Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova u svrhu stjecanja prava vlasništva Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama

NN 28/2023 (10.3.2023.), Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova u svrhu stjecanja prava vlasništva Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama

Vlada Republike Hrvatske

469

Na temelju članka 74. stavka 4. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 21/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. ožujka 2023. donijela

UREDBU

O POSTUPCIMA KOJI PRETHODE SKLAPANJU PRAVNIH POSLOVA U SVRHU STJECANJA PRAVA VLASNIŠTVA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se postupak i procjena utvrđivanja vrijednosti nekretnina za stjecanje prava vlasništva Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i njihovim raspolaganjem temeljem Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama prije svakog stjecanja nekretnina vrši procjenu tržišne vrijednosti nekretnina po žurnom postupku ne dužem od 15 dana.

(2) Procjenu tržišne vrijednosti nekretnina iz stavka 1. ovog članka obavlja osoba koja je za to ovlaštena propisima kojima je uređeno područje procjena vrijednosti nekretnina.

(3) Osoba ovlaštena za izradu procjembenog elaborata kojim se utvrđuju tržišne vrijednosti nekretnina iz stavka 2. ovog članka odabire se provedbom odgovarajućeg postupka nabave.

II. STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NEKRETNINE U SVRHU PRIVREMENOG i TRAJNOG STAMBENOG ZBRINJAVANJA DOK TRAJE OBNOVA ODNOSNO IZGRADNJA

Članak 3.

(1) Stjecanje prava vlasništva na nekretninama u svrhu privremenog i trajnog zbrinjavanja dok traje obnova odnosno izgradnja provodi se putem otvorenog poziva za iskaz interesa za kupnju kojeg je objavila Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, a u suradnji s ministarstvom nadležnim za provođenje obnove (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te županijama, gradovima i općinama stradalim u potresu.

(2) Otvoreni poziv Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za iskazom interesa za prodajom nekretnina, objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Ministarstva.

(3) Zaprimljeni iskaz interesa za prodaju nekretnina ujedno se smatra ponudom za prodaju nekretnine.

Članak 4.

(1) Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprima i obrađuje sve ponude za prodaju nekretnine.

(2) Ponuda za prodaju nekretnine sadrži:

– ime, prezime, adresu, OIB vlasnika (pravna ili fizička osoba)

– opis nekretnine

– izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu koja je predmet ponude, ne stariji od 15 dana od dana dostave ponude

– opis opreme nekretnine (zidne i podne obloge, grijanje, sanitarije i sl.)

– podatak o godini izgradnje nekretnine

– dokaz o legalnosti građevine (uporabna dozvola ili dr.)

– ukupnu cijenu za ponuđenu nekretninu i pripadajuće dijelove.

Članak 5.

(1) Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, po zaprimanju ponuda, u suradnji s Ministarstvom, pregledava i ocjenjuje dostavljene ponude te obilazi ponuđene nekretnine i naručuje procjenu tržišne vrijednosti prihvatljivih nekretnina.

(2) Najviša cijena nekretnine koja se kupuje za privremeno ili trajno stambeno zbrinjavanje određuje se u iznosu do 2.000,00 eura/m2 za područje Grada Zagreba, odnosno do 1.750,00 eura/m2 za Krapinsko-zagorsku županiju, Zagrebačku županiju, Sisačko-moslavačku županiju i Karlovačku županiju.

(3) Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama ovlaštena je kupiti nekretninu koja udovoljava potrebama i to po procijenjenoj tržišnoj vrijednosti nekretnine, s time da ne prelazi cijenu određenu stavkom 2. ovoga članka.

(4) Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama može predložiti Ministarstvu donošenje odluke o kupnji nekretnine po cijeni do 20 % višoj od procjene njene tržišne vrijednosti, s time da ni u tom slučaju najviša cijena nekretnine ne može biti viša od najviše cijene određene stavkom 2. ovoga članka.

Članak 6.

(1) Na temelju provedenog postupka i zaprimljenih ponuda za prodaju nekretnina, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama predlaže Ministarstvu donošenje odluke o kupnji nekretnine.

