Obvezatne upute broj LS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora članova Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica

NN 29/2023 (13.3.2023.), Obvezatne upute broj LS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora članova Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

500

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 10. ožujka 2023. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS I

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČABRA, GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA, OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KALI I OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KUKLJICA

1. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica, klasa: 022-03/23-04/81, urbroj: 50301-21/32-23-2, od 9. ožujka 2023., raspisani su prijevremeni izbori članova Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica (dalje: prijevremeni izbori).

Odluka Vlade Republike Hrvatske stupa na snagu 16. ožujka 2023.

Prijevremeni izbori će se održati u nedjelju, 16. travnja 2023.

2. Rokovi teku od

17. ožujka 2023. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Čabra, prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Varaždina, prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Kali i prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Kukljica moraju prispjeti nadležnom gradskom odnosno općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanja prijevremenih izbora, dakle do

30. ožujka 2023. do 24:00 sata.

(članak 21. stavak 1. Zakona)

4. Nadležna gradska odnosno općinska izborna povjerenstva sastavit će i objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Gradskog vijeća Grada Čabra, sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Gradskog vijeća Grada Varaždina, sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Općinskog vijeća Općine Kali i sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Općinskog vijeća Općine Kukljica (dalje: pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste), u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i tisku, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Čabra, Grada Varaždina, Općine Kali i Općine Kukljica u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle do

1. travnja 2023. do 24:00 sata.

(članak 26. stavak 1. Zakona)

5. Nadležna gradska odnosno općinska izborna povjerenstva dostavit će Državnom izbornom povjerenstvu pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste radi objave cjelovite informacije o svim kandidacijskim listama.

Objava Državnog izbornog povjerenstva ne predstavlja izbornu radnju u smislu zaštite izbornog prava.

(članak 26. stavak 2. Zakona)

6. Izborna promidžba počinje danom objave zbirne liste te traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja prijevremenih izbora, dakle do

14. travnja 2023. do 24:00 sata.

(članak 35. stavak 1. Zakona)

7. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu ili kandidata, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata prijevremenih izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela traje

od 15. travnja 2023. u 00:00 sati

do 16. travnja 2023. u 19:00 sati.

(članak 35. stavak 3. Zakona)

8. Nadležna gradska odnosno općinska izborna povjerenstva objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije 15 dana prije dana održavanja prijevremenih izbora, dakle do

31. ožujka 2023. do 24:00 sata.

(članak 69. stavak 1. Zakona)

9. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim gradskim odnosno općinskim izbornim povjerenstvima najkasnije 12 dana prije održavanja prijevremenih izbora, dakle do

3. travnja 2023. do 24:00 sata.

(članak 42. stavak 6. Zakona)

Ako političke stranke ne odrede članove pojedinih biračkih odbora odnosno ako prijedlozi za imenovanje članova biračkih odbora ne prispiju nadležnim gradskim odnosno općinskim izbornim povjerenstvima u zadanom roku, nadležna gradska odnosno općinska izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

(članak 42. stavak 6. Zakona)

10. Nadležna gradska odnosno općinska izborna povjerenstva moraju imenovati članove biračkih odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja prijevremenih izbora, dakle do

5. travnja 2023. do 24:00 sata.

(članak 44. stavak 2. Zakona)

11. Glasovanje traje neprekidno

16. travnja 2023. od 7:00 do 19:00 sati.

Biračka mjesta se zatvaraju u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.

(članak 74. Zakona)

12. Birački odbori moraju u što kraćem roku dostaviti zapisnike o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnim gradskim odnosno općinskim izbornim povjerenstvima, a najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkih mjesta, dakle do

17. travnja 2023. do 7:00 sati.

(članak 65. Zakona)

13. Nadležna gradska odnosno općinska izborna povjerenstva utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle do

17. travnja 2023. do 19:00 sati.

14. Kad nadležna gradska odnosno općinska izborna povjerenstva utvrde rezultate glasovanja bez odgode će objaviti rezultate prijevremenih izbora sukladno zapisnicima o radu.

(članak 86. Zakona)

15. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 127. do 133. Zakona.

16. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 16. ožujka 2023.

17. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva: www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 012-03/23-01/26

Urbroj: 507-03/03-23-1

Zagreb, 10. ožujka 2023.

Predsjednik
mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.