Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj akademiji

NN 30/2023 (15.3.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj akademiji

HRVATSKI SABOR

511

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj akademiji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. ožujka 2023.

Klasa: 011-02/23-02/19
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 8. ožujka 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI

Članak 1.

U Zakonu o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, br. 52/19.) članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Djelatnosti Akademije su:

– organiziranje i provođenje kontinuiranog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika

– organiziranje i provođenje početnog usavršavanja kandidata za pravosudne dužnosnike

– organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja vježbenika i savjetnika u pravosudnim tijelima te drugih službenika iz područja pravosuđa

– obavljanje drugih poslova utvrđenih zakonom.

(2) Akademija može organizirati i provoditi i stručno usavršavanje drugih sudionika u postupcima pred pravosudnim tijelima.«.

Članak 2.

U članku 20. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Škola organizira i provodi polaganje posebnog ispita za osobe koje nisu savjetnici u pravosudnim tijelima i koje nisu pohađale Školu, a koje namjeravaju sudjelovati u postupcima imenovanja sudaca općinskog, trgovačkog i upravnog suda odnosno zamjenika općinskog državnog odvjetnika (u daljnjem tekstu: završni ispit).«.

Članak 3.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Osobe primljene u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređene na radno mjesto savjetnika u pravosudnim tijelima imaju pravo pohađati stručno usavršavanje iz članka 20. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Javni poziv osobama iz stavka 1. ovoga članka Akademija upućuje putem svoje mrežne stranice.«.

Članak 4.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Stručno usavršavanje iz članka 21. ovoga Zakona traje jednu godinu.

(2) Stručno usavršavanje ponajprije se provodi unaprjeđivanjem vještina i praktičnih znanja za rad u pravosudnim tijelima, a sastoji se od stručnih radionica koje se provode u Školi te praktičnog dijela koji se provodi u pravosudnim tijelima te, prema potrebi, i u drugim državnim tijelima.

(3) Stručno usavršavanje obvezno obuhvaća teme iz područja građanskog, kaznenog i upravnog prava te etike i deontologije profesije pravosudnih dužnosnika.«.

Članak 5.

Iza članka 22. dodaje se članak 22.a koji glasi:

»Članak 22.a

(1) Tijekom pohađanja stručnih radionica u Školi polaznik mora prisustvovati i aktivno sudjelovati na radionicama te pristupiti provjeri usvojenih sadržaja i sposobnosti njihove primjene na problemske situacije iz osnovne razine područja iz članka 22. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Ocjenom pohađanja stručnih radionica iz stavka 1. ovoga članka boduje se:

‒ redovitost prisustvovanja radionicama

‒ kvaliteta aktivnosti sudjelovanja na radionicama

‒ postignuti rezultati tijekom provjera usvajanja sadržaja i sposobnosti njihove primjene na problemske situacije.

(3) Tijekom stručnog usavršavanja polaznik Škole izrađuje najmanje četiri obrazložene sudske odnosno državnoodvjetničke odluke u svakom mjesecu stručnog usavršavanja.

(4) Izrađene odluke iz stavka 3. ovoga članka ocjenjuju se uzimajući u obzir sljedeće kriterije:

‒ prepoznavanje bitnih elemenata za donošenje odluke

‒ jasno i određeno navođenje pravnog pitanja

‒ analiza činjeničnog stanja

‒ analiza pravne situacije

‒ jasno, sažeto i logično obrazloženje činjeničnog i pravnog stanja

‒ formalna potpunost odluke.

(5) Polaznike ocjenjuju predavači koje određuje Programsko vijeće.«.

Članak 6.

U članku 23. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Ocjene mentora temelje se na kontinuiranom praćenju rada polaznika tijekom stručnog usavršavanja, uključujući i rad na sudskim odnosno državnoodvjetničkim predmetima, a uzimajući u obzir broj i vrstu izrađenih nacrta odluka te radnu opterećenost savjetnika.

(3) Ocjenjivanje iz stavka 2. ovoga članka provodi se tromjesečno, a konačna ocjena je prosječna ocjena.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5.

Članak 7.

Iza članka 23. dodaje se članak 23.a koji glasi:

»Članak 23.a

(1) Nakon završetka programa stručnog usavršavanja za svakog polaznika utvrđuje se završna ocjena na temelju kontinuiranog praćenja rada te pohađanja programa odnosno ocjena iz provjera tijekom stručnog usavršavanja te ocjena mentora.

(2) Završnom ocjenom iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti najviše 200 bodova, i to 100 bodova na temelju pohađanja programa i ocjena iz provjera tijekom stručnog usavršavanja u Školi, a 100 bodova na temelju ocjena mentora iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Školu su završili polaznici koji na temelju pohađanja programa i ocjena iz provjera tijekom stručnog usavršavanja u Školi ostvare najmanje 75 bodova te koji na temelju ocjena mentora ostvare najmanje 75 bodova.

(4) Polaznici koji ne ostvare potreban broj bodova iz stavka 3. ovoga članka obvezni su pohađati dodatni program stručnog usavršavanja u trajanju od šest mjeseci, nakon kojeg se ponovno ocjenjuju.

(5) Za kandidate koji ni nakon dodatnog programa stručnog usavršavanja u Školi ne ostvare potreban broj bodova iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se da nisu završili Školu.

(6) Protiv odluke o završnoj ocjeni može se pokrenuti upravni spor.

(7) Pravila o programu i načinu pohađanja stručnog usavršavanja te metodologiju ocjenjivanja i utvrđivanja završne ocjene donosi Upravno vijeće na prijedlog Programskog vijeća.«.

