Pravilnik o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU

NN 26/2023 (3.3.2023.), Pravilnik o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

427

Na temelju članka 54. stavka 15., članka 59. stavka 6. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 127/19 i 57/22) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, FORMATU I POSTUPKU DONOŠENJA AKCIJSKOG PLANA ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA, TE UZAJAMNOJ RAZMJENI INFORMACIJA I IZVJEŠĆIVANJU O KVALITETI ZRAKA I OBVEZAMA ZA PROVEDBU ODLUKE KOMISIJE 2011/850/EU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje način provedbe postupka izrade, donošenja, praćenje provedbe akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka, obveze jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba, ministarstva nadležnog za zaštitu zraka (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), ovlaštenika i drugih tijela u postupku izrade akcijskog plana, sadržaj i format akcijskog plana, te rokovi, sadržaj i format podataka te način prikupljanja podataka radi uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o procjenjivanju i upravljanju kvalitetom zraka.

Članak 2.

(1) Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se sljedeći akt Europske unije:

– Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čistijem zraku za Europu (SL L 152, 11. 6. 2008.).

(2) Ovim Pravilnikom se osigurava provedba sljedećeg akta Europske unije:

– Provedbene odluke Komisije 2011/850/EU od 12. prosinca 2011. o utvrđivanju pravila za direktive 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 9068) (SL L 335, 17. 12. 2011.); (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2011/850/EU).

Članak 3.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Odluci Komisije 2011/850/EU.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku sukladni su pojmovima definiranim u zakonu kojim se uređuje zaštita zraka i posebnom propisu o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

II. AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA

Sadržaj i format akcijskog plana

Članak 4.

Akcijski plan obavezno sadrži dijelove i informacije propisane u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Akcijski plan se donosi na temelju podataka o razinama onečišćujućih tvari u zraku izmjerenih na mjernim postajama za praćenje kvalitete zraka državne mreže, mjernim postajama na području jedinica područne (regionalne) samouprave, Grada Zagreba, jedinica lokalne samouprave te mjernim postajama onečišćivača.

(2) Akcijski plan iz stavka 1. ovoga članka donosi se za sljedeće onečišćujuće tvari: sumporov dioksid, dušikov dioksid i dušikove okside, lebdeće čestice (PM10 i PM2,5), olovo, benzen, ugljikov monoksid, prizemni ozon i prekursore ozona, arsen, kadmij, živu, nikal, benzo(a)piren i druge policikličke aromatske ugljikovodike, sumporovodik, amonijak i merkaptane.

(3) Akcijski plan koji se donosi na temelju podataka o razinama onečišćujućih tvari u zraku izmjerenih na mjernim postajama za praćenje kvalitete zraka državne mreže koji se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanje o kvaliteti zraka između Ministarstva i Europske komisije uz informacije iz članka 4. ovoga Pravilnika sadrži i podatke iz dijelova H, I, J i K Priloga II. Odluke Komisije 2011/850/EU:

– (H) informacije o planovima za poboljšanje kvalitete zraka

– (I) informacije o raspodjeli izvora

– (J) informacije o scenariju za godinu postizanja

– (K) informacije o mjerama za poboljšanje kvalitete zraka.

(4) Informacije iz stavka 3. ovoga članka predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba putem ovlaštenika iz članka 6. stavka 3. ovog Pravilnika dostavlja Ministarstvu u elektroničkom obliku koristeći formate i protokole iz Odluke Komisije 2011/850/EU.

(5) Ministarstvo provodi kontrolu potpunosti, dosljednosti i vjerodostojnosti dostavljenih informacija iz stavka 3. ovog članka prije uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka sa Europskom komisijom.

(6) Ukoliko dostavljene informacije iz stavka 3. ovog članka nisu koherentne Ministarstvo će zatražiti dopunu odnosno doradu istih u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana zaprimanja akcijskog plana.

(7) Dostavljene informacije iz stavka 3. ovoga članka sastavni su dio informacijskog sustava zaštite zraka i objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva.

Postupak donošenja akcijskog plana za poboljšanje
kvalitete zraka

Članak 6.

(1) Nositelj izrade akcijskog plana je nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba.

(2) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba donosi akcijski plan.

(3) Stručne poslove izrade nacrta prijedloga i nacrta konačnog prijedloga akcijskog plana obavlja ovlaštenik u suradnji s nositeljem izrade.

(4) Ovlaštenik iz stavka 3. ovoga članka je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja prema propisu kojim se uređuje zaštita okoliša posjeduje suglasnost za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite okoliša i prirode – grupa 4, izrada programa zaštite okoliša.

