Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu zdravstva

NN 30/2023 (15.3.2023.), Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu zdravstva

Ministarstvo zdravstva

519

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (»Narodne novine«, broj 46/22), i članka 52. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI U MINISTARSTVU ZDRAVSTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način imenovanja povjerljive osobe i postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu zdravstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Cilj ovoga Pravilnika je učinkovita zaštita prava prijavitelja nepravilnosti u Ministarstvu.

II. POSTUPAK IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

Članak 2.

(1) Povjerljivu osobu imenuje ministar zdravstva (u daljnjem tekstu: ministar) uz njegovu pisanu suglasnost u postupku propisanom ovim Pravilnikom.

(2) Povjerljiva osoba iz stavka 1. ovoga članka ima zamjenika koji se imenuje na način propisan u članku 4. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(3) Odredbe koje se tiču izbora, zaštite, prava i dužnosti povjerljive osobe na odgovarajući se način odnose i na zamjenika povjerljive osobe kao i na privremeno imenovanu treću osobu.

Članak 3.

(1) Postupak imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe pokreće se objavom poziva za imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe (u daljnjem tekstu: Poziv) na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Ministarstva u rubrici »Obavijesti« te slanjem elektroničke obavijesti sindikalnom povjereniku koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća u Ministarstvu (u daljnjem tekstu: sindikalni povjerenik) i zaposlenicima Ministarstva o objavi Poziva.

(2) Pozivom se obavještava o provedbi postupka imenovanja povjerljive osobe, te se poziva sindikalnog povjerenika u Ministarstvu da u roku od 8 dana od dana objave Poziva predloži povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe.

(3) U Pozivu će biti naznačeno da ukoliko sindikalni povjerenik iz stavka 2. ovoga članka ne predloži povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe pozvati će se najmanje 20 % zaposlenika da predlože povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe.

(4) Iznimno od stavka 2. i stavka 3. ovoga članka ministar će imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika bez prijedloga sindikalnog povjerenika odnosno najmanje 20 % zaposlenika u Ministarstvu ako takav prijedlog nije dan.

(5) Ako je više osoba predloženo za povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe, prednost imaju kandidati koji dobiju potporu većeg broja zaposlenika, a u slučaju prijedloga koji ima jednaku podršku zaposlenika, prednost će imati prijedlog koji je prvi zaprimljen.

(6) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju dati pisanu suglasnost za imenovanje.

(7) Postupak imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe provodi povjerenstvo od minimalno tri člana koje odlukom imenuje ministar.

Članak 4.

(1) Odluku o imenovanju povjerljive osobe i njenog zamjenika donosi ministar u roku od 15 dana od isteka roka iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njenog zamjenika iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Ministarstva u rubrici »Obavijesti«.

III. RAZRJEŠENJE POVJERLJIVE OSOBE I IMENOVANJE NOVE POVJERLJIVE OSOBE

Članak 5.

(1) Razrješenje povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe može zatražiti sindikalni povjerenik u Ministarstvu i/ili najmanje 20% zaposlenika Ministarstva.

(2) Prijedlog za razrješenje upućuje se ministru koji odlučuje o prijedlogu za razrješenje bez odgode.

(3) Dužnost povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe prestaje i povlačenjem pisanog pristanka za imenovanje, kao i prestankom radnog odnosa u Ministarstvu.

(4) Postupak za imenovanje druge povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe pokreće se u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenju iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Do imenovanja druge povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na potrebu za imenovanjem treće osobe da privremeno obavlja poslove povjerljive osobe.

Članak 6.

Informacije o obvezama povjerljive osobe, pravima prijavitelja nepravilnosti i postupku prijave nepravilnosti objavljuju se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Ministarstva u rubrici »Obavijesti«.

Članak 7.

(1) Povjerljiva osoba zaprima prijave nepravilnosti, poduzima radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, poduzima radnje radi ispitivanja nepravilnosti, prosljeđuje prijavu o nepravilnostima tijelima ovlaštenim na postupanje ovisno o sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem, pisanim putem obavještava podnositelja prijave o postupanju po prijavi, pruža informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje, kao i nadležnim institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave, štiti identitet i podatke iz prijave, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama.

(2) Povjerljiva osoba prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te je dužna sudjelovati u programima edukacija koji se odnose na zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

IV. POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 8.

(1) Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, prijavljenom tijelu ili osobi te informacije o nepravilnosti.

(2) Prijavitelj nepravilnosti prijavu zakonom propisanog sadržaja podnosi usmeno na zapisnik, pisanim putem ili putem elektroničke pošte na Obrascu za prijavljivanje nepravilnosti (u daljnjem tekstu: Obrazac) na adresu navedenu na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Ministarstva u rubrici »Obavijesti«.

(3) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva u rubrici »Obavijesti«.

(4) Povjerljiva osoba će pisanim putem potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka.

(5) Povjerljiva osoba obvezna je obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o njegovim pravima u postupku prijave nepravilnosti, o eventualnoj potrebi i načinu dopune prijave, o mogućnosti prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje nakon što je prvo podnesena prijava kroz sustav unutarnjeg prijavljivanja ili izravno kao i mogućnosti da se uočene nepravilnosti prijave i drugim nadležnim tijelima ovlaštenim za postupanje u skladu sa posebnim zakonima.

