Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija

NN 27/2023 (8.3.2023.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija

HRVATSKA NARODNA BANKA

462

Na temelju članka 21. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 od 17. prosinca 2020. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja institucija i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 (Tekst značajan za EGP) (SL L 97, 19. 3. 2021.), članka 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070 od 14. rujna 2016. o provedbenim tehničkim standardima za predloške, definicije i informatička rješenja kojima se institucije koriste pri izvješćivanju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i nadležnih tijela u skladu s člankom 78. stavkom 2. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 328, 2. 12. 2016.), članka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/453 od 15. ožujka 2021. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih zahtjeva za izvješćivanje za tržišni rizik (Tekst značajan za EGP) (SL L 89, 16. 3. 2021.), članka 4. stavka 1. točke 3., članka 101. stavka 2. točke 6., članka 146.c, članka 162. stavka 1. i članka 290. točke 4. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020., 146/2020. i 151/2022.) te članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 77. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVJEŠTAJIMA ZA POTREBE SUPERVIZIJE KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U članku 4. stavku 1. Odluke o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 146/2021. i 108/2022.) točka 13. briše se.

Članak 2.

U Uputi za sastavljanje i dostavljanje izvještaja za potrebe supervizije, koja je sastavni dio Odluke o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija, u točki 3. podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. HNB-ov popis valuta jest popis novčanih jedinica i njihovih oznaka, koji se vodi u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o transakcijskim računima i objavljuje na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke«.

Članak 3.

Poglavlje II.2.13. Upute briše se.

Članak 4.

Točka 290. Upute mijenja se i glasi:

»290. Izvještaj S1 u obliku dokumenta u Excelu dostavlja se elektronički preko sigurnoga kanala dostave, upotrebom posebne HNB-ove internetske aplikacije. O svakoj dostavi datoteke kreditna institucija dužna je poslati obavijest na e-adresu bonitetno.izvjescivanje@hnb.hr.«.

Članak 5.

Točka 294. Upute mijenja se i glasi:

»294. Izvještaj IKP u obliku dokumenta u Excelu dostavlja se elektronički preko sigurnoga kanala dostave, upotrebom posebne HNB-ove internetske aplikacije. O svakoj dostavi datoteke kreditna institucija dužna je poslati obavijest na e-adresu bonitetno.izvjescivanje@hnb.hr.«.

Članak 6.

U točki 344. Upute riječi »te izvještaja propisanog Odlukom o izvješćivanju o izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku« brišu se.

Članak 7.

Poglavlje IV.2.3.3. Upute briše se.

Članak 8.

Tablica ispod točke 397. Upute mijenja se i glasi:

Oznaka obrascaNaziv kategorijeOznaka kategorije (AN)
DKTTroslovna oznaka valuteUpotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s HNB-ovim popisom valuta.
EVK UNT FKSZa sve važnije valuteUpotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s HNB-ovim popisom valuta.
EVK UNT PKSZa sve važnije valuteUpotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s HNB-ovim popisom valuta.
EVK OS FKSZa sve važnije valuteUpotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s HNB-ovim popisom valuta.
EVK OS PKSZa sve važnije valuteUpotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s HNB-ovim popisom valuta.
EVK NDPSZa sve važnije valuteUpotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s HNB-ovim popisom valuta.
EVK ZBRZa sve važnije valuteUpotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s HNB-ovim popisom valuta.

Članak 9.

Tablica ispod točke 399. Upute mijenja se i glasi:

Br.Naziv poljaOznaka izvještaja
EVK UNT FKSEVK UNT PKSEVK OS FKSEVK OS PKSEVK NDPSEVK ZBRNKPDKTKT-DS
Zaglavlje (prvi slog)
1.Oznaka retka
2.Kreditna institucija MBR
3.Datum stanja
4.Oznaka izvješća
5.Broj redaka u datoteci
6.Ime osobe
7.Telefon
8.Elektronička pošta
9.Kreditna institucija OIB
10.Napomena
Obrasci (ostali slogovi)
1.Oznaka retka
2.Obrazac
3.Strana
4.Redni broj retka
5.Razina grupiranja
6.Prvi u grupi
7.Posljednji u grupi
8.Tag1
9.Iznos1a
10.Tag2
11.Iznos2
12.Tag3
13.Iznos3
14.Tag4
15.Iznos4
16.Tag5
17.Iznos5
18.Tag6
19.Iznos6
20.Tag7
21.Iznos7
22.Tag8
23.Iznos8
24.Tag9
25.Iznos9
26.Tag10
27.Iznos10
28.Tag11
29.Iznos11
30.Tag12a
31.Iznos12
32.Tag13
33.Iznos13
34.Tag14
35.Iznos14
36.Tag15
37.Iznos15
38.Tag16
39.Iznos16
40.Tag17
41.Iznos17
42.Tag18
43.Iznos18
44.Tag19
45.Iznos19
46.Tag20
47.Iznos20
48.Tag21
49.Iznos21
50.Tag22
51.Iznos22
52.Datum1
53.Datum²
54.Datum3
55.Datum4
56.Oznaka 1
57.Oznaka 2
58.Oznaka 3
59.Oznaka 4
60.Oznaka 5a
61.Oznaka 6
62.Valuta
63.Zemlja
64.Naziv


Članak 10.

Tablica ispod točke 401. Upute mijenja se i glasi:

Oznaka izvještajaNekonsolidirani privremeni izvještajKonsolidirani privremeni izvještajNekonsolidirani revidirani izvještajKonsolidirani revidirani izvještaj
»NP«»KP«»NR«»KR«
EVK UNT FKS
EVK UNT PKS
EVK OS FKS
EVK OS PKS
EVK NDPS
EVK ZBR
NKP
DKT
KT-DS

Članak 11.

U Prilogu I. Upute, u tablici u poglavlju I.1.2. redci 1158, 2158, 3158, 4158, 5158, 6158, 7158, 1159, 2159, 3159, 4159, 5159, 6159, 7159, 1160, 2160, 3160, 4160, 6160, 7160, 1218, 2218, 3218, 4218, 5218, 6218, 7218, 1219, 2219, 3219, 4219, 5219, 6219, 7219, 1220, 2220, 3220, 4220, 5220, 6220 i 7220 mijenjaju se i glase:

Izvještaj o izloženosti kreditnom riziku po rizičnim skupinama (RS4)IzvješćeSektorP porezni brojDržavaInstrumentPortfeljRizična skupinaVrsta iznosa
+
Vrsta iznosa –
Izračun
12345678910
Ostala potraživanjaRS41158AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRA101, 08, 1207 
 
RS42158AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRA201, 08, 1207 
 
RS43158AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRB101, 08, 1207 
 
RS44158AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRB201, 08, 1207 
 
RS45158AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRB301, 08, 1207 
 
RS46158AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRCC01, 08, 1207 
 
RS47158 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1158 +... + P6158)
Dospjela ostala potraživanjaRS41159AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRA102 
 
 
RS42159AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRA202 
 
 
RS43159AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRB102 
 
 
RS44159AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRB202 
 
 
RS45159AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRB302 
 
 
RS46159AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRCC02 
 
 
RS47159 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1159 +... + P6159)
Umanjenje vrijednosti ukupnih ostalih potraživanjaRS41160AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRA105 
 
 
RS42160AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRA205 
 
 
RS43160AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRB105 
 
 
RS44160AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRB205 
 
 
RS45160AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRB305 
 
 
RS46160AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRCC05 
 
 
RS47160 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1160 +... + P6160)
Ostala potraživanjaRS41218AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999FOSA110, 12 
 
 
RS42218AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999FOSA210, 12 
 
 
RS43218AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999FOSB110, 12 
 
 
RS44218AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999FOSB210, 12 
 
 
RS45218AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999FOSB310, 12 
 
 
RS46218AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999FOSCC10, 12 
 
 
RS47218 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1218 +... + P6218)
Dospjela ostala potraživanjaRS41219AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999FOSA102 
 
 
RS42219AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999FOSA202 
 
 
RS43219AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999FOSB102 
 
 
RS44219AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999FOSB202 
 
 
RS45219AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999FOSB302 
 
 
RS46219AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999FOSCC02 
 
 
RS47219 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1219 +... + P6219)
Umanjenje vrijednosti ukupnih ostalih potraživanjaRS41220AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999FOSA105 
 
 
RS42220AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999FOSA205 
 
 
RS43220AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999FOSB105 
 
 
RS44220AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999FOSB205 
 
 
RS45220AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999FOSB305 
 
 
RS46220AA***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999FOSCC05 
 
 
RS47220 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1220 +... + P6220)Članak 12.

