Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 30/2023 (15.3.2023.), Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

523

Na temelju članka 98. stavka 4. točke 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18, dalje u tekstu: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. ožujka 2023. godine donosi

PRAVILNIK

O KONTNOM PLANU MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Uvodna odredba

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje kontni plan mirovinskog osiguravajućeg društva na način prikazan u Prilogu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Vođenje poslovnih knjiga

Članak 2.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je voditi poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju te ostale evidencije na način koji omogućuje provjeru posluje li mirovinsko osiguravajuće društvo u skladu s važećim propisima i standardima struke.

(2) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu.

(3) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je voditi evidencije odvojeno za obvezno mirovinsko osiguranje (individualna kapitalizirana štednja člana obveznog mirovinskog fonda) odnosno poslove iz članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona, dobrovoljno mirovinsko osiguranje (individualna kapitalizirana štednja člana otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda i izravne jednokratne uplate osoba) odnosno poslove iz članka 9. stavka 1. točaka 2. i 4. Zakona, dobrovoljno mirovinsko osiguranje (individualna kapitalizirana štednja člana zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda) odnosno poslove iz članka 9. stavka 1. točke 3. Zakona, druge poslove vezane uz poslove mirovinskog osiguranja iz članka. 9. stavka 1. točke 5. Zakona te odvojeno za kapital i ostala sredstva.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 103/14) prestaje važiti protekom posljednjeg dana roka za dostavu izvještaja sa stanjem na dan 31. 12. 2022. godine.

(3) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je Kontni plan propisan ovim Pravilnikom primijeniti za vođenje poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije te ostale evidencije od 1. 1. 2023. godine.

Klasa: 011-01/23-11/01

Urbroj: 326-01-70-72-23-2

Zagreb, 10. ožujka 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG

KONTNI PLAN MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

RAZRED
0
NEMATERIJALNA IMOVINA, MATERIJALNA IMOVINA I FINANCIJSKA IMOVINA
 
 
01NEMATERIJALNA IMOVINA
 
 
02MATERIJALNA IMOVINA
 
 
03ULAGANJA U OVISNA I POVEZANA DRUŠTVA
 
 
04FINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE VREDNUJE PO AMORTIZIRANOM TROŠKU
040Prenosivi dužnički vrijednosni papiri
041Instrumenti tržišta novca
 
 
05FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT
050Prenosivi dužnički vrijednosni papiri
051Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
052Udjeli u investicijskim fondovima
 
 
06FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN DOBITI I GUBITKA
060Prenosivi dužnički vrijednosni papiri
061Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
062Udjeli u investicijskim fondovima
063Instrumenti tržišta novca
064Izvedeni financijski instrumenti
 
 
07DEPOZITI, ZAJMOVI, POTRAŽIVANJA
070Depoziti
071Zajmovi
072Ostala potraživanja
 
 
08ULAGANJA U NEKRETNINE I USKLAĐENJE VRIJEDNOSTI
 
 
RAZRED 1NOVAC, NOVČANI EKVIVALENTI, IMOVINA IZ
UGOVORA O MIROVINAMA, POTRAŽIVANJA I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
 
 
10NOVČANA SREDSTVA (NOVAC NA TRANSAKCIJSKIM RAČUNIMA I GOTOVINA)
 
 
11NOVČANI EKVIVALENTI
 
 
12POTRAŽIVANJA IZ REDOVNOG POSLOVANJA
 
 
13POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIKA
 
 
14POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH DRUŠTAVA
 
 
15POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH JEDINICA I DRUGIH INSTITUCIJA
 
 
16POTRAŽIVANJA S OSNOVE KUPOPRODAJE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
 
 
17POTRAŽIVANJA OD OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA
 
 
18OSTALA POTRAŽIVANJA
 
 
19PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA
 
 
RAZRED 2OBVEZE I RAZGRANIČENJA
 
 
20FINANCIJSKE OBVEZE
 
 
21OBVEZE S OSNOVE UGOVORA O MIROVINI I PRIMLJENIH UPLATA
 
 
22OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
 
 
23OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA
 
 
24OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA
 
 
25OBVEZE PREMA DRŽAVNIM JEDINICAMA I DRUGIM INSTITUCIJAMA
 
 
28OSTALE OBVEZE
 
 
29ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆIH RAZDOBLJA
 
 
RAZRED 3ZALIHE MATERIJALA I SITNOG INVENTARA
 
 
RAZRED 4RASHODI
 
 
40RASHODI S OSNOVE ISPLATA MIROVINA
 
 
41PROMJENE OBVEZA ZA DOSPJELE MIROVINE
 
 
42MATERIJALNI TROŠKOVI
 
 
43TROŠKOVI USLUGA
 
 
44FINANCIJSKI RASHODI
 
 
45TROŠKOVI PLAĆA, HONORARA I SLIČNIH NAKNADA
 
 
46AMORTIZACIJA MATERIJALNE/NEMATERIJALNE IMOVINE
 
 
47GUBICI I OTPUŠTANJE GUBITAKA PO OSNOVI NEPROFITABILNIH UGOVORA
 
 
48OSTALI TROŠKOVI
 
 
49TROŠKOVI REZERVIRANJA
 
 
RAZRED 5OBVEZE IZ UGOVORA O MIROVINAMA
 
 
50Obveza za dospjele mirovine (LIC)
 
 
51Prilagodba za rizik obveze za dospjele mirovine (LIC RA)
 
 
52OBVEZA ZA PREOSTALO POKRIĆE (novčani tokovi sadašnje vrijednosti-PVCF)
 
 
53Prilagodba za rizik obveze za preostalo pokriće (PVFC RA)
 
 
54Marža za ugovorenu uslugu (CSM / višak)
 
 
55OBVEZA ZA UGOVORE O ULAGANJU
 
 
RAZRED 6FINANCIJSKI PRIHODI I RASHODI OD UGOVORA O MIROVINAMA
 
 
60OTPUŠTANJE INICIJALNO FORMIRANOG DISKONTA
 
 
61PROMJENA DISKONTNE STOPE
 
 
62TEČAJNE RAZLIKE U VREDNOVANJU UGOVORA O MIROVINAMA
 
 
RAZRED 7PRIHODI
 
 
70PRIHODI OD UGOVORA O MIROVINAMA
 
 
71PRIHODI OD PROVIZIJA I NAKNADA
 
 
72FINANCIJSKI PRIHODI – PRIHODI OD ULAGANJA
 
 
78OSTALI PRIHODI
 
 
79RAZLIKA PRIHODA I RASHODA
 
 
RAZRED 8REZULTAT POSLOVANJA
 
 
80DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
 
 
81POREZ NA DOBIT
 
 
82DOBIT ILI GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA
 
 
83RASPORED DOBITI FINANCIJSKE GODINE
 
 
RAZRED 9KAPITAL I PRIČUVE
 
 
90UPISANI KAPITAL (TEMELJNI KAPITAL)
 
 
91PREMIJA NA EMITIRANE DIONICE
 
 
92REVALORIZACIJSKE REZERVE
 
 
93ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK
 
 
94DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE
 
 
95REZERVE (zakonske, statutarne, ostale)
 
 
96NEOSIGURATELJNA REZERVIRANJA
 
 
97INTERVENTNE PRIČUVE
 
 
98FINANCIJSKA REZERVA IZ UGOVORA O MIROVINAMA
 
 
99IZVANBILANČNI ZAPISI