Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 30/2023 (15.3.2023.), Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

522

Na temelju članka 98. stavka 4. točaka 1. i 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18, dalje u tekstu: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. ožujka 2023. godine donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– struktura i sadržaj tromjesečnih i godišnjih financijskih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva, način i rokovi njihove dostave te njihovo objavljivanje,

– struktura, sadržaj, način i rokovi dostave dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva koje je mirovinsko osiguravajuće društvo obvezno sastavljati za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa).

Vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih izvještaja

Članak 2.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati godišnje financijske izvještaje i financijske izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine (dalje u tekstu: financijski izvještaji) u skladu s Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18, dalje u tekstu: Zakon), propisima kojima se uređuje računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (dalje u tekstu: MSFI).

(2) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu.

IZVJEŠTAJI I IZVJEŠTAVANJE

Struktura i sadržaj financijskih izvještaja

Članak 3.

(1) Financijske izvještaje mirovinskog osiguravajućeg društva čine:

1. Izvještaj o financijskom položaju,

2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

3. Izvještaj o novčanom tijeku (indirektna metoda),

4. Izvještaj o promjenama kapitala i

5. Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Struktura i sadržaj financijskih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva iz stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga članka propisani su obrascima iz Priloga 1 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Bilješke uz financijske izvještaje iz stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika sastavljaju se u skladu s odredbama MSFI-a na način da trebaju:

– pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),

– objaviti informacije prema zahtjevima MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala,

– pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Struktura i sadržaj dodatnih izvještaja

Članak 4.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je, osim financijskih izvještaja iz članka 3. ovoga Pravilnika, a u cilju osiguranja dodatnih podataka i informacija o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i poslovnim aktivnostima društva sastavljati i dodatne izvještaje.

(2) Dodatni izvještaji mirovinskog osiguravajućeg društva su:

1. Izvještaj o financijskom položaju po predmetu poslovanja (Obrazac MOD-IFPpp),

2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti po predmetu poslovanja (Obrazac MOD-ISDpp)

3. Izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) od ulaganja (Obrazac MOD-NRD(G)),

4. Izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) od ulaganja (Obrazac MOD-RD(G)),

5. Izvještaj o vrstama mirovinskih programa odnosno mirovina (Obrazac MOD-MP)

6. Izvještaj o broju korisnika mirovine i broju ugovora (Obrazac MOD-BKU),

7. Izvještaj o izračunu naknade za upravljanje imovinom (Obrazac MOD-IN),

8. Pregled broja korisnika i (novih) ugovora prema vrsti i obliku mirovine (Obrazac MOD-BK(N)U),

9. Izvještaj o pregledu isplata mirovina i primljenih doznaka prema vrsti i obliku mirovine (Obrazac MOD-VOM)

10. Izvještaj o segmentaciji portfelja mirovinskog osiguravajućeg društva (Obrazac ISP-MOD)

11. Izvještaj o diskontnoj stopi na datum izvještavanja (Obrazac IDS-MOD)

12. Izvještaj o zaključanoj (locked-in) diskontnoj stopi na datum početnog mjerenja (Obrazac IDS-LI-MOD)

13. Statistički podaci o tehničkim pričuvama (Obrazac TP_MM-MOD)

14. Statistički podaci o troškovima društva (Obrazac TD-MOD)

15. Izvještaj o marži za ugovorenu uslugu (CSM) (Obrazac ICSM-MOD)

(3) Struktura i sadržaj dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva iz stavka 2. ovoga članka propisani su obrascima iz Priloga 2 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Izvještajna razdoblja

Članak 5.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je sastavljati:

– financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika za razdoblje poslovne godine – godišnji financijski izvještaji, te za tromjesečna izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine (izvještajni datum 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.) – tromjesečni financijski izvještaji,

– dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. točaka 1. do 5. i 7. do 15. ovoga Pravilnika za razdoblje poslovne godine – godišnji dodatni izvještaji

– dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. točaka 1. do 5. i 7. do 13. ovoga Pravilnika za tromjesečna izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine (izvještajni datum 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.) – tromjesečni dodatni izvještaji

– dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. točaka 6. i 7. ovoga Pravilnika za mjesečna izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine – mjesečni dodatni izvještaji.

