Uredba o sustavu jamstva podrijetla energije

NN 28/2023 (10.3.2023.), Uredba o sustavu jamstva podrijetla energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

470

Na temelju članka 10. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12., 14/14., 95/15., 102/15. i 68/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. ožujka 2023. donijela

UREDBU

O SUSTAVU JAMSTVA PODRIJETLA ENERGIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom propisuju se uvjeti i postupak vođenja sustava jamstva podrijetla energije, u Republici Hrvatskoj.

(2) Ovom Uredbom propisuje se pravo i način sudjelovanja u sustavu jamstva podrijetla energije, obveza i odgovornost nadležnog tijela za izdavanje jamstva podrijetla energije i vođenje registra jamstva podrijetla energije (u daljnjem tekstu: registar), prijenos i ukidanje jamstva podrijetla energije, dostava mjernih podataka, kontrola i nadzor, te obveza izrade godišnjeg izvješća o korištenju sustava jamstva podrijetla energije.

(3) Svrha sustava jamstva podrijetla energije je dokazivanje udjela ili količine energije u ukupnoj isporučenoj količini energije od strane opskrbljivača energije krajnjim kupcima.

(4) Ovom Uredbom se jamči da Republika Hrvatska dokazuje podrijetlo energije u skladu s objektivnim, jasnim i nediskriminirajućim kriterijima.

(5) Udjel ili količina energije u ukupnoj isporučenoj količini energije od strane opskrbljivača krajnjim kupcima dokazuje se sukladno metodologiji utvrđivanja podrijetla energije i načinu izvještavanja krajnjih kupaca, koju donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: Agencija), sukladno zakonu kojim se uređuje energetski sektor.

Članak 2.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Tekst značajan za EGP) (SL L 328, 21. 12. 2018.) u dijelu jamstva o podrijetlu energije iz obnovljivih izvora energije.

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju značenja utvrđena zakonom kojim se uređuje energetski sektor, zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije, zakonom kojim se uređuje tržište električne energije, zakonom kojim se uređuje tržište toplinske energije i zakonom kojim se uređuje tržište plina.

(2) Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

1. dražba jamstava podrijetla – postupak prodaje jamstava podrijetla električne energije proizvedene u proizvodnim postrojenjima iz sustava poticanja sudionicima dražbe

2. elektronički zahtjev – elektronička naredba unutar registra od strane korisnika registra upućena tijelu nadležnom za izdavanje jamstva o podrijetlu energije za prijenos ili ukidanje jamstva o podrijetlu energije

3. energija – energije iz obnovljivih izvora energije sukladno propisu kojim se uređuje područje obnovljivih izvora i visokoučinkovite kogeneracije, energija sukladno propisu kojim kojim se uređuje energetski sektor, uključujući električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije, električnu energiju proizvedenu iz fosilnih goriva i električnu energiju proizvedenu iz nuklearnog goriva

4. izdavanje jamstva podrijetla energije – postupak koji se provodi temeljem zahtjeva za izdavanje jamstva podrijetla energije od strane korisnika registra upućenog tijelu nadležnom za izdavanje jamstva podrijetla energije, kako bi mu se na temelju mjernih podataka određenog proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice izdalo jamstvo podrijetla energije

5. isteklo jamstvo – jamstvo podrijetla koje nije ukinuto u propisanom roku od datuma završetka proizvodnje energije za koju se izdalo, te je automatski povučeno s korisničkog računa u registru

6. korisnički račun – dio registra koji sadrži sve potrebne informacije, kao i podatke jamstva podrijetla energije s kojima raspolaže korisnik registra u skladu s odredbama ove Uredbe

7. korisnik registra – pravna ili fizička osoba koja ima otvoren korisnički račun u registru

8. Ministarstvo – ministarstvo nadležno za energetiku

9. neto proizvedena električna energija – električna energija proizvedena u proizvodnom postrojenju, odnosno proizvodnoj jedinici isporučena u elektroenergetski sustav

10. neto proizvedeni plin – plin proizveden u proizvodnom postrojenju, odnosno proizvodnoj jedinici utisnut u plinski sustav izražen u kWh

