.OIB:
6.Evidencijski broj pčelara:
7.Član pčelarske udrugea) Dab) Ne
8.Proizvodnja meda (izvrcanog) svih vrsta (kg):
9.Procjena proizvodnje meda svih vrsta po košnici (kg):
10.Raspon cijena višecvjetnog meda na mjestu proizvodnje (€/kg):minimalno _______maksimalno _______
11.Raspon cijena višecvjetnog meda u rinfuzi (€/kg):minimalno _______maksimalno _______
12.Procijenjeni prosječni trošak proizvodnje po kg proizvedenog meda (€/kg):________________€/kg

IZJAVA

Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovog Zahtjeva prikupljaju se i obrađuju u svrhu obrade Zahtjeva korisnika i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.)

Svojim potpisom potvrđujem da:

– su navedeni podaci istiniti

Datum:Pečat/Potpis:
 

Obrazac Godišnje dojave proizvodnih pokazatelja pčelinjaka u tiskanom obliku pošaljite na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Ilica 101, 10000 Zagreb, s naznakom – sektor pčelarstva, godišnja dojava