Članak 7.

(1) Ovlaštenik sudjeluje u postupku izrade akcijskog plana tako da:

– izrađuje akcijski plan uključujući i možebitne dopune i dorade na zahtjev nadležnog upravnog tijela tijekom postupka

– po pozivu nadležnog upravnog tijela putem svojih predstavnika – voditelja izrade i po potrebi drugih suradnika u izradi akcijskog plana sudjeluje u postupku javne rasprave

– na zahtjev nadležnog upravnog tijela osigurava odgovarajuće sažetke, stručne podloge i slično koji se odnose na materiju u svezi sa akcijskim planom

– za akcijske planove iz članka 5. ovoga Pravilnika osigurava i dostavlja informacije iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika Ministarstvu u elektroničkom obliku koristeći formate i protokole iz Odluke Komisije 2011/850/EU.

(2) U postupku izrade akcijskog plana, ovlaštenik surađuje s nositeljem izrade, dostavlja očitovanja na primjedbe, prijedloge i mišljenja iz javne rasprave koja se odnosi na akcijski plan, te sudjeluje u pripremi izvješća o provedenom postupku izrade akcijskog plana.

Članak 8.

(1) Izrada akcijskog plana započinje na temelju odluke o izradi.

(2) Čelnik jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba donosi odluku o izradi akcijskog plana za svoje područje.

(3) Odluka iz stavka 2. ovoga članka sadrži:

– naziv nadležnog tijela

– naziv plana

– razloge za donošenje, ciljeve, programska polazišta te obuhvat akcijskog plana

– redoslijed radnji koje se imaju provesti u postupku donošenja akcijskog plana.

(4) Odluka o izradi akcijskog plana objavljuje se na mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba.

Članak 9.

(1) Nacrt prijedloga akcijskog plana mora biti javno objavljen radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

(2) Nacrt prijedloga akcijskog plana s obrazloženjem i sažetkom za javnost stavlja se na javni uvid.

(3) Jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba na svojim mrežnim stranicama izvješćuju javnost o mjestu na kojem su dokumenti iz stavka 2. ovoga članka dostupni te načinu i vremenu iznošenja mišljenja, prijedloga i primjedbi.

(4) Rok u kojem javnost može iznositi mišljenja, prijedloge i primjedbe ne može biti kraći od 30 dana od dana objave.

Članak 10.

(1) Nacrt prijedloga akcijskog plana dostavlja se na prethodno mišljenje nadležnim tijelima državne uprave, nadležnim tijelima jedinice područne (regionalne) samouprave i drugim nadležnim tijelima nositeljima pojedinih aktivnosti i mjera.

(2) Prethodna mišljenja nadležna tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su dostaviti nositelju izrade akcijskog plana u roku od 30 dana od dana zaprimanja nacrta prijedloga akcijskog plana.

Članak 11.

Nositelj izrade akcijskog plana u suradnji s ovlaštenikom razmatra i obrađuje mišljenja, prijedloge i primjedbe iz članka 9. i 10. ovog Pravilnika te odlučuje o njihovoj opravdanosti.

Članak 12.

(1) Postupak izrade akcijskih planova završava izradom izvješća o provedenom postupku izrade akcijskih planova.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovog članka sadrži osobito:

1. prikaz svih zaprimljenih primjedbi, prijedloga i mišljenja javnosti iz članka 9. ovog Pravilnika

2. prikaz svih zaprimljenih mišljenja nadležnih tijela iz članka 10. ovog Pravilnika

3. sažeti prikaz načina na koji su mišljenja odnosno primjedbe i prijedlozi iz točaka 1. i 2. ovoga stavka uzeti u obzir odnosno razmotreni pri izradi konačnog prijedloga akcijskog plana

4. obrazloženje razloga ne prihvaćanja mišljenja iz točke 3. stavka 2. ovoga članka.

(3) O izvješću iz stavka 1. ovoga članka nadležno upravno tijelo informira javnost, nadležna tijela i/ili pravne osobe kada su ta tijela sudjelovala u postupku sukladno propisu kojim se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša u roku od 30 dana.

Članak 13.

Nacrt konačnog prijedloga akcijskog plana donosi nositelj izrade u suradnji s ovlaštenikom nakon što razmotri mišljenja, prijedloge i primjedbe javnosti iz članka 9. ovog Pravilnika i prethodna mišljenja nadležnih tijela iz članka 10. ovoga Pravilnika te ocjeni i odluči o njihovoj opravdanosti, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana završetka razdoblja javnog uvida.

