Obvezatne upute broj LS II – obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima članova Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica

NN 29/2023 (13.3.2023.), Obvezatne upute broj LS II – obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima članova Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

501

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 10. ožujka 2023. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II

OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PRIMJENA OBVEZATNIH UPUTA I OBRAZACA NA PRIJEVREMENIM IZBORIMA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČABRA, GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA, OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KALI I OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KUKLJICA

1. Postupak kandidiranja na prijevremenim izborima članova Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica koji će se održati 16. travnja 2023. (dalje: prijevremeni izbori) obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama:

1.1. Obrasci za postupak kandidiranja su:

OLS-1 – Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za izbor članova općinskog/gradskog vijeća/županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreba,

OLS-2 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za izbor članova općinskog/gradskog vijeća/županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreba,

OLS-3 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature,

OLS-4 – Izjava kandidata državljanina druge države članice Europske unije o osobnim podacima za kandidiranje te

OLS-5 – Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe kandidacijske liste za izbor članova općinskog/gradskog vijeća/županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreba.

2. U pripremi i provedbi prijevremenih izbora primjenjivat će se:

2.1. Obrasci propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj L I za pripremu i provedbu izbora – imenovanje izbornih tijela i određivanje biračkih mjesta (»Narodne novine«, broj 12/21), i to:

OL-1 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika/člana stalnog sastava izbornog povjerenstva za provedbu lokalnih izbora,

OL-2 – Rješenje o imenovanju stalnog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva,

OL-3 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana proširenog sastava izbornog povjerenstva za provedbu lokalnih izbora, osim u dijelu koji se odnosi na točku tri Napomene

OL-4 – Rješenje o imenovanju proširenog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva,

OL-5 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta,

OL-6 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora,

OL-7 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora te

OL-8 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora.

2.2. Obrasci propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj LS II za postupak kandidiranja i za provedbu izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 39/21), i to:

OLS-6 – Glasački listić za izbor članova općinskog/grada vijeća/županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreba,

OLS-7 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članova općinskog/gradskog vijeća te

OLS-9 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova općinskog/gradskog vijeća.

3. Na prijevremenim izborima primjenjivat će se sljedeće obvezatne upute:

3.1. Obvezatne upute broj L II o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 12/21).

3.2. Obvezatne upute broj FL I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe (»Narodne novine«, broj 12/21).

3.3. Obvezatne upute broj LS I o postupku kandidiranja za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 39/21).

3.4. Obvezatne upute broj L IV o pravima i dužnostima promatrača (»Narodne novine«, broj 39/21) osim u dijelu koji se odnosi na elektroničku aplikaciju za prijavu promatrača.

3.5. Obvezatne upute broj L V o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto (»Narodne novine«, broj 39/21).

3.6. Obvezatne upute broj L VI o načinu uređenja biračkog mjesta (»Narodne novine«, broj 39/21).

4. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 16. ožujka 2023.

5. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 012-03/23-01/26
Urbroj: 507-03/03-23-2
Zagreb, 10. ožujka 2023.

Predsjednik
mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.