Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu

NN 30/2023 (15.3.2023.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu

HRVATSKI SABOR

515

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. ožujka 2023.

Klasa: 011-02/23-02/23
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 8. ožujka 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 130/17. i 14/19.) u članku 2. podstavak 14. mijenja se i glasi:

» – Uredbe (EU) 2019/473 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva (SL L 83, 25. 3. 2019.)«.

Podstavak 15. mijenja se i glasi:

» – Uredbe Komisije (EU) 2022/2473 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327, 21. 12. 2022.; u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 2022/2473)«.

Iza podstavka 16. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se podstavci 17. do 20. koji glase:

» – Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13. 7. 2021.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/1139)

– Uredbe (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 2019/2006, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 i (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 (SL L 198, 25. 7. 2019.)

– Uredbe (EU) 2019/1154 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 i Uredbe (EU) 2017/2107 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 188, 12. 7. 2019.)

– Uredbe (EZ) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru (SL L 347, 30. 12. 2011.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/982 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) (SL L 164, 20. 6. 2019.).«.

Članak 2.

U članku 8. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Za provedbu potpora u ribarstvu, u skladu s Uredbom (EU) br. 508/2014 i Uredbom (EU) 2021/1139, Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva, a nakon odobrenja Europske komisije zaključkom donosi Operativni program, kao i njegove izmjene.«.

Članak 3.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»(1) Potpore u ribarstvu obuhvaćaju:

– potpore koje su omogućene u okviru strukturne politike u skladu s usvojenim dokumentima iz članka 8. stavka 5. ovoga Zakona

– državne potpore u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2022/2473, Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014 i Smjernicama za ispitivanje državnih potpora u sektoru ribarstva i akvakulture (2015/C 217/01).

(2) Ministar je nadležan:

– urediti međusobne odnose nadležnih tijela u sustavu upravljanja i kontrole Operativnoga programa

– odobriti dodjelu potpora u ribarstvu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) U postupcima provedbe potpora iz stavka 1. ovoga članka odlučuje se rješenjem koje donosi ministarstvo.

(4) Postupak provedbe potpora iz stavka 3. ovoga članka započinje javnom objavom ministarstva.

(5) Korisnik potpore u ribarstvu iz stavka 1. ovoga članka materijalnu imovinu koja je predmet potpore ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjena, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile dopuštene su radnje iz stavka 5. ovoga članka uz prethodno pribavljeno odobrenje ministarstva.

(7) Radi pribavljanja odobrenja iz stavka 6. ovoga članka korisnik podnosi zahtjev ministarstvu.

(8) Ministarstvo o zahtjevu iz stavka 7. ovoga članka odlučuje rješenjem.

(9) Protiv rješenja iz stavaka 3. i 8. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(10) Provedbu potpora iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 4.

U članku 77. stavku 1. riječi: »od 15.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1990,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 7000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 920,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 10.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 10.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 1990,00 eura«.

Članak 5.

U članku 78. stavku 1. riječi: »od 5000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 3000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 2000,00 do 4000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 530,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 2000,00 do 4000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 530,00 eura«.

Članak 6.

U članku 79. stavku 4. riječi: »2000,00 kuna« zamjenjuju se ­riječima: »260,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »1500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »190,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »7000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »920,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »3000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »390,00 eura«.

U stavku 10. riječi: »10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 eura«.

U stavku 11. riječi: »17.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2320,00 eura«.

U stavku 13. riječi: »10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 eura«.

U stavku 14. riječi: »17.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2320,00 eura«.

U stavku 16. riječi: »1000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »130,00 eura«.

U stavku 17. riječi: »5000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 eura«.

Članak 7.

U članku 83. stavku 1. riječi: »od 70.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 9290,00 do 26.540,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 20.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 30.000,00 do 80.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3980,00 do 10.610,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

Članak 8.

U članku 84. stavku 1. riječi: »od 20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5000,00 do 40.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 5300,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 5000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 5000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 3980,00 eura«.

Članak 9.

U članku 85. stavku 1. riječi: »od 5000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 3000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 2000,00 do 5000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 660,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 2000,00 do 5000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 660,00 eura«.

Članak 10.

U članku 86. stavku 1. riječi: »od 2000,00 do 5000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 660,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 1000,00 do 2000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 260,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 2000,00 do 5000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 660,00 eura«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ministar će, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, s odredbama ovoga Zakona uskladiti sljedeće pravilnike:

1. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore »Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti« – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci (»Narodne novine«, br. 84/17., 20/19. i 104/21.)

2. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu (»Narodne novine«, br. 84/17., 20/19., 45/20., 9/22. i 37/22.)

3. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (»Narodne novine«, br. 110/17., 45/20. i 9/22.)

4. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19 (»Narodne novine«, br. 53/20.)

5. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19 (»Narodne novine«, br. 42/21.)

6. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19 (»Narodne novine«, br. 40/22. i 49/22.)

7. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište« (»Narodne novine«, br. 41/18., 91/19. i 99/20.)

8. Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (»Narodne novine«, br. 27/19., 77/20., 74/22. i 8/23.)

9. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« (»Narodne novine«, br. 134/21.)

10. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova« (»Narodne novine«, br. 73/20.)

11. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. »Zaštita zdravlja i sigurnost« (»Narodne novine«, br. 99/20.)

12. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. »Inovacije« (»Narodne novine«, br. 19/21.)

13. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« (»Narodne novine«, br. 14/21.)

14. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora« (»Narodne novine«, br. 138/20.)

15. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za prosinac 2020. godine (»Narodne novine«, br. 130/20.)

16. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za studeni/prosinac 2020. godine (»Narodne novine«, br. 130/20.)

17. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama (»Narodne novine«, br. 123/20.)

18. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama (»Narodne novine«, br. 123/20.)

19. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture – COVID-19« (»Narodne novine«, br. 108/20.)

20. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda« (»Narodne novine«, br. 104/20.)

21. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2020. godine (»Narodne novine«, br. 102/20.)

22. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« (»Narodne novine«, br. 99/20.)

23. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa« (»Narodne novine«, br. 3/18., 64/18., 38/19., 106/19., 111/20., 104/21., 49/22. i 99/22.)

24. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za veljaču 2020. godine (»Narodne novine«, br. 13/20.)

25. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama (»Narodne novine«, br. 47/20.)

26. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID – 19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama (»Narodne novine«, br. 47/20.)

27. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za svibanj/lipanj 2020. godine (»Narodne novine«, br. 57/20.)

28. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2020. godine (»Narodne novine«, br. 56/20.)

29. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.3. »Partnerstva između znanstvenika i ribara« (»Narodne novine«, br. 13/19.)

30. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija« (»Narodne novine«, br. 135/22.).

Članak 12.

Postupci započeti prema odredbama članka 55. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 130/17. i 14/19.) dovršit će se po odredbama članka 3. ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/162

Zagreb, 3. ožujka 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.