(2) Na temelju odluke Ministarstva, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama sklapa kupoprodajni ugovor s odabranim ponuditeljem, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog općinskog državnog odvjetništva.

(3) Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama sklapa kupoprodajni ugovor s odabranim ponuditeljem, sukladno ovoj Uredbi i podzakonskim propisima koji uređuju poslovanje Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

(4) U slučaju donošenja odluke o kupnji nekretnine u odnosu na koju je u svrhu dovođenja do faze useljivosti potrebno izvršiti određene građevinske, obrtničke ili instalaterske manje složene radove, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama ovlaštena je poduzeti sve potrebne radnje u svrhu dovođenja nekretnine u fazu useljivosti.

Članak 7.

(1) Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama provodi zamjenu prava vlasništva umjesto obnove ili izgradnje na nekretninama koje su od ranije u vlasništvu Republike Hrvatske ili su stečene od strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u vlasništvo Republike Hrvatske sukladno članku 6. stavku 2. ove Uredbe:

– s vlasnicima odnosno suvlasnicima konstrukcijski oštećenih ili uništenih obiteljskih kuća ili vlasnicima posebnih suvlasničkih dijelova stambene namjene (stan) koji su rješenjem na temelju Zakona ostvarili pravo na popravak konstrukcije ili gradnju, a na osnovi čijeg je prijedloga za zamjenu nekretnina Ministarstvo donijelo odluku o zamjeni nekretnina

– s vlasnicima odnosno suvlasnicima uništene zgrade na području Grada Zagreba odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalazi uništena zgrada za koje je Ministarstvo donijelo rješenje o zamjeni nekretnina i to uništene zgrade davanjem vlasniku odnosno suvlasniku u vlasništvo stana odgovarajuće veličine.

(2) Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama stječe pravo vlasništva na nekretninama u svrhu trajnog stambenog zbrinjavanja sklapanjem kupoprodajnog ugovora, a potom sklapa ugovor o zamjeni prava vlasništva umjesto obnove ili izgradnje.

(3) Na stavke 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se članci 3., 4., 5. i 6. ove Uredbe.

III. STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA ZEMLJIŠTA ZA GRADNJU

Članak 8.

(1) Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama ovlaštena je stjecati pravo vlasništva na zemljištu za gradnju.

(2) Građevinsko zemljište za potrebe izgradnje građevina temeljem odredbe članka 89. Zakona osigurat će se putem gradova, općina i županija na čijem se području planira izgradnja odnosno iz nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske ukoliko ista raspolaže građevinskim zemljištem na području na kojem se planira izgradnja.

(3) Ukoliko se zemljište ne može osigurati temeljem stavka 2. ovoga članka, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama provodi otvoreni odnosno javni poziv za kupnju zemljišta.

(4) Javni poziv Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavljuje u jednom od dnevnih listova te na mrežnim stranicama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Ministarstva.

Članak 9.

Ponuda za prodaju zemljišta sadrži:

– ime, prezime, adresu, OIB vlasnika (pravna ili fizička osoba)

– naznaku lokacije

– upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta (izvod ili izjava ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana objave poziva) za pravnu osobu

– zemljišnoknjižni izvadak (ne stariji od 15 dana)

– kopiju katastarskog plana i posjedovni list

– lokacijsku informaciju

– drugu potrebnu dokumentaciju koja će biti propisana uvjetima iz javnog poziva.

Članak 10.

(1) Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, po zaprimanju ponuda, u suradnji s Ministarstvom, pregledava i ocjenjuje dostavljene ponude te obilazi i procjenjuje tržišne vrijednosti ponuđenih nekretnina.

(2) Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama ovlaštena je kupiti nekretninu koja udovoljava svim uvjetima iz javnog poziva, i to po cijeni koja ne može biti viša od procijenjene tržišne vrijednosti zemljišta.

Članak 11.

(1) Na temelju provedenog postupka, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama predlaže Ministarstvu donošenje odluke o kupnji najprikladnije nekretnine.

(2) Na temelju odluke Ministarstva, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama sklapa kupoprodajni ugovor s odabranim ponuditeljem, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog državnog odvjetništva.

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/19

Urbroj: 50301-05/20-23-1

Zagreb, 9. ožujka 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.