11. neto proizvedena toplinska energija – toplinska energija proizvedena u proizvodnom postrojenju, odnosno proizvodnoj jedinici isporučena u zatvoreni i centralni toplinski sustav izražen u kWh

12. niskougljični vodik – vodik čiji je energetski sadržaj dobiven iz neobnovljivih izvora i koji ispunjava kriterij praga smanjenja emisija stakleničkih plinova od 70%

13. postrojenja iz sustava poticanja – su proizvodna postrojenja tj. proizvodne jedinice povlaštenih proizvođača električne energije koji imaju važeći ugovor o otkupu električne energije sklopljen s operatorom tržišta energije primjenom Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 33/07.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12. i 144/12.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15.) i ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom primjenom Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (»Narodne novine«, br. 116/18. i 60/20.)

14. plin – plin dobiven fermentacijom i elektrokemijskim i/ili termokemijskim procesom (biometan i vodik)

15. preostala kombinacija izvora energije – ukupna godišnja kombinacija izvora energije za Republiku Hrvatsku, bez udjela obuhvaćenog poništenim jamstvima o podrijetlu

16. prijenos jamstva o podrijetlu energije – elektronički način prenošenja jamstva o podrijetlu energije između korisnika registra unutar registra i između korisnika registra i korisnika registara drugih država koja vode tijela za izdavanje jamstva podrijetla u tim državama

17. registar – elektronički sustav kojeg uspostavlja i kojeg vodi tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla energije

18. tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla energije – tijelo koje izdaje jamstvo podrijetla energije na elektronički zahtjev korisnika registra, potvrđuje prijenos jamstava podrijetla energije unutar registra, vodi registar jamstva podrijetla energije u Republici Hrvatskoj, te je ovlašteno prodavati jamstva podrijetla energije

19. ukidanje jamstva podrijetla energije – elektroničko ukidanje jamstva podrijetla energije u registru, koje se ne može više koristiti nakon što je jednom iskorišteno u svrhu objave podataka o podrijetlu energije krajnjim kupcima te se više ne može koristiti za prijenos jamstva podrijetla energije.

Članak 4.

(1) U svrhu izdavanja jamstva podrijetla energije proizvedene u proizvodnim postrojenjima, odnosno proizvodnim jedinicama u Republici Hrvatskoj vodi se registar.

(2) Način korištenja registra propisuje se pravilima o korištenju registra jamstava podrijetla energije koje, uz prethodnu suglasnost Agencije, donosi tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla energije u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište električne energije.

(3) Način izvještavanja krajnjih kupaca u Republici Hrvatskoj o udjelu, odnosno količini energije isporučene krajnjim kupcima od strane opskrbljivača energije, određuju se posebnim aktom kojega donosi Agencija sukladno zakonu kojim se uređuje energetski sektor i zakonu kojim se uređuje tržište električne energije.

(4) Izvještavanje o jamstvu podrijetla energije nije povezano s ispunjavanjem obveznih nacionalnih općih ciljeva za udio energije iz obnovljivih izvora energije i provedbom učinkovitih mjera za uporabu energije.

(5) Prijenos jamstva o podrijetlu energije, odvojeno ili zajedno s fizičkim prijenosom energije, ne utječu na odluku država članica da primjenjuju statističke prijenose, zajedničke projekte ili zajedničke programe potpore sukladno propisu kojim se uređuje područje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji za ispunjavanje izvještavanja iz stavka 4. ovoga članka, ni na izračun konačne bruto potrošnje energije iz obnovljivih izvora sukladno zakonu kojim se uređuje područje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji.

Članak 5.

(1) Za električnu energiju proizvedenu u postrojenjima iz sustava poticanja koju operator tržišta električne energije prodaje na tržištu električne energije provode se dražbe jamstava o podrijetlu električne energije.

(2) Prihodi od prodaje na dražbi jamstava podrijetla električne energije koriste se u svrhu poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije.

II. PRAVO SUDJELOVANJA U SUSTAVU JAMSTVA PODRIJETLA ENERGIJE

Članak 6.

