Pravilnik o provedbi Mjere 2. iz programa državne Potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

NN 28/2023 (10.3.2023.), Pravilnik o provedbi Mjere 2. iz programa državne Potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede

492

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE 2. IZ PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENE ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Mjere 2. Potpora za dodatne troškove nastale zbog iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/22-04/477, urbroj: 50302-05/14-22-1 od 9. prosinca 2022. godine i klasa: 022-03/23-04/39, urbroj: 50301-05/31-23-3 od 16. veljače 2023. godine (u daljnjem tekstu: Program).

Dodjela potpore

Članak 2.

(1) Potpora iz Programa dodjeljuje se na temelju Komunikacije Komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 28. listopada 2022. (SL C 426/1, 9. 11. 2022.) (u daljnjem tekstu: Privremeni krizni okvir).

(2) Potpora iz Programa spojiva je s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU) te prijavljena Europskoj komisiji na ocjenu u skladu sa člankom 108. stavkom 3. UFEU.

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »korisnik« je svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete Programa i ovoga Pravilnika

2. »mikro, mala i srednja poduzeća« definirana su člankom 2. Priloga 1. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327/1, 21. 12. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba o poljoprivrednom izuzeću)

3. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao fizičke osobe u smislu ovog Pravilnika smatraju se mikro i malim poduzećima

4. »geotagirana fotografija« je fotografija koja sadrži geografsku lokaciju. Nastaje dodjelom geografske širine i dužine fotografiji, a dodatno može prikazivati i nadmorsku visinu, smjer i druge informacije. Automatsko geotagiranje koristi ugrađeni globalni pozicijski sustav (GPS) u uređaju za fotografiranje.

Mjera u provedbi Programa

Članak 4.

Mjera u provedbi Programa iz članka 1. ovoga Pravilnika je:

Mjera 2. Potpora za dodatne troškove nastale zbog iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 5.

(1) Potpora se ne može dodijeliti poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

(2) Potpora na temelju ovog Programa ne dodjeljuje se poduzetnicima na koje se primjenjuju sankcije koje je donijela EU, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

– osobe, subjekte ili tijela posebno navedene u pravnim aktima kojima se izriču te sankcije

– poduzetnike koji su u vlasništvu ili pod kontrolom osoba, subjekata ili tijela na koje se primjenjuju sankcije koje je donijela EU ili

– poduzetnike koji djeluju u sektorima na koje se primjenjuju sankcije koje je donijela EU, u mjeri u kojoj bi se potporom ugrozili ciljevi odgovarajućih sankcija.

(3) Prihvatljivi korisnici potpore u Mjeri 2. su mikro, mala i srednja poduzeća, definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću, te velika poduzeća koja prerađuju poljoprivredne proizvode životinjskog i/ili ne-životinjskog podrijetla te udovoljavaju jednom od navedenih uvjeta:

a) Upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla u Odjeljak I – Meso domaćih kopitara i papkara i/ili Odjeljak II -Meso peradi i lagomorfa, SANTE djelatnost »SH«.

b) Upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla u Odjeljak I – Meso domaćih kopitara i papkara i/ili Odjeljak II – Meso peradi i lagomorfa i/ili Odjeljak 0 – Opće aktivnosti, SANTE djelatnost »CS« i »PP«, te kao glavnu djelatnost prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/07) (u daljnjem tekstu: NKD) imaju na razini razreda jednu od sljedećih djelatnosti: 10.11. Prerada i konzerviranje mesa, 10.12. Prerada i konzerviranje mesa peradi, 10.13. Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi.

c) Upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla Odjeljak IX – Sirovo mlijeko i mliječni proizvodi, a koji u 2022. godini imaju evidentiran otkup mlijeka od primarnih proizvođača ili upisana u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskoga podrijetla s opisom djelatnosti »prerada mlijeka na gospodarstvu«.

d) Upisana u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata te pripadaju u kategoriju objekta koji obavlja djelatnost proizvodnje, prerade i prometa hrane ne-životinjskog podrijetla i mješovite hrane te dodataka prehrani s naznakom opisa djelatnosti objekta »prerada« i/ili »proizvodnja«, te kao glavnu djelatnost prema NKD-u imaju na razini razreda jednu od sljedećih djelatnosti: 10.31. Prerada i konzerviranje krumpira, 10.32. Proizvodnja sokova od voća i povrća, 10.39. Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća.

e) Upisana u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata te pripadaju u kategoriju objekta koji obavlja djelatnost proizvodnje, prerade i prometa hrane ne-životinjskog podrijetla i mješovite hrane te dodataka prehrani, s naznakom opisa djelatnosti objekta »prerada« i/ili »proizvodnja«, te kao glavnu djelatnost prema NKD-u imaju na razini razreda jednu od sljedećih djelatnosti: 10.41. Proizvodnja ulja i masti, 10.61. Proizvodnja mlinskih proizvoda, 10.81. Proizvodnja šećera.