Članak 14.

(1) Nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba prije upućivanja konačnog prijedloga akcijskog plana u postupak donošenja obvezno je pribaviti mišljenje Ministarstva o prihvatljivosti akcijskog plana.

(2) Nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba u svrhu pribavljanja mišljenja iz stavka 1. ovoga članka, dostavlja Ministarstvu konačni prijedlog akcijskog plana, izvješće o provedenom postupku izrade akcijskih planova iz članka 12. ovog Pravilnika, mišljenja tijela i/ili pravnih osoba definiranih nositeljima pojedinih aktivnosti i mjera, mišljenja jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno jedinica lokalne samouprave i drugih tijela, kada su ta tijela sudjelovala u postupku javne rasprave.

(3) Ministarstvo mišljenje o prihvatljivosti akcijskog plana dostavlja nadležnom upravnom tijelu u roku od 30 dana od primitka dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka, a nositelj izrade je dužan u roku od 30 dana od primitka mišljenja Ministarstva iz stavka 1. ovog članka, osigurati da ovlaštenik usuglasi akcijski plan sa istim mišljenjem te usuglašeni akcijski plan dostavi na mišljenje Ministarstvu.

(4) Mišljenje o prihvatljivosti Ministarstva iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži ocjenu akcijskog plana.

(5) Ocjena iz stavka 4. ovoga članka sadrži usklađenost nacrta konačnog prijedloga akcijskog plana s odredbama zakona kojim se uređuje zaštita zraka i ovog Pravilnika.

(6) Mišljenje o prihvatljivosti iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio odluke o donošenju akcijskog plana.

(7) Ako ocjena iz stavka 4. ovog članka nije zadovoljavajuća, akcijski plan se ne može donijeti.

Članak 15.

(1) Grad Zagreb i jedinice lokalne samouprave dužni su Ministarstvu dostaviti akcijski plan s odlukom o donošenju najkasnije 15 dana od dana objave odluke u svojem službenom glasilu.

(2) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba uz akcijski plan iz stavka 1. ovoga članka obavezno Ministarstvu dostavljaju i informacije iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika koje se koriste za potrebe izvješćivanja.

(3) Dokumenti iz stavka 1. ovoga članka, dostavljaju se u pisanom obliku i na elektroničkom mediju za pohranu podataka.

Članak 16.

(1) Za potrebe praćenja ostvarenja ciljeva akcijskog plana izrađuje se izvješće o provedbi akcijskog plana (u daljnjem tekstu: Izvješće) za razdoblje od dvije godine od dana stupanja na snagu Odluke o donošenju.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– stanje kvalitete zraka: područja i razine onečišćenosti, trajanje određenih znakovitih razina onečišćenosti, opće informacije o području, vrste i ocjene onečišćivanja, porijeklo onečišćenosti, analiza čimbenika koji su uzrokovali onečišćenost zraka, pojedinosti o poduzetim mjerama i projektima za poboljšanje kvalitete zraka

– ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti

– ostvarivanje mjera iz akcijskog plana

– podatke o korištenju financijskih sredstava za zaštitu i poboljšanje kvalitete zraka i

– prijedlog izmjena i dopuna postojećeg akcijskog plana te druge podatke od značenja za zaštitu kvalitete zraka.

(3) Izvješće izrađuje nadležno upravno tijelo i dostavlja ga Ministarstvu.

(4) Izvješće se objavljuje na mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba i Ministarstva.

III. RAZMJENA INFORMACIJA I IZVJEŠĆIVANJE

Članak 17.

Ministarstvo za potrebe provedbe Odluke Komisije 2011/850/EU obavlja sljedeće poslove:

– dostavlja informacije koje se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanje u ime Republike Hrvatske u repozitorij podataka, uspostavljen od Europske komisije uz pomoć Europske agencije za okoliš

– obavještava Europsku komisiju o osobi ili osobama iz članka 3. stavka 5. Odluke Komisije 2011/850/EU

– dostavlja informacije koje se koriste za uzajamnu razmjenu informacija u repozitorij podataka iz članaka 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. Odluke Komisije 2011/850/EU u rokovima propisanim člancima 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13. 14. i 16. stavka 2. Odluke Komisije 2011/850/EU na način propisan člankom 5. Odluke Komisije 2011/850/EU

– u slučaju ažuriranja informacija iz prve alineje ovoga članka, obrazlaže razlike između ažuriranih i originalnih informacija i razloge za ažuriranje sukladno članku 5. stavku 5. Odluke Komisije 2011/850/EU.