(1) Zahtjev za otvaranje korisničkog računa može podnijeti svaka pravna i/ili fizička osoba tijelu nadležnom za izdavanje jamstva podrijetla energije.

(2) Korisnik registra može podnijeti zahtjev za registraciju sljedećih proizvodnih postrojenja u Republici Hrvatskoj:

– proizvodno postrojenje sa statusom povlaštenog proizvođača električne energije sukladno uredbi kojom se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji sukladno propisu kojim se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

– proizvodno postrojenje iz sustava poticanja

– proizvodno postrojenje sa statusom proizvođača biometana iz obnovljivih izvora energije sukladno propisu kojim se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

– proizvodno postrojenje sa statusom proizvođača vodika iz obnovljivih izvora energije sukladno propisu kojim se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

– proizvodno postrojenje sa statusom proizvođača niskougljičnog vodika sukladno uredbi kojom se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji sukladno propisu kojim se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

– proizvodno postrojenje sa statusom proizvođača toplinske energije iz obnovljivih izvora energije sukladno propisu kojim se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji.

(3) Korisnički račun omogućava postavljanje elektroničkog zahtjeva za izdavanje jamstva podrijetla energije korisniku registra prema tijelu nadležnom za izdavanje jamstva podrijetla energije, odnosno za prijenos i ukidanje jamstva podrijetla energije.

(4) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla energije donosi rješenje.

(5) Tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla energije donosi rješenje o zatvaranju korisničkog računa:

– na zahtjev korisnika registra

– u slučaju kršenja odredbi iz ove Uredbe

– u slučaju kršenja odredbi iz ugovora sklopljenog s tijelom nadležnim za izdavanje jamstva podrijetla energije.

(6) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 7.

(1) Jamstvo podrijetla energije izdano u drugoj državi članici Europske unije ili ugovornoj strani Energetske zajednice priznaje se, za potrebe dokazivanja udjela primarnih izvora energije prema krajnjim kupcima u Republici Hrvatskoj, samo ako se jamstvo podrijetla energije izdaje u skladu s odredbama ove Uredbe, te ako ne postoje sumnje u točnost, vjerodostojnost i provjerljivost takvog jamstva podrijetla energije.

(2) Republika Hrvatska ne priznaje jamstva podrijetla energije koja je izdala treća država, osim ako je Europska unija s tom trećom zemljom sklopila sporazum o uzajamnom priznavanju jamstava podrijetla energije izdanih u državama članicama Europske unije i odgovarajućih sustava jamstava podrijetla energije utvrđenih u toj trećoj zemlji, i to samo ako postoji izravan uvoz ili izvoz energije.

(3) Republika Hrvatska može odbiti priznati jamstvo podrijetla energije kad postoje utemeljene sumnje u njegovu točnost, pouzdanost i istinitost.

(4) Tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla energije dužno je izvijestiti Ministarstvo o odbijanju priznavanja jamstva podrijetla energije i razlozima za odbijanje priznavanja jamstva podrijetla energije, o čemu će Ministarstvo izvijestiti Europsku komisiju.

(5) Ako Europska komisija utvrdi da odbijanje priznanja jamstva o podrijetlu energije iz stavka 4. ovoga članka nije utemeljeno, Europska komisija može donijeti odluku kojom od tijela nadležnog za izdavanja jamstva podrijetla energije traži priznanje dotičnog jamstva o podrijetlu energije.

(6) Ako proizvođaču energije koji je stekao status povlaštenog proizvođača električne energije, status proizvođača plina iz obnovljivih izvora energije ili status proizvođača toplinske energije iz obnovljivih izvora energije za proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu takav status prestane istekom razdoblja navedenoga u rješenju o stjecanju statusa ili mu se oduzme takav status za to proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu sukladno propisu kojim se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla odbit će zahtjev za daljnjim izdavanjem jamstva podrijetla energije.

(7) Agencija je dužna o gubitku statusa iz stavka 6. ovoga članka za proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu obavijestiti tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla energije pisanim putem u roku od tri dana od dana gubitka tog statusa.