Članak 8.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Osobe koje nisu savjetnici u pravosudnim tijelima i koje nisu pohađale Školu, a koje su nakon položenog pravosudnog ispita najmanje četiri godine radile na pravnim poslovima i koje žele sudjelovati u postupcima imenovanja sudaca općinskog, trgovačkog i upravnog suda odnosno zamjenika općinskog državnog odvjetnika mogu pristupiti polaganju završnog ispita u Školi.

(2) Odluku kojom se utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj, a protiv koje odluke se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 9.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Završni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela.

(2) Završni ispit sastoji se od provjere stečenih praktičnih znanja i vještina za obnašanje pravosudnih dužnosti kroz praktične primjere i problemske situacije.

(3) Svi kandidati polažu isti završni ispit.

(4) Na završnom ispitu kandidat može ostvariti najviše 300 bodova, od čega 200 bodova na pisanom dijelu ispita i 100 bodova na usmenom dijelu ispita, a položili su ga kandidati koji ostvare najmanje 225 bodova.

(5) Smatra se da su Školu završile osobe koje su položile završni ispit.«.

Članak 10.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv odluke o ocjeni na završnom ispitu može se pokrenuti upravni spor.

(2) Pravila o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita donosi Upravno vijeće.«.

Članak 11.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Osobe koje prvi put ne polože završni ispit imaju pravo još jedanput pristupiti završnom ispitu.«.

Članak 12.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»(1) Završnu ocjenu iz članka 23.a stavka 2. ovoga Zakona utvrđuje i završni ispit iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona provodi Povjerenstvo za utvrđivanje završne ocjene i polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo Državne škole).

(2) Povjerenstvo Državne škole ima pet članova, i to dva člana iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, jednog člana iz reda sudaca visokih sudova te dva člana iz reda zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, a svaki član Povjerenstva Državne škole ima svog zamjenika.

(3) Članove i zamjenike članova Povjerenstva Državne škole iz reda sudaca predlaže Proširena opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a članove i zamjenike članova iz reda zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske predlaže Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

(4) Povjerenstvo Državne škole ima tajnika i zamjenika tajnika koji za potrebe Povjerenstva obavljaju stručne i administrativne poslove, a koje iz reda zaposlenika Akademije određuje ravnatelj Akademije.

(5) Članovi Povjerenstva Državne škole i njihovi zamjenici imenuju se na vrijeme od četiri godine, i to najviše dva puta uzastopce.«.

Članak 13.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Članovi Upravnog vijeća, osobe koje ih zamjenjuju te članovi Programskog vijeća ne mogu biti članovi Povjerenstva Državne škole ni njihovi zamjenici.

(2) Članovi Povjerenstva Državne škole i njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu za rad sukladno odluci Upravnog vijeća.«.

Članak 14.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Osobi koja završi Školu Akademija izdaje potvrdu o završenoj Školi, koja sadržava završnu ocjenu odnosno ostvareni broj bodova na završnom ispitu.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na obrascu koji se utvrđuje pravilima o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita iz članka 26. ovoga Zakona.«.

Članak 15.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»(1) Troškove pohađanja stručnog usavršavanja u Školi snosi Akademija.

(2) Polaznici Škole koji bez opravdanog razloga napuste Školu ili je ne završe ni nakon dodatnog programa usavršavanja dužni su Akademiji vratiti sredstva koja su utrošena u njihovo stručno usavršavanje.

(3) Nakon imenovanja na dužnost suca ili zamjenika državnoga odvjetnika polaznici Škole dužni su dužnost u sudu ili državnom odvjetništvu obnašati najmanje tri godine, a ako bez opravdanog razloga prestanu obnašati dužnost prije isteka vremena od tri godine, Akademiji su dužni vratiti sredstva koja su utrošena u njihovo stručno usavršavanje.

(4) O okolnostima iz stavka 3. ovoga članka Akademiju su dužni izvijestiti Državno sudbeno vijeće i Državnoodvjetničko vijeće.

(5) Troškove polaganja završnog ispita snose kandidati.

(6) Odluku o visini troškova pohađanja stručnog usavršavanja i polaganja završnog ispita donosi Upravno vijeće.«.

Članak 16.

U članku 34. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

(3) »Ako to zahtijevaju interesi stručnog usavršavanja ili ostvarenja drugih obveza, u aktivnosti stručnog usavršavanja Programsko vijeće može uključiti pravosudne dužnosnike, sveučilišne nastavnike i ostale stručnjake koji se nisu javili na javni poziv, pod uvjetom da su istaknuti stručnjaci u odnosu na pojedinu temu ili imaju odgovarajuće iskustvo u obradi pojedine teme.«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 17.

U cijelom tekstu Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, br. 52/19.) riječi: »ministar pravosuđa« i riječi: »Ministarstvo pravosuđa« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za poslove pravosuđa« i riječima: »ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa« u odgovarajućem padežu.

Članak 18.

(1) Postupci stručnog usavršavanja drugih sudionika u postupcima pred pravosudnim tijelima te postupci pohađanja stručnog usavršavanja u Školi i polaganja završnog ispita započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, br. 52/19.).

(2) Upravno vijeće imenovat će članove Povjerenstva Državne škole te njihove zamjenike najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Imenovanjem članova i zamjenika članova Povjerenstva Državne škole u roku iz stavka 2. ovoga članka prestaje mandat članova i tajnika Povjerenstva za polaganje završnog ispita te njihovih zamjenika imenovanih prema odredbama Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, br. 52/19.).

(4) Pravila o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita iz članka 10. ovoga Zakona te odluku iz članka 13. ovoga Zakona Upravno vijeće uskladit će s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Pravila o programu i načinu pohađanja stručnog usavršavanja i metodologiju ocjenjivanja i utvrđivanja završne ocjene iz članka 7. ovoga Zakona te odluku iz članka 15. ovoga Zakona Upravno vijeće donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/40

Zagreb, 3. ožujka 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.