U Prilogu I. Upute, u tablici u poglavlju I.2.2. redci 1056, 2056, 3056, 4056, 5056, 6056, 7056, 8056, 9056, 1078, 2078, 3078, 4078, 5078, 6078, 7078, 8078, 9078, 1083, 2083, 3083, 4083, 5083, 6083, 7083, 8083 i 9083 na stranicama A, B, C i D mijenjaju se i glase:

Izvještaj o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima (DNP1)IzvješćeSektorP porezni brojDržavaInstrumentPortfeljVremenski razredVrsta iznosa
+
Izračun
123456789
OSTALA
POTRAŽIVANJA
DNP1A1056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV100018 
 
DNP1A2056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV100118 
 
DNP1A3056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV100218 
 
DNP1A4056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV100318 
 
DNP1A5056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV100418 
 
DNP1A6056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV100518 
 
DNP1A7056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV100618 
 
DNP1A8056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV100718 
 
DNP1A9056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV100818 
 
DNP1B1056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV100918 
 
DNP1B2056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV101018 
 
DNP1B3056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV101118 
 
DNP1B4056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV101218 
 
DNP1B5056 
 
 
 
 
 
 
 
DNP1([A]P1056 + … + [B]P4056)
OSTALA
POTRAŽIVANJA
DNP1A1078AE***A9996, A9997, A9999FOSV100018 
 
DNP1A2078AE***A9996, A9997, A9999FOSV100118 
 
DNP1A3078AE***A9996, A9997, A9999FOSV100218 
 
DNP1A4078AE***A9996, A9997, A9999FOSV100318 
 
DNP1A5078AE***A9996, A9997, A9999FOSV100418 
 
DNP1A6078AE***A9996, A9997, A9999FOSV100518 
 
DNP1A7078AE***A9996, A9997, A9999FOSV100618 
 
DNP1A8078AE***A9996, A9997, A9999FOSV100718 
 
DNP1A9078AE***A9996, A9997, A9999FOSV100818 
 
DNP1B1078AE***A9996, A9997, A9999FOSV100918 
 
DNP1B2078AE***A9996, A9997, A9999FOSV101018 
 
DNP1B3078AE***A9996, A9997, A9999FOSV101118 
 
DNP1B4078AE***A9996, A9997, A9999FOSV101218 
 
DNP1B5078 
 
 
 
 
 
 
 
DNP1([A]P1078 + … + [B]P4078)
OstaloDNP1A1083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV100018, 19 
 
DNP1A2083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV100118, 19 
 
DNP1A3083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV100218, 19 
 
DNP1A4083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV100318, 19 
 
DNP1A5083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV100418, 19 
 
DNP1A6083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV100518, 19 
 
DNP1A7083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV100618, 19 
 
DNP1A8083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV100718, 19 
 
DNP1A9083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV100818, 19 
 
DNP1B1083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV100918, 19 
 
DNP1B2083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV101018, 19 
 
DNP1B3083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV101118, 19 
 
DNP1B4083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV101218, 19 
 
DNP1B5083 
 
 
 
 
 
 
 
DNP1([A]P1083 + … + [B]P4083)
OSTALA
POTRAŽIVANJA
DNP1C1056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV100002 
 
DNP1C2056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV100102 
 
DNP1C3056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV100202 
 
DNP1C4056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV100302 
 
DNP1C5056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV100402 
 
DNP1C6056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV100502 
 
DNP1C7056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV100602 
 
DNP1C8056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV100702 
 
DNP1C9056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV100802 
 
DNP1D1056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV100902 
 
DNP1D2056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV101002 
 
DNP1D3056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV101102 
 
DNP1D4056AE***A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATRV101202 
 
DNP1D5056 
 
 
 
 
 
 
 