(8) Republika Hrvatska osigurava da se podrijetlo energije proizvedene iz visokoučinkovite kogeneracije može jamčiti na temelju objektivnih, transparentnih i nediskriminirajućih kriterija, a u skladu s referentnim vrijednostima učinkovitosti određenih propisom kojim se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije.

(9) Republika Hrvatska osigurava da je jamstvo podrijetla energije proizvedene iz visokoučinkovite kogeneracije usklađeno s referentnim vrijednostima iz stavka 8. ovoga članka i da sadrži najmanje podatke iz članka 11. stavaka 4. i 6. ove Uredbe.

III. TIJELO NADLEŽNO ZA IZDAVANJE JAMSTVA PODRIJETLA ENERGIJE

Članak 8.

(1) Tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla energije u Republici Hrvatskoj je HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.

(2) Tijelo iz stavka 1. ovoga članka vodi registar u Republici Hrvatskoj u skladu s pravilima o korištenju registra jamstva podrijetla energije i odredbama ove Uredbe.

IV. REGISTAR JAMSTVA PODRIJETLA ENERGIJE

Članak 9.

(1) Registar se sastoji od korisničkog računa te registarskog spisa za svaki korisnički račun.

(2) Na jedan korisnički račun može se registrirati više proizvodnih postrojenja.

(3) Registarski spis sadrži podatke i dokumentaciju vezanu za pojedina proizvodna postrojenja koja su povezana s korisničkim računom:

– obrazac zahtjeva za otvaranje korisničkog računa u registru

– podatke i dokumentaciju koji se prilažu uz zahtjev za otvaranje korisničkog računa u registru

– rješenje tijela nadležnog za izdavanje jamstva podrijetla energije kojim se odobrava otvaranje korisničkog računa u registru i

– druge podatke, za potrebe korištenja registra.

(4) Korisnički račun sadrži podatke o neto proizvodnji električne energije, neto proizvodnji toplinske energije i neto proizvodnji plina za pojedino proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu, podatke o jamstvu podrijetla energije te druge podatke u skladu s pravilima o korištenju registra jamstva o podrijetlu energije i odredbama ove Uredbe.

(5) Zbirni pregled registra vodi se u elektroničkom obliku.

(6) Zbirni pregled registra mora minimalno sadržavati:

– naziv korisničkog računa

– sjedište i adresu korisnika računa

– matični broj upisa u registar korisničkog računa

– naziv energetske i/ili druge djelatnosti korisničkog računa

– ukupni broj jamstva o podrijetlu energije na korisničkom računu.

Članak 10.

(1) Naknade za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla energije određuje Agencija, na prijedlog tijela nadležnog za izdavanje jamstva podrijetla energije, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, a na temelju opravdanih troškova vezanih uz sustav jamstva podrijetla energije.

(2) Naknade iz stavka 1. ovoga članka su namjenski prihod tijela nadležnog za izdavanje jamstva podrijetla energije.

(3) Korisnik registra plaća godišnju naknadu za vođenje korisničkog računa u registru, godišnje naknade za sva registrirana proizvodna postrojenja na svom korisničkom računu i pojedinačne naknade za izdavanje jamstva podrijetla energije i prijenos jamstva podrijetla energije.

(4) Naknade iz stavka 1. ovoga članka određuju se korisnicima registra za razdoblje ne kraće od jedne godine na temelju opravdanih troškova koji su nastali u prethodnoj kalendarskoj godini.

(5) Godišnje naknade iz stavka 3. ovoga članka korisnik registra plaća za razdoblje kalendarske godine.

V. IZDAVANJE JAMSTVA PODRIJETLA ENERGIJE

Članak 11.

(1) Elektroničko izdavanje jamstva podrijetla energije obavlja tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla energije isključivo na zahtjev korisnika registra za neto isporučenu energiju proizvodnog postrojenja koje je registrirano na korisničkom računu korisnika registra.

(2) Proizvodno postrojenje može biti registrirano samo na jednom korisničkom računu.