(6) Povjerljiva osoba povratnu informaciju o poduzetim radnjama o prijavi dostaviti će prijavitelju nepravilnosti u roku od 30 dana od dana potvrde o primitku prijave.

V. POSTUPANJE PO PRIJAVI NEPRAVILNOSTI

Članak 9.

(1) Za svaku zaprimljenu prijavu nepravilnosti, povjerljiva osoba otvara predmet.

(2) Spis predmeta po podnesenoj prijavi sadrži: podatke o prijavitelju, opis nepravilnosti i informacije o tijelu ili osobi na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka prijave, odnosno uočavanja nepravilnosti i prikupljenu dokumentaciju tijeka postupka.

(3) Povjerljiva osoba vodi očevidnik predmeta iz kojeg je vidljiv tijek postupka po zaprimljenim prijavama.

Članak 10.

(1) Ako prijava nema zakonom propisani sadržaj, prijavitelj nepravilnosti poziva se na dopunu, odnosno ispravak prijave.

(2) Ako prijavitelj nepravilnosti ne postupi prema pozivu iz stavka 1. ovoga članka, prijava se neće smatrati prijavom nepravilnosti u smislu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, te će se podnositelja uputiti da nepravilnost može prijaviti tijelima ili osobama nadležnim prema sadržaju prijave u skladu s posebnim propisima.

(3) Ako povjerljiva osoba na temelju podataka iz prijave smatra da se ne radi o nepravilnosti sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, po prijavi neće postupati te će o tome bez odlaganja obavijestiti podnositelja prijave.

Članak 11.

(1) Uz prethodni dogovor s prijaviteljem nepravilnosti, povjerljiva osoba će po primitku prijave poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti.

(2) Povjerljiva osoba dužna je čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

(3) Ako iz očitovanja prikupljenih u skladu s stavkom 1. ovoga članka proizlazi da nepravilnost ne postoji, obavijest o tome dostavlja se prijavitelju nepravilnosti uz informaciju da prijavu može dostaviti pučkoj pravobraniteljici.

Članak 12.

(1) Ako se nakon provedenog postupka iz članka 11. ovoga Pravilnika utvrdi da postoji nepravilnost povjerljiva osoba o tome obavještava ministra bez odgode u svrhu poduzimanja mjera za otklanjanje nepravilnosti.

(2) Povjerljivu osobu obavijestit će se o planiranim i poduzetim mjerama za otklanjanje nepravilnosti u svrhu obavještavanja prijavitelja nepravilnosti.

Članak 13.

(1) Ako povjerljiva osoba smatra da prijavitelj nepravilnosti zbog podnesene prijave, trpi osvetu dužna je bez odgode poduzeti radnje kako bi se zaustavila osveta i otklonile njene posljedice.

(2) Osveta iz stavka 1. ovog članka označava svaku izravnu ili neizravnu radnju ili propust u radnom okruženju potaknutu unutarnjim ili vanjskim prijavljivanjem ili javnim razotkrivanjem kao što su privremeno udaljavanje, otkaz, razrješenje, degradiranje ili uskraćivanje mogućnosti za napredovanje, prijenos dužnosti, promjena mjesta rada, smanjenje plaće, promjena radnog vremena, uskraćivanje mogućnosti za osposobljavanje, negativna ocjena rada ili preporuka za zapošljavanje, prisila, zastrašivanje, uznemiravanje ili izoliranje, ali i svako drugo postupanje ili propust koje uzrokuje ili može uzrokovati neopravdanu štetu prijavitelju nepravilnosti.

Članak 14.

(1) Povjerljiva osoba obvezna je prije početka obavljanja poslova zaštite prijavitelja nepravilnosti potpisati Izjavu o povjerljivosti koja se prilaže u osobni očevidnik državnog službenika.

(2) Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti, primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(3) Dokumentacija vezana za postupke po prijavama nepravilnosti pohranjuje se u prostore za pohranu osigurane od neovlaštenog pristupa.

(4) Pravo uvida u podatke iz prijave nepravilnosti pohranjenima u Ministarstvu, ima pravo samo povjerljiva osoba.

(5) Povjerljiva osoba obvezna je i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe i nakon prestanka radnog odnosa kod poslodavca, čuvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.

(6) Osobni podaci sadržani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti čuvaju se najduže pet godina od zaprimanja prijave nepravilnosti, odnosno do okončanja sudskog postupka za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 15.

Na temelju evidencije o prijavljenim nepravilnostima i podataka iz spisa predmeta povjerljiva osoba sastavlja godišnje izvješće o nepravilnostima u Ministarstvu.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Postupci pokrenuti na temelju Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Ministarstvu zdravstva (»Narodne novine«, broj 9/20) dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Ministarstvu zdravstva (»Narodne novine«, broj 9/20).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-04/16
Urbroj: 534-07-1-1/2-23-4
Zagreb, 1. veljače 2023.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.