Pravila o izmjenama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 26/2023 (3.3.2023.), Pravila o izmjenama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

437

Na osnovi članka 16. stavka 2. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 85/06., 150/08., 71/10., 53/20. i 120/21.) i članka 27. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 70. sjednici održanoj 27. veljače 2023. godine donijelo je

PRAVILA

O IZMJENAMA PRAVILA USPOSTAVLJANJA I PROVOĐENJA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilima uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 91/13., 136/13., 21/14., 135/14., 144/14. i 42/18.) u članku 2. riječi: »(»Narodne novine«, broj 80/13.)« zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., i 98/19.)«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 8. brišu se riječi: »matični broj građana,«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 4. riječi: »(»Narodne novine«, broj 156/08. i 88/10.)« zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine«, broj 156/08., 88/10., 31/16., 116/17., 106/18. i 65/20.)«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 3. podstavcima 1. i 3. briše se riječ: »MBG«.

Članak 5.

Ova Pravila stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/23-01/56
Urbroj: 338-01-01-23-01
Zagreb, 27. veljače 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.