(3) Jamstvo podrijetla energije izdaje se za:

– električnu energiju iz obnovljivih izvora energije

– plin, uključujući biometan, vodik, niskougljični vodik

– toplinsku energiju (grijanje i/ili hlađenje)

– visokoučinkovitu kogeneraciju koja koristi kao gorivo prirodni plin.

(4) Jamstvo podrijetla energije sadrži sljedeće podatke:

– naziv prozvodnog postrojenja ili proizvodne jedinice

– vrstu primarnog izvora energije

– dodijeljeni jedinstveni registarski broj unutar registra

– datum puštanja u pogon proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice

– instaliranu snagu proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice

– datum početka proizvodnje energije za koju se izdaju jamstva podrijetla energije

– datum završetka proizvodnje energije za koju se izdaju jamstva podrijetla energije

– tehnologiju proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice

– zemlju izdavanja jedinstvenog identifikacijskog broja u kojoj je locirano proizvodno postrojenje, odnosne proizvodna jedinica

– lokaciju proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice

– identitet nadležnog tijela koje je izdalo jamstvo podrijetla energije

– datum izdavanja jamstva podrijetla energije

– oznaku koja određuje potporu u investiranju i/ili proizvodnji energije koju je predmetno proizvodno postrojenje, odnosno proizvodna jedinica, dobilo.

(5) Osim podataka iz stavka 4. ovoga članka jamstvo podrijetla energije u slučaju električne energije može sadržavati i druge podatke za potrebe korištenja registra.

(6) Osim podataka iz stavka 4. ovoga članka jamstvo podrijetla energije za visokoučinkovite kogeneracije može sadržavati i druge podatke za potrebe korištenja registra, a dodatno sadrži i sljedeće podatke:

– donju kalorijsku vrijednost izvora goriva iz kojeg je proizvedena električna energija

– količinu i uporabu toplinske energije proizvedene zajedno s električnom energijom

– nazivnu električnu i toplinsku učinkovitost proizvodnog postrojenja

– uštede primarne energije izračunate u skladu s propisom kojim se određuje stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije na temelju usklađenih referentnih vrijednosti učinkovitosti navedenih u propisu kojim se određuje stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije

– instaliranu toplinsku snagu proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice

– CO2 emisije (kg/MWh)

– uštedu CO2 emisija (kg/MWh)

– ukupnu uštedu primarne energije – uzima u obzir ukupnu ulaznu i izlaznu energiju postrojenja uključujući i kada postrojenje ne radi kao visokoučinkovita kogeneracija.

(7) Proizvodna postrojenja s visokoučinkovitom kogeneracijom su dužna dostaviti rješenje o uštedi primarne energije (UPE) koje izdaje Agencija sukladno propisima kojima se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije.

(8) Osim podataka iz stavka 4. ovoga članka jamstvo podrijetla energije u slučaju plina može sadržavati i druge podatke za potrebe korištenja registra, a dodatno sadrži i sljedeće podatke:

– vrstu plina (vodik ili biometan)

– podatak o donjoj i gornjoj ogrjevnoj vrijednosti

– kalorijsku vrijednost plina

– vrstu i udio ulaznih sirovina

– kemijski sastav plina izražen u mol%.

(9) Osim podataka iz stavka 4. ovoga članka jamstvo podrijetla energije za toplinsku energiju može sadržavati i druge podatke za potrebe korištenja registra.

(10) U jamstvima o podrijetlu energije za proizvodna postrojenja manja od 50 kW mogu biti navedene pojednostavnjene informacije.

(11) Osnovna jedinica jamstva podrijetla standardne je veličine 1 MWh.

(12) Za svaku jedinicu proizvedene energije izdaje se samo jedno jamstvo o podrijetlu energije.

(13) Ako je električna energija proizvedena iz visokoučinkovite kogeneracije uporabom obnovljivih izvora energije može se izdati samo jedno jamstvo sukladno stavku 12. ovoga članka u kojem se navode obje značajke.

(14) Opskrbljivači u svrhu izvještavanja krajnjih kupaca o jamstvu podrijetla energije iz stavka 3. ovoga članka koriste ista jamstva o podrijetlu energije za onu vrstu energije koju su dostavili.