Članak 18.

Ministarstvo objavljuje Upute Europske komisije za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanje o kvaliteti zraka na svojim mrežnim stranicama.

Članak 19.

(1) Za razmjenu informacija i izvješćivanje o procjenjivanju i upravljanju kvalitetom zraka koriste se podaci o koncentracijama onečišćujućih tvari dobivenih mjerenjima na mjernim mjestima određenim propisom kojim se uređuje popis mjernih mjesta za praćenje onečišćujućih tvari u zraku te podaci dobiveni indikativnim mjerenjima, modeliranjem i tehnikama objektivne procjene.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se u informacijski sustav zaštite zraka u elektroničkom obliku koristeći formate i protokole koje Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Prilog I. tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (»Narodne novine«, broj 3/16).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/21-04/02

Urbroj: 517-04-2-2-22-25

Zagreb, 2. prosinca 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

PRILOG I.

OBVEZNI SADRŽAJ AKCIJSKIH PLANOVA ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA

Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka sadrži sljedeće podatke:

Osnovne informacije
Naziv:
Datum izdanja:
Izrađivač:
Nadležno tijelo: kontakt podaci
1.Lokaliziranje prekomjernog onečišćenja

a) regija ili zona

b) grad

c) mjerna postaja (karta, geografske koordinate)

2.Opće informacije

a) Opći podaci o razlozima donošenja plana

– odstupanje od granične vrijednosti i broj prekoračenja

– referentna godina prekoračenja

– obuhvaćene onečišćujuće tvari

b) Opis područja prekomjernog onečišćenja

– područje;

– vrsta zone (grad, industrijsko ili ruralno područje)(karta);

– procjena veličine onečišćenog područja (km²)

– podaci o stanovništvu

a) broja stanovnika izloženih onečišćenju;

b) postotak osjetljive populacije u području prekoračenja (stanovništvo ispod 18 godina i preko 60 godina)

c) korisni klimatski podaci
d) relevantni topografski podaci
e) dovoljno podataka o vrsti ciljeva u zoni koje zahtijevaju zaštitu
3.Odgovorna tijela
Imena i adrese osoba kontakata u tijelu odgovornom za razvoj i provedbu akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka
4.Priroda i procjena onečišćenja
(a) koncentracije koje su zabilježene tijekom prethodnih godina (prije provedbe mjera za poboljšanje)
(b) koncentracije koje su izmjerene od početka provedbe projekta
(c) tehnike koje su korištene za procjenu
5.Porijeklo onečišćenja
(a) popis glavnih izvora emisije koji su odgovorni za onečišćenje (karta)
(b) ukupna količina emisija iz tih izvora (tone/godina)
(c) podaci o onečišćenju koje je došlo iz drugih regija
6.Analiza situacije
(a) detaljni podaci o onim faktorima koji su odgovorni za prekoračenje (npr. promet, uključujući i prekogranični promet, nastajanje sekundarnih onečišćujućih tvari u atmosferi)

(b) određivanje doprinosa izvora emisija razinama onečišćujućih tvari u zraku:

1. regionalni pozadinski doprinos1:

1.1 ukupno

1.2 doprinos iz izvora unutar države

1.3 prekogranični doprinos

1.4 prirodni doprinos

1.5 ostalo

2. gradski pozadinski doprinos2

2.1 ukupno

2.2 promet

2.3 industrija uključujući proizvodnju topline i električne energije

2.4 poljoprivreda

2.5 poslovne zone i stambena područja – grijanje

2.6 doprinos brodova u područjima koja imaju brodski promet

2.7 necestovni radni strojevi

2.8 prirodni doprinos

2.9 prekogranični doprinos

2.10 ostali doprinosi

3. lokalni doprinosi3

3.1 ukupno

3.2 promet

3.3 industrija uključujući proizvodnju topline i električne energije6

3.4 poljoprivreda

3.5 poslovne zone i stambena područja – grijanje

3.6 doprinos brodova u područjima koja imaju brodski promet

3.7 necestovni radni strojevi

3.8 prirodni doprinos

3.9 prekogranični doprinos

3.10 ostali doprinosi

(c) detaljni podaci o mogućim mjerama za poboljšanje kvalitete zraka
7.Detaljni podaci o onim mjerama ili projektima za poboljšanje, koji su postojali prije 1. srpnja 2013., tj.:
(a) lokalne, regionalne, nacionalne, međunarodne mjere
(b) zabilježeni učinci tih mjera
8.Scenariji projekcija emisija
a) osnovno stanje (stanje u godini prekoračenja »x«) Početni scenarij4
b) stanje u godini donošenja akcijskog plana (projekcija stanja u godini nakon perioda važenja akcijskog plana »x+2«) Projekcijski scenarij5
c) stanje u godini ostvarivanja ciljeva (projekcija stanja nakon provedbe mjera definiranih u akcijskom planu »x+4«)
9.Detaljni podaci o onim mjerama ili projektima koji su usvojeni s ciljem smanjenja onečišćenja, nakon 1. srpnja 2013. godine
(a) popis i opis svih mjera navedenih u akcijskom planu