(4) Podnositelj iz stavka 3. točke c) ovoga članka, upisan u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla Odjeljak IX – Sirovo mlijeko i mliječni proizvodi, koji prerađuje isključivo mlijeko proizvedeno na vlastitom gospodarstvu mora imati u Jedinstvenom registru domaćih životinja u 2022. godini upisana grla mliječnih i/ili kombiniranih pasmina.

(5) Podnositelji iz stavka 3. točaka d) i e) ovoga članka koji prerađuju isključivo vlastite poljoprivredne proizvode moraju imati evidentirane površine u ARKOD evidenciji.

Prihvatljivi troškovi

Članak 6.

(1) Za Mjeru 2. prihvatljivi troškovi izračunavaju se na temelju povećanja troškova prirodnog plina i/ili električne energije, a izračunavaju se pomoću sljedeće formule:

(p(t) – p(ref) * 1,5) * q(t)

gdje je:

p – jedinična cijena u kn/ kWh (EUR/kWh);

q – količina prirodnog plina i/ili električne energije kupljena od dobavljača u kWh (potrošena količina);

ref – referentno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine;

t – određeni mjesec u razdoblju potpore od 1. veljače do 31. prosinca 2022. godine.

(2) U izračunu prihvatljivog troška iz stavka 1. ovoga članka, za razdoblje od 1. rujna 2022. godine, količina prirodnog plina i/ili električne energije korištena za izračun prihvatljivog troška ne može biti veća od 70 % potrošnje korisnika u istom razdoblju 2021. godine.

(3) Količine energenata za izračun prihvatljivog troška su isključivo količine nabavljene od vanjskih dobavljača koje je prihvatljiv korisnik potrošio kao krajnji potrošač. Količine nabavljene od strane dobavljača koji je dio istog poduzetnika kao i prihvatljiv korisnik, te cijene po jedinici energenata nabavljene od istih ne uzimaju se u obzir pri izračunu prihvatljivog troška.

Oblik i način dodjele potpore

Članak 7.

(1) Potpora u Mjeri 2. dodjeljuje se u skladu s odjeljkom 2.4., točkom 66. Privremenog kriznog okvira u obliku izravnih bespovratnih sredstava.

a) najviši iznos potpore po korisniku ni u jednom trenutku ne prelazi 50% prihvatljivih troškova,

b) ukupni iznos potpore ne može biti veći od 4.000.000,00 eura po poduzetniku sukladno s točkom 66. podtočkom (f) Privremenog kriznog okvira.

(2) Potpore dodijeljene u Mjeri 2. na temelju odjeljka 2.4. Privremenog kriznog okvira zbrajaju se s potporama dodijeljenima na temelju odjeljka 2.1. Privremenog kriznog okvira pod uvjetom da se ne prijeđe ukupan iznos od 4.000.000,00 eura po poduzetniku.

(3) Tečaj koji se primjenjuje za utvrđivanje iznosa potpore, odnosno preračunavanje troškova nastalih u kunama u eure, fiksni je tečaj konverzije između eura i kune utvrđen uredbom Vijeća EU-a u skladu s člankom 140. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(4) Svi iznosi potpore moraju biti bruto iznosi, tj. prije odbitka poreza ili drugih troškova.

(5) Potpore iz ovog Programa mogu se zbrajati s potporama odobrenim na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Tekst značajan za EGP) (SL L 352, 24. 12. 2013.) ili s potporom na temelju Uredbe o poljoprivrednom izuzeću uz poštivanje odredbi o zbrajanju iz tih uredbi.

(6) Ako se nakon zaprimanja zahtjeva koji zadovoljavaju kriterije za potporom, utvrdi da je ukupni iznos zahtjeva veći od iznosa osiguranog u Državnom proračunu za ovu namjenu, iznos potpore po korisniku proporcionalno će se umanjiti.

Način i rokovi podnošenja zahtjeva

Članak 8.

(1) Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do 31. ožujka 2023. godine, Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se isključivo poštom preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom »Mjera 2. Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda« u roku iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Podnositelj Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka mora potvrditi da:

− je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika,

− su podaci navedeni u zahtjevu istiniti,

− će omogućiti sve kontrole nadležnih tijela,

− ne pripada poduzetnicima navedenim u članku 5. stavku 2. ovoga Pravilnika,

− potvrđuje uzročno-posljedičnu povezanost povećanja troškova s posljedicama ruske agresije na Ukrajinu.