(15) Tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla energije može odobriti zahtjev za izdavanjem jamstva podrijetla energije samo za razdoblje od kada određeno proizvodno postrojenje, odnosno proizvodna jedinica ima otvoren korisnički račun u registru.

(16) Tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla energije izdaje jamstva podrijetla energije za neto proizvedenu električnu energiju, neto proizvedenu toplinsku energiju i neto proizvedeni plin u registriranom proizvodnom postrojenju, odnosno proizvodnoj jedinici i isporučenu u elektroenergetsku mrežu, zatvoreni i centralni toplinski sustav i plinski sustav temeljem dostavljenih mjernih podataka od strane operatora sustava, odnosno distributera toplinske energije tijekom jednog obračunskog mjernog razdoblja.

(17) Obračunsko mjerno razdoblje je jedan kalendarski mjesec.

(18) Proizvedena neto električna energija, neto proizvedena toplinska energija i neto proizveden plin određenog proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice za koju se postavlja zahtjev za izdavanjem jamstva podrijetla energije, računa se do iznosa energije u cijelim MWh.

(19) Preostala količina neto proizvedene električne energije, neto proizvedenog plina i neto proizvedene toplinske energije iz stavka 18. ovoga članka, iznad cijelog MWh ulazi u iznos proizvodnje toga proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice za sljedeće obračunsko mjerno razdoblje.

(20) Za jednom proizvedenu energiju iz određenog proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice, za koju je tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla energije odobrilo izdavanje jamstva podrijetla energije, ne može se ponovno postavljati zahtjev za izdavanjem jamstva podrijetla energije za tu istu energiju.

(21) Za proizvedenu električnu energiju iz postrojenja iz sustava poticanja za koja se jamstva o podrijetlu energije provode putem dražbe jamstava o podrijetlu energije, izdaje se jamstvo podrijetla električne energije na poseban korisnički račun tijela za izdavanje jamstva podrijetla energije, namijenjen isključivo u svrhu provedbe dražbi.

(22) Za proizvedenu električnu energiju iz reverzibilnih hidroelektrana ne izdaje se jamstvo podrijetla električne energije u dijelu u kojemu je takva proizvodnja posljedica pumpnog rada hidroelektrane u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište električne energije.

(23) Tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla energije osigurava da se jamstva o podrijetlu energije izdaju, prenose i ponište elektronički, te da su točna, pouzdana i zaštićena od prijevara.

(24) Tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla energije osiguravaju da su zahtjevi za izdavanje, prijenos i poništavanje u skladu s normom CEN-EN 16325.

VI. PRIJENOS I UKIDANJE JAMSTVA PODRIJETLA ENERGIJE

Članak 12.

(1) Jamstvo o podrijetlu energije može se prenositi, neovisno o energiji na koju se odnosi između korisnika registra unutar registra i između korisnika registra i korisnika registara drugih država koja vode tijela za izdavanje jamstva podrijetla u tim državama, i ukidati neovisno o energiji na koju se odnosi, u svrhu dokazivanja udjela ili količine energije u ukupnoj isporučenoj količini energije od strane opskrbljivača energije krajnjim kupcima.

(2) Jamstvo podrijetla energije valjano je 12 mjeseci od zadnjeg dana mjeseca u kojem je proizvedena relevantna jedinica energije za koju se izdaje jamstvo podrijetla energije.

(3) Jamstvo podrijetla energije unutar propisanog roka iz stavka 2. ovoga članka, ukida se na elektronički zahtjev opskrbljivača, te više nije aktivno u registru.

(4) Jamstva o podrijetlu energije koja nisu poništena u roku iz stavka 2. ovoga članka ističu najkasnije 18 mjeseci od zadnjeg dana mjeseca u kojem je proizvedena relevantna jedinica energije za koju se izdaje jamstvo podrijetla energije.

(5) Tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla energije uključuje istekla jamstva podrijetla energije u izračun svoje preostale kombinacije izvora energije.