DNP1([C]P1056 + … + [D]P4056)
OSTALA
POTRAŽIVANJA
DNP1C1078AE***A9996, A9997, A9999FOSV100002 
 
DNP1C2078AE***A9996, A9997, A9999FOSV100102 
 
DNP1C3078AE***A9996, A9997, A9999FOSV100202 
 
DNP1C4078AE***A9996, A9997, A9999FOSV100302 
 
DNP1C5078AE***A9996, A9997, A9999FOSV100402 
 
DNP1C6078AE***A9996, A9997, A9999FOSV100502 
 
DNP1C7078AE***A9996, A9997, A9999FOSV100602 
 
DNP1C8078AE***A9996, A9997, A9999FOSV100702 
 
DNP1C9078AE***A9996, A9997, A9999FOSV100802 
 
DNP1D1078AE***A9996, A9997, A9999FOSV100902 
 
DNP1D2078AE***A9996, A9997, A9999FOSV101002 
 
DNP1D3078AE***A9996, A9997, A9999FOSV101102 
 
DNP1D4078AE***A9996, A9997, A9999FOSV101202 
 
DNP1D5078 
 
 
 
 
 
 
 
DNP1([C]P1078 + … + [D]P4078)
OstaloDNP1C1083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV100002,04 
 
DNP1C2083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV100102,04 
 
DNP1C3083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV100202,04 
 
DNP1C4083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV100302,04 
 
DNP1C5083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV100402,04 
 
DNP1C6083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV100502,04 
 
DNP1C7083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV100602,04 
 
DNP1C8083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV100702,04 
 
DNP1C9083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV100802,04 
 
DNP1D1083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV100902,04 
 
DNP1D2083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV101002,04 
 
DNP1D3083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV101102,04 
 
DNP1D4083AE***A0502, A0503, A9999FOP, FOB, TRGV101202,04 
 
DNP1D5083 
 
 
 
 
 
 
 
DNP1([A]P1083 + … + [B]P4083)Članak 13.

U Prilogu I. Upute, u tablici u poglavlju I.5.2. redak 4001 mijenja se i glasi:

Izvještaj o izloženostima prema osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom (POKI3)IzvješćeInstrumentPortfeljVrsta iznosa
+
Vrsta iznosa –
Izračun
123456
Dužnik APOKI34001AA, AF, ANA0603, A0701, A0702, A9993, A9996, A9997, A9998, A9999ATR, FOS, FOP, FOB, XXX01, 02, 03, 04, 08, 10, 1205, 06, 07 
POKI34001AA, AF, ANA02*, A03*, A04*, A05*, A0603, A0701, A9993, A9996, A9997, A9998, A9999DIP, GOP01, 02, 03, 04, 08, 10, 1205, 06, 07 

Članak 14.

U Prilogu I. Upute, u tablici u poglavlju I.9.2. redci 4006 i 5006 mijenjaju se i glase:

Izvještaj o materijalnoj imovini (MIKI4)IzvješćeInstrumentPortfeljStjecanje imovineKorištenje imovineDani stjecanjaVrsta iznosa
+
Vrsta iznosa –
Izračun
123456789
Ostala materijalna imovinaMIKI44006AMA0807, A0907DIP, GOP*NIJE (03)*1005 
MIKI44006AMA1005DIP, GOP***10 
 
MIKI45006AMA0907**03*01, 1005 
MIKI45006AMA1005XXX***0105 

Članak 15.

U Prilogu I. Upute, u tablici u poglavlju I.11.2. redak 8001 na stranici A i redak 2001 na stranici D mijenjaju se i glase:

Izvještaj o izloženostima prema dužnicima (ID5)IzvješćeMatični brojInstrumentPortfeljUgrađeni derivatRizična skupinaVrsta iznosa
+
Vrsta iznosa –
Izračun
123456789
Dužnik AID5A8001AA, AF, AN*A0701, A9996, A9997, A9998, A9999ATR, FOS*A1, A2, B1, B2, B3, CC01, 02, 08, 10, 1207 
ID5D2001AA, AF, AN*A02*, A03*, A04*, A05*, A0603, A0701, A9993, A9996, A9997, A9998, A9999GOP, DIP**01, 02, 03, 04, 08, 10, 1205, 06, 07 

Članak 16.

U Prilogu I. Upute poglavlje I.13. briše se.

Članak 17.

Posljednji revidirani Izvještaj o preostalom dospijeću potraživanja i obveza (ROC2) u skladu s Odlukom o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 146/2021. i 108/2022.) kreditna institucija dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci sa stanjem na dan 31. prosinca 2022. najkasnije do 31. ožujka 2023.

Članak 18.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 31. ožujka 2023.

O. br: 69-091/02-23/BV
Zagreb, 27. veljače 2023.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.