– popis i opis mjera sadrži

– opis mjere

– klasifikaciju, vrstu i administrativnu razinu mjere

– obuhvaćeni sektor izvora

– prostorni doseg

– procjenu troška mjere (ako je dostupan podatak)

(b) vremenski plan provedbe

– vremenski plan provedbe sadrži:

– planirani početak i kraj provedbe mjere

– ključne datume za provedbu mjere

(c) procjena planiranog poboljšanja kvalitete zraka i očekivanog vremena, potrebnog za dostizanje tih ciljeva

Pokazatelj za praćenje napretka provedbe mjere

– referentna godina od koje počinju projekcije

– referentna godina za koju se rade projekcije

– osnovno stanje

Projekcije:

– opis scenarija

– smanjenje godišnjih emisija kao rezultat provedbe mjere

– očekivani učinak na razinu koncentracija u godini projekcije6

– očekivani broj prekoračenja u godini provedbe mjere (ako je dostupno)7

10.Detaljni podaci o dugoročno planiranim ili istraživanim mjerama ili projektima
11.Popis publikacija, dokumenata, radova, itd., koji su korišteni kao dopuna podacima koji se traže na temelju ovoga Priloga


Izvor definicija: Guidance on the Commission Implementing Decision laying down rules for Directives 2004/107/EC and 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council as regards the reciprocal exchange of information and reporting on ambient air – Part II

1 Regionalni pozadinski doprinos (µg/m³) je koncentracija onečišćujućih tvari na prostornoj skali većoj od 50 km. Sastoji se od doprinosa izvan područja prekoračenja kao i od izvora koji se nalaze unutar područja prekoračenja. Ukoliko su dostupni odgovarajući podaci, regionalna pozadinska razina se treba razdvojiti na utjecaje koji su iz države članice i na prekogranične doprinose.

2 Gradski pozadinski doprinos (µg/m³) je koncentracija onečišćujućih tvari unutar gradova i naseljenih područja koje su utvrđene kao ukupne emisije grada ili aglomeracije, ali ne izravno kao lokalne emisije. Procjena razdiobe urbanog prirasta: urbana pozadinska koncentracija minus regionalna pozadinska koncentracija.

3 Lokalni doprinos (µg/m³) utvrđuje doprinose iz izvora u neposrednoj blizini. Lokalni doprinos može se procijeniti kao razlika između izmjerene ili modelirane koncentracije na mjestu prekoračenja i gradske pozadinske koncentracije.

4 Početni scenarij: scenarij emisija korišten za početne analize (bez dodanih mjera)

5 Projekcijski scenarij: scenarij emisija sa dodatnim mjerama koje se koriste za projekcijsku analizu. Uključuje dodatne mjere koje nisu uključene u početnom scenariju, treba pružiti iste podatke kao što je navedeno u početnom scenariju ali ažurirano na način da uključi učinke novog plana.

6 Očekivani učinak na razinu koncentracija u godini projekcije: smanjenje razine koncentracija treba biti pozitivan broj. Za srednje godišnje koncentracije smanjenje treba biti u µg/m³ na mjernom mjestu gdje su zabilježene najviše razine. Tamo gdje su utvrđena prekoračenja bez mjernog mjestu, treba upotrijebiti točku gdje su modelirane koncentracije najviše. Odstupanja od ovog pravila moraju biti navedena i objašnjena.

7 Očekivani broj prekoračenja u godini provedbe mjera (projekcijskoj godini): za kratkoročne granične vrijednosti to bi trebalo biti predstavljeno kao očekivani broj smanjenja prekoračenja. Smanjenje u broju prekoračenja se prikazuje kao pozitivan broj. To smanjenje treba biti izračunato na mjernoj postaji na kojoj su zabilježene najviše razine. Tamo gdje su utvrđena prekoračenja bez mjernog mjesta (tj. proizlazi iz modela) treba koristiti točke gdje su modelirane koncentracije najviše. Odstupanja od ovog pravila moraju biti označena i objašnjena u komentarima.