(6) Za potrebe izvještavanja opskrbljivača električne energije o udjelima ili količini energije obnovljivih izvora energije u svojoj kombinaciji izvora energije, u računima ili uz njih, te u promidžbenim materijalima koji su dostupni krajnjim kupcima, u kojima se specificiraju udjeli svakog izvora energije u sveukupnoj strukturi energenata opskrbljivača energije tijekom prethodne godine, a tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla će takvom korisniku registra ukinuti jamstvo o podrijetlu najkasnije šest mjeseci nakon isteka razdoblja valjanosti jamstva o podrijetlu energije.

(7) Kad opskrbljivač elektičnom energijom mora dokazati udio ili količinu energije iz stavka 6. ovoga članka, on to čini s pomoću jamstva podrijetla energije osim za udio svoje kombinacije izvora energije koji odgovara komercijalnim ponudama bez praćenja, ako postoje, za koje se opskrbljivač električnom energijom može koristiti preostalom kombinacijom izvora energije.

Članak 13.

S ukinutim jamstvom podrijetla energije ne može se više obavljati prijenos jamstava podrijetla energije, osim u slučaju pogreške kada tijelo za izdavanje jamstva podrijetla energije ispravlja grešku sukladno pravilima kojim se uređuje vođenje registra jamstva podrijetla energije.

Članak 14.

Tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla energije jedino je ovlašteno izvršiti povlačenje već izdanog jamstva podrijetla energije, u slučaju pogreške prilikom njegovog izdavanja i prijenosa, te u slučaju zatvaranja korisničkog računa.

VII. DOSTAVA MJERNIH PODATAKA

Članak 15.

(1) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su dostavljati tijelu nadležnom za izdavanje jamstva podrijetla električne energije, mjerne podatke s obračunskog mjernog mjesta proizvodnog postrojenja odnosno proizvodne jedinice, upisanih u registar, a koje je priključeno na njihovu elektroenergetsku mrežu.

(2) Operator transportnog sustava i operator distribucijskog sustava plina dužni su dostavljati tijelu nadležnom za izdavanje jamstva podrijetla energije, mjerne podatke s obračunskog mjernog mjesta proizvodnog postrojenja odnosno proizvodne jedinice, upisanih u registar, a koje je priključeno na njihov plinski sustav, u skladu s mrežnim pravilima transportnog, odnosno mrežnim pravilima distribucijskog sustava.

(3) Distributer toplinske energije dužan je dostavljati tijelu nadležnom za izdavanje jamstva podrijetla energije, mjerne podatke s obračunskog mjernog mjesta proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice upisanih u registar, a koje je priključeno na centralni toplinski sustav.

(4) U slučaju zatvorenog distribucijskog sustava, zatvorenog toplinskog sustava i zatvorenog distribucijskog plinskog sustava, podatke iz stavka 1. ovoga članka dostavlja nadležni operator distribucijskog sustava, distributer toplinske energije, odnosno operator distribucijskog sustava plina.

(5) Unos mjernih podataka iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka u registar obavlja tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla energije ili operatori sustava iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, odnosno distributer toplinske energije iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Mjerni podaci za izdavanje jamstva podrijetla plina moraju biti izmjereni sukladno odredbama propisa kojima se uređuje područje mjeriteljstva, posebice u smislu zahtjeva iz Direktive 2014/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje mjernih instrumenata na tržištu (preinačena) (Tekst značajan za EGP) (SL L 96, 29. 3. 2014.).

(7) Na zahtjev tijela nadležnog za izdavanje jamstva podrijetla energije, operatori sustava iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, odnosno distributer toplinske energije iz stavka 3. ovoga članka dužni su dostaviti mjerne podatke proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice za koje se na temelju rješenja iz članka 6. stavka 4. ove Uredbe otvara korisnički račun, a koji očitavaju početno mjerno stanje tog proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice u registru.

(8) Za točnost dostavljenih mjernih podataka iz stavaka 1., 2., 3. i 7. ovoga članka odgovaraju operatori sustava iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, odnosno distributer toplinske energije iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 16.