(4) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj prilaže:

a) presliku posljednje izdane Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Državnog zavoda za statistiku izuzev podnositelja iz članka 5. stavka 3. točaka a) i c)

b) popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima ili

c) popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima

d) popunjenu i ovjerenu Izjavu o primljenim potporama za podnositelja i sve njegove povezane subjekte (ukoliko ih ima)

e) dokaz o upisu u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata izuzev podnositelja iz članka 5. stavka 3. točaka a), b) i c).

(5) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovog članka za potporu u Mjeri 2. iz članka 4. podnositelj prilaže preslike računa i dokaze o plaćanju za opskrbu električnom energijom i/ili prirodnim plinom koji se koriste za prihvatljivu djelatnost na mjernim mjestima poslovnih jedinica koje se odnose na objekte u kojima se vrši prihvatljiva djelatnost za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, te za razdoblje od 1. veljače do 31. prosinca 2022. godine.

(6) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovog članka i dokumentaciju iz stavaka 4. i 5. ovog članka podnositelj iz članka 5. stavka 3. točaka d) i e), izuzev onog koji prerađuje vlastite poljoprivredne proizvode prilaže:

a) ukoliko nije obveznik poreza na dobit, dokaz iz razdoblja prihvatljivog za potporu u vidu preslika ulaznih računa i/ili otkupnih blokova poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013) sukladno djelatnosti prema NKD-u, ili

b) ukoliko je obveznik poreza na dobit, kartice robno-materijalnog knjigovodstva iz razdoblja prihvatljivog za potporu iz kojih je razvidan ulaz poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I Uredbe (EU) br. 1308/2013 sukladno djelatnosti prema NKD-u te njihovo stavljanje u preradu.

(7) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnositelj je dužan putem elektroničke pošte na e-mail adresu: trgovinske.mjere@apprrr.hr u čijem naslovu je naveden naziv i OIB podnositelja dostaviti sljedeće:

a) ispravno popunjenu Tablicu izračuna iznosa potpore

b) za potporu u Mjeri 2. geotagirane fotografije obračunskih mjernih mjesta s jasno vidljivim identifikacijskim brojem mjernog mjesta povezanih s prihvatljivom djelatnosti, na koje se odnosi Zahtjev.

(8) Obrasce iz stavka 1., stavka 4. točaka b), c) i d) i stavka 7. točke a) ovoga članka objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

Administrativna kontrola i postupak dodjele potpore

Članak 9.

(1) Ministarstvo poljoprivrede dostavlja podatke vezane za uvjete prihvatljivosti propisane člankom 5. stavkom 3. točkama a), b) i c) i stavkom 4., izuzev podataka o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u.

(2) Prihvatljivim se smatraju isključivo Zahtjevi podneseni na način propisan u članku 8. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjevi iz članka 8. ovoga Pravilnika, podneseni nakon roka propisanog u članku 8. stavku 1. ovoga Pravilnika, neće se razmatrati.

(4) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva na temelju:

a) uvjeta prihvatljivosti za ostvarivanje prava na potporu navedenih u Programu i ovome Pravilniku,

b) drugih podataka iz internih baza i registara drugih tijela državne uprave i agencija.

(5) U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na Izjavi iz članka 8. stavka 4. točke b) ili Izjavi iz članka 8. stavka 4. točke c) ovoga Pravilnika dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni Zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

(6) Agencija za plaćanja na temelju rezultata provedene administrativne kontrole donosi:

a) Odluku o odobrenju isplata korisnicima, koji su udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika ili

b) Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava na potporu podnositeljima, koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(7) Odluke iz stavka 6. ovoga članka dostavljaju se korisnicima poštom preporučeno s povratnicom.

Dopuna i/ili ispravak Zahtjeva

Članak 10.

(1) Ukoliko je Zahtjev nepotpun ili ukoliko su potrebne ispravke ili dodatna obrazloženja vezana uz dostavljenu dokumentaciju, Agencija za plaćanja će pisanim putem zatražiti dopunu, ispravke ili dodatna obrazloženja dokumentacije, a podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučeno poštom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja u roku od osam dana od dana zaprimanja pismena Agencije.

(2) Agencija za plaćanja će dopune, ispravke ili dodatna obrazloženja od podnositelja tražiti dostavom pismena preporučenom poštom, a ukoliko podnositelj nije preuzeo pošiljku prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke biti će ponovljena samo još jednom uz objavu obavijesti na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja te će se time smatrati da je podnositelj obaviješten o roku za dopunu.

(3) Podnositelj je obvezan pratiti objave o rezultatima obrade predanih prijava na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja radi pravovremene dostave dokumentacije u Agenciju za plaćanja.

Žalbe

Članak 11.

Na odluke iz članka 9. ovoga Pravilnika može se podnijeti žalba u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22., u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

Povrat potpore

Članak 12.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 13.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/73

Urbroj: 525-13/862-23-31

Zagreb, 6. ožujka 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.