(2) Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine trebaju obuhvaćati samo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene revidirane godišnje financijske izvještaje.

(3) U smislu ovoga Pravilnika poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.

(4) Godišnji financijski izvještaji iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika moraju biti revidirani od strane vanjskog neovisnog ovlaštenog revizora, a sastavljeni sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani obrascima iz Priloga 1 ovoga Pravilnika.

Rokovi dostave izvještaja

Članak 6.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti Hanfi tromjesečne financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika i tromjesečne dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od mjesec dana po proteku izvještajnog razdoblja.

(2) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti Hanfi mjesečni dodatni izvještaj iz članka 4. stavka 2. točke 6. ovoga Pravilnika najkasnije do desetog dana u mjesecu koji slijedi nakon izvještajnog mjeseca.

(3) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti Hanfi mjesečni dodatni izvještaj iz članka 4. stavka 2. točke 7. ovoga Pravilnika najkasnije do kraja mjeseca koji slijedi nakon izvještajnog mjeseca.

(4) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti Hanfi revidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika te revidirane godišnje dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

Način dostave izvještaja

Članak 7.

Izvještaje iz ovoga Pravilnika mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti Hanfi u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

Objava financijskih izvještaja

Članak 8.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je na svojim mrežnim stranicama objaviti najmanje:

– polugodišnje financijske izvještaje u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika,

– revidirane godišnje financijske izvještaje u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika,

– mišljenje revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika i

– mišljenje nezavisnog ovlaštenog aktuara kojeg je za potrebe revizije angažiralo revizorsko društvo u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je na svojim mrežnim stranicama imati objavljene godišnje financijske izvještaje iz stavka 1. ovoga članka najmanje za zadnjih pet poslovnih godina ili kraće ako mirovinsko osiguravajuće društvo posluje kraće od pet godina.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 9.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 37/16, 121/16, 98/20 i 155/22) prestaje važiti protekom posljednjeg dana roka za dostavu izvještaja sa stanjem na dan 31. 12. 2022. godine.

(3) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je prve izvještaje u skladu s Prilogom 1 i Prilogom 2 ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja od 1. 1. 2023. godine.

(4) Izvještaji za razdoblja do 1. 1. 2023. godine dostavljaju se u skladu s Prilogom 1 i Prilogom 2 Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 37/16, 121/16, 98/20 i 155/22), a na način propisan člankom 7. ovoga Pravilnika.

(5) Iznimno od rokova propisanih člankom 6. ovoga Pravilnika tromjesečne financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika i tromjesečne dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti:

– za izvještajni datum 31. 3. 2023. najkasnije do 9. 6. 2023.

– za izvještajni datum 30. 6. 2023. najkasnije do 8. 9. 2023.

– za izvještajni datum 30. 9. 2023. najkasnije do 9. 12. 2023.

– za izvještajni datum 31. 12. 2023. najkasnije do 10. 3. 2024.

– za izvještajni datum 31. 3. 2024. najkasnije do 19. 5. 2024.

– za izvještajni datum 30. 6. 2024. najkasnije do 18. 8. 2024.

– za izvještajni datum 30. 9. 2024. najkasnije do 18. 11. 2024.

– za izvještajni datum 31. 12. 2024. najkasnije do 18. 2. 2025.

(6) Iznimno od sadržaja obrasca financijskog izvještaja iz članka 3. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika, za tromjesečna izvještajna razdoblja 1. 1. – 31. 3. 2023., 1. 1. – 30. 6. 2023. i 1. 1. – 30. 9. 2023. popunjavaju se samo podaci za obračunsko razdoblje tekuće godine, a ne i za isto obračunsko razdoblje prethodne godine.

Klasa: 011-01/23-11/01

Urbroj: 326-01-70-72-23-1

Zagreb, 10. ožujka 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.