(1) Operatori sustava iz članka 15. stavaka 1. i 2. ove Uredbe, odnosno distributer toplinske energije iz članka 15. stavka 3. ove Uredbe obvezni su mjerne podatke dostaviti tijelu nadležnom za izdavanje jamstva podrijetla energije do 10. dana u tekućem mjesecu za proizvedenu energiju u prethodnom mjesecu.

(2) Operatori sustava iz članka 15. stavaka 1. i 2. ove Uredbe, odnosno distributer toplinske energije iz članka 15. stavka 3. ove Uredbe dužni su ispravke mjernih podataka iz stavka 1. ovoga članka, izvršiti i dostaviti tijelu nadležnom za izdavanje jamstva podrijetla energije zaključno do 20. dana u tekućem mjesecu, za mjerne podatke koji se odnose na prethodni mjesec.

(3) Ukoliko se naknadno utvrdi netočnost podataka, tada će se za istu količinu umanjiti ili povećati količina izdanih jamstava podrijetla energije u narednom razdoblju.

(4) Ukoliko je izdano više jamstava podrijetla energije nego što je naknadno utvrđeno u ispravljenim podacima i preneseno u registre drugih domena, tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla energije će, u koordinaciji s nadležnim tijelom za izdavanje jamstva podrijetla iz druge domene, predmetnu razliku ispraviti.

Članak 17.

(1) U registar se unose podaci o neto proizvedenoj električnoj energiji, neto proizvedenoj toplinskoj energiji i neto proizvedenom plinu za proizvodno postrojenje, odnosno za proizvodnu jedinicu, izmjereni na obračunskim mjernim mjestima proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice.

(2) Svako obračunsko mjerno mjesto proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice mora imati jedinstvenu oznaku, a u skladu s mrežnim pravilima operatora sustava iz članka 15. stavaka 1. i 2 ove Uredbe, odnosno distributera toplinske energije iz članka 15. stavka 3. ove Uredbe.

(3) Operatori sustava iz članka 15. stavaka 1. i 2. ove Uredbe, odnosno distributer toplinske energije iz članka 15. stavka 3. ove Uredbe, dužni su tijelu nadležnom za izdavanje jamstva podrijetla energije dostaviti oznaku obračunskog mjernog mjesta prilikom dodjele ili promjene oznake proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice koje je registrirano u registru.

VIII. KONTROLA I NADZOR

Članak 18.

(1) Proizvođač plina je dužan jednom godišnje dostaviti uzorak plina nadležnom operatoru plinskog sustava, odnosno operatoru transportnog sustava, kako bi se utvrdila ispravnost mjernih podataka i konverzije energenta.

(2) Nadležni operator plinskog sustava iz stavka 1. ovoga članka u okviru svoje nadležnosti i pravila iz regulatornog okvira za područje plina izvršava nadzor nad uzorkovanom količinom plina iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Agencija nadzire izdavanje, prijenos i poništavanje jamstva o podrijetlu energije.

Članak 19.

Količina, kvaliteta i tlak izmjerenog plina mora biti u skladu s propisom kojim se uređuju mrežna pravila distribucijskog sustava i mrežna pravila transportnog sustava.

IX. IZVJEŠTAVANJE

Članak 20.

(1) Tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla energije dužno je do 30. travnja tekuće godine izraditi godišnje izvješće o korištenju sustava jamstva podrijetla energije u prethodnoj godini i dostaviti ga Ministarstvu radi izvješćivanja Europske komisije.

(2) Godišnje izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži pregled svih proizvodnih postrojenja, odnosno proizvodnih jedinica upisanih u registar, te pregled svih izvršenih elektroničkih prijenosa jamstva podrijetla energije tijekom razdoblja izvješćivanja.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla energije dužno je izvršiti nadogradnju registra u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 22.

Postupci započeti do stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se sukladno odredbama Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije (»Narodne novine«, br. 84/13., 20/14., 108/15. i 55/19.).

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije (»Narodne novine«, br. 84/13., 20/14., 108/15. i 55/19.).

Članak 24.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/79

Urbroj: 50301-05/27-23-4

Zagreb, 9. ožujka 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.